ECAV Ružomberok
Kronika roku 2009
Úvod
História
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Štúdium na bohosloveckej fakulte EBF UK
zdroj: www.evanjelik.sk
pridané: 10.7.2009


Dekanát Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že v akademickom roku 2009/10 prijímacie konanie do nižšie uvedených  programov.
 
evanjelická teológia  -  (päťročné denné magisterské štúdium):
    - so zameraním na kňazskú ordináciu
    - so zameraním na všeobecné teologické štúdium

učiteľstvo predmetu náboženská výchova v kombinácii (trojročné denné bakalárske štúdium a nadväzujúce dvojročné magisterské štúdium). V akademickom roku 2009/10  otvára fakulta v spolupráci s Pedagogickou fakultou UK nasledovné možnosti kombinácií:
    - učiteľstvo predmetu slovenský jazyk a literatúra
    - učiteľstvo predmetu nemecký jazyk a literatúra
    - učiteľstvo predmetu anglický jazyk a literatúra
    - učiteľstvo predmetu francúzsky jazyk a literatúra

Absolventi bakalárskeho stupňa na iných vysokých školách v študijnom odbore 1.1.3. v kombinácii so študijným odborom 1.1.1. (v horeuvedených kombináciách predmetov) sa môžu prihlásiť na magisterské denné štúdium na EBF UK. V prípade, že ich vážený študijný priemer nie je horší ako 2,2, budú prijatí bez prijímacích skúšok.

evanjelická teológia so zameraním na sociálnu pomoc -  (trojročné denné a externé  bakalárske štúdium)

evanjelická teológia so zameraním na riadenie sociálnej pomoci -  (dvojročné denné a externé magisterské štúdium)

Programy v oblasti sociálnej pomoci organizujeme s využitím odborníkov z Pedagogickej fakulty a Fakulty manažmentu UK. Ponúkajú odborné teologické, pedagogické, sociálne a organizačno-právne  vedomosti a  pre sociálnu službu. Absolventi sú pripravovaní tak, aby sa mohli zamestnať v oblasti sociálnej pomoci, ktorú organizujú cirkvi, štát, samosprávy  alebo súkromní zriaďovatelia, občianske združenia a neziskové organizácie.

Podrobné informácie o jednotlivých programoch a podmienkach prijatia ako aj termíny prijímacích skúšok sú na www.fevth.uniba.sk v časti „info o možnostiach štúdia“. Prijímacie skúšky budú 2. septembra 2009.

studium

Prihlášky na štúdium v ktoromkoľvek z uvedených programov možno podať do 14. augusta 2009 na adrese:

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK
Bartókova 8
811 02 Bratislava

Uchádzači o štúdium v programe Evanjelická teológia so zameraním na kňazskú službu k prihláške pripoja stanovisko cirkevného zboru, ktorého sú členmi.


evanjelik.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok