ECAV Ružomberok
Kronika roku 2009
Úvod
História
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Biblická olympiáda z evanjelického náboženstva pre školský rok 2009-2010
zdroj: www.ecav.sk
pridané: 17.11.2009


Biblická olympiáda pre školský rok 2009/2010 v SR, zverejnenie tém súťaže pre štátne, skromné a cirkevné školy:

Stará zmluva - Ženy v Starej zmluve
Nová zmluva - Apoštol Pavel a jeho misia

Propozície

predseda celoslovenskej odbornej komisie / PCOK/:
- Mgr. Hudáková Katarína

členovia celoslovenskej odbornej komisie / 8 členov/:
- ThDr. Mgr.Horňanová Sidónia, PhD.
- Mgr. Matej Oráč
- Mgr. Martina Krivdová
- Mgr. Peter Švehla
- Mgr. Peter Mihoč
- Mgr. Viera Mosná
- Mgr. Peter Taját
- Mgr. Katarína Hanková

predseda koordinačnej rady:
- Mgr. Daniela Veselá - tajomník pre školy a náboženskú výchovu GBÚ

členovia koordinačnej rady:
- seniorálni koordinátori
- školskí koordinátori

organizačný poriadok:
- vybrať koordinátorov seniorátnych a školských kôl
- zaslať vybrané témy koordinátorom
- určiť termín konania seniorátnych a školských kôl
- určiť termín konania Celoslovenskej biblickej olympiády

miesto konania Celoslovenskej biblickej olympiády:

Evanjelická základná škola
ul. Daxnerova 42
979 01 Rimavská Sobota

riaditeľka: Ing. Katarína Mišanková

termín konania Celoslovenskej biblickej olympiády: 28. máj 2010

Účastníci:
štátne školy:
- seniorálne kolo – zloženie seniorálnej komisie: /5 členná/ - predseda + 4 členovia

cirkevné evanjelické školy:
- školské kolo – zloženie školskej komisie: /3 členná/ - predseda /duchovný správca školy/ + 2

členovia všeobecne záväzné pokyny:
- témy k BO vyberie predseda odbornej poroty
- testy a manuál k hodnoteniu testov z BO vo forme bodovania pripraví odborná porota
- súťaž prebieha v štyroch kategóriách rozdelených podľa veku
- do seniorálneho a školského kola postupujú víťazi, ktorí obsadili 1. – 2. – 3. miesto v triednych kolách
- do celoslovenského kola postupujú víťazi každej kategórie, ktorí obsadili 1. miesto v seniorálnom a školskom kole z každej kategórie
- v prípade, že príslušná komisia v danej kategórii a type škôl zodpovedne zváži dosiahnuté výsledky účastníkov súťaže, nemusí byť udelené 1., 2. ani 3. miesto
- seniorálni koordinátori a koordinátori na evanjelických cirkevných školách zodpovedajú za doručenie učebných , ale aj ostatných materiálov a informácií cirkevným zborom a učiteľom náboženstva
- seniorálni koordinátori a koordinátori na evanjelických cirkevných školách nahlásia zloženie odbornej komisie pre hodnotenie testov pre seniorálne a školské kolo, pošlú prihlášky pre postupujúcich zo seniorálneho a školského kola do celoslovenského kola BO na adresu:

Daniela Veselá
tajomník pre školy a náboženskú výchovu GBÚ
Palisády 46
P.O.Box 289
810 00 Bratislava
skoly@ecav.sk

- návratky pre postupujúcich žiakov do celoslovenského kola rozpošle predseda koordinačnej rady

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku vyhlasuje v školskom roku 2009/2010 Biblickú olympiádu / ďalej BO /. BO sa uskutoční v zmysle Organizačného poriadku Biblickej olympiády prijatej GP pod č.174/06 registrovanej na MŠ SR č.CD – 2006 – 14203/32763 – 1:096.
BO riadi tajomník pre školy a náboženskú výchovu GBÚ ECAV v spolupráci s koordinátormi BO v seniorátoch a cirkevných školách.

Cieľ: Podnietiť žiakov k štúdiu Biblie a na základe poznania biblických príbehov pochopiť odkazy Božieho slova pre náš každodenný život.

Predmet súťaže: Vybrané knihy Písma Svätého

Podmienky súťaže:
1. Prostredníctvom písomnej prihlášky do súťaže sa môže prihlásiť každá škola / štátna, súkromná a cirkevná / na území Slovenskej republiky, v ktorej žiaci navštevujú náboženskú výchovu /evanjelické náboženstvo/ alebo evanjelické a. v. náboženstvo.
2. Písomnú prihlášku postupujúcich do celoslovenského kola, zašle seniorálny koordinátor a koordinátor pre cirkevné školy na misijno-vzdelávacie oddelenie GBÚ ECAV v Bratislave do 20. mája 2010 na adresu:

Daniela Veselá
tajomník pre školy a náboženskú výchovu GBÚ
Palisády 46
P.O.Box 289
810 00 Bratislava
skoly@ecav.sk

2. Propozície súťaže budú zverejnené na stránke www.ecav.sk

Viac na: http://ecav.sk/?p=ES/ESaktuality/ES_sutaze/
biblicka_olympiada_z_evanjelickeho_nabozenstva_pre_skolsky_rok_2009-2010


ecav.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok