ECAV Ružomberok
Kronika roku 2009
Úvod
História
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Niekoľko úvah na tému kostol (4. časť)
zdroj: Martin Šefranko
pridané: 17.7.2009


Bohoslužobné rúcho kazateľa v ECAV na Slovensku

Čierny luterák dostal názov z nemeckého výrazu „Luther Rock“ (Lutherov kabát) – čiže od talára, širokého kabáta, ktorý bol civilným odevom Martina Luthera i ďalších stredovekých univerzitných vzdelancov. Symbolizuje schopnosť kazateľa vyučovať a zvestovať Božie slovo. Spod goliera luteráka visia biele tabličky. Pripomínajú dve tabule Božích prikázaní. Vždy keď si kazateľ zakladá tabličky, resp. keď s tabličkami predstupuje pred bohoslužobné zhromaždenie, má si on i prítomní uvedomiť: Božie prikázania platia a sú najlepšími pravidlami pre život jednotlivca i spoločnosti.

Biela kamža (alba) sa vyvinula zo spodnej časti odevu /tuniky/ bežne používanom v dobe vzniku kresťanstva v grécko-rímskom svete. Pôvodne nebola bohoslužobným, ale civilným rúchom. Nová zmluva nepodáva žiadne inštrukcie o vzhľade bohoslužobného odevu a tak spočiatku tí, ktorí slúžili na službách Božích, konali tak v civilnom odeve. Od 7. storočia, keď sa svetská móda začala meniť a začínajú sa používať nohavice, sa cirkevný odev (alba) začína nosiť cez odev svetský, čo je v 9. storočí bežnou praxou. Alba sa o čosi skrátila, no zostala základným liturgickým odevom (v katolíckych cirkvách ju nosia nielen kňazi, ale aj miništranti).

Biela farba alby – kamže symbolizuje radosť a jasnú kresťanskú vieru v Spasiteľa, ktorý sa ako vzkriesený zjavil v bielom rúchu. Kým čierny dlhý luterák znamená prikrytie našich hriechov a slabostí, beloba kamže radosť a nový život človeka očisteného od hriechov krvou Baránka – Ježiša Krista (Zjav 7,14; pozri tiež  ES č. 487,1).

Luterák i kamža sa vyvinuli z civilného odevu. Bohoslužobný odev evanjelického kazateľa teda na žiadny pád nie je výrazom jeho odlišnosti či dokonca oddelenosti od neordinovaných („laikov“), ale symbolom, že kazateľ je v cirkevnom zbore poverený zvláštnou službou a zodpovednosťou. Bohoslužobný odev slúži k poriadku, podobne ako uniforma (vojakov, železničiarov, colníkov, lesníkov) či jednotný služobný odev (sudcov, lekárov a pod.) napomáha poriadku. Kamža sa používa výhradne v kostole; nosia ju farári (nie kapláni ani diakoni) po všetky nedele a sviatky na hlavných službách Božích okrem adventu, pôstu, a Nedele pokánia.


Ostatné zmysly

Hmat – uplatňuje sa pri podaní rúk, ktoré znázorňuje bratsko-sesterskú náklonnosť a je znamením kresťanskej lásky, zmierenia, túžby po nažívaní v pokoji. Podanie rúk symbolizuje aj prijatie (napr. pri konfirmácii, inštalácii), kým skladanie rúk (ich dotknutie sa hlavy – pri rozhrešení, krste, sobáši, konfirmácii, ordinácii...) je výrazom požehnania, znamením odovzdania Božej milosti, odpustenia, Božieho poverenia do služby a ďalších Božích darov.


Reč - pri posviacke 1. evanjelického a. v. kostola v nemeckom meste Torgau Martin Luther povedal: „Nech sa na službách Božích nedeje nič iného, než aby náš milý Pán sám s nami hovoril svojím svätým slovom a my s Ním modlitbami a chválospevmi. Naša reč - hovorenie a spev na službách Božích - je odpoveďou na to, ako nás Pán Boh oslovuje vo svojom slove o činoch.

Čuch - zapojený je najmä v cirkvách, kde sa používa vonné kadidlo. U evanjelikov sa obmedzuje na vôňu kvetov, sviec, adventného venca a vianočného stromčeka.

Chuť -  uplatňuje sa pri Večeri Pánovej, kde môžeme nielen počuť, ale bytostne vnímať pravdivosť biblických slov: „Okúste a viďte, že dobrý je Hospodin!“ (Ž 34,9) Ak nás Biblia menuje chrámom, je to pre nás záväzok, aby cez naše slová a počínanie v kostole i mimo neho, mohli iní zavoňať (2K 2,15-16) prítomnosť neviditeľného nebeského Otca v našom viditeľnom svete. Boh miluje celý svet (J 3,16). Cez bohoslužobné dianie v murovaných kostoloch i cez nás – duchovné chrámy (1K 3,16-17), sa chce dostať do sveta - k ľuďom.


Martin Šefranko
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok