ECAV Ružomberok
Kronika roku 2009
Úvod
História
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
DEDIČSTVO 2/2009 - Z tvorby Gustáva Plavca
zdroj: ECAV Ružomberok
pridané: 5.10.2009


Vyberáme útlu knižočku „Dobrá matka – modlitby“, ktorú vydal Tranoscius v Liptovskom Mikuláši v roku 1945.

V úvode brat farár píše:

Dve skutočnosti sú mi pohnútkou vydať túto sbieročku modlitieb. Prvá skutočnosť je tá, že dietky nenavštevujúce ešte školu, vedia veľa veršíkov a básničiek všelijakého obsahu, no nevedia potrebné modlitby.

A keď aj vedia niekoľko modlitieb, nevedia ich správne. Aby naše matky, ako prvé vychovávateľky dietok maly poruke tie najpotrebnejšie modlitby pre dietky, aby ich týmto modlitbám a modlitbičkám, správne naučily a tak daly im základy pravej nábožensko-mravnej výchovy, – k tomu má slúžiť v prvom rade táto sbieročka modlitieb.

Druhá skutočnosť je tá, aby naše matky aj v kratších každodenných príležitostných modlitbách uvedomovaly si veľkú dôležitosť a vážnosť svojho poslania. Tieto modlitby nechcú byť náhradou za iné modlitby, práve naopak: ich cieľom je privádzať matky k hlbokému modlitebnému životu, k čomu studnicou sú nám naše známe modlitebné knihy. Takémuto poslaniu tejto sbieročky modlitieb nech požehná sám Ježiš Kristus, ochránca a žehnateľ všetkých matiek a najlepší Priateľ dietok. Ružomberok, 10. septembra 1945. Gustáv Plavec, ev. a. v. farár

Pripájame aj jednu modlitieb a veršovanú básničku pre deti:

Modlitba matky za dobro dietok

Oslavujem Ťa, Bože, za radosť, ktorú mi poskytuješ v živote a vzraste mojich dietok. A prosím Ťa pokorne, chráň moje dietky od pádu na ceste života. Nedaj im zblúdiť od cieľa, uchýliť sa od cesty ctnosti a pravdy. Posilňuj ich v pokušeniach.

V ťažkostiach a nástrahách, ktoré ich obkľučujú, nech pamätajú na vševedúcnosť a všadeprítomnosť Tvoju a na lásku svojej matky, ktorej záleží na tom, aby jej dietky boli čisté, šťastlivé a požehnané. Chráň ich od ľahkomyseľnosti, lenivosti a hrubosti. Nech sú nositeľmi skromnosti, pilnosti, vďačnosti a pracovitosti.

Posväcuj v nich ušľachtilé snahy, zachovaj ich od špiny nízkosti a poškvrny všednosti. V sile a moci Ducha Svätého nech milujú moje dietky Teba, Pane náš Ježiši Kriste, a nech podľa príkladu Tvojho vždy a všade plnia vôľu Otca nášho, ktorý je v nebesiach.


Pre deti: Naše pozdravy

Keď nový deň začíname
dobré ráno! žičievame.
Pán Boh vám daj dobrý deň!
Celý deň pozdravujem.
Dobrý večer! zas prajeme,
keď už deň zakľučujeme.
Pán Boh daj! tak odvetíme
a pozdrav si tak uctíme.
Boh pomáhaj! tak voláme,
keď pri práci sa stretáme.
Uslyš Pán Boh! odvetíme,
Boha o pomoc prosíme.
Takto sa pozdravujeme,
od Boha dobro prajeme.


Ilona Bázliková
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok