Kázne zo služieb Božích v Evanjelickom kostole v Ružomberku v roku 2005


Úvod
História
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby

Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku
A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01
044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk

webmaster


24.7.2005 - 9. nedeľa po Svätej Trojici  

Piesne: 190, 288, 203, 225; Antifóna: 53   
Text: 2M 18, 13-24

Milí: bratia a sestry!

Cirkev je duchovné spoločenstvo. Znamená to, že v 1. rade je  v nej kladený dôraz na ducha  - na Božie slovo, vieru, vzťahy lásky a pomoci a až potom na hmotu, budovy, peniaze. - Hoci, nepochybne aj veci hmotné sú pre praktický život cirkvi potrebné.

To, že je cirkev duchovné spoločenstvo rozhodne neznamená, že nepotrebuje organizáciu, funkčnú štruktúru. Vojsko bez dobrého velenia neobstojí. Avšak ani dobrý veliteľ, či v športovej oblasti tréner, neobstojí  bez vojakov, či obetavých hráčov. Dobrá organizácia je darom Božieho Ducha. Kde chýba, tam nastáva to, čo naši bratia z východu Slovenska komentujú: „Jedni robia jak še patri, druhe patria /dívajú sa/ jak še robi.“ Kde chýba funkčná štruktúra, tam prichádza únava, nechuť, dnes  by sme povedali vyhasnutie - vyhorenie aj inak zapálených a ochotných ľudí.

Čítali sme o Mojžišovom svokrovi, ktorý - vidiac Mojžišovu mnohú prácu - vraví: „Myslím, že si si to nezorganizoval práve najlepšie. Ako pre teba, tak i pre tých, ktorí za tebou prichádzajú, je to veľmi únavné. Na jedného je to príliš ťažká práca, sám to nezvládneš.“ Svokor Jetro radí Mojžišovi rozdeliť prácu, učí ho umeniu delegovať úlohy na iných. - Aké skvelé je mať dobrého svokra (či svokru)!

Ľudia na zodpovedných miestach si niekedy myslia, že len oni môžu vykonávať niektoré úlohy. Zdá sa, že neveria, že druhí sú schopní mnohé z toho zastať. Tak to samozrejme nie je. Preto aj v našej cirkvi platí pre vrcholných funkcionárov - počnúc od seniorátu nahor: dve za sebou nasledujúce funkčné obdobia a dosť! Nie preto, že by vari v treťom už nedokázali kvalitne pracovať, ale pravidlo maximálne dvoch za sebou nasledujúcich funkčných období je preventívnou poistkou,  aby ľudia v čele cirkvi „neochoreli“ - a nedávali priestor myšlienkam: Len ja to viem, a nik iný to lepšie nespraví.

Iba tyrani a despotovia - ako pán prezident v Bielorusku - zmenia ústavu, len aby zostali „hore“.

Mojžiš bol bez pochýb silnou autoritou a k vedeniu Izraela Bohom povolaným mužom. Napriek tomu sa neuráža, prijíma kritickú pripomienku i radu svojho svokra. Rozdelenie právomocí a služieb zmiernilo nielen jeho vyťaženosť, ale prispelo k zvýšeniu kvality vedenia a života spoločenstva Božieho ľudu vôbec.

Mojžiš je ochotný učiť sa umeniu delegovať. Jedna vec je však delegovať a iná, či sa oslovenie a poverenie stretne s ochotou. Výzvy z oznamov, zo stránok zborového občasníka alebo z rokovaní konventov, neraz nenájdu odozvu. Bez dobrého podelenia práce, bez ochoty prijať službu v cirkvi, sú potom  unavení a znechutení všetci.

Mojžišovi tesť vraví: „Nedobre to robíš! Úplne sa unavíš a ty aj tento ľud pri tebe“  (v. 18). V poznámkach uvádza Bible kralická: „Ustaneš, zemdlíš, zvadneš“. - Teda priam odkväcneš, ako odkvitnutý kvet. Potom sú znechutení všetci.

Často sa necítime na to, prijať nejakú úlohu. Pán Boh si však aj nás - s našimi rozličnými obdarovaniami i nedostatkami, vie použiť. Dáva nám svoju múdrosť a silu, ak túžime zostávať Mu verní. V Kristovi nám daroval všetko potrebné pre život a zbožnosť (2Pt 1,3-4). Ježiš Kristus schudobnel, aby sme my zbohatli Jeho chudobou (2K 8,9). A my Mu slúžime, milujeme Ho nie preto, že si potrebujeme úporne vybojovať Božiu priazeň, my smieme v cirkvi slúžiť Bohu i bratom, a sestrám preto, lebo Boh prv miloval nás (1J 4,19). A to je dobrá správa pre nás i pre spoločenstvo cirkvi - ľudu Božieho. Amen.

Pramene:
Gűnter Kuhlmann: Andacht /30.10./ in:   Feste-Burg-Kalender 2001 (Freimund Verlag, Neuendettelsau 2000);
Blahoslav Pípal: výklad /15.2./ in: Na každý den 1959 (vyd. Kalich, Praha 1958);
Kol. autorov: Průvodce životem - 2. Mojžíšova (vyd. IBS & Luxpress, Praha 1999).
 

späť