ECAV Ružomberok
Kronika roku 2009
Úvod
História
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Biblia
zdroj: www.biblia.sk
pridané: 1.7.2009


Čo obsahuje evanjelický preklad biblie...

Stará zmluva

Historické knihy:

Prvá kniha Mojžišova - Genesis
Druhá kniha Mojžišova - Exodus
Tretia kniha Mojžišova - Leviticus
Štvrtá kniha Mojžišova - Numeri
Piata kniha Mojžišova - Deuteronomium
Kniha Józuova | Sudcovia | Rút
Prvá kniha Samuelova | Druhá kniha Samuelova
Prvá kniha kráľov | Druhá kniha kráľov
Prvá kniha kronická | Druhá kniha kronická
Ezdráš | Nehemiáš | Ester

Vyučujúce knihy:

Kniha Jóbova | Žalmy | Príslovia
Kazateľ | Veľpieseň

Prorocké knihy:

Izaiáš | Jeremiáš | Žalospevy
Ezechiel | Daniel | Ozeáš | Joel | Ámos
Abdiáš | Jonáš | Micheáš
Nahum | Abakuk | Sofoniáš | Aggeus
Zachariáš | Malachiáš   

Nová zmluva


Historické knihy:

Evanjelium podľa Matúša
Evanjelium podľa Mareka
Evanjelium podľa Lukáša
Evanjelium podľa Jána
Skutky apoštolov

Vyučujúce knihy:

Listy apoštola Pavla:
Rímskym | Prvý Korintským | Druhý Korintským
Galatským | Efezským | Filipským | Kolosenským
Prvý Tesalonickým | Druhý Tesalonickým
Prvý Timoteovi | Druhý Timoteovi
Títovi | Filemonovi
:::::
List Židom | List Jakuba
Prvý list apoštola Petra
Druhý list apoštola Petra
Prvý list Jánov | Druhý list Jánov | Tretí list Jánov
List Júdov

Prorocká kniha:

Zjavenie Jána


biblia.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok