Kázne zo služieb Božích v Evanjelickom kostole v Ružomberku v roku 2006


Úvod
História

Kázne v r.2007
Kázne v r.2006
Kázne v r.2005
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby

Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku
A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01
044/432 21 98
jonki@bb.telecom.sk

webmaster


8.1.2006 – 1. po Zjavení - Nedeľa misie

Pane Ježiši, ďakujeme Ti za misijný príkaz "Choďte, čiňte mi učeníkmi všetky národy!" Ďakujeme Ti za sľub Tvojej trvalej blízkosti a pomoci aj pre nás "Ajhľa, ja som s vami po všetky dni až do konca vekov." Amen

SKUTKY č. 26-39 - Pokrstenie kráľovského dvorana.

V 8., 9. a 10. kapitole Skutkov ap. méme správy o 3 významných mužoch, ktorí uverili v P.Ježiša a dali sa pokrstiť. Bol to dvoran-minister etiópskej kráľovnej, ktorý uveril v Hospodina a pripojil sa k veriacim židom. Bol to Saul z Tarzu, vzdelaný farizej - neskorší apoštol Pavel. Napokon rímsky dôstojník Kornélius, pôvodne pohan. Každý z menovaných bol potomkom jedného z Noachových synov: Cháma, Šéma a Jáfeta, ktorí po potope osídlili veľkú časť Zeme. Z tohto pohľadu môžeme chápať etiópskeho dvorana, Saula z Tarzu a stotníka Kornélia ako predstaviteľov celého ľudstva.

EVANJELIUM o P. J. Kristovi posiela nebeský OTEC celému ľudstvu. Kresťanská cirkev má aj dnes plniť svoju misijnú úlohu - zvestovať evanjelium všetkým. Spomeňme si tri dôležité hodnoty, bez ktorých nie je možné uveriť v P. J. Krista:

l/ DIELO DUCHA SV. Krásne to vyznáva v Malom katechizme M.Luther: "Verím, že ja svojím rozumom a svojou silou nemôžem verť v P. J. Krista ani k Nemu prísť, ale že ma Duch Sv. evanjeliom povolal, svojimi darmi osvietil, posvätil a v pravej viere zachoval..."

2/ BOŽIE SLOVO. Toto slovo používa Duch Sv., keď má vzbudiť vieru v človeku. - Ap. Pavel hovorí: "Viera je z počúvania a počúvanie cez slovo Kristovo" /R 10,17/.

3/ ZVSSTOVATEĽ. - KAZATEĽ BOŽIEHO SLOVA. Božie slovo si odovzdávajú ľudia navzájom. Duch Sv. používa ľudí, aby iní počuli a prijali B.slovo. "Aké vzácne sú kroky tých, čo ako evanjelium zvestujú pokoj a dobré veci." /R. 10,15/. - Všimnime si prácu Ducha Sv. pri komorníkovi - ministrovi z Etiópie. Duch Sv. posiela diakona Filipa na pustú cestu z Jeruzalema do Gazy, ktorá pokračovala do Egypta. Filip sa mohol v duchu pýtať:

Prečo mám ísť na pustú cestu? Radšej by Bol išiel medzi ľudí a hovoril im o P. Ježišovi. POSLÚCHOL. Nasledovalo prekvapenie: videl voz, na ktorom sedel čierny muž so sprievodcami. Filip si hneď uvedomil, že je to významný muž. Druhé prekvapenie: muž na voze si nahlas čítal z prorockej knihy Izaiášovej. Minister financií poznal hodnotu peňazí. Ale túžil aj po hodnotách duchovných. Uveril v živého skutočného Boha - Hospodina. Vstúpil do spoločenstva veriacich Židov. Bol na slávnostiach v Jeruzaleme. Dal určite veľa peňazí za rukopis biblickej knihy...

Filip dostal ďalší príkaz: "Pripoj sa k vozu!" Dvoran sa priznal, že textu nerozumie. Filip ochotne vysvetľuje prorockú predpoveď Izaiáša - Záchrancu ľudstva. Duch Sv. vzbudzuje v srdci ministra vieru v P. J. Krista. A potom prosí nový veriaci o Krst svätý. Po vyznaní viery ho Filip pokrstil. Dvoran potom "s radosťou pokračoval na ceste do vlasti." - Predivné sú Božie cesty!

Koľkí misionári konali vzácnu službu medzi ľuďmi, ktorí ešte nepoznali P. Ježiša, nevedeli o Bohu Otcovi a o Duchu Svätom.

Ešte v r. 1969 mal mal možnosť - so skupinkou bratov a sestier navštíviť vtedajšie Východné Nemecko. V Lipsku sme boli v múzeu misie nemeckej evanjelickej cirkvi. Na nástenných tabuliach boli fotografie mnohých misionárov s menami. Pri niektorých menách bola poznámka: Zjedli ho ľudožrúti! Pýtali sme sa: Potom sa už do misijnej práce hlásilo menej ľudí? Hostitelia nám povedali: Nie, hlásilo sa dosť ľudí. Pán Boh im pomáhal!

Naša cirkev v minulosti prechádzala často ťažkými skúškami - aj utrpením. Nemala dosť síl vyslať do služby vlastných misionárov. Posielala však ofery a dary pre misionárov z iných evanj. cirkví.

V dnešnú nedeľu misie spomeňme si na nášho prvého misionára KORNELA HALÁTA, ktorý išiel do KAMERUNU v Afrike, v službách francúzskej evanj. misie po II.svetovej vojne. Pracoval verne, vychovával aj ďalších misijných pracovníkov. Žiaľ, nemohol byť v živom spojení so svojou materskou cirkvou na Slovensku - pre ťažkú spoločenskú situáciu u nás.

Spomeňme dnes manželov OĽGU a JÚLIUSA MATTOVCOV, ktorí nastúpili do misijnej služby v Rusku - pri Petrohrade. Manželia DUŠAN a BOŽENA SAJÁKOVCI slúžia v slovenskom evanjelickom zbore v ILOKU - v Chorvátsku. Myslíme na spoluveriacich v dvoch afrických krajinách v MALAWI a v ETIÓPII. S týmito evanjelickými cirkvami má naša cirkev uzatvorenú zmluvu o spolupráci a pomoci. V týchto krajinách je mnoho problémov: chudoba, častá neúroda pre dlhotrvajúce sucho, nezamestnanosť, nákazlivé choroby, nízke vzdelanie...

Spomínaní misijní pracovníci dostali poverenie do služby práve tu, v RUŽOMBERKU, na vlaňajšom Celoslovenskom evanjelickon festivale. Pri jeho príprave vynaložili ste vy, milí domáci vo viere, veľa námahy. Spomínate si, že na festivale boli aj hostia z Afriky...

Prosíme dnes spoločne o Božiu pomoc a požehnanie pre všetkých misijných pracovníkov. Spolu s ďalšími našimi cirk. zbormi chceme túto prácu podporiť aj dnešnou oferou - a najmä svojimi modlitbami. Amen.   

Údaje pripravila Hilvelia Ukkonen, tajomn.pre zahr. misiu GBU v Bratislave.
   

späť