ECAV Ružomberok
Kronika roku 2009
Úvod
História
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Náboženská výchova / Evanjelické náboženstvo - stredné školy
zdroj: www.ecav.sk
pridané: 28.8.2009


Charakteristika predmetu

Náboženská výchova - evanjelická na stredných štátnych a súkromných školách je povinne voliteľným vyučovacím, výchovno–formatívnym predmetom s dotáciou jedna hodina týždenne počas prvého a druhého ročníka štvorročného alebo päťročného štúdia. Tiež v kvinte a sexte osemročného štúdia. Slúži ako priestor pre formovanie morálneho a kresťanského človeka.

Poslaním predmetu je pozvať žiakov na cestu hľadania zmyslu vlastnej existencie v pochopení, že sú súčasťou veľkého plánu v rukách Boha – Stvoriteľa, s hodnotou, ktorá je vyjadrená v obeti Ježiša Krista – Vykupiteľa a s určením pre život pod vedením Ducha Svätého – Posvätiteľa. Predmet má vychovávať osobnosť, ktorá si je vedomá vlastnej hodnoty, vie sa prijať, vie zadefinovať svoje silné a slabé stránky, dokáže žiť ako jednotlivec, v spoločenstve a spoločnosti a svoju životnú cestu si volí  s orientáciou na kresťanské hodnoty vychádzajúce z Biblie.

Vedie ku etickým a prosociálnym postojom a pomáha nadobudnúť sociálne zručnosti ako sú komunikácia, empatia, kritika, atď. Na strednej škole dáva vyučovanie náboženskej výchovy evanjelickej dôraz na porozumenie, kritické reflektovanie, aplikáciu a vedomie vlastnej identity. Získavanie vedomostí má pomôcť žiakovi ku pochopeniu reality a dosiahnutiu zrelosti. Ukazuje zodpovednosť za vlastný kresťanský život a budovanie evanjelickej cirkvi. Predstavuje cirkev ako domov, rodinu bratov a sestier vo viere, ktorý poskytuje to, čo kresťan potrebuje pre svoj duchovný rast, najmä Slovo Božie a sviatosti.
   
Cieľom predmetu náboženská výchova - evanjelická na stredných školách je

- vytvoriť priestor otvorenej a zrozumiteľnej komunikácie, kde môže prísť ku stretnutiu žiaka  s Bohom, používať jazyk a spôsoby práce tak, aby prostredníctvom pôsobenia Božieho Slova a Ducha Svätého mohlo prísť ku zrodu a prehlbovaniu viery mladého človeka
- priviesť žiaka ku pochopeniu vlastnej hodnoty a zmyslu svojej existencie, ku dôležitosti prijatia vlastnej zodpovednosti za svoj život, rozhodovanie a konanie pomocou zážitkových a dramatizačných foriem vyučovania vytvoriť prostredie pre nácvik správania sa podľa prezentovaných hodnôt a etických zásad v každodennom živote
- predstaviť Bibliu ako Božiu moc potrebnú pre objavenie zmysluplného života s pravými hodnotami a s cieľom vo večnosti
- naučiť žiaka orientovať sa v Biblii a používať ju ako prostriedok stretnutia sa s Bohom v každodennom živote
- vysvetliť východiská kresťanskej etiky a umožniť jej pochopenie na takej úrovni, aby bol žiak schopný porovnať ju s etikou iných náboženstiev, kultúr, či s nenáboženskou etikou
- pomôcť žiakovi zorientovať sa v spleti širokej ponuky životných smerovaní a poukázať na nebezpečenstvá, ktoré určité životné štýly so sebou prinášajú, upozorniť na nebezpečenstvá, ktoré v dnešnej spoločnosti sú a vysvetliť ako sa im dá predísť – prevencia závislostí, ochrana pred sektami a kultmi 
- predstaviť evanjelickú cirkev ako duchovný domov poskytujúci všetko, čo kresťan potrebuje pre svoj život viery a ďalší duchovný rast, vysvetliť potrebu pravidelného života v spoločenstve kresťanov, potrebu Božieho Slova a sviatostí
- vysvetliť základné dogmatické princípy evanjelickej cirkvi tak, aby ich žiak bol schopný zadefinovať a aplikovať ich  v praktickom živote
- vysvetliť pojmy „zákon a evanjelium“ takým spôsobom, aby žiak pochopil svoju situáciu a potrebu Božej milosti
- diskutovať o problémoch, ktoré prináša rozhodnutie pre život viery v dnešnej spoločnosti
- zdôrazňovať dôležitosť zachovania niektorých tradičných hodnôt ľudskej spoločnosti ako sú manželstvo, rodina, rodičovstvo 

Obsah predmetu

1. ročník / Kvinta - 1 hodina  týždenne, 33  hodín ročne

1. TC Etika – Dekalóg

- 10 Božích prikázaní
- Boh, ktorý je Stvoriteľom sveta, teda aj mojim

2. TC Povinnosti voči Bohu

- Boh, ktorého poznávame v Božom slove ako osobného Boha
- Božie prikázania, ktoré hovoria o povinnostiach k Pánu Bohu

3. TC Povinnosti voči blížnym

- Božie prikázania, ktoré hovoria o povinnostiach voči blížnym
- Správne postoje v živote kresťana

2. ročník / Sexta - 1 hodina  týždenne, 33  hodín ročne

1. TC Religionistika

- Rozdelenie náboženstiev
- Vymedzenie základných pojmov a kritérií religionistiky

2. TC Náboženstvá sveta   
   
- Základné delenie náboženstiev
- Prvotné, polyteistické, východné a monoteistické náboženstvá

3. TC Kresťanské cirkvi

- Základný prehľad kresťanských cirkví a hnutí
- Charakteristické znaky, učenia a prax jednotlivých kresťanských cirkví a hnutí

4. TC Sekty

- Vymedzenie pojmu sekty a charakteristické znaky siekt
- Prehľad najznámejších siekt a prax týchto spoločenstiev

5. TC Svetonázory

- Prehľad svetonázorov a základné pojmy
- Jednotlivé svetonázory a základné charakteristické znaky

Výchovno - vzdelávací štandard

Vo vyučovaní náboženskej výchovy - evanjelickej je potrebné zadefinovať obsahové a výkonové štandardy s ohľadom na skutočnosť, že aj keď cieľom predmetu je odovzdať určité informácie a vedomosti, ide najmä o vedenie žiaka ku pochopeniu a prijatiu evanjelia Ježiša Krista, o budovanie a prehlbovanie kresťanskej viery, orientácii na kresťanské hodnoty, ku snahe aplikovať ich v osobnom živote.

Kľúčovou je snaha o vytváranie prostredia, v ktorom sa buduje vzťah s Bohom, so sebou samým,  s iným človekom a spoločenstvom. Vo vzdelávacej oblasti je teda formulovanie štandardov jednoduchšie ako v oblasti výchovnej, pretože pri nesprávnom alebo nedostatočnom pochopení vo výchovnej oblasti môže dôjsť ku komplikáciám a problémom. Obsahový štandard implikuje kmeňové učivo určujúce, čo má žiak vedieť a výkonový špecifikuje konkrétne ciele vyučovacieho procesu.


ecav.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok