Vieroučné minimum


Úvod
História
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby

Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku
A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01
044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk

webmaster


Je Biblia Božím slovom alebo ho len obsahuje?

O odpoveď na túto, nazdávam sa akademickú, otázku sa medzi kresťanmi vedie spor. Časť z nich tvrdí, že Biblia ako taká je Božím slovom, ďalší oponujú, že Biblia len obsahuje Božie slovo. Ak platí prvá mienka, ako to, že automaticky neuverí každý, kto Bibliu číta? (Existujú ateisti, ktorí sú v Biblii viac než sčítaní). Keď platí druhé tvrdenie, kto rozlíši, čo je v Biblii slovo Božie a čo slovo ľudské? Hodno tu spomenúť názor – zastával ho napr. český profesor ev. teológie Slavomil Daněk: “Biblia sa slovom Božím stáva, keď Pán Boh dá svojho Ducha.” Čo sa tým mieni? To, že Bibliu možno čítať rôznym spôsobom. Povedzme ako knihu zaujímavých informácií, ktorými si rozšírime svoj vedomostný obzor.

No môžeme ju čítať aj s vierou, že skrze dávne biblické texty k nám hovorí Pán Boh. Práve na takéto čítanie je Biblia určená. Chce nás formovať, nie iba informovať. Hoci z dejín sú známe prípady, keď Pán Boh vzbudil vieru u ľudí, ktorí čítali Bibliu len informatívne, či pôvodne ju dokonca chceli vyvrátiť, predsa poslaním Biblie nie je utíšiť našu zvedavosť ohľadom náboženských záležitostí, ale priviesť nás ku Kristovi. - K tomu aby sa cez prijímanie biblickej zvesti náš charakter stával sa vždy viac podobným charakteru Božiemu, aby rástla naša dôvera v Krista i láska k blížnym. Biblia totiž nie je len kniha o Bohu ako mnohé iné, ale svedectvom viery o Ňom. Palestínsky kresťan Mitri Raheb píše: “Témou Biblie nie je Boh ako taký, ale Boh prichádzajúci k človeku. Stará zmluva zachytáva, aké skúsenosti s Bohom nadobudol Izrael. Nová je svedectvom učeníkov o Bohu, ktorý sa im zjavil v Ježišovi Kristovi.

Biblia to nie sú konzervované fakty; je to pozvanie, aby sa na týchto skúsenostiach podieľalo čo najviac ľudí.” O prijatie tohto pozvania ide väčšmi, než o hľadanie odpovede na akademickú otázku či Biblia je Božím slovom alebo ho len obsahuje. Ono pozvanie prijme ľahšie ten, kto poslúchne radu rumunského ev. farára – martýra Richarda Wurmbrandta: “Bibliu nekritizuj, ale naopak, daj sa kritizovať ňou.” Pán Boh zasľúbil, že dá svojho Ducha tým, ktorí Ho prosia (L 11,13b). Ak Biblia má charakter pozvania a stáva sa slovom Božím, keď Pán Boh dá svojho Ducha (t. j. vtedy začíname Biblii rozumieť, sme Bohom oslovení), potom ako evanjelici čítajme Bibliu vždy s prosbou: Pane Bože daruj mi svojho Svätého Ducha, nech mi z dávnych slov Písma Svätého zaznieva živé Božie slovo. Evanjelicky veriť znamená veriť v súlade s Bibliou. Evanjelik verí, že jedinou spoľahlivou smernicou na ceste kresťanskej viery je posolstvo Biblie – v ňom nám predstavené počínanie Kristovo.

Ono je normou nášho zmýšľania, hovorenia i konania. Ním majú byť kontrolované výroky cirkevných autorít; podobne Duch Svätý pôsobí práve cez Božie slovo znejúce k nám cez dávne litery Písma. Keby ktosi aj tvrdil, že uveril Bohu, no nie cez zvesť Biblie, ak ten, v ktorého uveril bude skutočný Boh, potom ponesie črty biblického Boha. Kým totiž svet svetom trvá, otázok bude, aj v súvise s Bibliou, stále viac ako odpovedí. Mnohé naše odpovede budú nedokonalé. A tak našu pozornosť sa oddá upriamiť väčšmi na to, aby sme životom reagovali na to čo vieme, totiž že Písmo Sväté je pozvaním ku Kristovi a chce nás formovať, aby sa náš charakter stával vždy viac podobným charakteru Božiemu. Na to sa hodno sústrediť väčšmi než na riešenie akademických sporov.

Martin Šefranko
 

späť