Vieroučné minimum


Úvod
História
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby

Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku
A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01
044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk

webmaster


Máme sa Pána Boha báť?

Naše slovo bázeň, báť sa vraj pôvodne súviselo s výrazom behať, utekať. Bázeň bola teda od dávna spätá s útekom pred niečím, z čoho mal človek strach, priam posvätnú hrôzu. Utekal pred tým, aby sa skryl, zachránil. Myslí aj Biblia (Kaz 12,13) na bázeň tohto druhu? Ide jej naozaj o naháňanie hrôzy pred Bohom? Otázku, čo vskutku znamená báť sa Pána Boha, výstižne zodpovedal Martin Luther. Katechizmový výklad každého z 10. Božích prikázaní reformátor uvádza vetou: Máme sa Pána Boha báť a Ho milovať. Čiže bázeň pred Pánom Bohom nemá nič spoločného so strachom blízkym panickej hrôze. Naopak, bázeň pred Bohom súvisí s láskou k Nemu, s tým, že nechceme zarmútiť Toho, ktorý nás má rád.  Báť sa Pána Boha znamená báť sa Ho zarmútiť. Ctiť Ho nielen potrebnými vonkajšími prejavmi zbožnosti v kostole, ktoré však, žiaľ, niektorí odložia, hneď ako vyjdú za dvere chrámu.

Báť sa Pána Boha podľa Biblie znamená pripojiť k vonkajšej zbožnosti aj skrytú bázeň srdca. T. j. báť sa sklamať Pána Boha i keď sa na nás nik z ľudí nedíva. Báť sa Ho zarmútiť v škole, v práci, v rodine, v spoločnosti tých, ktorým je kresťanská viera ďaleká, ale tiež uprostred kríža, v chorobe, či inom trápení. Jednoducho v takých okolnostiach, do ktorých nás Pán Boh postavil. Máme takúto bázeň pred Pánom Bohom? Alebo sme našu bázeň pred Hospodinom zúžili len na mechanickú, či úzkostlivú účasť na bohoslužobných obradoch? To by však bolo obmedzené chápanie bázne pred Bohom. Obradmi bázeň pred svojimi bôžikmi prejavovali aj pohania. Akurát, že iba obradmi... Skutočne báť sa Pána Boha znamená báť sa Ho zarmútiť - sklamať, myšlienkami, slovami i skutkami v každodennom živote. Len keď máme takúto bázeň, bude naše vonkajšie uctievanie Pána Boha bohoslužbou. Bez nej by sa stalo bohorúhačstvom (Iz 1,11-17).

Ako sa pravá bázeň pred Pánom Bohom prejavuje? Biblia na to dáva odpoveď: zachovávaním Božích prikázaní (1J 5,3). Tieto chcú byť Božím programom pre náš život - osobný, aj pre život v spoločenstve národa. Nepochybujme, že Pán Boh dáva každému z nás len tie najlepšie programy. Nič lepšie ako Božie prikázania - zhrnuté v ústrednom: "Milovať budeš Pána svojho Boha z celého srdca, z celej duše, z celej sily a z celej mysle, a svojho blížneho ako seba samého” (L 10,27; Mt 22,40) - nič lepšie ako program pre náš život dosiaľ nik neponúkol. Iste, môžeme naň nedbať, ignorovať ho. Dôsledkom toho, čím menej o napĺňanie Božieho programu dbáme je, že tým viac sa musíme báť ľudí - seba navzájom. Báť sa zarmútiť Pána Boha nech teda patrí medzi priority nášho života.

Martin Šefranko
 

späť