ECAV Ružomberok
Kronika roku 2009
Úvod
História
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Náboženská výchova / Evanjelické náboženstvo - 2. stupeň ZŠ, 8 ročné gymnáziá
zdroj: www.ecav.sk
pridané: 27.8.2009


Charakteristika predmetu

Predmet náboženská výchova - evanjelická je  povinný voliteľný predmet na druhom stupni základných školách. Náboženská výchova má dôležitú úlohu pri formovaní osobnosti dieťaťa a jeho myslenia. Rozvíja duchovný svet žiakov – prostredníctvom zvesti zákona a evanjelia umožňuje spoznávať žiakom Trojjediného Boha zjaveného v Písme Svätom.

Prostredníctvom procesu náboženskej socializácie a interiorizácie biblického posolstva napomáha procesu objavovania možností a nutnosti individuálnych zmien žiakov, ktoré vedú v procese posvätenia k osvojovaniu si pozitívnych morálnych hodnôt a postojov, čím výrazne prispieva k spoločenskej inklúzii a kohézii. Základné biblické znalosti a poznávanie pôsobenia Trojjediného Boha v dejinách sa stáva pre žiaka základných interpretačným kľúčom k uvedeniu do kultúrnych výtvorov minulých generácií (bez pochopenia ktorých nemožno úplne pochopiť ani súčasnú generáciu), ako i kľúčom k pochopeniu a interpretácii každodenných rituálov a tradícií. Ich pochopenie a tvorivé uchopenie uspôsobuje žiaka k tvorivému hľadaniu riešení problémov jeho budúcnosti. Tým sa stáva významným nástrojom v tvorbe identity žiaka.

Súhrnne teda môžeme povedať, že poslaním tohto predmetu je napomôcť žiakom v hľadaní (ukázať žiakom ) správnej cesty v živote, hľadaniu jeho zmyslu a aktívnemu poznaniu Božieho plánu záchrany vo viere v Pána Ježiša Krista. Žiaci na druhom stupni cirkevných základných škôl sa na hodinách evanjelického náboženstva predovšetkým oboznamujú so základnými biblickými pojmami a biblickými príbehmi. Pomocou biblických príbehov a konkrétnych vedomostí z Božieho slova si budujú vlastné poznanie Božej existencie, ktoré im umožňuje aktívne participovať na živote Božieho ľudu a pod pôsobením Slova a Ducha stvárňovať svoj život.

Ciele predmetu

Cieľom náboženskej výchovy ako povinne voliteľného predmetu na 2. stupni základnej školy je:

1. Vzbudiť záujem o Slovo Božie – Bibliu, modlitbu, duchovnú pieseň, o duchovné hodnoty a aktívny kresťanský život v cirkvi.
2. Napomáhať  prehlbovanie vzťahu s Pánom Bohom a s ľuďmi.
3. Pomáhať zorientovať sa v zložitých morálnych, sociálnych, ekonomických a politických situáciách.
4. Motivovať pre správnu duchovnú orientáciu v spleti náboženských a ezoterických prúdov v dnešnej globalizovanej spoločnosti.
5. Formovať osobnosť študujúcich vo vyučovacom procese predmetu.
6. Viesť k osvojeniu nevyhnutných poznatkov dogmatiky, všeobecných kresťanských dejín, dejín ECAV na Slovensku a formovať historické vedomie.
7. Zvýrazniť a prehĺbiť vzťah človeka k prírode z pohľadu viery ako k Božiemu stvorenstvu a motivovať k zodpovednosti.
8. Podnecovať aktivizáciu, dynamizáciu a integráciu rozumových, emocionálnych a vôľových vlastnosti a zorientovať ich v duchovných hodnotách.

Obsah predmetu

Náboženská výchova – evanjelická na  druhom stupni cirkevných základných škôl má po obsahovej stránke  ponúknuť prehĺbenie vedomostí z Biblie, jej kníh a biblických príbehov a udalostí Starej a Novej zmluvy. Žiaci získavajú prehľad o historickom vývine cirkvi,  cirkevných dejinách a učení našej cirkvi.

Oboznamujú sa s inými kresťanskými cirkvami, náboženstvami a učia sa varovať nežiaducim vplyvom siekt. Učia sa poznať kresťanský pohľad na etické otázky v spoločnosti a vedieť zaujímať správne postoje na základe Božieho slova 

5. ročník- 1 hodina týždenne, 33 hodín ročne

1. TC Kniha kníh

- Najvzácnejšia kniha pre veriaceho kresťana, Božie slovo, rozdelenie  Biblie a knihy  Biblie
- Kto je autorom kníh Biblie, o čom hovoria jednotlivé knihy a príbehy Biblie

2. TC Preddejiny SZ

- Príbeh stvorenia, život prvých ľudí a pád človeka do hriechu
- Pán Boh trestá hriech a hriešnikov a zachraňuje tých, ktorí v Neho veria

3. TC Svedkovia viery v Starej zmluve

- Príbehy Abraháma, Izáka, Jákoba a Jozefa a ich vzťah k Pánu Bohu
- Vzťahy v rodinách svedkov viery a ich životné cesty ako príklad pre nás

4. TC Kresťan a modlitba

- Význam modlitby v živote veriaceho človeka a jej podstata
- Vzor modlitby – Otčenáš a jej prosby

5. TC Cirkev – Božia rodina

- Úloha a význam cirkvi, jej vznik, úlohy
- Budovanie pozitívneho vzťahu k cirkvi a jej symbolom a prejavom 

6. TC Cirkevný rok

- Rozdelenie cirkevného roku – hlavné okruhy
- Rozdelenie jednotlivých okruhov a ich význam
 
6.  ročník / Prima - 1 hodina týždenne, 33 hodín ročne

1. TC Dejiny – Svedkovia viery v Starej zmluve

- Príbehy Abraháma, Izáka, Jákoba, Jozefa a Mojžiša
- Svedectvo ich  viery a istota v Bohu

2. TC Etika – Dekalóg

- 10. Božích prikázaní a ich obsah
- Význam 1. Božieho prikázania

3. TC Dejiny Starej zmluvy

- Príbehy biblických postáv od sudcov až po prorokov
- Viera a vzťah  jednotlivých postáv k Pánu Bohu                          

4. TC Dogmatika – Sviatosti

- Všeobecná charakteristika sviatostí, ich ustanovenie
- Význam sviatostí pre život kresťana

5. TC Etika – Dekalóg – Povinnosti voči Pánu Bohu          

- Vzťah a postoj človeka k Pánu Bohu
- Obsah prvých troch Božích prikázaní

7. ročník  / Sekunda - 1 hodina týždenne, 33 hodín ročne

1. TC Etika – Povinnosti voči blížnym

- Potreba vzťahov a pravidiel pre spolužitie, vzťahy medzi ľuďmi
- Význam Božích prikázaní a ich plnenie pre človeka

2. TC Dogmatika – Druhý článok Kréda

- Život a dielo Pána Ježiša Krista
- Osobný vzťah s Pánom Ježišom a budovanie tohto vzťahu

3. TC Dejiny – Svedkovia viery v Novej zmluve a v rannej cirkvi

- Život prvých kresťanov a ich prenasledovanie
- Život kresťanov v rannej cirkvi a ich odkaz pre kresťanov dneška 

8. ročník / Tercia - 0,5 hodiny  týždenne, 16 hodín ročne

1. TC Dejiny – Predreformácia – 1918

- Svedectvo viery kresťanov v období od predreformácie po rok 1918
- Udalosti z dejín kresťanstva a Božie vedenie

2. TC Dogmatika – Tretí článok Kréda

- Pôsobenie Ducha Svätého, Jeho ovocie a dary
- Vznik cirkvi a jej poslanie a úloha

3. TC Diakonia
   
- Význam slova diakonia, poslanie diakonie a biblické východiská
- Diakonia na Slovensku kedysi a dnes

4. TC Religionistika – Kresťanstvo

- Zriadenie a štruktúra ECAV na Slovensku, základné princípy učenia
- Iné kresťanské cirkvi porovnanie učenia a vzťahy medzi nimi

5. TC Religionistika – sekty

- Charakteristické znaky siekt, ich vznik a rozdelenie
- Učenie, prax a nebezpečenstvo jednotlivých siekt

9. ročník / Kvarta - 0,5  hodiny týždenne, 16 hodín ročne

1 TC Dejiny – 20. storočie

- ECAV na Slovensku, jej konštituovanie po vzniku ČSR až po rok 1989
- Osobnosti cirkvi a prenasledovanie duchovných ECAV v komunizme

2. TC Služby Božie

- Božie slovo pre človeka a odpoveď človeka na Božie slovo
- Prvé zbory, spoločenstvo kresťanov a poriadok Služieb Božích

3. TC Religionistika – Náboženstvá sveta

- Prehľad od prvotných náboženstiev a svetonázorov až po postmodernizmus
- Základné znaky a prejavy jednotlivých náboženstiev

4. TC Dogmatika – Prvý článok Kréda

- Trojjediný Boh a rôzne predstavy Boha, vedecké názory
- Postoj kresťana k smrti, viera vo vzkriesenie a večný život

Vzdelávací štandard

Vo vyučovaní náboženskej výchovy / evanjelického náboženstva je potrebné zadefinovať štandardy, ktoré vychádzajú zo skutočnosti, že v tomto predmete chceme odovzdať konkrétne vedomosti. Zároveň chceme učiť aj k správnym postojom v živote kresťana, vychádzajúcim z poznania Božieho slova, osobného vzťahu k Pánu Bohu, k spoločenstvu ľudí a k svetu, v ktorom žije.

Dôležitú úlohu tu zohráva hodnotová orientácia žiakov a osvojenie si správnych postojov. Predmet náboženská výchova má duchovný charakter a z toho vychádza aj jeho zameranie. Získavané vedomosti a zručnosti sú dôležité pre praktický život. Pomáhajú pri správnej orientácii v súčasnosti, pomáhajú pri humanizácii, vytváraní priaznivej klímy v škole a spoločnosti. Budujú vnútorný svet žiakov a kladné charakterové vlastnosti.  

Vzdelávací štandard pre predmet náboženská výchova / evanjelické náboženstvo vo svojej obsahovej časti zahŕňa základné poznatky z tematického okruhu – kmeňové učivo. Obsahový štandard obsahuje kmeňové učivo určujúce, čo má žiak vedieť a výkonový štandard špecifikuje konkrétne ciele vyučovacieho procesu.

Štandardy vo vzdelávacej oblasti sa formulujú jednoduchšie ako vo výchovnej. Vo svojej výkonovej časti ukazujú, čo si má žiak osvojiť. Osvojené formy správania má byť vidieť nielen na vedomostiach, ale predovšetkým na správaní žiaka. Kognitívne znalosti spolu s afektívnym prežívaním sú predpokladom pre hodnotovú reflexiu a následnú motiváciu pre požadované správanie.


ecav.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok