ECAV Ružomberok
Kronika roku 2009
Úvod
História
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Niekoľko úvah na tému kostol (1. časť)
zdroj: Martin Šefranko
pridané: 13.7.2009


(Uvádzané texty z Písma Svätého si, prosím, podľa skratiek vyhľadajte vo svojej Biblii, prečítajte a nechajte ich na seba pôsobiť. Sú súčasťou, nie iba „bižutériou“ tohto príspevku).    

Cirkev môže existovať aj bez chrámu, nie však bez služieb Božích

Kresťanské služby Božie nie sú viazané na určité miesto. Podľa Novej zmluvy je otázka, kde sa majú konať menej podstatná, než otázka, ako majú služby Božie prebiehať (J 4,20-24; Sk 17,24-25; 1K 14,40).

Pre obdobie ranej kresťanskej cirkvi je príznačné, že nemá vlastný chrám. I keď sa podľa Sk 2,46 zdá, že kresťanský cirkevný zbor v Jeruzaleme sa určitý čas stretával v bočnej sieni židovského chrámu, chrám tu má význam len ako po praktickej stránke vhodná miestnosť, nie ako miesto, výlučne na ktorom je možné stretnúť sa s Bohom.

Biblia naznačuje (Sk 5,42), že cirkev sa stretávala i po domácnostiach. Autor Zjavenia Jánovho vo videní nového Jeruzalema konštatuje, že chrám v ňom nevidel (Zjav 21,22a).


Kresťan je Božím chrámom

1. List Korintským (3,16-17) výrazom chrám neoznačuje veľký kostol, ale nás – kresťanov. My, náš život je, má byť chrámom – miestom, kde prebýva Boh. Pán Boh má byť prítomný v celom našom živote – v zmýšľaní, slovách i skutkoch.

Pravou kresťanskou službou Bohu bol a je pravdivý kresťanský život. V Starej zmluve boli v jeruzalemskom chráme prinášané obete. Podľa Novej zmluvy je murovaný chrám nahradený chrámom duchovným (1K 3,16-17). Obete (zvierat, obilia a pod.)  nie je potrebné prinášať, lebo Pán Ježiš svojou smrťou na kríži priniesol dokonalú obeť (Židom 7,26-27; 9,11-12.28; 10,10-14).

Obeťou, ktorú Pán Boh od nás čaká je, aby sme si dali námahu skúmať, čo je Božia vôľa, dali sa formovať Božím Duchom a obetavo žili pre Boha a blížnych (R 12,1-2; Mk 12,28-33; R 13,8-10). Boží Duch pôsobí cez Kristovo slovo. Z počúvania Kristovho slova sa rodí a rastie viera (R 10,17).


kostol

Martin Šefranko
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok