ECAV Ružomberok
Kronika roku 2009
Úvod
História
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Náboženská výchova / Evanjelické náboženstvo - materské školy
zdroj: www.ecav.sk
pridané: 25.8.2009


Definícia obsahového celku a jeho postavenie v stupni predprimárneho vzdelávania

Cieľom predprimárneho vzdelávania podľa Štátneho vzdelávacieho programu predprimárneho vzdelávania (ISCED 0) je „dosiahnuť optimálnu perceptuálnomotorickú, kognitívnu a citovo - sociálnu úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti“. Dôraz sa pritom kladie nielen na získanie pripravenosti na školské vzdelávanie, ale predovšetkým na život v spoločnosti. Dieťa sa v materskej škole učí žiť v kolektíve svojich rovesníkov, učí sa normám slušného správania, získava vedomie o veciach, ktoré sú dôležité a ktoré určujú beh života.

Náboženstvo je skutočnosť, ktorá sa nás bezprostredne dotýka. Je súčasťou ľudského života, je „ústredným stavebným kameňom nášho interpretačného modelu a tým aj našej identity“. Preto je nezastupiteľnou súčasťou života, ktorá by nemala vo výchove a vzdelávaní absentovať. Ak má dnešná materská škola pripravovať dieťa na všestranný a plnohodnotný život v spoločnosti, nesmie zabúdať ani na rozvoj religiozity v živote dieťaťa. Otázkou však môže byť, k akej religiozite má materská škola vychovávať? Bernhard Grom pod religiozitou rozumie predovšetkým „pripravenosť človeka prežívať samého seba, svojich blížnych, ako i svet, premýšľať ich vo vzťahu k Bohu, vo vzťahu k tomu, čo presahuje človeka a správať sa tomu zodpovedajúcim spôsobom.“

Už citovaný Grom, preto z hľadiska utvárania osobnosti dieťaťa definuje základný cieľ náboženskej výchovy ako  – „zrelú religiozitu v zrelej osobnosti“. Tú je možné dosiahnuť len prostredníctvom pozvania k viere, ktorá musí byť ponukou. Tá si však vyžaduje slobodný súhlas. To znamená, že musí prebiehať bez nútenia. Náboženskú výchovu v materskej škole tak môžeme definovať ako „pozvanie k viere“. Evanjelickú náboženskú výchovu môžeme definovať ako pozvanie k viere v Trojjediného Boha – Otca, Syna a Ducha Svätého, ktorý sa v Biblii, Božom Slove a dejinách ľudstva dal človeku poznať ako Stvoriteľ, Vykupiteľ a Posvätiteľ.

V rámci náboženskej výchovy v škole by mali mať deti možnosť v materskej škole prežiť prevzatie role, ale aj odstup od role. V praxi to znamená, že deti by sa mali na jednej strane zoznamovať s náboženskými postojmi rodičov, ale aj s postojmi v osobách ich pani učiteliek, katechétov, či rôznych biblických postáv. Mali by byť povzbudzované ku kritickému postoju a k hľadaniu vlastného, autonómneho štýlu vyjadrenia svojej viery.

A napokon: ako správne upozorňuje Muchová, materské školy, ako aj základné školy by mali dať deťom šancu náboženskej skúsenosti, zážitkom a symbolom viery práve tým deťom, u ktorých vznikol v rodine náboženský socializačný deficit. Pretože deti by mali mať prístup k náboženstvu aj vtedy, ako sa ich rodičia označujú za „areligióznych“ a patria k vrstve, ktorá sa od života cirkvi z rôznych dôvodov dištancuje.

Predložené ciele a štandardy pre vyučovanie evanjelickej náboženskej výchovy vychádzajú predovšetkým z poznania, že Biblia je Božie Slovo, ktoré je mocou Božou na spasenie každému veriacemu (R 1, 16). Jednotlivé ciele a témy boli pripravené takým spôsobom, aby ich učitelia mohli vyučovať použitím dvoch najpoužívanejších katechetických metód v Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku – a to kérygmatickou metódou vyučovania (v Nemecku známa pod názvom Evanjelické vyučovania náboženstva) a zážitkovo orientovanou metódou vyučovania.

Jednotlivé ciele a štandardy tvorivo v mnohých oblastiach života rozvíjajú základnú schému Školského vzdelávacieho programu ISCED 0 – Dieťa a svet, ktorá sa skladá zo 4 tematických okruhov:

ja som
ľudia
kultúra
príroda

Stanovené ciele a z nich vyplývajúce témy vychádzajú z Biblie - Božieho Slova, pričom každý z nich zároveň rozvíja a reflektuje jeden z uvedených tematických okruhov schémy Dieťa a svet, čím výrazne napomáhajú k dosiahnutiu hlavného cieľa predprimárneho vzdelávania v materských školách. Odporúčané učivo je tematicky prepojené do desiatich tém, ktoré sa cyklicky opakujú počas celých troch rokov predškolskej dochádzky. Desať tém umožňuje pedagógom a katechétom prehľadne rozvrhnúť jednotlivé témy do desiatich kalendárnych mesiacov školského roka. Kiež sám Pán Boh požehná naše namáhanie a vykoná prostredníctvom Slova svoju vôľu pri tých najmenších, ktorí sú nám zverení. 

Obsah

Náboženská výchova - evanjelické náboženstvo predprimárneho vzdelávania v štátnych, súkromných a cirkevných materských školách má po obsahovej stránke ponúknuť základný prehľad kresťanského učenia vychádzajúceho z Božieho slova – Biblie.

Obsah učiva približuje deťom Božiu existenciu, pomáha im budovať si osobný vzťah k  Bohu. Vedie ich k viere v Trojjediného Pána Boha – Otca, Syna a Ducha Svätého. Na základe Božieho slova – biblických príbehov Starej a Novej zmluvy učia sa deti prijímať Boha ako sprievodcu životom nielen biblických postáv, ale aj ich samotných. Učí ich vedomiu, že sú súčasťou Božej rodiny – spoločenstva kresťanov a čo to pre nich znamená. Poznávajú plán záchrany človeka vo viere v Pána Ježiša Krista.

Prostredníctvo učiva osvojujú si základné kresťanské pojmy a postoje. V jednotlivých ročníkoch materskej školy sa oboznamujú s kresťanským učením na základe Všeobecnej viery kresťanskej.


ecav.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok