ECAV Ružomberok
Kronika roku 2009
Úvod
História
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Atlas histórie slovenskej ECAV – správa o výsledkoch dotazníkovej kampane v CZ ECAV
zdroj: www.ecav.sk
pridané: 22.8.2009


Riešiteľský kolektív Atlasu histórie slovenskej ECAV, zložený z bádateľov z Univerzity Komenského, Slovenskej akadémie vied ako aj ďalších inštitúcií, oslovil v minulom roku generálne presbyterstvo ECAV s prosbou o pomoc pri získavaní údajov z CZ ECAV na Slovensku

prostredníctvom jednoduchých dotazníkov s otázkami na niektoré základné faktografické údaje o cirkevnom zbore (vznik, prípadný zánik, územné začlenenie, bohoslužobný jazyk, kostoly, spolky, školy, diakonia a pod.).

Generálne presbyterstvo túto iniciatívu schválilo s tým, že dotazníky rozposlalo cirkevným zborom pred Veľkou nocou 2009 aj so sprievodným listom a adresou, na ktorú je potrebné vyplnené dotazníky zasielať, či už listom alebo prostredníctvom e-mailu. Táto výzva bola spolu s dotazníkom uverejnená aj na oficiálnej webovej stránke ECAV na Slovensku, ako aj na vlastnej stránke vedeckého projektu www.atlasecav.sk

Touto cestou by sme sa chceli poďakovať vedeniu ECAV na Slovensku, Generálnemu biskupskému úradu a Generálnemu presbyterstvu za doterajšiu spoluprácu. Najväčšie poďakovanie by sme adresovali všetkým predstaviteľom cirkevných zborov, či už duchovným, alebo laickým, za ich ochotu a čas pri vypĺňaní dotazníkov, ako aj za ich často podnetné reakcie a návrhy. Hoci sa z cirkevných zborov nevrátila ani polovica vyplnených dotazníkov, veríme, že získané, aj keď neúplné údaje poslúžia ako cenný zdroj informácií pre ďalšie bádanie v tejto oblasti.

Z 323 cirkevných zborov (podľa Schematizmu 2008), bolo k 1. júlu doručených 101 dotazníkov, čo predstavuje cca 31 % všetkých zborov, teda menej ako jedna tretina. Zo Západného dištriktu sa vrátilo 70 dotazníkov (37 % zborov) a z Východného dištriktu 31 dotazníkov (24 % zborov). Na úrovni seniorátov najviac dotazníkov zaslal Rimavský seniorát (13 dotazníkov, čo predstavuje 62 % všetkých zborov); naopak, najmenej prišlo z Tatranského seniorátu (3 dotazníky – 18 % CZ).

Doc. Dagmar Kusendová, hlavná riešiteľka. Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta (kusendova@fns.uniba.sk).

Zoznam všetkých zborov, ktoré doručili dotazníky, nájdete v tomto súbore, prípadne na tejto mape. Sú tam uvedené aj mená tých, ktorí dotazníky vyplnili. Ešte raz ďakujeme v mene všetkých riešiteľov projektu za spoluprácu a ochotu.

ecav.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok