ECAV Ružomberok
Kronika roku 2009
Úvod
História
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Prihlásenie do cirkevného zboru ECAV
zdroj: www.ecavba.sk
pridané: 28.5.2009


Som dospelý/á a chcem vstúpiť do Evanjelickej cirkvi - čo k tomu treba?

Pokiaľ nie ste pokrstený/á, požiadajte o krst na evanjelickom (ev.) farskom úrade v mieste Vášho bydliska, resp. najbližšom k obci, v ktorej žijete. Krst nie je formalita (považovať ho za ňu je urážanie Boha, vysmievanie sa Jeho sľubom a láske), ani nezáväzná vec. Má dôsledky.

Žiadateľ o krst sa zrieka hriechu, nevery (tá nie je neškodná ale životu nebezpečná záležitosť: Evanjelium Jána J 3,18b; List Židom 11,6a); sľubom sa zaväzuje k vernosti trojjedinému Bohu i ev. cirkvi. Je preto potrebné mať základné poznanie ako o Bohu, tak aj o ev. cirkvi, jej učení, dejinách, poslaní. Na to slúži príprava pred krstom, ktorej cieľom však nie je iba získanie/prehĺbenie vedomostí, ale najmä upevnenie viery. Prehĺbiť by sa mala predovšetkým Vaša dôvera, láska a poslušnosť k Ježišovi - k Božiemu Slovu.

Požiadavka dôkladnej prípravy tu nie je preto, aby ľudí od krstu/od cirkvi odradila. Naopak, aby im pomohla vo viere napredovať. Kto prípravu absolvuje, mal by byť schopný rozumieť základným biblickým pravdám a vysvetliť aj ďalším, Komu a čomu verí. Obsah prípravy je stanovený cirkvou. Ako dlho príprava potrvá, závisí od toho, ako intenzívne bude prebiehať. To konkretizujete s duchovným. Ku krstu potrebujete aj 2 svedkov. Majú nimi byť ev. a. v. kresťania, ktorí sú pokrstení aj konfirmovaní a budú Vám vo viere pomocou. Pokiaľ nikoho takého nepoznáte, navrhne Vám svedkov duchovný. Je však možné, že ich počas doby prípravy nájdete aj sám - v miestnom cirkevnom zbore, na službách Božích (či ďalších podujatiach), ktoré v ňom začnete navštevovať. Rozhodne začnite. Pokrstení totiž nie sme do vzduchoprázdna, krst nie je len individuálne stretnutie s Pánom, ale aj prijatím do cirkvi. Nie v zmysle zápisu do "pobožného" spolku, ale v zmysle včlenenia do Božej rodiny, ktorá chce žiť a slúžiť ako nás to učil Ježiš.

Krst nechápte izolovane - ako súkromnú vec Vás či Vašich najbližších. Ako ruka je rukou iba v súvise s celým telom, aj krst nás uvádza do celku - cirkvi - Kristovho tela (1. List Korintským 12,27a). Byť pokrsteným a nežiť v cirkvi je tak nezmysluplné, ako ruka odseknutá od tela, ležiaca kdesi na zemi. Pokrstení sme preto, aby sme žili v cirkvi a prispievali k jej rastu. Kto tvrdí: Boh, viera - áno, ale cirkev - nie, ten pomýlene pestuje svoje vlastné náboženstvo, no nie biblické kresťanstvo. Vieru treba živiť - práve v spoločenstve cirkvi - Slovom Božím, Večerou Pánovou, modlitbami, a účasťou na službe cirkvi. K Vášmu rozhodnutiu dať sa pokrstiť Vám blahoželáme. Keďže krst je aj zápis do Božej školy, prajeme Vám, aby ste s pribúdajúcim časom postupovali krok po kroku o trošičku vyššie a duchovne nezostali prváčikom. Tiež, aby ste sa nenechali znechutiť ťažkosťami, rátali s tým, že o vieru treba zápasiť (List Júdov, verš 3b) a našli v ev. cirkvi ľudí, ktorí sa Vám stanú duchovnou rodinou.

Pokiaľ ste pokrstený/á, aj pre Vás platí požiadavka prípravy pred vstupom do cirkvi. Obdobná tej, o ktorej sa píše vo vyššie uvedenom texte. Po jej absolvovaní nebudete opätovne pokrstený/á, ale prijatý/á medzi dospelých členov evanjelickej cirkvi - do toho z jej cirkevných zborov, kde ste absolvovali prípravu. Tešíme sa z Vášho rozhodnutia.

ecavba.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok