ECAV Ružomberok
Kronika roku 2009
Úvod
História
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Náboženská výchova / Evanjelické náboženstvo - 1. stupeň ZŠ
zdroj: www.ecav.sk
pridané: 26.8.2009


Charakteristika predmetu

Predmet náboženská výchova - evanjelická je povinne voliteľným predmetom na prvom stupni základných škôl. Náboženská výchova má dôležitú úlohu pri formovaní osobnosti dieťaťa a jeho myslenia. Rozvíja duchovný svet žiakov – prostredníctvom zvesti zákona a evanjelia umožňuje spoznávať žiakom Trojjediného Boha zjaveného v Písme Svätom.

Prostredníctvom procesu náboženskej socializácie a interiorizácie biblického posolstva napomáha procesu objavovania možností a nutnosti individuálnych zmien žiakov, ktoré vedú v procese posvätenia k osvojovaniu si pozitívnych morálnych hodnôt a postojov, čím výrazne prispieva k spoločenskej inklúzii a kohézii. 

Základné biblické znalosti a poznávanie pôsobenia Trojjediného Boha v dejinách sa stáva pre žiaka základných interpretačným kľúčom k uvedeniu do kultúrnych výtvorov minulých generácií (bez pochopenia ktorých nemožno úplne pochopiť ani súčasnú generáciu), ako i kľúčom k pochopeniu a interpretácii každodenných rituálov a tradícií. Ich pochopenie a tvorivé uchopenie uspôsobuje žiaka k tvorivému hľadaniu riešení problémov jeho budúcnosti. Tým sa stáva významným nástrojom v tvorbe identity žiaka.

Súhrnne teda môžeme povedať, že poslaním tohto predmetu je napomôcť žiakom v hľadaní (ukázať žiakom ) správnej cesty v živote, hľadaniu jeho zmyslu a aktívnemu poznaniu Božieho plánu záchrany vo viere v Pána Ježiša Krista.

Žiaci na prvom stupni základných škôl sa na hodinách evanjelického náboženstva  oboznamujú predovšetkým so základnými biblickými pojmami a biblickými príbehmi. Pomocou biblických príbehov a konkrétnych vedomostí z Božieho slova si budujú vlastné poznanie Božej existencie, ktoré im umožňuje aktívne participovať na živote Božieho ľudu a pod pôsobením Slova a Ducha stvárňovať svoj život.

Ciele predmetu

Cieľom náboženskej výchovy ako povinne voliteľného predmetu na 1. stupni základnej školy je:
 
- osvojiť si základné biblické pojmy
- získať základný prehľad zvesti Biblie, biblických príbehov
- poznať biblické postavy, ktorých osobnosť formuje viera
- viesť žiakov k pochopeniu vlastnej hodnoty a postavenia v spoločenstve, a tak      
  aktívne prispieť v procese hľadania vlastnej identity k budovaniu zrelej kresťanskej
  osobnosti
- učiť žiakov rozlišovať medzi dobrým a zlým
- získavať a rozvíjať základné komunikačné zručnosti
- vštepovať základy kresťanskej viery
- budovať živý a aktívny vzťah k Trojjedinému Bohu Otcu, Synovi a Duchu Svätému 
- aktívne rozvíjať vzťah k cirkvi, povzbudzovať k participácii na jej živote
- poznať zákon a evanjelium
- viesť k osvojeniu základného učenia evanjelickej cirkvi
- poznať Trojjediného Pána Boha ako Otca, Syna a Ducha Svätého
- vzbudiť záujem o Božie slovo, modlitbu a duchovné hodnoty
- vychovávať ako Božie dieťa s vedomím Božej milosti
- viesť žiakov k viere v Pána Ježiša Krista a pre večný život

Obsah predmetu

Náboženská výchova – evanjelická  prvého stupňa základných škôl má po obsahovej stránke ponúknuť základný prehľad kresťanského učenia vychádzajúceho z Božieho slova – Biblie.

1. ročník - 0,5 hodiny týždenne, 16 hodín ročne

1. TC Človek a spoločenstvo - Ja a môj svet
- Miesto, kde mám svoj priestor, kde sa cítim bezpečne
- Význam rodiny a blízkych ľudí ako Božieho daru

2. TC Boh a Jeho stvorenie – Boží svet
- Odkiaľ sa vzal tento svet – príbeh stvorenia
- Neposlušnosť voči Pánu Bohu prináša trest

3. TC Záchranca pre svet
- Pán Boh pripravil záchranu – príbeh Vianoc
- Pán Ježiš Kristus je Boží Syn, robí divy, má moc nad prírodou
- O Božom kráľovstve rozpráva Pán Ježiš podobenstvá, aby sme lepšie rozumeli
- Obeť na kríži prináša záchranu a večný život pre všetkých veriacich ľudí
- Smrťou na kríži sa všetko nekončí, vzkriesenie Pána Ježiša nám dáva nádej na večný život
- Prísľub Pána Ježiša, že ide k Otcovi pripraviť nám miesto je radostnou správou

4. TC Som Božie dieťa
- Duch Svätý prichádza na Letnice a mení učeníkov na apoštolov
- Spoločenstvo veriacich v Pána Ježiša Krista sa nazýva cirkvou

2. ročník - 1 hodina týždenne, 33 hodín ročne

1. TC Kniha života
- Biblia, ako výnimočná kniha a jej dôležitosť pre kresťanov
- Základné rozdelenie Biblie a jej knihy

2. TC Vzťah medzi Pánom Bohom a človekom
- Biblické príbehy Starej zmluvy od Kaina a Ábela až po Józuu a obsadenie Kanaánu
- Vzťah biblických postáv k Pánu Bohu a ich viera a poslušnosť

3. TC Doba sudcov
- Príbehy biblických postáv sudcov a Rút
- Spoliehanie sa na Božiu moc v živote

4. TC Doba kráľov
- Príbehy izraelských kráľov a ich vzťah k Pánu Bohu
- Poukázanie na poslušnosť Božiemu slovu

5. TC Proroci
- Život Božích služobníkov a ich poslanie
- Božia pomoc a ochrana aj v najťažších chvíľach života

6. TC Prorok ohlasuje príchod Mesiáša
- Ján Krstiteľ - prorok Novej zmluvy, ktorý ohlasuje príchod Mesiáša
- Pokrstenie Pán Ježiša a božie svedectvo o svojom Synovi 

3. ročník - 1 hodina týždenne, 33 hodín ročne

1. TC V Koho verím
- Znenie a rozdelenie Všeobecnej viery kresťanskej
- Obsah a význam jednotlivých článkov Všeobecnej viery kresťanskej

2. TC Boh nám dáva svoje Slovo
- Oboznámenie sa s Bibliou ako Božím slovom
- Naučiť sa orientovať v Biblii

3. TC Dekalóg
- Cez Mojžiša dostávame pravidlá pre život – 10 Božích prikázaní
- Rozdelenie a význam Božích prikázaní

4. TC Pane, nauč nás modliť sa!
- modlitba ako komunikačný prostriedok s Pánom Bohom
- Rozdelenie a význam prosieb modlitby Otčenáš           

4. ročník - 1 hodina  týždenne, 33 hodín ročne

1.TC Ježišovo verejné pôsobenie
- Pán Ježiš ovláda božie slovo a ním pozýva k nasledovaniu
- Pán Ježiš oslovuje učeníkov a volá ich pracovať pre božie kráľovstvo

2.TC Pán Ježiš mení životy ľudí
- Biblické postavy Novej zmluvy a ich stretnutie s Pánom Ježišom
- Stretnutie s Pánom Ježišom znamená zmenu v živote človeka  
 
3.TC Pán Ježiš vyučuje
- Pán Ježiš rozpráva príbehy zo života a vysvetľuje na nich Božie kráľovstvo
- Podobenstvá nás učia ako sa má správať kresťan

4.TC Pán Ježiš uzdravuje
- Pán Ježiš pomáha tým ,ktorí potrebujú a prijímajú Jeho pomoc
- Príbehy uzdravenia ľudí ukazujú na Ježišovu moc nad chorobou

5.TC Pán Ježiš robí divy
- Pán Ježiš tým, že robí divy ukazuje svoju moc nad prírodou a nad smrťou

6.TC Pán Ježiš hovorí o sebe
- Pán Ježiš chce poukázať na svoje poslanie pre nás
- Používa príklady zo života, aby nám priblížil kto je

7.TC Ježišovo dielo vykúpenia
- Príbeh Ježišovej obete na Golgote pre záchranu hriešnikov
- Ukrižovanie, smrť a vzkriesenie je dôkazom Ježišovej moci nad smrťou

8.TC Cirkev je miesto, kde patrím aj ja
- Cirkev a jej poslanie, priestor pre všetkých bez rozdielu
- Život prvých kresťanov a pôsobenie apoštolov

Vzdelávací štandard

Vo vyučovaní náboženskej výchovy / náboženstva je potrebné zadefinovať štandardy, ktoré vychádzajú zo skutočnosti, že v tomto predmete chceme odovzdať konkrétne vedomosti. Zároveň chceme učiť aj k správnym postojom v živote kresťana, vychádzajúcim z poznania Božieho slova, osobného vzťahu k Pánu Bohu, k spoločenstvu ľudí a k svetu, v ktorom žije.

Dôležitú úlohu tu zohráva hodnotová orientácia žiakov a osvojenie si správnych postojov. Predmet náboženská výchova má duchovný charakter a z toho vychádza aj jeho zameranie. Získavané vedomosti a zručnosti sú dôležité pre praktický život. Pomáhajú pri správnej orientácii v súčasnosti, pomáhajú pri humanizácii, vytváraní priaznivej klímy v škole a spoločnosti. Budujú vnútorný svet žiakov a kladné charakterové vlastnosti.  

Vzdelávací štandard pre predmet náboženská výchova / náboženstvo vo svojej obsahovej časti zahŕňa základné poznatky z tematického okruhu – základné učivo.  Obsahový štandard teda vymedzuje základné učivo z daného tematického celku v danom ročníku a rozsah učiva je záväzný. Výkonový štandard je súhrn požiadaviek na vedomosti, zručnosti, ktoré si majú žiaci osvojiť z daného tematického celku v danom ročníku, aj keď na rôznej úrovni. Vo svojej výkonovej časti ukazuje, čo si má žiak osvojiť a má to byť vidieť nie len na vedomostiach, ale predovšetkým na jeho správaní.


ecav.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok