Kázne zo služieb Božích v Evanjelickom kostole v Ružomberku v roku 2005


Úvod
História
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby

Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku
A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01
044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk

webmaster


16.5. 2005 - 2. slávnosť svätodušná

Piesne: 171, 173, 253, 608; Antifóna: 45

Skutky 8,20 (v kontexte Sk 8,9-24): “Odpovedal mu Peter: Nech zahynie tvoje striebro aj s tebou, pretože si sa nazdal, že za peniaze si nadobudneš dar Boží.“

Milí: bratia a sestry!

Hmota a duch, peniaze a dary Ducha Svätého - toho sa dotýka náš text. Biblické kresťanstvo bolo a má zostať Duchaplné - plné Svätého Ducha, no nie preduchovnelé. Biblické kresťanstvo neopovrhuje telesnou stránkou života. Napríklad v 3. Liste Jánovom (2. verši) čítame: „Milovaný, prajem ti, aby si vo všetkom prospieval a bol zdravý, ako prospieva tvoja duša.“ Pisateľ má na mysli telesné zdravie.

To, že duch nie je oddelený od hmoty potvrdila už inkarnácia - vtelenie - keď si Boh k nám vyhľadal cestu v Ježišovi Nazaretskom. Slovo (Božie) sa stalo telom. Tiež vo Večeri Pánovej prijímame duchovné dary - milosť, v telesnom - hmotnom chlebe a víne. Reformácia zdôraznila, že kňazi žijúci v celibáte nie sú duchovnejší ako ľudia, ktorí žijú v peknom, usporiadanom, harmonickom manželstve.

O hmote a peniazoch, ktoré to hmotné zhutňujú, symbolizujú, je v Biblii napísaného veľmi veľa. Skúste si niekedy zobrať farbičku alebo zvýrazňovaciu fixku a podčiarknuť si zmienky o peniazoch, na ktoré natrafíte pri dennom čítaní Písma. Napríklad sa im venuje značný počet Ježišových podobenstiev. Biblia neoddeľuje ducha od hmoty.

Kresťanstvo verne sa pridržiavajúce Písma je Duchaplné, no nie preduchovnelé.          

Správne sú teda obe nasledujúce tvrdenia:

1) Cirkev potrebuje peniaze. Aj:

2) Cirkev tu nie je kvôli peniazom.

1) Cirkev potrebuje peniaze, lebo za mnohé musí platiť. - Za energie, za rekonštrukcie, za misijné programy. Napríklad rozpočet opravy strechy na našej bývalej ev. cirkevnej škole bude v šesťmiestnych číslach; rozpočet dvojdňového Celoslovenského ev. festivalu, ktorý sa koncom júla uskutoční v našom meste, v sedemmiestnych číslach. Peniaze sú potrebné. Cirkev ich potrebuje. Je odkázaná na dary, ofery, zbierky svojich členov a priaznivcov.

Evanjelista Marek referuje, že Ježiš sa prizeral, ako ľudia oferujú (Mk 12,47nn). Pochválil obeť chudobnej vdovy. - Nie preto, že dala málo, ale preto že dala všetko. Aj  nás Pán Ježiš vidí a hodnotí nie podľa toho, koľko dáme, ale podľa toho, koľko nám zostane, koľko si necháme. No keby sme dali hneď aj všetko, čo vlastníme, nikdy tým nemôžeme zaplatiť to, čo nám Pán Boh z lásky dáva. Preto platí nielen tvrdenie: Cirkev potrebuje peniaze, ale aj:

2) Cirkev tu nie je kvôli peniazom. To najdôležitejšie v cirkvi je nezaplatiteľné. Božiu milosť, to, čo dáva Duch Svätý, môžeme dostať len ako dar. - Nikdy nie ako čosi nami zaslúžené, povedzme za protihodnotu v práci pre cirkev alebo peniaze venované na cirkevné ciele. To bol nesmierny omyl Šimona, o ktorom sme počuli z knihy Skutkov apoštolov. Šimon zažil ako sa cez apoštolov diali veľké znamenia a zázraky, ako ľudia skrze skladanie rúk apoštolov prijímali Ducha Svätého.  Prišiel teda za apoštolmi a priniesol - ponúkol im peniaze s prosbou, aby aj on dostal takú moc, že na koho položí ruky, ten prijme Ducha Svätého. Keď to Peter počul, Šimonove slová ho veľmi pobúrili a prísne ho karhal: “Odpovedal mu Peter: Nech zahynie tvoje striebro (tvoje peniaze) aj s tebou, pretože si sa nazdal, že za peniaze si nadobudneš dar Boží.“ - Tvoje peniaze ťa ešte privedú do zatratenia! Šimon má raz a navždy pochopiť, že Božieho Ducha si nemožno kúpiť. On zostáva vždy darom, o ktorý smieme prosiť (por. Mt 7,11).

“Nech zahynie tvoje striebro aj s tebou“, to je prísne slovo - varujúce aj nás. Nikto sa nemá - ako Šimon - nazdávať, že na Božie dary máme nárok, že ich môžeme nadobudnúť za peniaze alebo inú službu v cirkvi. Iste, v tom, že budeme horlivo v cirkvi slúžiť, že ju budeme aj obetavo podporovať, neustaňme. Veď všetko dobré, čo máme, k nám prichádza ako nezaslúžený Boží dar (Jk 1,17). Máme nekonečne veľa dôvodov k vďačnosti voči Pánu Bohu.

V našom svete plnom úplatkov, bohatstva a materializmu sa môže zdať, že všetko sa dá kúpiť. Tomuto pokušeniu podľahol Šimon a - hoci len podvedome - toto pokušenie ohrozuje aj nás.

Viera nie je obchod s Bohom. Bohu dôverujeme, slúžime Mu a milujeme Ho nie preto, aby sme od Neho ako protihodnotu čosi „vymámili“, ale preto,  lebo On prv miloval nás (1J 4,19). Naša dôvera, služba a láska k Pánovi je len odpoveďou na bezpočet prejavov Jeho lásky; nesmie byť vypočítavosťou.

Pán nám  žehná a dáva množstvo dobrých darov. Aj dar Ducha Svätého. Jedinou cestou ako prijať Božiu moc je to, čo Peter povedal Šimonovi: „Kajaj sa z tejto svojej prevrátenosti a pros Pána, či by ti azda neodpustil úmysel tvojho srdca“ (Sk 8,22) - teda odvrátenie sa od hriechu, prosba k Bohu o odpustenie a o naplnenie Duchom Svätým. Bez Ducha Svätého sa totiž k zlu rýchlo vraciame (por. Mt 12,43-45).

Odpustenie hriechov, spasenie, moc Božieho Ducha, ani žiadne duchovné dary sa nedajú kúpiť za čo ako vysokú sumu. Človek ich môže prijať iba ako dar od Boha - vierou v Pána Ježiša Krista - ako nášho Záchrancu. Veriť Bohu neznamená mať k Nemu vzťah ako k obchodnému partnerovi - v zmysle dačo za dačo: dám Ti (Bože), aby si Ty dal mne, Kresťanská viera je vzťahom lásky, dôvery a poslušnosti  k Pánu Bohu. Presvedčením,  že Pán Boh má pravdu a vždy mi chce to najlepšie. A to je omnoho vzácnejšie ako peniaze; to sa nedá kúpiť za nič na svete. Amen.

Pramene:  Armin Zielke  - Andacht /18.5./ in: Feste-Burg-Kalender 2005 (Freimund Verlag, Neuendettelsau 2004);
Kol. autorov: Průvodce životem,- Skutky apoštolů  /vyd. IBS a Luxpress, Praha 1995/.
 

späť