SPRÁVA O ŽIVOTE CIRKEVNÉHO ZBORU ECAV NA SLOVENSKU RUŽOMBEROK ZA ROK 2005
štatistické údaje

(štatistické údaje sú  uvádzané podľa stavu k 1.1. 2006)

Počet členov cirkevného zboru: (podľa kartotéky):   1.582 t.j. o  12 viac ako vlani (1.570).

Cirkevný príspevok (200,-Sk na pokrsteného člena) v roku 2005 uhradilo 1.367 (-13) bratov a sestier. Neplatičov v r. 2005 bolo 215 (+25).

Výška nedoplatkov na CP za r. 2005 je: 43.000,-Sk; ak zarátame aj s podlžnosti neplatičov za niekoľko predchádzajúcich  rokov (od r. 2000) – nedoplatky tvoria sumu: 106.900,-Sk.  

Krst svätý:  
spolu  26 pokrstených  - t.j. o 9 viac ako v roku 2004.   

Z toho: 12 chlapcov, 8 dievčat, 1 štrnásťročná sestra  pred konfirmáciou, 2 dospelí bratia, 3 dospelé sestry.

Večera Pánova: celkovo 2.362 komunikantov (-37): mužov: 623 (+15)  žien: 1.739 (-52).

Z toho VP prijalo v kostole, resp. na nešporoch:   M: 546 /+4/,    Ž: 1.562 /-64/,

-   v domácnostiach: M:      8 /+3/, Ž:      41 /+14/,

- v nemocniciach, Domove dôchodcov v Likavke a v  Liečebni pre dlhodobo chorých v Štiavničke: M: 68 /+7/, Ž: 136 /-2/,

- v Ústave na výkon väzby v Ružomberku: M: 1 /+1/.

Účasť na VP počas CEF 4 (sobota, Nedeľa pokánia nie je započítaná).

Konfirmácia:
spolu 37 konfirmovaných - t. j. o 20 viac ako v  roku 2004. Z toho: 22 /+11/ po dvojročnej príprave  (15 bratov, 7 sestier),          15 /+9/  dospelých konfirmandov  (5 bratov, 10 sestier).

(Základná) konfirmačná príručka: B. Pleijel: Brána  viery otvorená (1. roč. a dospelí); M. Hvožďara: Verím a sľubujem (2. roč.).

Sobáš:
spolu 4 sobášené páry - t. j. o 4 menej ako v roku 2004.  Zakaždým išlo o uzavretie manželstva.

V 1 prípade boli obaja snúbenci ev. a. v.; 3 manželstvá boli krížne, z toho:

v 2 prípadoch bol ženích ev. a. v. a nevesta r.-k.,

v 1 prípade bol ženích bez vyznania  a nevesta ev. a. v.

Mimo toho v našom kostole uzavreli manželstvo aj 2 páry z iných cirkevných zborov (Trnava – obaja snúbenci: ev. a. v. a Kraľovany – ženích: ev. a. v. nevesta: r-k z Liskovej). V oboch prípadoch sa tak stalo so súhlasom príslušného farského úradu /Trnava, Kraľovany/.

Pohreb:
spolu 23 pochovaných – t. j.  o 2 viac ako v 2004.

Z toho: bratov: 7 (-2),   sestier: 16 (+5)

Ružomberok:             19

Liptovská Lúžna:         1        

Liptovské Sliače:        1        

Lisková:                  1                           

1 sestra z Ružomberka bola pochovaná v Bratislave – kde ju doopatrovali jej príbuzní. Tento pohreb bol vykonaný s vedomím nášho Ev. F.Ú.

Počet pochovaných v r. 2005 je o 3 nižší ako počet pokrstených (v r. 2004 bolo o 4 pochovaných viac ako pokrstených).

V Liskovej bola pochovaná aj 1 sestra z Bardejova -  s vedomím tamojšieho Ev. F.Ú.

Vstup do Ev. a. v. cirkvi: 3  (rovnako ako v r. 2004). Išlo o 2 bratov a 1 sestru. - Do ECAV prestúpili všetci traja z rímskokatolíckej cirkvi. Každý z nich tak urobil na základe svojho slobodného rozhodnutia a po predchádzajúcej príprave.

Výstup z Ev. a. v. cirkvi :  1 (-). Išlo o jednu  sestru, ktorá osobne i písomne oznámila, že žiada o vyňatie z evidencie našej cirkvi.  

Prestúpenie k inej konfesii:  Nie je známe (podobne ako v r. 2004).   

Prihlásení do cirkevného zboru: Zaevidovaných bolo 29 nových členov zboru, ktorí sa do nášho zboru prisťahovali, alebo prihlásili. Je to o 9 menej ako v r. 2004. Z evidencie bolo vyňatých 22 bratov a sestier, nakoľko sa odsťahovali a bývajú na území iných cirkevných zborov (v r. 2004 ich bolo 17).  

DETSKÁ BESIEDKA:

Konala sa počas väčšiny nedieľ roka v 2 skupinách:  

deti vo veku 2-8 r.:  priemerná účasť 8 (-2) zo  

                                zapísaných 12-tich (-3) detí;

deti vo veku 9-12 r.:  priemerná  účasť 5 (-2) zo  

                                zapísaných 9-tich (-3) detí.

Celkovo: priemerná účasť 13 (-4) zo zapísaných 17-tich (-10) detí.

BIBLICKÉ HODINY MLÁDEŽE:

Konala sa počas väčšiny piatkov v roku; priemerná účasť: 7 (-3).  

STRETNUTIA DORASTU:

Obnovili sa koncom roku – bolo ich 7;  priemerná účasť: 5. V r. 2004 sa dorast nestretával.

BIBLICKÉ HODINY DOSPELÝCH:

Konajú sa v čase od Adventu do Veľkej noci,

priemerná účasť: 6 (-1).

(ŠKOLSKÁ) NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA :

Vyučovanie NAV pre žiakov ZŠ:

V Ružomberku v zborovej sieni Evanjelickej fary vyučuje zborový farár skupinku detí 2.-4. roč. ZŠ  - sústredených zo ZŠ Dončova  (8 žiakov) a ZŠ Bystrická (2 žiaci) v Ružomberku, zo ZŠ Likavka (1 žiak) a ZŠ Lipt. Sliače (2 žiaci). Do novembra 2005 učila katechétka PaedDr. Eva Nováková.

   V skupinke je 13 detí.

V Ružomberku v zborovej sieni Evanjelickej fary vyučuje zborový farár skupinku detí 5.-9. roč. ZŠ  - sústredených z viacerých ZŠ z mesta.       

   V skupinke je 20 detí – celkovo zo 6-tich ZŠ a 8-roč. gymnázia.

1. stupeň ZŠ v RUŽOMBERKU:

ZŠ Zarevúca ul.:                   1. a 2. ročník

   Vyučuje katechétka Mgr. Monika Mešková.  V skupinke sú 3 deti.

 ZŠ Bystrická cesta: 1.-3. ročník

   Vyučuje zborový farár, do novembra 2005 učila katechétka PaedDr. Eva Nováková.   V skupinke je 11 detí.

ZŠ Klačno:                   1.-3. ročník

   Vyučuje zborový farár.   V skupinke je 7 detí.

ZŠ Sládkovičova ul.:       2. a 3. ročník

  Vyučuje zborový farár.   V skupinke je 5 detí.

ZŠ Dončova ul.:

1. ročník    Vyučuje zborový farár.   V skupinke sú 3 deti.

ZŠ Liptovská Štiavnica:

1.stupeň  ZŠ    1. a 3. ročník - vyučuje zborový farár.   V skupinke sú 3 deti.

(Je to 100% z ev. žiakov tejto ZŠ).  

ZŠ  Lisková:

1.stupeň ZŠ -  1. a 3. ročník - vyučuje zborový farár. V skupinke je 5 detí.

2.stupeň ZŠ - vyučuje zborový farár. V skupinke je 12 detí.

Na NAV prichádza celkovo 82 (+5) žiakov ZŠ.

Vyučovanie NAV pre stredoškolákov:

ZSŠ Bystrická:  vyučuje zborový farár.

V skupinke sú 4 študenti (dvaja z 1. a dvaja z 2. ročníka).

ŠÚV Scota Viatora (sústredene pre študentov Školy úžitkového výtvarníctva,

    Združenej strednej školy obchodu a služieb, Obchodnej akadémie, Gymnázia):

    Vyučuje zborový farár.   V skupinke sú 5 študenti.

Na NAV prichádza celkovo 9 (+3) stredoškolákov.

Všetkých žiakov – zo ZŠ i SŠ, ktorí prichádzajú na vyučovanie náboženstva šk. roku 2005/2006 je  91  (čo je o 8 viac ako v šk. roku 2004/2005).

SLUŽBY BOŽIE:

hlavné (v nedele a sviatky) /66x; +3/ priemerná účasť: 201 (-5)

nešporné /21x (-2)/: priemerná účasť: 41 (-3)

priemerná účasť v Liptovských Sliačoch  /1x/:  12 (+3)

priemerná účasť v Liptovskej Štiavnici   /2x/:   21 (-2)

priemerná účasť v Liskovej:             /18x (-2)/: 45 (-3)

stredotýždňové večerné /27x (-2)/: priemerná účasť: 24 (+2)

pôstne večierne: /5x (0)/: priemerná účasť: 21 (0)

adventné večierne /4x (+1)/: priemerná účasť: 28 (+10)

pôstny modlit. týždeň /6 (0) stretnutí/: priemerná účasť: 12 (+3)

advent. modlit. týždeň /5 (-1) stretnutí/: priemerná účasť 10 (-2)

služby Božie v Domove dôchodcov v Likavke /12x/:

  1x mesačne: priemerná účasť: 13  (-2)

POČET ČLENOV V CIRKEVNOM ZBORE  ECAV  RUŽOMBEROK

Obec

K 1.1.2006

K.1.1.2006

Ružomberok

1087

1097

Kalameny

8

8

Likavka

72

75

Liptovská Osada

9

8

Liptovská Lúžna

9

11

Liptovské Revúce

1

0

Liptovské Sliače

19

18

Liptovská Štiavnica

74

75

Lisková

209

208

Ludrová

9

9

Lúčky

35

36

Podsuchá

4

4

Štiavnička

28

28

Turík

6

5

Celkom

1570

1582

Náš zbor k 31.12.  1996:     1999:      2000:    2002:    2003:     2004:    2005
(počet členov)    1.146     1.382      1.415    1.571     1551      1570     1582

                    evidov.     evidov.   evidov.    evidov.   evidov.  evidov.  evidov.
uhradili si CP         939       1.089     1.296      1.412     1.363    1.380    1.367

POČET ČLENOV V CIRKEVNOM ZBORE  ECAV  RUŽOMBEROK

Obec

1.1.2006

v štátnom sčítaní 2001

Ružomberok

1.097

1.637

Kalameny

8

9

Komjatná

0

1

Likavka

75

136

Liptovská Osada

8

14

Liptovská Lúžna

11

9

Liptovské Revúce

0

6

Liptovské Sliače

18

29

Liptovská Štiavnica

75

78

Lisková

208

219

Ludrová

9

15

Lúčky

36

50

Podsuchá

4

zahrnutí pod Ružomberkom

Štiavnička

28

31

Turík

5

18

Celkom

1582

2252