Kázne zo služieb Božích v Evanjelickom kostole v Ružomberku v roku 2005


Úvod
História
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby

Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku
A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01
044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk

webmaster


15.5. 2005 - 1. slávnosť svätodušná

Piesne: 165, 167, 175, 216, 222; Antifóny: 43, 44

Rímskym 8,5-7.9: “Tí, čo žijú podľa Ducha, zmýšľajú duchovne. A telesne zmýšľať je smrť, ale duchovne zmýšľať je život a pokoj! Pretože telesné zmýšľanie je nepriateľstvo voči Bohu. ... Vy však nie ste v tele, ale v Duchu, ak Duch Boží prebýva vo vás. Ale ak niekto nemá Ducha Kristovho, nie je Jeho.“

Ján 6,63: “Duch je, ktorý obživuje. ... Reči, ktoré som vám hovoril, sú duch a život.“

Milí: bratia a sestry, milé deti!

Dnes je veľký sviatok kresťanov. Deti, viete aký? - Zoslanie Ducha Svätého. Keď som bol menší, tak sa mi  vôbec nezdalo, že zoslanie Ducha Svätého je veľký sviatok. Deti si myslia, že poriadny sviatok je len vtedy, keď dostávame darčeky. Napríklad Vianoce - keď si nájdeme, všeličo pekné pod stromčekom, alebo Veľká noc, keď dostávame veľa čokoládových dobrôt. Zoslanie Ducha Svätého sa deťom nezdá byť sviatkom, lebo nedostávajú darčeky.

Keď som sa na hodine náboženstva pýtal, ktoré z detí prídu dnes do kostola, aby povedali básničku v rámci svätodušného pásma, jeden chlapec mi hneď položil otázku: „A dostaneme dačo?“ Myslel knižku alebo balíček sladkostí. Zbadal na mne, že asi nie, tak povedal, že nepríde; bude radšej hrať hry na počítači. - Vidíte, deťom sa nezdá, že nejaký deň môže byť veľkým sviatkom, keď nie sú darčeky.

Predsa, dnes je veľký sviatok! Pán Ježiš zoslal ľuďom svojho Svätého Ducha. To je pre deti dosť ťažké na porozumenie. Ako rozumieť tomu, čo sa stalo? Keď už nemáme darčeky, treba, aby sme aspoň rozumeli, čo dnes slávime. Skúsme si to vysvetliť.

Duch Svätý - alebo môžeme povedať aj Duch Boží - je spôsob, ako Pán Boh myslí. - Spôsob, ako Pán Boh uvažuje, premýšľa. Na Letnice - na prvé svätodušné sviatky - teda Pán Boh daroval ľuďom schopnosť, aby vedeli myslieť aspoň trochu, ako On. Od zoslania Ducha Svätého môžeme myslieť tak trochu ako Pán Boh.

Čo to znamená (celkom prakticky)?

Znamená to, že keď Pán Boh zmýšľa o ľuďoch dobre, s láskou, aj my, kresťania, máme zmýšľať o ľuďoch dobre a s láskou.

Znamená to tiež, že keď Pán Boh chce, aby Ho ľudia mali radi, aj my chceme, aby ľudia mali radi Pána Boha. Chápete? - Predsa len dostávame darček! Môcť premýšľať tak, ako uvažuje Pán Boh - to je veľký dar. Dr. Martin Luther napísal, že „zo svojho vlastného rozumu a zo svojej sily nemôžem v Ježiša Krista, môjho Pána, veriť, ani k Nemu prísť, ale že ma Duch Svätý evanjeliom povolal, svojim darmi osvietil, v pravej viere posvätil a zachoval“. Teda kto má Ducha Svätého, môže v Pána Ježiša veriť (por. R 8,5-7.9), môže rozumieť, čo Pán Boh chce - aspoň trošku premýšľať tak, ako Pán Boh.

Aby sme tomu ešte viac rozumeli, skúsim to priblížiť na príklade. Kto z vás má doma bicykel? (- Všetci, výborne!) A kto sa vie sám bicyklovať? (- Skoro všetci, a tí malí sa ešte naučia!). Bicyklovať sa môžeme dobre iba vtedy, keď máme nafúkané kolesá. Nevidíme vzduch, ale on pôsobí.  

/Brat farár zavolá jedno z detí k sebe/. Čo je toto? - Pumpa. Pumpou môžeme nafúkať kolesá na bicykli. /Brat farár párkrát stlačí piest pumpy a hadičku nasmeruje na ruku dieťaťa/.  Vzduch nevidíme, ale môžeme ho cítiť. Vzduch z pumpy je neviditeľný, ale on predsa pôsobí ako sila, ktorá je nahustená do kolesa.

Tak je to aj s Duchom Svätým. Je neviditeľný, no predsa mocne pôsobiaci. Duch Svätý dáva duchovný život, umožňuje, že veríme. Neviditeľný vzduch umožňuje, že sa nám dobre bicykluje; poháňa tiež lode - plachetnice, lietadlá - vetrone, rogalá. Spôsobuje pohyb. Podobne Duch Svätý umožňuje duchovný život. Deje sa to, cez Božie slovo - cez to, čo nám hovorí Pán Ježiš Kristus (por. J 6,63). - Keď Duch oživí dávne texty Písma Svätého a stanú sa Božím sovom pre nás, v našom čase. Preto je dôležité čítať si Bibliu, prichádzať tam, kde sa jej texty vysvetľujú - deťom i dospelým.

Duch Svätý je spôsob, ako Pán Boh myslí. Ide  o to, aby sme my, deti i dospelí,  zmýšľali o ľuďoch dobre a s láskou, keď o nich Pán Boh takto zmýšľa. - Aby sme aj my viedli iných k tomu, aby  mali radi Pána Boha; veď Pán Boh chce, aby Ho ľudia mali radi. - Aby sme - ako ľudia obdarení  Duchom Božím, pozývali k viere v Pána Ježiša i ďalších.

A tak v dnešný veľký sviatok - zoslania Ducha Svätého - nie sme bez daru. - V Duchu Svätom dostávame vzácny dar(ček) - môcť premýšľať aspoň trochu tak, ako Pán Boh. To je výsada!  Máme čo sláviť! Máme byť za čo vďační! Amen.

Pramene:  
Willi Hofsümmer: 99 detských kázní s predmetmi zo všedného dňa (vyd. KBD, Svit 2002);
(Hrsg.) Marita Imhof und Dieter Velten: Hallo, Fridolin! (R. Brockhaus Verlag Wuppertal und Zürich; Born Verlag Kassel 1993);
Kol. autorov: Průvodce životem,- Jan  /vyd. IBS a Luxpress, Praha 1995/.

 

späť