Cirkev a ekuména


Úvod
História
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby

Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku
A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01
044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk

webmaster


Čo by mal každý evanjelik vedieť

a) o cirkevnom sobáši:
O cirkevný sobáš musia požiadať snúbenci v dostatočnom časovom predstihu ešte pred podaním žiadosti na matričnom úrade, pričom musí byť vopred dohodnutý aj termín sobáša. Cirkevnému sobášu predchádza povinná pastorálna príprava.

Cirkev sobáši svojich pokrstených a konfirmovaných členov. Ak neboli konfirmovaní, je potrebné snúbencov konfirmovať ešte pred sobášom.

Sobáš sa koná vždy v chráme za prítomnosti svedkov, ktorí po sobáši spolu s novomanželmi podpíšu zápisnicu. Svedkovia musia byť evanjelici a.v., konfirmovaní. V odôvodnených prípadoch môže byť jeden zo svedkov členom inej kresťanskej cirkvi. Svedkom pri evanjelickom sobáši nemôže byť nekresťan.

Ak je jeden zo snúbencov bez vyznania, alebo odmietne konfirmáciu, pretože nemôže vyznať vieru, použije sa pre neho text sľubu uvedený v Agende pre nekresťanského partnera. Podobný postup sa zachová, ak je jeden zo snúbencov príslušníkom iného než kresťanského náboženstva.

V mimoriadnych prípadoch (choroba, iná nepredvídaná udalosť) sa môže cirkevný sobáš konať aj mimo chrámu (cirk.- zborová sieň…).

- Sobáše sa neodporúčajú v advente a v pôste, v predvečer výročných slávností, kajúcich dní a pod..
- Sobáš rozvedených je možný po súhlase (dišpenz) dištriktuálneho biskupa. Súhlas žiadajú do manželstva vstupujúci cestou farského a seniorského úradu, po predložení rozsudku o rozvodovom konaní.
- Pri konfesijne zmiešaných manželstvách v rámci pastorálnej prípravy je potrebné viesť snúbencov k dohode, že v prípade narodenia detí z ich manželstva, budú tieto pokrstené a vychovávané v ev. a. v. cirkvi. Túto dohodu potvrdia podpisom v sobášnej zápisnici. Treba poukázať na všetky úskalia toho, ak by sa nevedeli jednoznačne dohodnúť - aby deti podľa pohlavia nasledovali náboženstvo svojich rodičov.
- Spolupráca ev. kňaza pri ekumenickom sobáši je možná len na základe medzicirkevných dohôd.
- Ak by sa sobáš konal z akýchkoľvek dôvodov mimo územia zboru (zborov), do ktorého (ktorých) snúbenci prislúchajú, potrebný je predchádzajúci súhlas zborového farára jedného z nich. Zápis do matriky sobášených sa uvedie v tom zbore, z ktorého farár dal súhlas k sobášu.
- Ak bol sobáš vykonaný občianskym spôsobom, je možné po pastorálnej príprave požehnanie manželstva evanjelicko-kresťanským spôsobom.

O vykonaní sobáša dáva cirkevný zbor osvedčenie s podpisom sobášiaceho farára. O každom sobáši (i požehnaní manželstva) sa napíše osobitná zápisnica, podpísaná manželmi, svedkami a sobášiacim farárom, ktorá zostane na farskom úrade.

Ev. a. v. cirkev pripúšťa len sobáš osôb rôzneho pohlavia. Vylučuje požehnanie spolužitia ľudí rovnakého pohlavia (homosexualita), ako aj spolužitia druha a družky.

b) o krste svätom
Sviatosť krstu svätého prisluhuje ev. a. v. cirkev deťom (dojčatám), deťom do konfirmačného veku, ako aj mládeži (nad konfirmačný vek) a dospelým za týchto podmienok:

Krst detí (dojčiat):
O krst dieťaťa musia požiadať rodičia, alebo aspoň jeden rodič osobne. Duchovný pastier je povinný viesť s rodičmi a krstnými rodičmi pastorálny rozhovor o význame, zmysle a záväznosti krstu svätého. Zistí, či sú rodičia pokrstení, konfirmovaní a cirkevne sobášení. Ak z rozhovoru vyplynie, že tieto podmienky nespĺňajú, vedie rodičov k rozhodnutiu, aby pre krstom dieťaťa boli oni sami najprv pokrstení a ich manželstvo ev.-kresťanským spôsobom požehnané. Krst sa neprislúži, ak aspoň jeden z rodičov nebude pokrstený a ak krstní rodičia nedostanú od rodičov písomné právo vychovávať dieťa vo viere. Vo zvláštnych prípadoch udelí výnimku príslušný senior.

V prípade, že o krst žiadajú starí rodičia alebo príbuzní, duchovný pastier rozhodne o prislúžení krstu na základe posúdenia predpokladov pre krst a výchovu dieťaťa v rodine a v spolupráci s cirkvou. V každom prípade do 15 rokov dieťaťa je potrebný súhlas zákonného zástupcu.

Krstní rodičia majú byť zásadne evanjelici a. v.. V prípade závažných dôvodov jeden z krstných rodičov môže byť členom inej kresťanskej cirkvi. Krstní rodičia ev. a. v. musia byť pokrstení a konfirmovaní a v prípade manželov – krstných rodičov aj cirkevne sobášení. Krstní rodičia z inej cirkvi musia byť pokrstení. Krstným rodičom nemôže byť ten, čo nemá pokrstené vlastné deti, alebo deti krstného rodiča ev. a.v . nasledujú vierovyznanie neevanjelického rodiča. Po vekovej stránke za krstných rodičov z ev. a. v. možno prijať člena po konfirmácii. Ak rodina trvá na krstných rodičoch, ktorí nespĺňajú horeuvedené podmienky navrhne kňaz rodine popri týchto krstných rodičoch ďalších spomedzi členov cirkevného zboru, ktorí prijmú túto úlohu menom cirkevného zboru.

Pri krste detí slobodných matiek vyžaduje sa u matky dieťaťa jej vlastný krst a konfirmácia.
Pri výkone krstu musia byť osobne prítomní rodičia i krstní rodičia dieťaťa, s ich neprítomnosťou možno súhlasiť len vo veľmi vážnych prípadoch.

Ak sú krstní rodičia (jeden z nich) v čase krstu dieťaťa vzdialení, alebo z iných dôvodov neprítomní, zastupujú ich náhradní krstní rodičia (za tých istých podmienok), ktorých treba zapísať do matriky po riadnych krstných rodičoch ako zastupujúcich.

Pri skúmaní cirkevnoprávnych predpokladov tých, čo nie sú členmi cirkevného zboru, v ktorom sa krst koná, musia títo predložiť doklady o krste, konfirmácii, prípadne cirkevnom sobáši. Cirkevný zbor modlitebne s konkrétnou pomocou podporuje duchovný rast pokrsteného.

Krst detí do konfirmačného veku:
Pri krste detí do konfirmačného veku platia podmienky ako pri krste dojčiat. Analogicky platia podmienky aj pre krstných rodičov. V pastorálnom rozhovore s rodičmi takého dieťaťa duchovný pastier pripraví dieťa ku krstu primerane veku dieťaťa, aby mohlo samo chápať a priznať sa k daru Božej milosti v krste. Ak je dieťa v konfirmačnom veku, možno ho najprv pokrstiť a potom zapojiť do konfirmačnej prípravy, alebo najprv zapojiť do konfirmačnej prípravy a potom po vyznaní viery pred konfirmáciou pokrstiť.

Krst mládeže a dospelých:
Mládež (od konfirmačného veku) a dospelých možno pokrstiť len po predchádzajúcej príprave (rozsah konfirmačnej látky). Úrad krstných rodičov v týchto prípadoch nahradia dvaja svedkovia, pre ktorých však platia rovnaké podmienky ako pri krstných rodičoch.

Krstiť treba zásadne v chráme, pokiaľ možno v rámci služieb Božích. Zo závažných dôvodov aj v zborovej miestnosti, či inom primeranom mieste. V prípade ohrozenia života dieťaťa aj v nemocnici alebo v domácnosti.

Pri takomto krste treba usilovať aspoň o prítomnosť krstných rodičov. Ak to nie je možné (dieťa je v inkubátore a do týchto miestností zdravotnícky personál nikoho okrem farára nepustí), je potrebné požiadať o prítomnosť niekoho z veriacich členov zdravotníckeho personálu.

Zásadne nemožno krstiť deti z iných cirkevných zborov (ako i mládež a dospelých). V prípade, že je farár o takúto službu požiadaný, je povinný pred krstom vyžiadať si ku krstu súhlas od farára zboru, do ktorého dieťa podľa trvalého alebo prechodného pobytu rodičov patrí.

Po vykonaní krstu je farár povinný odovzdať rodičom svedectvo o krste dieťaťa, ako aj o každom vykonanom krste (mládež, dospelí).

Krst dieťaťa inoveriacich rodičov je možný po predchádzajúcom súhlase (dišpenz) distriktuálneho biskupa.

Prevzaté z Platných cirkevnoprávnych predpisov ECAV na Slovensku    

c) o právach a povinnostiach člena Ev. a.v. cirkvi:
Člen evanjelickej cirkvi má najmä tieto práva:
- zúčastňovať sa na činnosti cirkvi, predovšetkým cirkevného zboru
- zúčastňovať sa na Službách Božích a prijímať prostriedky milosti
- žiadať duchovnú a materiálnu pomoc v núdzi a využívať služby cirkevnej charity
- voliť a byť volený do cirkevných orgánov
- predkladať žiadosti, návrhy a podnety cirkevným orgánom a cirkevným predstaviteľom
- zúčastňovať sa na zasadnutiach zborových konventov, vyjadrovať sa k veciam, ktoré sú predmetom ich rokovaní a hlasovať o nich
- domáhať sa ochrany svojich práv pred cirkevnými orgánmi a cirkevnými súdmi
- právo voliť a právo hlasovať na zborovom konvente nadobúda člen cirkvi po dovŕšení plnoletosti
- právo byť volený do cirkevných orgánov nadobúda člen cirkvi, pokiaľ ústava neustanovuje inak, dovŕšením 21 rokov

Člen evanjelickej cirkvi má najmä tieto povinnosti:
- zúčastňovať sa na Službách Božích a prijímaní sviatostí
- žiť príkladným kresťanským životom v rodine i spoločnosti a vychovávať svoje deti v evanjelickom duchu
- rozširovať a prehlbovať svoje duchovné vedomosti, zúčastňovať sa na náboženskej výchove a konfirmačnej príprave
- zúčastňovať sa na činnosti cirkvi, najmä v cirkevnom zbore a prispievať na úhradu nákladov tejto činnosti
- dodržiavať ustanovenia ústavy, cirkevné zákony a nariadenia , plniť rozhodnutia cirkevných orgánov a cirkevných predstaviteľov a podrobiť sa rozhodnutiam cirkevných súdov
- konfirmačnú prípravu absolvujú členovia cirkvi vo veku nad 12 rokov. Príprava je spravidla dvojročná (výnimku povoľuje senior)

Evanjelická cirkev požaduje od svojich členov:
- aby žili príkladným kresťanským a občianskym životom
- dodržiavali zásady kresťanskej mravnosti a občianskej spolupatričnosti i zákony demokratického štátu (cieľavedomou náboženskou a etickou výchovou bojuje proti nemravnosti a iným protispoločenským javom)
- za vedomé porušovanie pravidiel mravného života a cirkevných zákonov vyvodzuje voči svojim členom disciplinárne dôsledky

(Prevzaté z Ústavy ECAV na Slovensku čl. 7, 9, 10.)
 

späť