ECAV Ružomberok
Kronika roku 2009
Úvod
História
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Cirkevný zbor - úlohy predstaviteľov zboru
zdroj: ECAV Ružomberok
pridané: 11.8.2009


Zboroví presbyteri spolu s členmi zborového presbyterstva z titulu funkcie plnia úlohy zborového presbyterstva vyplývajúce im z ústavy Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku.

Zástupca zborového dozorcu zastupuje zborového dozorcu v jeho úlohách v prípade dozorcovej neprítomnosti.

Zapisovateľ vedie zápisnice zo zborového konventu a zborového presbyterstva. V prípade neprítomnosti plní jeho úlohy jeden z členov presbyterstva, poverený zastupovaním zapisovateľa.

Zborový kurátor plní úlohy podľa cirkevného zákona č. 11/1994 O cirkevných predstaviteľoch, ich voľbách a o charakteristike niektorých funkcií v znení cirkevného zákona č. 2/95 a cirkevného zákona č. 7/96 §6. V prípade neprítomnosti zborového dozorcu a jeho zástupcu môže zastúpiť zborového dozorcu.

Delegáti na seniorálny konvent zastupujú zbor na seniorálnych konventoch. V prípade ich neúčasti na seniorálnom konvente ich nahradia ich zástupcovia. Zástupcov delegátov na seniorálny konvent menuje zborové presbyterstvo spomedzi svojich členov.

Pokladník spravuje financie zboru podľa rozhodnutia zodpovedných predstaviteľov zboru.

Účtovník vedie zborové účtovníctvo podľa rozhodnutia zodpovedných predstaviteľov zboru bez ujmy cirkevných predpisov a štátnych zákonov.

Predseda hospodárskeho výboru (HV) vedie a zvoláva jeho zasadnutia.

Vedúci stavebného výboru v spolupráci so zborovým predsedníctvom a zborovým kurátorom dbá o dobrý stav budov patriacich cirkevnému zboru. Po stránke odbornej je nápomocný pri ich renováciách, pri rekonštrukčnej a stavebnej činnosti v zbore.

Zástupca pracovníkov v detskej besiedke v spolupráci s farárom napomáha rozvíjať prácu s deťmi v predškolskom a školskom veku, viesť ich k viere v Pána Ježiša a k láske k evanjelickej cirkvi a. v.

Zástupca zborového SEMu v spolupráci s farárom napomáha rozvíjať prácu s dorastom a mládežou v zbore, viesť dorast a mládež k povedomej viere v Pána Ježiša, k láske k evanjelickej cirkvi a. v.


ECAV Ružomberok
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok