ECAV Ružomberok
Kronika roku 2009
Úvod
História
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
DEDIČSTVO 3/2009 - Z rokovania presbyterstva
zdroj: ECAV Ružomberok
pridané: 29.12.2009


26. 10. 2009 o 18:00 v zborovej sieni zasadalo presbyterstvo Cirkevného zboru ECAV Ružomberok. Presbyterstvo sa venovalo organizácii príprav 100. výročia evanjelickej školy v Liskovej a prípravám celoslovenskej konferencie „Cesta k slobode“, ktorá sa uskutočnila 20. novembra v Ružomberku.

Presbyteri boli tiež informovaní o duchovných aktivitách, ktoré prebiehajú od začiatku nového školského roka /dve študijné skupinky pre ženy a kurz Manželské večery/. Na presbyterstve bola tiež pripomenutá potreba diakonickej práce, ktorá v cirkevnom zbore veľmi chýba. Prvým krokom v tomto smere by mal byť cyklus stretnutí, ktoré by boli nielen motiváciou do tejto potrebnej služby, ale aj priestorom pre praktické kroky v oblasti diakonickej služby.

Brat dozorca informoval o vykonaných opravách a investíciách na farskej budove /výmena vodovodnej a kanalizačnej siete, rekonštrukcia starých kúpeľní a WC, údržba strechy na kostole, oprava kostolných zvonov, rekonštrukcia miestnosti pre mladšiu detskú besiedku./ Presbyterstvo prijalo rozhodnutie pripraviť v roku 2010 projekt na likvidáciu a výmenu strešnej krytiny na kostole z dôvodu možnosti získania fi nančných prostriedkov na túto budúcu rekonštrukciu.

Presbyterstvo schválilo plán investícií na rok 2010:

- doplnenie osvetlenia tmavých miest v kostole
- umiestnenie skrinky pre odpočet stavu elektrickej energie zo sakristie na vonkajšie oplotenie
- riešenie ozvučenia v kostole a v EZD v Liskovej
- odvodnenie budovy školskej jedálne a výmena dažďových zvodov
- spolufi nancovanie rekonštrukcie kanalizácie budovy školskej jedálne
- rekonštrukcia podláh chodieb v zborových priestoroch a schodišťa do farského bytu i do kancelárie
- nákup prívesného vozíka 

ECAV Ružomberok
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok