Recenzie


Úvod
História
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby

Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku
A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01
044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk

webmaster


Tri v jednom (nové)

Pri šampónoch s kondicionérom býva uvedené 2 v 1. Označenie prezrádza, že oba prípravky: šampón i kondicionér, sú v jednom balení. Katechizmu Jiřího Grubera, farára zboru ČCE v Brne, pristane charakteristika 3 v 1. Gruber totiž svoju katechetickú pomôcku rozdelil na 3 časti - zošity: A,B,C. Všetky 3 sú uložené v praktickej mape - obale z tvrdšieho papiera - teda 3 v 1. Na ňom, ako aj na každom zo zošitov, sú fotografie interiéru ev. kostola J. A. Komenského v Brne (pôvodne nemeckej luterskej Christuskirche). Ich autorom je Jan Vondra. Jiří Gruber dal svojmu dielu názov: Otázky a odpovědi. Podnadpis: Evangelický katechismus pro mládež i dospělé, skupiny i jednotlivce - bližšie popisuje, komu je katechizmus určený. Zošit A (formátu A4) obsahuje 30 pracovných listov a výber biblických textov. Pracovné listy sa týkajú tém: Náboženstvo; Kresťanstvo; Viera; Biblia; SZ; NZ; Vyznanie viery; Boh; Stvoriteľ; Desatoro I. a II.; Hriech; Ježiš; Kristus; Duch Svätý; Cirkev; Bohoslužby; Krst; Večera Pánova; Modlitba; Otče náš I. a II.; Cirkevný rok; Zbor; Manželstvo; Rodina; Práca a kultúra; Politika; Ekumenizmus; Výhľad a nádej. Otázky v pracovných listoch autor formuloval tak, aby podnecovali samostatné zamýšľanie sa čitateľa nad témou. Gruber odporúča, aby si používatelia katechizmu najprv prečítali biblické texty k danej téme (sú na pravej strane pracovného listu) a až potom odpovedali na otázky (na ľavej strane pracovného listu). Otázok je spravidla 11-12, pričom sú k nim ponúknuté - a nezriedka aj možné - viaceré odpovede. Niekedy záleží na ich poradí. Pre názornosť, napr. k otázke:  Prečo sa krst vykonáva vodou? - Gruber ponúka 4 odpovede:

a) ponorenie znamená koniec starého a začiatok nového života
b) voda pri krste pripomína dážď, ktorý umožňuje rast našej viery
c) voda pri krste znamená očistenie od hriechov
d) voda je symbolom smrti, z moci ktorej nás Kristus vyslobodil

(Tri z týchto odpovedí /acd/ autor pripúšťa ako správne)

Formou otázok priam nútiacich k premýšľaniu umožňuje katechizmus zapojiť účastníkov konfirmačnej prípravy (katechézy) do rozhovoru. Autor sledoval cieľ, aby sa katechizmus stal nie len zdrojom informácií, ale pomôckou pre utváranie si vlastného názoru v diskusii a vyjadrenie tohto názoru bez obáv. Široký výber možných odpovedí pri jednotlivých otázkach pomáha tento cieľ naplniť. V tom, aby konfirmačné vyučovanie nezostalo iba výkladom, pri ktorom poslucháči počúvajú, ale stalo sa otvorenou diskusiu, do ktorej sa aktívne zapájajú a v nej sa, i navzájom jeden od druhého učia, je významný prínos Evangelického katechismu.

Zošit B (formátu A4) nazvaný Základy kresťanskej viery, ponúka výklad k spomínaným 30-tim témam. Výklad len výnimočne presahuje jednu stranu formátu A4. Je doplnený o Prílohu, zahŕňajúcu: Stručné dejiny kresťanskej cirkvi; Stručný prehľad kresťanských cirkví a hnutí; Náboženské hnutia a spoločnosti nadväzujúce na kresťanstvo; Ostatné svetové náboženstvá. V závere Zošitu B sú uvedené aj autorom odporúčané správne odpovede na otázky v pracovných listoch (zo Zošitu A). Jiří Gruber však odporúča dať Zošit B účastníkom katechézy až po skončení prípravy. To opätovne naznačuje jeho snahu, neumožniť konfirmandom  vyhýbať sa námahe samostatného myslenia. Zošit C (formátu A5) je nadpísaný:  Stručné zhrnutie. Nájdeme v ňom 125 otázok a odpovedí konfirmačnej látky. Slúži ako praktická pomôcka k opakovaniu si látky pre skúšku konfirmandov. Odpovede nie sú najkratšie. Gruberovi teda ide väčšmi o to, aby konfirmand samostatne myslel a dokázal povedať odpoveď svojimi slovami, ako ju len namemoroval. Predsa, ani učenie naspamäť autor nepodceňuje, lebo do záveru Zošita C zaradil 3 biblické texty, ktoré „stojí za to naučiť sa naspamäť“ (Ž 23; Mt 5,3-10; 1K 13,1-7).

Hoci je katechizmus podaný v rámci reformovanej teológie - čo je prirodzené, nakoľko ona je v ČCE dominantnou -  rozhodne stojí za pozornosť i slovenských ev. a. v. čitateľov, najmä farárov  a katechétov. Poskytuje totiž dostatok kvalitne pripraveného materiálu pre konfirmandov, ale aj školské vyučovanie náboženstva pre žiakov záverečných ročníkov ZŠ či SŠ. Tiež pre dospelých pri ich príprave na vstup do cirkvi, resp. konfirmáciu. Vybrané témy poslúžia tiež pri rozhovoroch so žiadateľmi o sobáš či krst. K obsahu katechizmu môže mať čitateľ miestami aj výhrady. Napríklad výklad k diskutovanej téme inej sexuálnej orientácie i časť z kapitolky Náboženstvo, bude znieť ušiam tradičného slovenského evanjelika liberálne. Na druhej strane katechizmus otvorene prízvukuje sociálny rozmer kresťanstva (diakonia, politika, práca a kultúra), čo sú témy, na ktoré sa v cirkevnom vyučovaní  v ECAV na Slovensku niekedy kladie menší dôraz ako by bolo potrebné. Je sympatické a nasledovania hodné, že katechizmus sa nevyhýba ani kritickému pohľadu do vlastnej cirkvi (spolupráca niektorých kazateľov a členov ČCE so Štátnou bezpečnosťou; nevyriešená otázka financovania života cirkvi). Katechizmus obsahuje predhovor Joela Rumla, synodného seniora ČCE, čo mu dáva pečať oficiálnej konfirmačnej príručky pre túto cirkev. Gruberov katechizmus bol vybratý Synodou ČCE ako víťazný návrh viacerých predložených katechetických príručiek. Lydie Stolařová a Karolina Klinecká ilustrovali katechizmus obrázkami s láskavým humorom. Publikáciu vydal pražský Kalich v r. 2004 s pomocou Bavorskej ev. cirkvi. Autor v slove na úvod naznačuje, že v budúcnosti by text mohol byť vydaný aj na interaktívnom CD (viď ukážku na: http://brno1.evangnet.cz). Ponúka aj e-mailovú adresu, na ktorú mu čitatelia môžu posielať pripomienky, podnety k opravám a upresnenia. I z toho badať, že brat farár Jiří Gruber zostavil katechizmus nie ako neomylný učiteľ cirkvi, ale ako duchovný pastier láskavo a citlivo pristupujúci k tým, s ktorými sa o vieru v Kristovo evanjelium chce deliť. Ak v úvode zošitu B cituje Gruber 1Tim 1,5 potom je katechizmus užitočnou pomôckou ako k cieľu spomínanému v tomto texte Písma spieť. Na záver praktickú záležitosť: Kvôli vysokým poštovným poplatkom je cenovo prijateľnejšie zaobstarať si Evangelický katechismus cez slovenskú distribučnú sieť, napr.

Artfórum, Martin Šefranko
 

späť