Odkazy na stránky


Úvod
História

Kázne v r.2007
Kázne v r.2006
Kázne v r.2005
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby

Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku
A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01
044/432 21 98
jonki@bb.telecom.sk

webmaster


SPRÁVA O ŽIVOTE CIRKEVNÉHO ZBORU ECAV NA SLOVENSKU RUŽOMBEROK
ZA ROK 2005

podáva: Martin Šefranko - zborový farár

A) časť 

Text: Evanjelium podľa Marka 4,26-29: “Potom hovoril: Tak je to s kráľovstvom Božím, ako keď človek zaseje zrno do zeme; v noci spí, vo dne vstáva, a zrno klíči a rastie, ani sám nevie ako. Lebo zem sama od seba prináša úrodu; najprv byľ, potom klas a potom plno zrna v klase. A keď úroda dozrie, hneď priloží kosák, lebo nastala žatva.“

1. Úvodná časť:

Nielen mrazy, aké práve panujú, ale aj názory a ľudské presvedčenie môže ísť do extrémov. Je nemálo tých, ktorí tvrdia: - Doba je zlá, svet a ľudia v ňom sú stále horší, všetko ide „dolu vodou“. Už nič nepomôže, nič dobré sa nedá čakať. Ani cirkvi nemožno veriť. Kauzy, zväzky, mocenské boje, skrátka: sklamali sme sa...  Nemá zmysel snažiť sa o niečo dobré. -

Sú aj mienky v opačnom extréme: Čo si sám neurobíš, to nemáš. Na nič a na nikoho sa nespoliehaj. Keď však budeš veľmi chcieť a budeš pracovať zo všetkých síl, nič nebude nemožné. – Dokážeš všetko!

Ježiš nedáva za pravdu ani prvému presvedčeniu, ale ani druhej mienke. Veriť v Neho, veriť v Ježiša, byť kresťanom, totiž znamená nájsť svoj stred. - Stred života v bludisku rôznych názorov. Kto ho nachádza, ten vie, že v spoločnosti i v cirkvi nemáme zostať pasívnymi; máme pracovať, ale s Božou pomocou. Nie naše sily, ale Božia pomoc je to, na čo sa máme učiť spoliehať.

Kto stred svojho života nachádza v Kristovi, vie, že nie je múdre podľahnúť skepse. Vie tiež aj to druhé, totiž, že všetko nemáme vo svojich rukách, že hoci sa máme snažiť  - biblicky povedané: máme sadiť - to najdôležitejšie sa deje mimo nás.

Tento dôraz obsiahnutý v Ježišovom podobenstve o rastúcom zrne, je veľkou pomocou.  Pomocou pred sklamaním a chuťou rezignovať. Aj v službe v cirkevnom zbore by sme rýchlo hodili „flintu do žita“, keby sme nevedeli, že v tom, čo konáme, nie sme sami. Pánovo podobenstvo je dobrou zvesťou. Hovorí, že Pán Boh nás potrebuje, počíta s nami a tiež, že na to všetko nie sme sami. On, náš Boh koná. Napriek všetkým našim pochybnostiam a starostiam, Božie kráľovstvo – to dobré, čo nám Boh chystá, rastie. Nik to nezastaví. Chceme byť pritom? Božie kráľovstvo začalo Ježišovou zvesťou. Písmo nás uisťuje, že bude slávne dovŕšené. A medzi riadkami nám kladie otázku kde som? Kde budem? Budeme pritom? – Pri diele, ktoré koná Boh?

Čo to znamená prakticky - povedané „po lopate“?

I) Čo máme robiť, je rozsievať. Byť pritom – pri Božom diele. Rozsievať Božie slovo v zbore, v našej domácnosti, v spoločnosti, je našou úlohou. – Siať nádej, ktorá je v Kristovi, siať Božiu lásku, pozývať k pravde, byť príkladom v odvahe a trpezlivosti, počítať s tým, že zrno Božieho slova má niekedy dlhú inkubačnú dobu a môže padnúť aj do tvrdej, neprajnej pôdy. Pán Boh ráta s našou službou. To, že dokážeme byť k sebe navzájom pravdivými, priznať si viny, vzájomne si  odpúšťať, deliť sa s núdznymi, povzbudzovať sa modlitbami – to za nás nik  neurobí. Je našou úlohou siať semienka Božieho slova, lásky, pravdy, odpustenia a nádeje. A Boh dá vzrast. Našou úlohou je nechcieť od Pána Boha, aby za nás urobil to, čo máme konať my.

II) Čo nemáme robiť? – Čo nie je našou úlohou? - Našou úlohou  nie je, byť ustarostenými. Nemáme robiť problém, z toho, čo nie je našou, ale Božou vecou. Sejba je naša úloha; to, či zrno prinesie úrodu, Božia starosť. Iste, nie všetko vzíde, nie všetko sa ujme, ale učme sa spoliehať nie na naše sily, ale na Božiu pomoc – Božie požehnanie. Stačí si spomenúť na vlaňajší 4. Celoslovenský evanjelický festival. Stálo to veľa námahy, čas, obetavosti, ale keby Pán Boh nepožehnal, čo všetko by „vypálilo“ horšie,  koľké nedostatky by sa ukázali? Koľko toho, čo bolo fajn, by sa nepodarilo?   

Konajme, čo od nás Pán Boh očakáva, a nestrachujme sa o výsledok. Božie kráľovstvo – to dobré, čo nám Boh chystá, rastie. Nik to nezastaví. Našou vecou, je byť pritom.  Amen.

S použitím myšlienok J. Grubera a G. Maiera

2. Bohoslužobný život:

Niet úrody bez sejby. Pýtajme sa, ako sme uverili? Čo bolo zrnom, ktoré dalo vzrast našej viere? Či nie slovo Božie?  - Bez Božieho slova niet rastu, ani žatvy. Služby Božie nám to pripomínajú. Sme na ne pozývaní predovšetkým v nedeľu – v deň Pánovho vzkriesenia. Ježiš zasial do sveta zárodok – zrno Božieho kráľovstva. Skôr, ako mohol vidieť výsledky svojho diela, bol nevinne a potupne zabitý. Vyzeralo to beznádejne. Boh ho však v nedeľu vzkriesil. Nech sa nedeľa pre nás opäť stane dňom nádeje, dňom keď Boží život prekonáva skepsu a strach.

Na hlavných službách Božích počas nedieľ a sviatkov sme sa zišli celkom 66x  (+3) (priemerná účasť: 201, o 5 menej ako v r. 2004).

Štvrtkové – stredotýždňové večerné sl. Božie - konali sa počas  celého roku mimo letných prázdnin:  27x (-2), priemerná účasť: 24 (+2)

Nešporné služby Božie sa konali 21x (-2)/: priemerná účasť: 41 (-3);

priemerná účasť v Liptovských Sliačoch /1x/: 12 (+3);

priemerná účasť v Liptovskej Štiavnici /2x/: 21 (-2);

priemerná účasť v Liskovej: /18x (-2)/: 45 (-3);

Pôstne večierne sa konali 5x (0): priemerná účasť: 21 (0);

adventné večierne 4x (+1)/: priemerná účasť: 28 (+10).

Na služby Božie v Domove dôchodcov v Likavke /konali sa 12x – t. j. 1x mesačne/ prichádzalo v priemere 13  (-2) účastníkov.

Modlitba:

Modliť sa znamená nadviazať na to, čo pre nás Boh urobil v Ježišovi Kristovi - oprieť o to svoju nádej a dôveru. Modlitba rozhodne nie je povinným hlásením, ale odpoveďou na Božie oslovenie, Božiu lásku. Modlitba nám pomáha k väčšej pravdivosti, lebo sa modlíme k Tomu, kto o nás všetko vie – o jednotlivcoch i cirkvi. Modlitby nemajú kresťanský život zdobiť, ale stavať. Veď práve v modlitbách sa snažíme Pánu Bohu porozumieť, pýtať sa Ho na životné cesty, po ktorých nás chce viesť, po ktorých máme kráčať.

Modlitebných stretnutí v marci v  pôstnom modlitebnom týždni bolo 6 (0), priemerná účasť: 12 (+3). Zamerané boli na menej známe postavy pašiových dejov z evanjelií.

V decembri sme sa v adventnom modlitebnom týždni stretli 5x (-1), priemerná účasť: 10 (-2).  

V januári sa konali ekumenické modlitebné stretnutia v rámci Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov. V našej zborovej sieni sa ho (20.1.) zúčastnilo 33 ľudí (z ECAV a BJB), kázal Tomáš Kohút.

V zborovej sieni sa 4.3. uskutočnilo sa aj modlitebné stretnutie pri Svetovom dni modlitieb žien, kázal Tomáš Kohút, kazateľ BJB. Stretnutia sa zúčastnili členovia nášho i baptistického zboru. Účasť: 18.

Zvesťou Božieho slova u nás – mimo zborového farára - poslúžili:

27.2. – hlavné služby Božie viedla a na nich kázala Janka Kaňuchová, zborová kaplánka z Liptovského Mikuláša.

19.5. – na večerných službách Božích kázal Curt Westman zo Švédska, tlmočil Slavomír Slávik z Evanjelizačného strediska pre masmédiá (EvS) v Bratislave.

26.6. – hlavné služby Božie viedla a na nich kázala Lívia Mojzsisová, rod.  Vršková z Ružomberka, úspešná absolventka  EBF UK v Bratislave.

29.6. – hlavné čítané služby Božie viedol brat presbyter PhDr. Karol Dzuriak.

10.7. – hlavné služby Božie viedol a na nich kázal plk. Tomáš Semko, ev. vojenský duchovný.

17.7. – hlavné služby Božie viedol a na nich kázal Vladimír Šefranko, ev. a. v. farár v. v. z Modry.

31.7. – na službách Božích v Nedeľu pokánia, ktoré sa uskutočnili v rámci CEF 4 na ružomberskom zimnom štadióne kázal Július Filo, generálny biskup ECAV na Slovensku.

20.11. – hlavné služby Božie viedol a na nich kázal Július Filo, generálny biskup ECAV na Slovensku.

3.2., 8.9., 17.11. a 24.11. – čítané večerné služby Božie viedla sestra presbyterka Viera Ludrovcová.

Všetkým vyššie uvedeným úprimne ďakujeme za ich službu.

Ďakujeme i rodine Kralovenskej za pohostinnosť - otvorenie príbytku ku konaniu 2 nešporov v Liptovskej Štiavnici a sestrám Marte Junkovej a Ľubomíre Baranovej za prípravu priestoru pre konanie vianočného nešporu vo fílii Liptovské Sliače na tamojšom OÚ.

Čítaním Pašií poslúžili na Smrtnú nedeľu: presbyter PhDr. Karol Dzuriak a brat Ing. Rastislav Sabucha. Na Kvetnú nedeľu: presbyteri PhDr. Karol Dzuriak, Ján Mojš a brat Ing. Rastislav Sabucha. Na Veľký piatok presbyter: PhDr. Karol Dzuriak a brat Ing. Rastislav Sabucha. Menovaným bratom srdečne ďakujeme.

Viacerí bratia a sestry poslúžili pri čítaní sz-ných a epištolických textov. Aj im patrí vďaka!

3. Sviatosti:

a) Krst svätý:

B.Pleijel píše: „Všetko, čo nám Ježiš môže dať, dostávame v krste. Jeho spasenie, Jeho spravodlivosť, Jeho silu. A presne tak ako je všetko naprogramované v semiačku – kmeň, listy, kvety, ovocie – tak je naprogramovaný celý kresťanský život v krste.“ Úlohou nás - rodičov, krstných a starých rodičov – ako pokrstených v Krista, je minimalizovať prekážky rastu: vyučovaním Božích právd, pokáním, modlitbou i dobrým príkladom viery – najmä našim deťom a domácim.

Spolu bolo  26 pokrstených  - t.j. o 9 viac ako v roku 2004. Z toho: 12 chlapcov, 8 dievčat, 1 štrnásťročná sestra  pred konfirmáciou, 2 dospelí bratia, 3 dospelé sestry.

b) Večera Pánova:

Pri spovedi a Večeri Pánovej chce Pán Boh prekonávať to, čo v nás odporuje Božiemu životu. Svojím odpustením,  zbavovaním nás buriny hriechu, Pán posilňuje v nás Boží život.Celkovo Večeru Pánovu (VP) prijalo
- 2.362 komunikantov (-37): mužov: 623 (+15)  žien: 1.739 (-52),
- z toho VP prijalo v kostole, resp. na nešporoch: M: 546 /+4/, Ž: 1.562 /-64/,
- v domácnostiach: M: 8 /+3/, Ž: 41 /+14/,
- v nemocniciach, Domove dôchodcov v Likavke a v  Liečebni pre dlhodobo chorých v Štiavničke: M: 68 /+7/, Ž: 136 /-2/,
- v Ústave na výkon väzby v Ružomberku: M: 1 /+1/.

Účasť na VP počas CEF 4 nie je započítaná (v sobotu podvečer 30.7. bol náš kostol bol preplnený ako už dávno nie a desiatky ľudí sa doň – na sl. Božie s VP ani nedostali. Kázal br. biskup zo Sliezska Vladislav Volny; VP s ním prisluhovali: Katarína Hudáková, Peter Mihoč, Viktor Sabo a domáci zborový farár. Hrala hudobná skupina z Hýb. Nedeľa na CEF 4 pripadla na Nedeľu pokánia – VP bola prisluhovaná na zimnom štadióne).

V kostole pravidelne pri prisluhovaní Večere Pánovej - pri distribúcii posväteného chleba -vypomáhal zborovému farárovi brat presbyter PhDr. Karol Dzuriak, za čo mu ďakujeme.

4. Konfirmácia:

Vždy znova je dobré pripomínať, že to, čo sa deje pri konfirmácii – priznanie sa ku Kristovi – vyznanie našej viery v trojjediného Boha, nemá zostať iba jednorazovou udalosťou pre slávnostný deň konfirmácie, ale má pokračovať v dennom živote. Cieľom nie je „skonfirmovať“, ale žiť podľa slov  a príkladu Pána Ježiša, držať sa vierou Jeho i Jeho cirkvi.

Spolu bolo 37 konfirmovaných - t. j. o 20 viac ako v  roku 2004. Z toho: 22 /+11/ po dvojročnej príprave  (15 bratov, 7 sestier),  15 /+9/  dospelých konfirmandov  (5 bratov, 10 sestier).  Používali sme (základnú) konfirmačnú príručku: Brána  viery otvorená (B. Pleijel) – v 1. roč. a s dospelými; v 2. roč. Verím a sľubujem (M. Hvožďara)

27.1., 16.6. a 15.12. – na večerných službách Božích v kostole sa konala konfirmácia dospelých.

 7.5. – v kostole sa konala verejná skúška konfirmandov (14-r.), spojená s prisluhovaním spovede a Večere Pánovej najmä pre najbližších príbuzných konfirmandov.

8.5. – po dvojročnej príprave bolo konfirmovaných 15 mladých bratov a 7 mladých sestier. Báseň Zl. Oravcovej predniesla jedna z nich – L. Hariňová. V mene zboru a presbyterstva konfirmandov pozdravil brat dozorca L. Zvara, za mládež Z. Jarabová. Spevokol i mládež poslúžili piesňami. Soňa Mičudová zaspievala Biblickú píseň od A. Dvořáka.

Tak, ako po minulé roky, aj začiatkom r. 2005 sa konalo stretnutie s rodičmi konfirmandov z 2. ročníka (31.1.), neskôr (7.2) aj z 1. ročníka. Popri informáciách o priebehu prípravy a organizačnom zabezpečení slávnosti konfirmácie, boli ich témou informovanie  o možnosti štúdia na ev. cirk. školách i zdôraznenie významu osobného príkladu rodičov vo vedení konfirmandov vo viere.

Za pomoc pri práci s konfirmandmi ďakujeme Slavovi a Katke Lukáčovcom a Jankovi Mojšovi.

15.10.  - v Kultúrnom dome v Pribyline sa uskutočnilo stretnutie pre konfirmandov a dorast LOS. Zorganizovali sme naň autobusový zájazd – spolu s cirkevnými  zbormi Kraľovany a Liptovská Sielnica.

15.12. – v zborovej sieni sa konal predvianočný  večierok  pre konfirmandov. Na príprave jeho programu sa podieľali Slavo Lukáč ml., Zuzana Jarabová, Janko Mojš a zborový farár.

22.12. – v zborovej sieni i kostole ozdobili  konfirmandi spolu so Slavom  Lukáčom ml., Zuzanou Jarabovou vianočné stromčeky.

5. Pristúpili a vystúpili z cirkvi:

Vstup do Ev. a. v. cirkvi: 3  (rovnako ako v r. 2004). Išlo o 2 bratov a 1 sestru. - Do ECAV prestúpili všetci traja z rímskokatolíckej cirkvi. Každý z nich tak urobil na základe svojho slobodného rozhodnutia a po predchádzajúcej príprave.

Výstup z Ev. a. v. cirkvi :  1 (-). Išlo o jednu  sestru, ktorá osobne i písomne oznámila, že žiada o vyňatie z evidencie našej cirkvi.  

Prestúpenie k inej konfesii:  Nie je známe (podobne ako v r. 2004)

Prihlásení do cirkevného zboru:

Zaevidovaných bolo 29 nových členov zboru, ktorí sa do nášho zboru prisťahovali, alebo prihlásili. Je to o 9 menej ako v r. 2004.   

Z evidencie bolo vyňatých 22 bratov a sestier, nakoľko sa odsťahovali a bývajú na území iných cirkevných zborov (v r. 2004 ich bolo 17).  

6. Bohoslužobné výkony:

a) sobáše:

Naše manželstvá, rodiny, domácnosti sú pôdou, kde má rásť nový – Boží život. Nie je možný bez Pánovho požehnania. Preto je správne, keď do manželstva vstupujú snúbenci nielen so sľubom vzájomnej lásky, ale aj s Božím požehnaním.

Sobášené boli  4  páry - t. j. o 4 menej ako v roku 2004.  Zakaždým išlo o uzavretie manželstva.

V 1 prípade boli obaja snúbenci ev. a. v.; 3 manželstvá boli krížne, z toho:

v 2 prípadoch bol ženích ev. a. v. a nevesta r.-k.,

v 1 prípade bol ženích bez vyznania  a nevesta ev. a. v.

Mimo toho v našom kostole uzavreli manželstvo aj 2 páry z iných cirkevných zborov (Trnava – obaja snúbenci: ev. a. v. a Kraľovany – ženích: ev. a. v. nevesta: r-k z Liskovej). V oboch prípadoch sa tak stalo so súhlasom príslušného farského úradu /Trnava, Kraľovany/.

b) pohreby:

Aj pri smrti našich milých vo viere vyznávame, že budúcnosť veriacich v Krista nie je prázdna, sťa nepopísaný papier, ale plná vzácnych Božích zasľúbení. – Vrátane zasľúbenia, že tak, ako Pán Boh premenil Ježišovi Kristovi Veľký piatok na ráno Vzkriesenia, tak kvôli Kristovej láske k nám Veľký piatok zmení na ráno Vzkriesenia i  pri  zosnulých, ktorých sme vyprevádzali vo viere na hrobový odpočinok a raz aj pri nás. Smrť pre veriaceho v Krista nie je víťazstvom  deštruktívnych síl, ale bránou do života v nezničiteľnej Božej blízkosti. Rovnako hrob nie je len miestom bôľu a plaču, ale predovšetkým miestom nádeje. Preto na hroby vztyčujeme kríž – symbol Kristovej lásky, od ktorej ani smrť neodlúči tých, ktorí touto láskou nepohrdli.

Vo viere vo vzkriesenie sme lúčili so spolu 23 zosnulými – je to o  2 pochovaných viac ako v 2004.

Z toho bolo : bratov: 7 (-2), sestier: 16 (+5)

Ružomberok: 19

Liptovská Lúžna: 1

Liptovské Sliače: 1

Lisková: 1 sestra z Ružomberka bola pochovaná v Bratislave – kde ju doopatrovali jej príbuzní. Tento pohreb bol vykonaný s vedomím nášho Ev. F.Ú.

Počet pochovaných v r. 2005 je o 3 nižší ako počet pokrstených (v r. 2004 bolo o 4 pochovaných viac ako pokrstených).

 V Liskovej bola pochovaná aj 1 sestra z Bardejova -  s vedomím tamojšieho Ev. F.Ú.

Všetkým, ktorí chodievajú na ev. pohreby poslúžiť spevom, patrí úprimné poďakovanie.

15.2. - v Ružomberku sme sa vo viere vo vzkriesenie rozlúčili s Jolanou Turzovou bývalou dhoročným horlivou presbyterkou a zborovou pokladníčkou nášho cirkevného  zboru. Dokonala 13.2. vo veku 84 rokov.

10.3. - v Ružomberku sme sa vo viere vo vzkriesenie rozlúčili so Zuzanou Mrázovou – manželkou niekdajšieho zborového kantora Andreja Mráza. Dokonala 7.3. vo veku 92 rokov.

22.5. – zborový farár i niekoľko ďalších členov nášho zboru sa zúčastnilo pohrebnej rozlúčky s bývalým konseniorom LOS ECAV ThB. Bedrichom Ďurišom v Istebnom.

7. Biblická a vnútromisijná práca v zbore:

a) biblické hodiny (BH):  

BH sú miestom, kde sa učíme Božiemu slovu hlbšie rozumieť, kde je priestor pýtať sa na veci nejasné, aby sme sa stávali vo viere pevnejšími, zakotvenejšími a vrúcnejšími. BH pre dospelých sa konajú od Adventu do Veľkej noci. Boli zamerané tematicky na vieroučné témy (viera, vyznanie viery, kresťanstvo, ekumenizmus, Ježišovo umučenie podľa Písma z lekárskeho hľadiska), no tiež na etické témy (manželstvo, rodina, práca a kultúra, politika). Snažil som sa, aby to boli interaktívne stretnutia – rozhovor nad textami Písma, nie „prednášky“.  K zlepšeniu účasti to nepomohlo. V priemere prichádzalo 6 (-1) ľudí.

b) biblické hodiny mládeže:

Je útechou vedieť, že zrno Božieho slova má niekedy dlhú inkubačnú dobu a môže padnúť aj do tvrdej, neprajnej pôdy. Je útechou vedieť, že Boh dá vzrast, že nemáme byť ustarostenými, ani  robiť problém, z toho, čo nie je našou, ale Božou vecou. Chceme spoliehať nie na naše sily, ale na Božiu pomoc, Božie požehnanie - pri práci s mladou generáciou obzvlášť. Zároveň nezabúdať, čo je našou úlohou, čo za nás Pán Boh nespraví.

BH mládeže sa konali počas väčšiny piatkov v roku; priemerná účasť: 7 (-3).  Preberali sme si zväčša témy z evanjelií; v závere roku príbehy z Abrahámovho života. Niektoré stretnutia boli venované najmä rozhovorom – zdieľaniu sa; dve filmu (DVD: Príbeh života - fakty,  o ktorých sa nehovorí; vyd. EvS Bratislava).

Z mládežníkov:

- v zborovom spevokole spievajú Sl. a K. Lukáčovci, J. Mojš, Z. Jarabová, z dorastu: L.Hariňová),

- v detskej besiedke učia: Z. Jarabová, K. Lukáčová, P. Kasanická,

Viacerí mládežníci – i tí, ktorí nechodia na BH mládeže, pomáhali brigádach spojených so 4. Celoslovenským ev. festivalom

Stretnutia dorastu:

Obnovili sa koncom roku – bolo ich 7;  priemerná účasť: 5.

V r. 2004 sa dorast nestretával. Dorast vedie Slavo Lukáč; pomáhajú mu aj Janko Mojš a Zuzka Jarabová. Patrí im úprimná vďaka.

Z aktivít mládeže a dorastu v r. 2005:

 11.-15.2. – vo Svite sa uskutočnil tábor určený našim dorastencom - konfirmandom z 1. i 2. ročníka.  Za zorganizovanie tábora patrí poďakovanie mládežníkom: Slavovi a Katke Lukáčovcom, Jankovi Mojšovi, Zuzke Beňovej, Martinke Camberovej a Paťke Kasanickej. Mládež poskytla na tábor dotáciu 450,-Sk z celkovej sumy 900,-Sk účastníckeho poplatku.

20.2. – na službách Božích zaspievali dorastenci 2 piesne. V mene účastníkov tábora dorastu vo Svite sa prítomným v kostole prihovorila Paťka Kasanická.

5.3. – zopár mládežníkov sa v L. Mikuláši zúčastnilo na koncerte chválospevových skupín (Timothy, Tretí deň, Lamačské chvály, Kato).

25.3. – na Veľký piatok predniesla  Ing. Zuzana Jarabová  báseň I. Hricovej: Bezplatný darca.

28.3. – na 2. sl. veľkonočnú poslúžila Lucia Hariňová prednesom príležitostných básní.

1.7.-6.7. - sa uskutočnil letný tábor pre našich dorastencov. Konal sa v Gerlachove. Zúčastnilo sa ho 15 dorastencov. Tábor pre nich pripravili členovia našej mládeže: Katarína a Slavomír Lukáčovci, Janko Mojš, Ján Laco a Paťka Kasanická.  

24.12. – na štedrovečerných službách Božích dorast poslúžil piesňou: „Do tmy na svet“.

30.12. – v zborovej sieni sa konalo sviatočné spoločné stretnutie mládeže a dorastu spojené so vzájomným obdarovávaním sa. Zúčastnilo sa ho spolu 17 dorastencov a mládežníkov.

31.12. – v zborovej sieni od 21.30 hod. konalo silvestrovské stretnutie mládeže - spoločné očakávanie Nového roku 2006. Prítomných bolo 7 mládežníkov a zborový farár.

c) zborový spevokol:

Je milým a srdečným spoločenstvom. Má  24 členov (-4), hoci na nácviky sa málokedy podarí zísť všetkým. Spevokol je trojhlasný  (soprán, alt, bas). S láskou a trpezlivosťou ho vedie sestra zborová kantorka a dirigentka Oľga Bruncková. Jej i všetkým, ktorí venujú svoj čas a pravidelne prichádzajú na  nácviky, patrí úprimná vďaka.

Spevokol poslúžil piesňami na sobášoch, tiež na niekoľkých pohreboch. Na službách Božích v kostole vystúpil na Nový rok, na 1. slávnosť veľkonočnú, svätodušnú i vianočnú, pri konfirmácii, na Štedrý večer a  na Starý rok. Spieval tiež na posviacke nového Domu smútku na cintoríne v Štiavničke (3.7.).

24.4., 8.5., 14.8., 28.8., 11.9.  – na hlavných službách Božích poslúžila sólovým spevom Soňa Mičudová.

29.5. – v  Lipt. Jáne, na 14. ročníku Koncertu spevokolov Liptova a Oravy náš spevokol  zaspieval 3 piesne (Ó, Duchu Svätý; Dobrorečiť musím; Ja v srdci svetlo mám).

jún – v kruhu spevokolu sme pri životnom jubileu – 55. narodeninách, pozdravili sestru Vieru Ludrovcovú – členku spevokolu, presbyterku a pokladníčku  nášho cirkevného zboru. Jubilea sa dožila 31.mája. Pri 60. narodeninách, sme pozdravili i sestru Máriu Dzuriakovú – členku spevokolu a presbyterku nášho cirkevného zboru. 60-tky sa dožila 20.júna.

26.6. – v Českom Těšíne v kostole ČCE poslúžil - pri 79. výročí posviacky tohto ev. a. v. kostola (Na Rozvoji) - náš spevokol blokom piesní, a Lucia Hariňová prednesom duchovnej poézie.  

1.9. – väčšina členov nášho spevokolu sa zúčastnila posedenia vo farskej záhrade spojeného s varením guláša.

e) duchovná práca vo väznici:

V Ústave pre výkon väzby zborový farár vykonával pastoračné návštevy. Väznicu navštívil  celkovo 28 krát (išlo o 69 individuálnych rozhovorov). Jednému bratovi prislúžil spoveď a Večeru Pánovu. Väznení dostávajú zoznam literatúry, ktorý zbor už v predošlých rokoch daroval knižnici pre väznených, je im ponúkaný tiež Biblický korešpondenčný kurz, ktorý pripravilo bratislavské EVS.

Náš zbor venoval v r. 2005 do knižnice pre väznených ďalšiu duchovnú literatúru.

8.Výchovná práca:

a) detská besiedka:

Napriek znižujúcim sa počtom detí na besiedke by nebolo riešením podliehať skepse. Všetko nemáme vo svojich rukách. Naša úloha je verne sadiť Božie slovo – už pri tých najmenších, a dôverovať, že  to najdôležitejšie – rast viery, sa deje mimo nás.

Detská besiedka sa konala  počas väčšiny nedieľ roka v 2 skupinách:  

deti vo veku 2-8 r.:  priemerná účasť 8 (-2) zo zapísaných 12-tich (-3) detí; deti vo veku 9-12 r.:  priemerná  účasť 5 (-2) zo zapísaných 9-tich (-3) detí.

Celkovo: priemerná účasť 13 (-4) zo zapísaných 17-tich. Vzhľadom na počet členov zboru a detí ide o nízku účasť. Je jasné, že deti neprídu sami , treba, aby ich niekto doviedol. Tam je problém.

Mladšie deti učia sestry Iveta Čupková, Bc. Katarína Lukáčová, vypomáha im Patrícia Kasanická. Staršie detí vyučuje sestra Ing. Zuzana Jarabová, ktorej vypomáha Monika Mešková. Všetkým sestrám vyučujúcim v Detskej besiedke srdečne ďakujeme za ich službu, tiež za zorganizovanie letného tábora pre deti a nácvik programov

15.5. – na 1. sl. svätodušnú deti z besiedky poslúžili programom pre mamičky, krstné a staré mamky.

11.6. – vo Východnej sa uskutočnilo stretnutie detí nášho seniorátu. Z nášho zboru sa ho zúčastnilo 21 detí.  Doprevádzali ich učiteľky našej Detskej besiedky Katarína Lukáčová a Patrícia Kasanická. Na podujatie sme zorganizovali autobusový zájazd; spolu s našimi deťmi cestovali aj deti z cirk. zboru v P. Ľupči.

19.6. – na dopoludňajších sl. Božích pri závere šk. roku poslúžili svojím programom deti navštevujúce ev. náboženstvo a detskú besiedku.

1.-7.8. – uskutočnil sa detský tábor v Tatranskej Lomnici. Zúčastnilo sa ho 16 našich detí pod vedením  Zuzany Jarabovej. Na  tábore boli aj deti z cirkevných zborov Žilina, Partizánska Ľupča a Rimavská Sobota. Organizačne ho pripravil žilinský a náš cirkevný zbor.

17.9. – sestry Iveta Čupková, Patrícia Kasanická a Katarína Lukáčová sa v Košiciach zúčastnili kurzu pre vyučujúcich Detských besiedok.

26.12. – na hlavných službách Božích poslúžili vianočným programom mladšie i staršie deti z besiedky i niektoré deti, ktoré navštevujú  hodiny ev. náboženstva. Predniesli viacero básní, recitačných pásiem, zaspievali piesne: „Mária má dieťa“;  „Pán Boh má v rukách celý svet“ a „Boh náš je láska“. Boli im odovzdané knižné dary.

b) školská náboženská výchova (NAV):  

I tu platí, čo som uviedol v bode 7b) a 8a). Pomocou pri skvalitnení NAV by bola väčšia spätná väzba zo strany rodičov. Nemám na mysli akési prácne domáce úlohy, skôr láskavý dohľad a záujem rodičov o to, čo sa deti na náboženstve učia.

Vyučovanie NAV pre žiakov ZŠ:

Na NAV prichádza celkovo 82 (+5) žiakov ZŠ.

V Ružomberku v zborovej sieni ev. fary vyučuje zborový farár skupinku detí 2.-4. roč. ZŠ  - sústredených zo ZŠ Dončova  (8 žiakov) a ZŠ Bystrická (2 žiaci) v Ružomberku, zo ZŠ Likavka (1 žiak) a ZŠ Lipt. Sliače (2 žiaci). Do novembra 2005 učila katechétka PaedDr. Eva Nováková. V skupinke je 13 detí.

V Ružomberku v zborovej sieni ev. fary vyučuje zborový farár skupinku detí 5.-9. roč. ZŠ  - sústredených z viacerých ZŠ z mesta. V skupinke je 20 detí – celkovo zo 6-tich ZŠ a 8-roč. gymnázia.

1. stupeň ZŠ v RUŽOMBERKU:

ZŠ Zarevúca ul.: 1. a 2. ročník. Vyučuje katechétka Mgr. Monika Mešková.  V skupinke sú 3 deti.

ZŠ Bystrická cesta: 1.-3. ročník. Vyučuje zb. farár, do novembra 2005 učila katechétka PaedDr. Eva Nováková.  V skupinke je 11 detí.

ZŠ Klačno: 1.-3. ročník  Vyučuje zborový farár. V skupinke je 7 detí.

ZŠ Sládkovičova ul.: 2. a 3. ročník Vyučuje zborový farár. V skupinke je 5 detí.

ZŠ Dončova ul.: 1. ročník. Vyučuje zborový farár. V skupinke sú 3 deti.

ZŠ Liptovská Štiavnica. 1. stupeň ZŠ, 1. a 3. ročník - vyučuje zborový farár. V skupinke sú 3 deti. (Je to 100% z ev. žiakov tejto ZŠ).

ZŠ  Lisková
1.stupeň ZŠ -  1. a 3. ročník - vyučuje zborový farár. V skupinke je 5 detí.
2.stupeň ZŠ - vyučuje zborový farár. V skupinke je 12 detí.

Vyučovanie NAV pre stredoškolákov:

Na NAV prichádza celkovo 9 (+3) stredoškolákov.

ZSŠ Bystrická cesta, Ružoberok:  vyučuje zborový farár. V skupinke sú 4 študenti (dvaja z 1. a dvaja z 2. ročníka).

ŠÚV Scota Viatora, Ružomebrok  (sústredene pre študentov Školy úžitkového výtvarníctva, Združenej strednej školy obchodu a služieb, Obchodnej akadémie, Gymnázia): Vyučuje zborový farár.   V skupinke sú 5 študenti.

Všetkých žiakov – zo ZŠ i SŠ, ktorí prichádzajú na vyučovanie náboženstva šk. roku 2005/2006 je  91  (čo je o 8 viac ako v šk. roku 2004/2005).

Sestrám katechétkam PaedDr. Eve Novákovej a Mgr. Monike Meškovej ďakujeme za ich službu.  

15.4. – sestry Eva Nováková a Janka Mrázová sa v Liptovskom Mikuláši zúčastnili na katechetickom seminári. Venovaný bol téme: Problematické deti – disciplína na vyučovaní ev. náboženstva.

11.5. – na 7. ročníku regionálnej olympiády z biblických vedomostí na Ev. ZŠ v L. Mikuláši sa zúčastnili  4 súťažiaci  z nášho cirkevného zboru. Z nich Marienka Olejníková zo ZŠ v Liskovej obsadila 2. miesto v kategórii žiakov 3.-4. ročníka. Ďalšie 2 študentky z nášho zboru súťažili „vo farbách“ Ev. gymnázia v L. Mikuláši. Z nich Veronika Matloňová  obsadila 2. miesto v kategórii stredoškolákov.

15.5. – na 1. sl. svätodušnú deti, ktoré chodia na náboženstvo poslúžili programom k svätodušným sviatkom.

11.7. – 15.7. - sa v našom zbore konal denný tábor pre deti, ktoré boli v uplynulom šk. (2004/2005)  roku v 1. – 4. ročníku ZŠ.  Tábor prebiehal od 8.- 14. hodiny. V jeho programe boli krátke výlety do okolia (v prípade nepriaznivého počasia náhradný program na fare); rozličná kreatívna – činnosť detí. Tábor pre deti pripravila sestra katechétka Dr. Eva Nováková.

18.7. – po úspešnom absolvovaní štúdia ev. teológie na EBF UK v Bratislave, bola slávnostne promovaná sestra Lívia Mojzsisová, rod. Vršková z Ružomberka, členka nášho cirkevného zboru.

4.9. – hlavné služby Božie so spoveďou a Večerou Pánovou boli spojené s požehnaním detí - školákov a študujúcej mládeže pri začiatku nového školského roku.

5.12. – sestra katechétka Monika Mešková sa v Liptovskom Mikuláši zúčastnila stretnutia pre ev. katechétov s vedením Školského výboru nášho seniorátu.

26.12. – na nešporných službách Božích v Liskovej poslúžili vianočným programom deti navštevujúce v ZŠ Liskovej ev. náboženstvo. Boli im odovzdané knihy.  

Deväť našich mladých sestier študuje na ev. gymnáziu v L. Mikuláši.  

V r. 2005 náš zbor poslal pre  Ev. ZŠ Jura Janošku v L. Mikuláši príspevok 2.070,-Sk;  príspevok od nášho zboru a pre Ev. gymnázium J. Tranovského v L. Mikuláši bol taktiež  2.070,-Sk.

9. Činnosť presbyterstva:

Rokovania zborové presbyterstva (5 krát):

 30.1. – Hlavným bodom rokovania zborového presbyterstva bola príprava výročného zborového konventu.

6.3. a 19.6. – rokovania zborového presbyterstva boli venované bolo najmä príprave CEF 4.

16.10. – presbyterstvo prijalo ponuku TV Ruža na vysielanie ev. služieb Božích z nášho kostola v tejto regionálnej televízii. Zaoberalo sa tiež stavom duchovného života zboru i plánom hospodárskych prác na r. 2006.

4.12. – presbyterstvo prerokovalo návrh opravy plota okolo kostola a zaoberalo sa prípravou volieb zborového presbyterstva začiatkom r. 2006.

Konventy: Boli dva:

13.2. –  v kostole sa konal výročný zborový konvent.  

10.4. – na hlavných službách Božích sa uskutočnil mimoriadny konvent, ktorý odsúhlasil Zmluvu o budúcej zmluve týkajúcu sa predaja pozemku,  ktorým má v budúcnosti viesť novovybudovaný cestný most.  O odkúpenie pozemku požiadala náš zbor Slovenská správa ciest.

Uskutočnili sa tiež 3 porady (neoficiálne konventy):  

24.4.; 22.5. a 24.7. – po hlavných službách Božích sa v kostole uskutočnili porady členov zboru o príprave CEF 4.

Činnosť našich presbyterov v rámci LOS:

Riadnymi členmi seniorálneho presbyterstva LOS  (SP) z nášho zboru sú Ladislav Zvara a Martin Šefranko, zúčastňovali sa zasadnutí SP.

19.3. – v Liptovskom Hrádku sa konal seniorálny konvent.

13.6. - zborový dozorca a zborový farár sa v L. Mikuláši zúčastnili porady predsedníctiev zborov LOS ECAV so synodálmi za náš seniorát.

Jubileá zborových činovníkov:

65-ťky sa dožila sestra presbyterka Zuzana Sedliaková, 60-tky Mária Dzuriaková, Ing. Miroslav Lukáč, Blažena Raganová, 55-ťky Viera Ludrovcová, 30-tky Ing. Zuzana Jarabová.

Brigády a vykonané práce:

30.4. – konalo sa predkonfirmačné upratovanie kostola, farského areálu a zborových priestorov fary, na ktorom sa zúčastnili brigádnici najmä z rodín konfirmandov.

28.7. – konala sa brigáda k príprave CEF 4 (stavanie pódia na zimnom štadióne a nosenie stoličiek). Zúčastnilo sa jej 73 dobrovoľných brigádnikov z nášho cirkevného zboru.

29.7. – konala sa celodenná brigáda k príprave CEF 4 na zimnom štadióne i 4.ZŠ. Zúčastnilo sa jej cca 20 dobrovoľných brigádnikov z nášho cirkevného zboru.

1.8. – konala sa celodenná brigáda po CEF 4 (odnášanie stoličiek a upratovanie zimného štadióna). Zúčastnilo sa jej cca 70 dobrovoľných brigádnikov z nášho cirkevného zboru.

August a december: sestra presbyterka Zuzana Jarabová aktualizovala počítačovú podobu zborovej kartotéky a brigádnicky vykonala i niektoré ďalšie administratívne práce.

23.10. – v Párnici sa uskutočnilo stretnutie mužov L-O seniorátu. Z nášho zboru sa ho zúčastnili 2 bratia (členovia presbyterstva).  

október – sestry E. Holevová a Z. Sedliaková očistili a upravili hroby br. farára G. Plavca, M. Križku a rod. Makovických na ružomberskom cintoríne.

November: brat kurátor Teniak vykonal brigádnické práce  spojené s údržbou zborového majetku.

10.12. – konalo sa predvianočné upratovanie kostola, farského areálu a zborových priestorov fary. Zúčastnilo sa ho temer 30 dobrovoľných brigádnikov.

December: popri bratovi kostolníkovi Ing. M. Bobuľovi, viackrát ochotne pomáhali s odpratávaním snehu bratia M. Halaš a Ing. M. Košík. Sestra Helena Lukáčová z Ružomberka darovala nové svietidlá na vianočný stromček do kostola.

Hospodárske práce:

Rok 2005:  náter rámov časti okien budovy fary:               41.855,-Sk;              

ďalšie viaceré drobnejšie natieračské práce:                      11.034,-Sk;

náter rámov okien na budove bývalej ev. ľudovej školy v Rbk:           43.673,-Sk;

oprava zhoreného elektromotora pohonu zvonov:                                 10.770,-Sk;

výmena podstatnej časti strešnej škridlovej krytiny na budove bývalej ev. ľudovej školy v Rbk:           386.016,-Sk;

klampiarske práce pri oprave strechy uvedenej budovy: 41.416,-Sk;

Rok 2006:  na jar je v pláne oprava plota okolo kostola: 200.000,-Sk.

Pánu Bohu i  vám, milí bratia a sestry, tiež  všetkým našim ďalším priaznivcom a podporovateľom úprimná vďaka za všetko dosiaľ vykonané!

najdôležitejšie vykonané Hospodárske práce a investície zboru  počas funkčného obdobia nášho presbyterstva (30.1. 2000 – 29.1. 2006)

Rok 2001:  oprava elektrického pohonu zvonov:                                 79.288,-Sk;

                   oprava vežových hodín:                                                      98.340,-Sk;

rekonštrukcia Ev. zborového domu v Liskovej (časť):                       433.339,-Sk;

Rok 2002:  rekonštrukcia Ev. zbor. domu v Liskovej (dokončenie): 310.000,-Sk;      

                   výmena okien na kostole:                                                 357.000,-Sk;

Rok 2003:  výmena svietidiel v zborovej sieni fary:                            15.386,-Sk;

                   utesnenie okien na budove fary:                                         16.625,-Sk;

                   montáž zábradlia ku schodom kostola:                                4.644,-Sk;

                   čalúnené sedačky na lavice v EZD v Liskovej:                  11.500,-Sk;

Rok 2004:  maľovanie interiéru kostola (vrátane chodieb

veže a konštrukcie upevnenia zvonov:460.000,-Sk;    

úprava oltára (doska na stôl oltára, podstavec pod sviece,  podlaha, koberce): 98.000,-Sk;

vybetónovanie podlahy miestnosti za organom na chóre:                    10.700,-Sk;

úprava predsiene kostola (nástenka, svetlo, rošt pred schodmi):        10.500,-Sk;

nové plynové teplovzdušné kúrenie do kostola:                                   88.572,-Sk;

oprava reproduktorov digitálneho organa; nový mikrofón:                  58.500,-Sk;

počítačová zostava a tel. záznamník do kancelárie fary,

  montáž senzorového osvetlenie a domového telefónu  pre FÚ           55.700,-Sk;

Rok 2005 a rok 2006 (plány):  viď. vyššie na tejto strane správy.

Úprimne ďakujeme všetkým, ktorí náš cirkevný zbor v  roku 2005 finančne podporili alebo akoukoľvek inak mu pomohli.

Zoznam darcov, ktorí v r. 2005 výraznejšie podporili náš zbor i prehľad financií, ktoré boli z nášho zboru odoslané na odporu iných cirkevných zborov/projektov, uvádzam v samostatných prílohách.

Náš cirkevný zbor nemá nijaké finančné dlhy.

Osobitne sa chcem  poďakovať bratovi dozorcovi Ladislavovi Zvarovi i všetkým ďalším členom presbyterstva. Končí im šesťročný mandát. Nie všetci prijali kandidatúru na ďalšie 6 r. volebné obdobie. Je teda čas obzrieť sa späť a o to úprimnejšie vysloviť ďakujem - bratom  nám. dozorcovi Ing. Košíkovi, Ing. Surovčekovi, sestrám Kuskovej, Mojšovej, Vojtkovej – za všetku ich mnohú službu v našom  zbore i zborovom presbyterstve. Pri väčšine z nich išlo o viac volebných období. Kto  vyskúšal čo len jedno, vie, že nejde o honor, ale o obeť času, zodpovednosť rozhodovania o lásku k Pánovi cirkvi i bratom a sestrám. Aj keď v práci presbyterstva nebudú pokračovať, prosím ich, aby ružomberský ev. zbor bol i naďalej vecou ich srdca.

Ďakujem aj všetkým, ktorí sa starali o spravovanie zborových financií, členkám Hospodárskeho výboru Márii Dzuriakovej, Viere Muríňovej, sestre pokladníčke Viere Ludrovcovej, sestre účtovníčke Elene Šafekovej. Všetkým, ktorí prijali často nevďačnú úlohu pomáhať vyberať cirkevný príspevok. Ďakujem s. Viere Plávkovej, ktorá sa stará sa o kvetinovú výzdobu oltára,  vďaka za trpezlivo a verne konanú službu bratovi kostolníkovi Ing. Matejovi Bobuľovi, sestre kantorke Oľge Brunckovej, sestre A. Hlaváčovej – upratovačke zborových priestorov F.Ú., bratovi Miroslavovi Halašovi, ktorý sa horlivo staral o farskú záhradu. Ďakujeme všetkým, ktorí sa ste podali pomocnú ruku pri brigádach i všetkým vám, ktorí rozličným konkrétnym spôsobom potvrdzujete, že ružomberský ev. cirkevný zbor je aj vaším zborom, vaším duchovným domovom.  

10. Diakonická práca:

„Jedno súcitné srdce je cennejšie ako tona zlata.“ ... „Nik neprijíma požehnanie iba pre seba“ (Bodelschwingh). – O tom – o súcitných srdciach a o odovzdávaní prijatého Božieho požehnania, prijatého Božieho milosrdenstva iným, o tom je diakonia. Týka sa obzvlášť starších a chorých. Kázne z nedelí a sviatkov z nášho kostola im v písomnej podobe (v počte cca 45 ks) boli donášané ich blízkymi (príbuznými/susedmi). Všetkým, ktorí túto službu konajú ďakujeme. Za distribúciu kázní v Domove dôchodcov v Likavke ďakujeme sestre Eve Mrvovej.

Stretnutia krúžku zborovej diakonie, na ktorých sme sa v neveľkom počte schádzali  v predošlých rokoch, prakticky zanikli. Pre rôzne objektívne príčiny (najmä zdravotné a rodinné) zostal z tých, ktorí v minulosti v poverení farára navštevovali starších jubilujúcich členov zboru, len brat Milan Lacko. Vlani ochotne pomáhal, za čo mu patrí vďaka. Tá patrí aj všetkým, ktorí trpezlivo a s láskou oparujú svojich blízkych, odkázaných na pomoc a milosrdenstvo. Pamätajme: Jedno súcitné srdce je cennejšie ako tona zlata.“ ... „Nik neprijíma požehnanie iba pre seba.“

20.1.  – ofera z 2. modlitebného stretnutia v rámci Ekumenického týždňa modlitieb za jednotu kresťanov (ECAV + BJB)  bola venovaná pre postihnutých povodňami v juhovýchodnej Ázii,  vyniesla  444,-Sk.           

30.1. – ofera zo sl. Božích v túto nedeľu bola venovaná pre postihnutých povodňami v juhovýchodnej Ázii. Vyniesla  4.556,-Sk.           

  4.3. – ofera z modlitebného stretnutia v rámci Svetového dňa modlitieb žien (ECAV + BJB) - 255,-Sk, bola venovaná pre  Ev. domov dôchodcov v Kšinnej.

29.5. – ofera z Nedele diakonie bola venovaná pre Ev. diakoniu. Vyniesla  3.000,-Sk.           

28.7. – dobrovoľné vstupné /2.535,-Sk/ z koncertu v našom kostole konaného v rámci celoslovenského festivalu Johann Sebastian Bach – Slovensko 2005, bolo venované pre Nadáciu Výskum rakoviny na zakúpenie prístroja - pulznej elektroforézy.

2.10. – ofera zo služieb Božích pri poďakovaní za úrody zeme bola určená pre postihnutých záplavami v Rumunsku, vyniesla 4.500,-Sk.

30.10. – zbierka pre hladujúcich v africkej krajine Malawi – kde má naša ECAV partnerskú ev. cirkev – vyniesla (v Nedeľu Svetového luteránskeho zväzu) 3.500,-Sk. Jedna sestra venovala tiež osobný dar: 400,-Sk.

11.Mimoriadne príležitosti v zbore:

Tou vskutku nekaždodennou, nekaždoročnou bol 4. Celoslovenský evanjelický festival (CEF 4).

Uskutočnil sa na pôde nášho cirkevného zboru v dňoch 30.-31.7. 2005. Na jeho rozmanitých podujatiach sa v priebehu oboch dní zúčastnilo cca 10.000 ľudí, vrátane viacerých zahraničných hostí. Ťažisko programu CEF 4 sa konalo na ružomberskom zimnom štadióne. Z nášho zboru CEF 4 počas oboch jeho dní zabezpečovalo vyše 100 dobrovoľných spolupracovníkov. Srdečné poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o to, že sme organizačné zabezpečenie CEF 4 zvládli – hoci nie bez chýb, určite však so cťou. Za pomoc patrí vďaka Pánu Bohu, vám, milí bratia a sestry i Mestu Ružomberok, kde sme tiež našli veľa porozumenia, podpory a pomoci.

3.2. – zborový farár sa zúčastnil v Bratislave seminára o príprave služieb Božích v médiách (tiež vysielania priameho prenosu STV zo služieb Božích z CEF 4 v Ružomberku 31.7. 2005).  

4.3. - zborový farár sa zúčastnil rokovania Programovej komisie CEF 4; konalo sa  na GBÚ v Bratislave.

6.3. – rokovanie nášho zborového presbyterstva bolo venované  najmä príprave CEF 4.

14.4. – v zborovej sieni sa uskutočnilo zasadnutie  Organizačného výboru CEF 4; zúčastnili sa ho tiež  gen. biskup ECAV J. Filo a p. primátor Ružomberka J. Čech. Občerstvenie pripravila sestra Viera Ludrovcová, pomáhal jej syn Pavol.

24.4. – po hlavných službách Božích sa v kostole uskutočnila porada o príprave CEF 4.

29.4. – v zborovej sieni sa uskutočnilo zasadnutie  Programovej komisie CEF 4. Občerstvenie pripravila sestra Viera Ludrovcová, pomáhal jej syn Pavol.

13.5. - zborový farár sa spolu s vedúcim osobného oddelenia MsÚ v Ružomberku Dr. J. Pavlíkom zúčastnil rokovania Organizačného výboru CEF 4; konalo sa  na GBÚ v Bratislave.

22.5. – po hlavných službách Božích sa v kostole uskutočnila porada o príprave CEF 4.

10.6. – v zborovej sieni sa uskutočnilo zasadnutie  Organizačného výboru CEF 4. Občerstvenie pripravila sestra Viera Ludrovcová.

19.6. – zasadnutie nášho zborového presbyterstva bolo venované bolo predovšetkým príprave CEF 4.

 8.7. – v zborovej sieni sa uskutočnilo zasadnutie  Organizačného výboru CEF 4; zúčastnil sa ho tiež  gen. biskup ECAV J. Filo. Náš zbor zastupoval brat Ing. M. Košík - zástupca zborového dozorcu. Občerstvenie pripravila sestra Viera Ludrovcová.

21.7. – na MsÚ v Ružomberku sa uskutočnila porada primátora Ružomberka s tímom, ktorý bude za mesto Ružomberok pomáhať pri organizácii CEF 4. Náš zbor zastupovalo zborové predsedníctvo.

24.7. – po hlavných službách Božích sa v kostole uskutočnila porada o príprave CEF 4.

25.7. – na MsÚ v Ružomberku a v priestoroch, kde sa budú konať podujatia CEF, sa uskutočnila porada ohľadom prípravy CEF 4.

28.7. – konala sa brigáda k príprave CEF 4 (stavanie pódia na zimnom štadióne a nosenie stoličiek). Zúčastnilo sa jej 73 dobrovoľných brigádnikov z nášho cirkevného zboru.

29.7. – konala sa celodenná brigáda k príprave CEF 4 na zimnom štadióne i 4.ZŠ. Zúčastnilo sa jej cca 20 dobrovoľných brigádnikov z nášho cirkevného zboru.

1.8. – konala sa celodenná brigáda po CEF 4 (odnášanie stoličiek a upratovanie zimného štadióna). Zúčastnilo sa jej cca 70 dobrovoľných brigádnikov z nášho cirkevného zboru.

 2.8. – na záverečnej kratšej brigáde po CEF 4 (rozobratie kríža a naloženie materiálu do dodávky biskupského úradu) sa zúčastnilo 7 dobrovoľných brigádnikov.

28.8.  – po službách Božích boli v kostole premietnuté zábery z CEF 4.               

28.10. – v hoteli Kultúra sa uskutočnilo vyhodnotenie CEF 4, na ktorom sa zúčastnili viacerí členovia organizačného výboru CEF 4 – či už za Mesto Ružomberok, GBÚ alebo náš zbor. Prítomný bol tiež gen. biskup ECAV J. Filo; náš zbor zastupoval zborový farár a s. presbyterka V. Ludrovcová.

20.11. – náš zbor navštívil Július Filo – generálny biskup ECAV na Slovensku Kázal na hlavných službách Božích v našom kostole a poďakoval sa zboru za pomoc pri CEF 4.  

9.1. – konala sa Nedeľa misie. Ofera zo sl. Božích bola venovaná na zahraničnú misiu našej cirkvi. Vyniesla 4.000,-Sk.

5.2. – v priestoroch fary sa konalo zhromaždenie členov Občianskeho združenia Vladimíra Pavla Čobrdu.

29.5. – konala sa Nedeľa diakonie s oferou pre Ev. diakoniu.           

2.10. –  vo sviatok poďakovania za úrody zeme sme solidaritu s tými, ktorí žijú v ťažších pomeroch ako my, vyjadrili vyzbieraním ofery pre postihnutých záplavami v Rumunsku.

9.10. – na službách Božích sme si pripomenuli 79. výročie posvätenia nášho kostola (10.10.1926).

16.10. – konala sa Nedeľa kresťanského šafárenia.

30.10. – konala sa Nedeľa Svetového luteránskeho zväzu spojená so zbierkou pre hladujúcich v Malawi (Afrika).

Návštevy a podujatia na pôde zboru:

19.5. – na večerných službách Božích kázal ev. farár Curt Westman, hosť zo Švédska, ktorý bol spolu s ďalším bratom zo Škandinávie na krátkej návšteve v našom zbore. Tlmočil Ing. Slavomír Slávik, pracovník EvS v Bratislave.  

6.6. – v zborovej sieni sa konalo rokovanie Bohoslužobného výboru ECAV. Zúčastnil sa ho aj brat biskup ZD Ivan Osuský a – ako hosť – predseda Hymnologického výboru ECAV emer. biskup Ján Midriak. Občerstvenie pripravila sestra Viera Ludrovcová.

1.10. – dopoludnia navštívili náš cirkevný zbor v rámci svojho zborového zájazdu bratia a sestry z Cirk. zboru ECAV v Slatine nad Bebravou – spolu s ich sestrou farárkou Martinou Tlkancovou. Podvečer navštívili náš cirkevný zbor v rámci svojho zborového zájazdu bratia a sestry z Cirk. zboru ECAV v Nitre – spolu s ich bratom farárom Ivanom Eľkom. Obe skupiny návštevníkov si prezreli náš kostol, kde ich s históriou i súčasnosťou zboru oboznámil domáci zborový farár.

24.10. – v našej zborovej sieni sa uskutočnilo zasadnutie celoslovenského výboru Združenia evanjelických duchovných s predsedami ZED jednotlivých seniorátov ECAV.

Ekuména:

Nejde v nej o extrémy. Jedným je chápanie, že všetci kresťania by sa mali pripojiť k rímskym katolíkom, lebo ich je najviac. Druhým je to, keď by sme tvrdili: ekuména musí byť v cirkvi najhlavnejšou témou - bez ohľadu na to, aké máme korene, aké sú naše vzájomné skúsenosti, aké sú naše ciele, bez ohľadu na to, že si ako kresťania rôznych vierovyznaní pod rovnakými slovami neraz vysvetľujeme každý čosi iné.

Úlohou ekumenizmu nie je jednota za každú cenu, ale dokázať sa vzájomne počúvať – a to s  láskou a úctou. Tiež  učiť sa prijímať od iných to, čo majú dobré, čo je ich obdarovaním. Usilovať sa partnersky - bez povyšovania sa, ale aj bez komplexov menejcennosti spolupracovať - navzdory tomu, že sme rôzni.  

18. a 20.1.  – uskutočnili sa dve ekumenické modlitebné stretnutia v rámci Ekumenického týždňa modlitieb za jednotu kresťanov. Prvé bolo v zborovom dome BJB (18.1.), kde zvesťou Božieho slova poslúžil Martin Šefranko. Druhé zhromaždenie sa konalo v našej zborovej sieni (20.1.) - kázal Tomáš Kohút – kazateľ BJB. Ofera bola venovaná pre postihnutých povodňami v juhovýchodnej Ázii.           

4.3. – za účasti niekoľkých sestier zo zboru BJB sa v našej zborovej sieni konalo modlitebné stretnutie v rámci Svetového dňa modlitieb žien. Modlili sme sa najmä za Poľsko. O tejto krajine boli tiež na stretnutí premietnuté diapozitívy. Kázal Tomáš Kohút, kazateľ zboru BJB. Zbierka bola venovaná pre Ev. domov dôchodcov v Kšinnej (255,-Sk).

12.4. a 6.12. – v modlitebni BJB sa konala ekumenická pobožnosť za účasti veriacich domáceho zboru BJB a niekoľkých členov evanjelického a. v. zboru. Kázal M. Šefranko.

23.6. – na večerných službách Božích v našej zborovej sieni  kázal Tomáš Kohút – kazateľ BJB. Služieb Božích sa zúčastnili aj niektorí ďalší bratia a sestry zo  zboru Bratskej jednoty baptistov. Liturgoval náš zborový farár.

3.7. -  na cintoríne v Štiavničke sa konala posviacka novostavby Domu smútku. V rámci ekumenickej pobožnosti ho posvätili ludrovský rím.-kat. p. farár Barilla a náš zborový farár. Obaja poslúžili zhromaždeniu zvesťou Božieho slova. Piesňou poslúžil aj náš spevokol. Náš zbor venoval na dokončenie novostavby Domu smútku oferu (3.000,-Sk).

6.10. – sa v modlitebni BJB konalo stretnutie s pracovníkmi organizácie Misia na Níle, ktorá koná misijnú, výchovnú a diakonickú službu vo viacerých štátoch Afriky. Popri domácich sa stretnutia sa zúčastnilo viacero bratov a sestier z nášho zboru.

10.11. – na večerných službách Božích v našej zborovej sieni  kázal Július Stupka – kazateľ BJB z Vavrišova. Služieb Božích sa zúčastnili aj viacerí  ďalší bratia a sestry z miestneho zboru BJB. Liturgoval ev. farár.

Zájazdy:

Bol o ne solídny záujem a verím, že kto sa zúčastnil, nebanoval.

26.6. – uskutočnil sa jednodňový zborový zájazd do Českého Těšína. V kostole ČCE poslúžil - pri 79. výročí posviacky tamojšieho ev. a. v. kostola na Rozvoji - náš spevokol blokom piesní, prednesom duchovnej poézie Lucia Hariňová  a zborový farár zvesťou Božieho slova. Popoludní sme navštívili Kostol milosti (postavený z milosti Ježišovej) v poľskom Cieszynie, kde nám boli podané mnohé zaujímavé informácie z histórie evanjelickej cirkvi na Sliezsku.

5.7. – uskutočnil sa jednodňový zborový zájazd na stretnutie evanjelikov na hrade Branč - kde boli kedysi väznení evanjelickí farári. Navštívili sme aj Hlboké, kde pôsobil Jozef Miloslav Hurban, Myjavu, pôsobisko Daniela Krmana a Starú Turú – miesto, kde pracovali sestry Kristína a Mária Royové.

Kratšie zájazdy: 29.5. – do Liptovského Jána na 14. ročník Koncertu spevokolov Liptova a Oravy. Náš spevokol zaspieval 3 piesne: Ó, Duchu Svätý; Dobrorečiť musím; Ja v srdci svetlo mám.  

11.6. – do Východnej na stretnutie detí nášho seniorátu.

15.10. – do Pribyliny na stretnutie pre konfirmandov a dorast LOS.

Koncerty: 

12.3. – v kostole sa konal koncert Celoslovenského baptistického spevokolu JAS; zorganizoval ho miestny zbor BJB. (Účasť cca 50 ľudí, z toho z ECAV: 12).  

24.7. – v kostole sa konal koncert sláčikového súboru Bratislava klasik (11 sláčikových nástrojov + čembalo), pod vedením Alexandra Jablokova. Koncert usporiadalo mesto Ružomberok v rámci kultúrneho leta, náš  zbor poskytol priestor. Účasť: 52.

28.7. – v kostole sa konal koncert „Kto len na Boha sa spolieha“. Uskutočnil sa  v rámci celoslovenského festivalu Johann Sebastian Bach – Slovensko 2005. Účinkovali: Zuzana Zahradníková, Oľga Bruncková /organ/, Rastislav Adamko /husle/, Soňa Mičudová /spev/. Dobrovoľné vstupné /2.535,-Sk/ bolo venované na pre Nadáciu Výskum rakoviny na zakúpenie prístroja - pulznej elektroforézy. Účasť: 102.

12. Nebezpečné vplyvy:

 Nebezpečné je nevidieť, že ak sa poctivo nevysporiadame so svojou minulosťou – v cirkvi či v osobnom živote, ona nás nakoniec dobehne.

Nebezpečné je nechápať, že Božie odpustenie nie je lacný tovar, ktorý sa plným priehrštím rozdáva tým, ktorí sa chcú vyhnúť nepríjemnému pohľadu do zrkadla Božej pravdy.  

Nebezpečné je ak ako cirkev i jednotlivci  hľadáme ospravedlnenie u seba - v domnelej vlastnej spravodlivosti, a nie u Ježiša Krista.

Naopak, bezpečné a isté je, že nech by sme akokoľvek hlboko väzili vo svojich previneniach, Pán má svoje ruky natiahnuté smerom k nám, je nám v Kristovi  nablízku. Chyťme – a nepusťme sa ich!

13. Pastoračná činnosť:

Mimo viacerých stretnutí a rozhovorov  s bratmi a sestrami, ktorí zavítali na faru, som vykonal 101 návštev (v domácnostiach /45/ – zväčša pri prisluhovaní VP a pri jubileách, Domove dôchodcov v Likavke /7/, v nemocnici /8/, Liečebni dlhodobo chorých v Štiavničke (LDCH) /Liečebňu navštívil 13x, 95 pacientov/, väznici /navštívil ju 28, viedol 69 individuálnych rozhovorov/) - t. j. celkovo o 10 pastoračných návštev viac  ako v r. 2004. Návštevy sú evidované v Denníku pastorálnych návštev. (Pri návštevách v zdravotníckych ústavoch – predovšetkým v LDCH a tiež vo väznici - sú pod príslušným jedným evidenčným číslom /miesta návštevy/ zahrnutí spravidla viacerí navštívení). Pri návštevách jubilantov mi  vypomáhal brat Milan Lacko.  

Údaje o prisluhovaní VP pri pastoračnej činnosti uvádzam v bode 3-b tejto správy.

V Domove dôchodcov v Likavke mi v pôste pri prisluhovaní VP pomáhal brat farár Ján Paciga zo Sv. Kríža, za čo mu patrí vďaka.

V Domove dôchodcov v Likavke si na službách Božích si môžu účastníci zakúpiť, prípadne aj bezplatne zobrať ev. tlač (EPST, Cestou svetla), v advente sú im ponúkané ev. kalendáre i ročenka Tesnou  bránou.

14. Mimozborová činnosť kňaza:

Zborový farár sa zúčastňoval  zasadnutí ZED LOS.  

23.1. - v Poprade sa zúčastnil rokovania Výboru pre rómsku misiu ECAV.

25.1. - vedením ECAV bol poverený účasťou na kurze pre pastoračné vzdelávanie farárov. V Štutgarte úspešne absolvoval výberové konanie – obstátie v ktorom bolo podmienkou pre účasť na zmienenom kurze.

11.2. – poslúžil výkladom Písma mládežníkom z Třanovic, ktorí boli na sústredení v Janoškovom dome pri L. Hrádku.

14.2. – na stretnutí ev. duchovných Šarišsko zemplínskeho seniorátu v Chmeľove  poslúžil referátom zo seminára  pomoci ľuďom závislým na alkohole.

27.2. - v Bratislave, na pozvanie tamojšieho cirkevného zboru, poslúžil kázňou Božieho slova a prisluhovaním Večere Pánovej.

25.4. - v Poprade sa zúčastnil stretnutia pre ordinovaných, ktoré zorganizovalo ZED ECAV.

26.4. - v Prešove sa zúčastnil stretnutia ev. duchovných  Východného dištriktu s biskupom VD ECAV Igorom Mišinom; venované bolo predovšetkým cirkevnému školstvu.

13.6. – na stretnutí ev. duchovných Hontianskeho seniorátu v Kráľovciach-Krnišove  poslúžil  prednáškou na tému: Ako nevyhorieť v službe.

7.-9.9. –  zúčastnil sa Teologickej konferencie v Račkovej doline.

15.10. – vo Svite na misijnej konferencii poslúžil rannou pobožnosťou.

22.10. – v Liptovskom Mikuláši na 15. konferencii Vysokoškolského biblického hnutia viedol seminár na tému: Prečo spoločnosť nemá rada cirkev?

7.11. – na pozvanie Biblickej školy sa v Martine zúčastnil - ako jeden zo 7. diskutujúcich - verejnej diskusie na tému Cirkev v zápase s totalitným režimom včera a dnes.

14.11.–25.11. - z poverenia zboru biskupov ECAV sa zúčastnil 1. časti kurzu pastorálnej psychológie v Štutgarte.

Publikoval v EPST, Cirkevných listoch, Cestou svetla, SEM-TEXTe. Jeho príspevky boli  boli uverejnené aj v Tranovskom ev. kalendári na r. 2006, tiež v zborových časopisoch v Batizovciach, Dovalove a Vavrišove.  Prispel do Služby Slova a vypracoval biblické úvahy do ročenky Tesnou bránou (na rok 2006). Krátky rozhovor o CEF 4 s ním uverejnil týždenník Liptov.

Zborový farár je členom:  

- Bohoslužobného výboru ECAV, na zasadnutí ktorého v Ružomberku sa zúčastnil (6.6.);

- členom Výboru ECAV pre väzenskú misiu;

- výboru Evanjelizačného strediska pre masmédiá;

- Výboru pre rómsku misiu ECAV, zasadnutia ktorého sa v Poprade zúčastnil (23.1.).

Je tiež riadnym členom seniorálneho presbyterstva LOS ECAV, zasadnutí, ktorého sa zúčastňoval

a predsedom výboru Občianskeho združenia Vladimíra Pavla Čobrdu.

15. Evanjelická tlač:

V r. 2005 sa v kostole predávalo v priemere  33 ks (-3) Ev. posla spod Tatier, na Veľkú noc: 70 (+10), na svätodušné sviatky: 45 ks, na Vianoce 90 (-25) ks.  Okrem toho odoberalo EPST v zbore ďalších cca 40 ľudí. Odber EPST teda v zbore celkovo cca: 73 (-4) ks. V predaji v kostole bolo tiež 7 ks (-) mesačníka Cestou svetla. V r. 2005 sme vydali  štyri čísla zborového občasníka ružomberských evanjelikov DEDIČSTVO: 1. číslo k Veľkej noci v náklade  850 výtlačkov - náklady na jeden výtlačok boli 20,-Sk; 2. mimoriadne číslo vyšlo k CEF 4 - v náklade  800 výtlačkov, á: 10,-Sk; 3. číslo k začiatku šk. roku  - 840 výtlačkov, á: 20,-Sk; 4. číslo k Vianociam - 810 výtlačkov, á: 20,-Sk. Od r. 2001 je občasník distribuovaný do každej z  ev. domácností, ktorú máme zaevidovanú v zborovej kartotéke. Vďaka všetkým,  ktorí vlani výtlačky občasníka pomáhali roznášať. O DEDIČSTVO má stály záujem niekoľko ev. farských úradov i jednotlivcov mimo Ružomberka. Články z neho boli uverejnené vo viacerých zborových časopisoch (Batizovce, Dovalovo, Necpaly, Vavrišovo).  Na zborových web stránkach je dostupná elektronická podoba občasníka. Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na príprave občasníka. Ďakujeme tiež Ing. Rastislavovi Sabuchovi za spravovanie www stránok nášho cirkevného zboru (http://ecavrbk.szm.sk). Sú na slušnej úrovni a dostali sme na ne viacero pozitívnych ohlasov.

V našom zbore sa mesačne minulo 25 (-3) výtlačkov detského časopisu Nová DÚHA. Tranovského ev. kalendára na r. 2006 sa predalo 100 ks (-8); stolového ev. kalendára na r. 2006: 98 ks (+7); trhacieho ev. kalendára 6 ks, nástenného ev. kalendára na r. 2006: 21 ks (+1); ročenky Tesnou bránou na r. 2006: 91 ks (+21) – po 1 exemplári z nej dostali ako dar od zboru členovia presbyterstva i spevokolu.

Do zboru – pre farskú knižnicu predplácame tieto časopisy: EPST, Cestou svetla, Nová DÚHA, Tvorba T, Cirkevné listy, Evanjelické školy, Denník mladých, SEM-TEXT, Ehtos,  Rozmer, MoSt, Služba Slova. Darom dostávame: štvrťročník Porta Communitatis, Informátor združenia Ježiš pre každého (JPK), Informačný list  BTM, štvrťročník kruhu priateľov Veľkého Slavkova, Info list Detskej misie, Lampa milénia (SČB), Info list EvS, Spravodaj VBH, Anténa, Spravodajca OZ Fórum života. Prišli aj prvé výtlačky časopisov: ROSA a Spravodajca VCH. Výmenou za náš zborový občasník nám chodí Šumenie líp (zo zboru ECAV Necpaly).  Z ČR predplácame Kostnické jiskry – ET a  polročenku Teologická reflexe. Každý z časopisov si je možné vypožičať.

16. Zborový archív, knižnica:

Zborová knižnica bola naďalej priebežne dopĺňaná novými titulmi, predovšetkým z ev. vydavateľstiev. Viacero kníh sme dostali darom. K 31.12. 2005 sa v knižnici nachádzalo 3.001 (+159) titulov (kníh, časopisov, tlačovín). Zoznam kníh a časopisov v knižnici je dostupný nielen na farskom úrade, ale aj na www. stránkach nášho zboru, za čo patrí vďaka Ing. R. Sabuchovi.

Niektoré knihy z vydavateľstiev Tranoscius, Polárka, Porta libri, MSEJK a EvS si môžu účastníci služieb Božích alebo návštevníci fary priamo zakúpiť. Za pravidelnú službu pri ponuke duchovnej literatúry ďakujeme Michaele Camberovej i Anne Ďurišíkovej ml., ktorá jej občas pomáhala.

V kancelárii nášho F.Ú. ochotne a obetavo pomáhala sestra Viera Ludrovcová, za čo jej patrí poďakovanie.   

Sestre Anne Ďurišíkovej z Ružomberka ďakujeme za písanie zborovej kroniky o  živote nášho zboru.

17. Počet členov v zbore:

K 1.1. 2006  (podľa kartotéky):   1.582 t.j. o  12 viac ako k 1.1. 2005 (1.570). Pozn: k 1.1. 2000 mal zbor 1.382 evidovaných členov – v priebehu 6 rokov je to nárast o 200 členov.

Cirkevný príspevok (200,-Sk na pokrsteného člena) v roku 2005 uhradilo 1.367 (- 13) bratov a sestier. Neplatičov v r. 2005 bolo 215 (+25).

Výška nedoplatkov na CP za r. 2005 je: 43.000,-Sk; ak zarátame aj s podlžnosti neplatičov za niekoľko predchádzajúcich  rokov (od r. 2000) – nedoplatky tvoria sumu: 106.900,-Sk.  

Všetkým, ktorí CP pravidelne každý rok uhrádzajú i tým, ktorí si vyrovnali podlžnosti (nedoplatky), srdečne ďakujeme.

Ďakujem všetkým vám za spoločenstvo, službu a lásku  a Pánu Bohu za Jeho milosť v pracovnom období, ktoré dnes hodnotíme. Konajme i naďalej, čo od nás Pán Boh očakáva, a nestrachujme sa o výsledok. Božie kráľovstvo – to dobré, čo nám Boh chystá, rastie. Nik to nezastaví. Našou vecou nech je, byť pritom.  


Správa bola prednesená na výročnom zborovom konvente  v Ružomberku, ktorý

sa konal na službách Božích v miestnom ev.  a. v. kostole v 4. nedeľu po Zjavení Krista Pána 29. januára 2005 o 9.30 hod. Bol zároveň aj volebným konventom (voľba zborového dozorcu i členov zborového presbyterstva na obdobie 2006-2012).


Mimo uvedených citátov B. Pleijela a F. Bodelschwingha boli v správe  použité i  myšlienky J. Grubera.
 

späť