Kázne zo služieb Božích v Evanjelickom kostole v Ružomberku v roku 2006


Úvod
História

Kázne v r.2007
Kázne v r.2006
Kázne v r.2005
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby

Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku
A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01
044/432 21 98
jonki@bb.telecom.sk

webmaster


11.6.2006 – konfirmácia, Nedeľa Svätej Trojice

Piesne: 374, 624, 586, 263
Kázňový text: Žalm 145,18: „Blízky je Hospodin všetkým tým, ktorí Ho vzývajú v pravde.“

Vážení rodičia, príbuzní, hostia, milí bratia - milé sestry v Ježišovi Kristovi, milí naši konfirmandi!

Neraz sa stáva, že nám Pán Boh zavolá. Nehovorí hroziacim hromovým hlasom. Jednoducho vieme: Boh nám je nablízku. Neraz to zbadáme až neskôr – pochopíme až potom: To k nám (cez túto situáciu/ tohto človeka/ tento biblický text) hovoril Boh. Áno, Pán Boh hovorí rozličnými spôsobmi. Cez ľudí - mužov (keď presbyter má dobrý nápad pre cirkevný zbor), cez ženy (keď ma napomenie manželka), cez deti (keď v kostole recitujú básničky a pekne spievajú) i cez vás konfirmandov (cez vaše úprimné otázky). Ak sme pozorní: začíname chápať, rozumieme: Tu ide o mňa – to je povedané - to patrí mne, nie iba mojim ušiam, ale môjmu srdcu.

A niekedy Boh hovorí bez slov – cez milý úsmev, srdečný pohľad, objatie, stisk ruky, dotyk. Neraz cez prírodu – východ či západ slnka, spev vtákov, šumenie lesa a vodných bystrín.

Je veľa spôsobov, ktorými k nám Pán Boh hovorí. Preto je dobré, keď naše prijímače nenastavíme iba na jednu frekvenciu.

Na konfirmačnej príprave sme sa snažili počúvať Boží hlas zo slov Biblie, z konfirmačných – katechizmových otázok, ktoré sa pokúšajú vysvetliť jej zvesť. Na tábore, stretnutí dorastu k nám Pán Boh hovoril cez prírodu, cez vzájomné spoločenstvo. Konfirmačná príprava – to bol tréning počúvania Pána Boha, hovorenia s Ním. Práve tak aj každé služby Božie sú podobným tréningom. Učíme – trénujeme sa, cvičíme sa na nich počuť Boží hlas pre nás – pre náš život.

Dnes ráno, keď som bol kancelárii som počul viac krát spoza dverí: Akí sú tí naši mladí krásni! Tešíme sa z vašej mladosti. Nezachováte si ju však najmä používaním prostriedkov ORIFLAME/AVON – ale tým, že budete otvorení, že zostanete otvorení pre Boží hlas. Ľudia, ktorí sú otvorení Božiemu hlasu, zostávajú duchom mladí, duchom svieži. Vyžarujú čerstvosť, silu, pokoj – bez ohľadu na vek.

Dnes je dosť mladých ľudí, ktorí nemajú nijaké očakávania, azda okrem toho, že chcú viac peňazí, pohodlia a lepší mobil, či počítač. Keď sa majú čosi nové naučiť, tvária sa, že všetko už dávno vedia, že sú už „hotoví“, nič nepotrebujú. Počujú len hlasnú hudbu, ale prepočujú Boží hlas vo svojom živote.

O chvíľku budete konfirmovaní. Pán Boh vám sľubuje:

-       chcem sa vám i naďalej prihovárať, hľadať kontakt k vám,

-       tešiť vás i povzbudzovať; provokovať vás k aktivite i kritizovať (napomínať), kde vám to pomôže.

Zostaňte otvorení pre môj hlas. Budete cítiť moju blízkosť.

Keď budete konfirmovaní, aj vy budete Bohu čosi sľubovať.

Sľúbte Mu, že sa budete usilovať počúvať Boží hlas ešte lepšie ako dosiaľ, že chcete byť pozorní k tomu, čo vám Pán Boh chce povedať.

Som si istý: Pán Boh bude aj vám volať. Zostaňte/ňme s ním v kontakte. Ako sa to dá? Ako nadviazať s Bohom kontakt?

Tak, ako je veľa spôsobov, ktorými k nám Pán Boh hovorí,

je i veľa možností, ako my smieme vstúpiť do kontaktu s Ním: služby Božie, stretnutia dorastu, spev duchovných piesní, modlitba, čítanie Biblie a dobrej literatúry, pri prijímaní Večere Pánovej. Obrazne povedané Pán Boh nemá iba jedno číslo mobilného telefónu. Tých čísel je viac – a my všetci sme pozvaní používať ich.

Zo Žalmu 145,8 sme počuli:  „Blízky je Hospodin všetkým tým, ktorí Ho vzývajú v pravde.“ Potrebujeme otvorenosť pre Boží hlas. Túžbu počúvať Boží hlas, žiť v Jeho blízkosti.

Keď sa chcete s niekým spojiť – spravidla mu zavoláte na mobil. S vierou v Pána Ježiša - v Pána Boha to je tak trochu ako s mobilným telefónom:  Boh je vždy a všade dosiahnuteľný. Jeho mobil nikdy nie je vypnutý, Pán Boh nikdy nemá zapnutý odkazovač. Vždy, na ktoromkoľvek mieste s Ním môžeš/me hovoriť. - Platí to? Je to tak? Nie sú v spojení s Bohom žiadne poruchy príjmu?

Sú obdobia, v ktorých sa nazdávame, že Pán Boh nás nepočuje, že je ďaleko – celkom preč. Možno si niekedy fakt nechá viac času, aby nám odpovedal (veď nemá na starosti iba nás). A niekedy nám odpovedá na iných frekvenciách. Čakáme odpoveď na otázku: Prečo, Pane? Ale On nám namiesto toho pošle ľudí, ktorí nás potešia. Čakáme odpoveď na otázku: Prečo on? A on pošle nás, aby sme tomu človeku pomohli a porozumeli, že pre Boha nie sme o nič menej cenní (ako dotyčný).

Pán Boh je vždy na príjme. Môžeme s Ním hovoriť na každom mieste, v každej situácii. A najlepší kontakt s Bohom je tam, kde je kvalitný signál. Cirkev – cirkevný zbor je miestom, kde je signál silnejší ako inde. Krstom sme boli zaregistrovaní ako Božie deti. Nie sme jedináčikovia. V cirkvi niet jedináčikov,  ale všetci máme bratov a sestry. Modlíme sa nie: „Otče môj“, ale „Otče náš“. Spolu sa máme radovať, spolu modliť za seba i za druhých, spolu  znášať i to, čo je ťažké, byť si vzájomne útechou, spolu počúvať Božie slovo. Sme komunikačnou sieťou s mnohými anténkami, ktorú si používa Pán Boh. Vy patríte do tejto siete.

Podobne ako pri mobile aj pri viere sú dôležité 3 veci:

-       mať zapnutý mobil,

-       byť otvorený pre Pána Boha,

-       rozoznať signál svojho zvonenia.

Už sa vám možno stalo, že dlho zvonil mobil (na mieste, kde bolo veľa ľudí) a vy ste si mysleli: „Čo je dotyčný hluchý, že nedvíha?“ A prišli ste na to, že zvoní váš mobil... . I vo viere je dôležité rozoznať tón zvonenia, porozumieť: toto Božie slovo nie je pre suseda, pre  kamoša, ale pre mňa.

Zostaňte otvorení Bohu.

Nezabudnite na tón vášho zvonenia.

Nezabudnite, že Pán Boh chce i k vám osobne hovoriť. Žehnať vám, dávať vám poslanie – šíriť Jeho slovo – Božie požehnanie aj k ďalším ľuďom. Boh k vám chce hovoriť, no ani vy nie ste z rozhodovania vynechaní.

Denne sa budete rozhodovať pre to, či: chcem byť otvorený pre Boha? Chcem Ho počúvať? Budem sa usilovať porozumieť Mu? Prijímať Jeho požehnanie? Konať, čo mi káže?

Vyvoľte si život v Božej blízkosti, vyvoľte si cirkevný zbor ako sieťové spojenie s Bohom.

Spojenie je bezplatné. Kontakt s Bohom nestojí nič. Telefónne linky na všetky Hospodinove čísla sú bezplatné.

No život kresťana, ktorý chce žiť podľa evanjelia, čosi stojí. Ochotu zriecť sa lenivosti, pohodlnosti a tiež ochotu nevzdávať sa, nerezignovať. Pohodlnosť a chuť „zabaliť to“ nebudete potrebovať. Potrebovať budete iné veci: odvahu, dôveru a stálosť, poslušnosť, ochotu obetovať čas a lásku a ešte lásku a zase lásku – k Bohu i k blížnym.

A ešte čosi: dobíjať si batériu vášho telefónu viery: na službách Božích, hodinách náboženstva, doraste, pri čítaní Biblie, modlitbe, pri podujatiach v cirkevnom zbore. Nimi je možné nabiť si batériu – a tak dostať novú energiu. - Moc Božiu. Budete ju cítiť - dnes, keď dostanete osobné konfirmačné požehnanie, i každý deň, v ktorý budete otvorení Pánu Bohu.

On Hospodin, náš Boh,  je blízky všetkým, ktorí ho vzývajú v pravde. Amen.

Prameň:
Andreas Bücklein, Predigt (in: Pastoralblätter, April 2006).
 

späť