ECAV Ružomberok
Kronika roku 2009
Úvod
História
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
ECAV a Mária
zdroj: www.ecav.sk
pridané: 1.10.2009


Evanjelická cirkev augsburského vyznania si Máriu ako matku Pána Ježiša Krista vysoko váži, a to predovšetkým pre jej vieru, v ktorej bola poslušná Božej vôli, keď si ju ako mladé dievča nebeský Otec vyvolil za matku nášho Pána Ježiša Krista, aj preto, že uverila v Ježiša ako svojho Spasiteľa.

Tým sa však nezmenila ľudská podstata Márie a ani sám Pán Ježiš ju v otázke spasenia nekládol vyššie ako ostatných ľudí. V evanjeliách nájdeme výpovede Pána Ježiša, v ktorých hovorí svojim poslucháčom, keď prišla za Ním: „Kto je moja matka? A kto sú moji bratia? A ukázal rukou na svojich učeníkov a riekol: Ajhľa, moja matka a moji bratia. Lebo každý, kto činí vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach, mi je bratom aj sestrou, aj matkou.“ (Mt 12, 48 – 50) Rovnako odmietol aj náznak jej uctievania, napríklad keď raz „akási žena zo zástupu pozdvihla svoj hlas a povedala Mu: Blahoslavený život, čo Ťa nosil, a prsia, ktoré si požíval!“, Pán Ježiš na to odpovedal: „Omnoho blahoslavenejší sú tí, čo počuli slovo Božie a zachovávajú ho.“ (L 11, 27 – 28)

Naša cirkev odmieta kult uctievania Panny Márie, lebo to odporuje prvému Božiemu prikázaniu, ktoré hovorí: „Nebudeš mať iných bohov okrem mňa!“ A rovnako zakazuje sa klaňať a slúžiť čomukoľvek a komukoľvek okrem Neho. Pretože sa modlíme jedine k Pánu Bohu, odmieta evanjelická cirkev aj modlitby k niekomu inému okrem Neho, a teda aj k Márii. Vyzdvihovanie Márie považujeme za znevažovanie diela Pána Ježiša Krista. On vykonal pre nás všetko potrebné k spaseniu, Jeho obeť na kríži bola dokonalá. Vstal z mŕtvych a vládne ako živý Pán, ktorého smieme priamo prosiť. On povedal: „Čokoľvek budete prosiť v mojom mene, učiním to, aby Otec bol oslávený v Synovi.“ (J 14, 13) Nikde nás neučí ani nám neprikazuje, aby sme sa modlili k Márii alebo skrze Máriu.

Historicky, kult uctievania Márie nebol rozvinutý v oficiálnom učení kresťanskej cirkvi. Stalo sa tak postupne v ľudovej zbožnosti. Oficiálna cirkev namiesto usmernenia veriacich v tejto otázke ľudovú zbožnosť prevzala do svojho učenia a vyjadrila to v dogmách, ktoré pre nás evanjelických kresťanov sú absolútne neprijateľné a odmietame ich. Pre nás je Ježiš Kristus jediným Spasiteľom a jediným Prostredníkom, ktorý má všetku moc na nebi aj na zemi a môžeme sa k Nemu v modlitbách a prosbách sa môžeme obracať priamo k Nemu.

Ako už bolo povedané, Máriu si vážime a je nám príkladom viery v Pána Ježiša Krista ako Spasiteľa, „lebo nieto spasenia v nikom inom, lebo nebolo dané pre ľudí iné meno pod nebom, v ktorom by sme mali dôjsť spasenia“ (Sk 4, 12). Apoštol Pavel v Liste Filipským kresťanom píše: Preto Ho (Ježiša Krista) aj Boh nadmieru povýšil a dal Mu meno nad každé meno, aby v Ježišovom mene pokľaklo každé koleno tých, čo sú na nebi aj na zemi, aj pod zemou, a každý jazyk aby na slávu Boha Otca vyznával, že Ježiš Kristus je Pán. (F 2, 9 – 11).
(odznelo v Slovenskom rozhlase 15. 9. 2009) Miloš Klátik

Miloš Klátik, generálny biskup ECAV na Slovensku
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok