ECAV Ružomberok
Kronika roku 2009
Úvod
História
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Konferencia ECAV k 20. výročiu pádu totality
zdroj: www.ecav.sk
pridané: 24.11.2009


20. 11. 2009 sa pri príležitosti 20. výročia pádu totalitného režimu v Česko-Slovensku uskutočnila v Ružomberku konferencia pod názvom CESTA K SLOBODE, ktorú usporiadala ECAV na Slovensku a ZED s CZ Ružomberok, VD a LOS.

Konfererencia, na ktorej si ECAV na Slovensku pripomenula túto významnú udalosť aj v živote našej cirkvi, sa konala pod biblickým mottom: „Takto vraví Hospodin: v príhodnom čase som ťa vyslyšal, v deň spásy som ti pomohol.“ (Iz 49, 8a) Začala sa službami Božími v Ev. a. v. chráme Božom v Ružomberku, kde prítomných privítal domáci brat farár David Bázlik. Úvodnou liturgiou poslúžili D. Bázlik, I. Bázliková, J. Matys a sestra seniorka K. Hudáková.

Slávnostným kazateľom bol Miloš Rejchrt, farár Českobratskej cirkvi evanjelickej v ČR (ČCE), niekdajší disident a hovorca Charty 77. V úvode ocenil dobrú spoluprácu ČCE v ČR a ECAV na Slovensku, ktorá sa prejavuje aj vzájomnou zastupiteľnosťou kazateľov: napr. na konferencii na rovnakú tému, ktorá sa nedávno konala v Prahe, bol slávnostným kazateľom generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik.

Brat Miloš Rejchrt vyjadril radosť, že v dnešnej dobe už nemusí slúžiť v kotolni, že nemusíme žiadať o štátny súhlas k voľbám do cirkevných úradov ani ponížene ďakovať vládnucim orgánom. Za to naša najhlbšia vďaka patrí Hospodinovi – On nás podobne ako izraelský ľud vyviedol z otroctva a Jemu ďakujeme zástupne aj za tých, ktorí na vďačnosť zabúdajú. Skonštatoval podobnosť medzi izraelským ľudom a nami, lebo aj my občas banujeme za minulosťou a chceli by sme sa vrátiť späť; no aj otroctvo v Egypte bolo rafinované – podobne ako u nás. Keď sa niekto ozval proti útlaku, mnohí mu dokonca vyčítali, že ich tým ohrozuje, že dáva faraónovi do rúk meč… “Ten, kto spolupracoval so Štátnou bezpečnosťou, ten cirkev nezchraňoval, ten jej škodil,” povedal ďalej M. Rejchrt a zdôraznil: “Cirkev netreba zachraňovať, ona je zachránená. Jej záchranu máme s dôverou prenechať jej Pánovi. Nepotrebujeme ani žiadneho vodcu typu Mojžiša – naším vodcom je Kristus.”

Pre súčasnosť aj budúcnosť našej cirkvi zdôraznil potrebu plurality, jednoty a najmä lásky, a to vo všetkom našom konaní. “Význam kresťanov aj v súčasnosti je veľký: musíme však pevne stáť v slobode, ku ktorej nás oslobodil Kristus,” povedal na záver kázne M. Rejchrt a venoval našej cirkvi vzácnu knihu, ktorú vydali k 90. výročiu vzniku ČCE v ČR; obsahuje dva preklady Biblie: kralický zo 16. stor. a ekumenický zo 70. rokov 20. storočia.

Brat generálny biskup M. Klátik poďakoval za dar od ČCE a prečítal Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku k 20. výročiu pádu komunistickej totality (pozri tu). Potom nasledovali modlitby: ďakovná – za minulosť (brat farár Martin Šefranko), kajúca – pohľad do minulosti (brat farár Daniel Midriak) a prosebná – pohľad do budúcnosti (brat presbyter CZ Ružomberok Karol Dzuriak).

Po piesni ružomberského zborového spevokolu sme si vypočuli otrasné svedectvá evanjelických farárov o praktikách tajnej bezpečnosti pri ich vypočúvaní: úryvok z knihy Pavla Uhorskaya Ako to bolo prečítala sestra seniorka LOS Katarína Hudáková a úryvok z knihy Jána Juráša Z temného údolia prečítal brat farár Štefan Jakoby. Záverečnou liturgiou poslúžili bratia biskupi Milan Krivda, Slavomír Sabol a Miloš Klátik.

Po službách Božích sa prítomní presunuli do ružomberského hotela Kultúra, kde prítomných v úvode pozdravil primátor mesta Ružomberok Michal Slašťan. Potom postupne odzneli tri prednášky, ktoré moderoval brat generálny biskup Miloš Klátik. Najprv to bola prednáška brata farára Pavla Hlaváča z Českobratskej cirkvi evanjelickej v ČR na tému Cesta cirkvi v rokoch 1945 – 1989; potom brat farár Štefan Jakoby hovoril na tému Verejnosť proti násiliu v ECAV na Slovensku a pán Radoslav Ragač, riaditeľ Slovenského národného archívu v Bratislave, evanjelik, mal prednášku s názvom Prvé slobodné kroky. ECAV a November ´89.

Následne sa konala panelová diskusia, ktorú moderoval brat farár Daniel Midriak. Na otázky prítomných odpovedali prednášatelia, bratia biskupi Miloš Klátik, Milan Krivda a Slavomír Sabol a predseda ZED Jaroslav Matys. Sestra seniorka K. Hudáková na záver diskusie poďakovala bratom D. Midriakovi a Š. Jakobymu, ktorí pred 20 rokmi veľa urobili pre našu cirkev. Prednášky vyjdú v zborníku, ktorý z tejto konferencie pripraví brat farár Rastislav Stanček.

Na záver sa konala záverečná pobožnosť, kde sa brat Jaroslav Matys zamyslel: “Totalita sa skončila, no položme si otázku: Sme skutočne slobodní? Zotročuje nás túžba po mamone, túžba mať… Byť slobodný znamená žiť podľa kresťanských princípov. Kristus nás oslobodil, aby sme boli slobodní.” 


Edita Škodová
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok