Kázne zo služieb Božích v Evanjelickom kostole v Ružomberku v roku 2006


Úvod
História

Kázne v r.2007
Kázne v r.2006
Kázne v r.2005
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby

Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku
A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01
044/432 21 98
jonki@bb.telecom.sk

webmaster


24.9.2006 – 15. nedeľa po Sv. Trojici

Piesne: 210, 531, 216, 634; Antifóna: 56
Epištola: G 5,25-6,10;
Evanjelium:  Mt 6,24-34;
Téma nedele: Bremeno ustarostenosti
Kázňový text: Evanjelium Matúša 6,31-34

Milí: bratia a sestry!          

„Nebuďte ustarostení o zajtrajšok.“  - Bez hlbšieho premýšľania nad týmito Ježišovými slovami, máme sklon povedať: Vidno, že Ježiš nebol ženatý, že nemal rodinu! Veď akože sa v rodine nestarať o zajtrajšok! Mamky sa predsa musia starať, či ich deti budú mať zajtra do škôlky/školy čisté oblečenie. Otec sa musí starať, aby bol v práci včas, aby zabezpečil obživu pre rodinu. Tiež učiteľ sa musí starať, aby bol na hodinu pripravený a netrepal pred žiakmi nezmysly. Dá sa vôbec uskutočniť, čo Ježiš káže - nerobiť si starosti o zajtrajšok? Ak áno, v akom zmysle? Ako tomuto Božiemu slovu rozumieť?

(1) To prvé, čo si chceme zobrať z Ježišových slov je, že Pán Ježiš na naše otázky, obavy, starosti o zajtrajšok, odpovedá odkazom k dôvere v Boha. Sú veci, ktoré nezariadime, neovplyvníme a ony predsa fungujú. Slnko vyjde každé ráno v správny čas; keby tak raz nevyšlo, to by bola panika... . Ono vychádza, a my túto zásadnú vec neovplyvníme. Ježiš tým, že nás pozýva dôverovať Bohu aj vo všedných veciach, pripomína: Keď Pán Boh riadi svet, keď má vo svojej réžii také zásadné skutočnosti, ako je východ slnka, keď živí nebeských vtákov a odieva poľné kvety, ktoré nemajú dlhého trvania, či sa nepostará aj o vás? O čo viac má rukách vás – t. j. každučkého z nás!

Martin Luther k tomu  uvádza: „Vtáčik lieta. Spieva, stavia hniezda a vyvádza mláďatá. Je to jeho práca, ale tá ho neživí.  ... Ani neseje, ani nežne, a predsa by zomrel hladom, keby nelietal za potravou a nehľadal ju. To, že ju nájde, nie je jeho prácou, ale darom Božej láskavosti. Veď kto mu tam prichystal potravu, aby ju našiel? Kde Boh nič neprichystal, nikto nič nenájde, i keby sa celý svet nadrel a nahľadal až k smrti.“ Ak Stvoriteľ živí vtáky a kvety, o čo viac živí nebeský Otec svoje deti, ktoré Ho o to denne prosia! Dôvera v Boha je Ježišovou odpoveďou na našu ustarostenosť. Plánujme budúcnosť, premýšľajme o nej, ale vo svojich plánoch nezabudnime na Pána Boha. Nech nás naše plánovanie, potrebné premýšľanie o budúcnosti neoberie o dôveru v Boha.

(2) Slová o dôvere v Boha si nevykladajme falošne. Deje sa to napríklad tam, kde človek zomiera hladom a kresťan by mu namiesto pomoci povedal: „To nič, netráp sa o zajtrajšok, Pán Boh ti dá, čo potrebuješ.“ A pritom ten človek evidentne nemá, čo do úst; všetko nasvedčuje, že Pán Boh mu nedal, čo potrebuje. Bolo by to veľmi ľahké a lacné zviesť na Pána Boha, že za hlad toho človeka môže vlastne On. Oveľa ťažšie je vyznať svoj hriech, že my, ktorí máme dostatok a neraz až nadbytok potravín, nie sme ochotní prispieť tým, ktorí živoria. Potravy je na svete dosť. Povedzme to inak: Potravy prichystal Boh dosť pre všetkých na svete. Je našou úlohou rozdeliť ju tak, aby jej bolo dosť pre každého. I my pre to môžeme aspoň čosi urobiť. Napríklad tým, že sa zapojíme do projektu podpory našich partnerských cirkví v Malawi či v Etiópii. – Prispejeme na stravu tamojším sirotám, o ktoré sa stará cirkev v stravovacích centrách, alebo podporíme projekt budovania nových – v Afrike tak prepotrebných – studní. Možností a spôsobov ako pomáhať ľuďom v núdzi - ďaleko od nás i tým, ktorí žijú v našom okolí - je dosť. Kto má v srdci Božiu lásku, ten bude mať aj dosť fantázie, ako v tejto láske slúžiť blížnym.

(3) Nejde len o zabezpečenie časného života. Ježiš nás volá, aby sme hľadali najprv Božie kráľovstvo a Jeho spravodlivosť a to, čo potrebujeme, nám bude pridané. Slová: „Nebuďte ustarostení“ si kde kto môže vysvetľovať ako návod k pasivite, k nečinnosti. Avšak výzva: Hľadať najprv Božie kráľovstvo, ukazuje opak. „Hľadajte“ – to je aktivita. Aktivita bez konca. Lebo Božie kráľovstvo je treba stále  hľadať,  denne nachádzať.

Čo to značí, hľadať Božie kráľovstvo? – Znamená to dovoliť, aby mal Pán Boh v našom žití rozhodujúce slovo. Kráľ je ten, kto má práva rozkázať, mať hlavné slovo. Hľadať Božie kráľovstvo značí, že budeme hľadať za každých okolností pomoc najprv u Boha, že podriadime svoje zmýšľanie Jeho požiadavkám, prijmeme za vlastné Jeho túžby, že si za vzor vezmeme Ježišov povahu, Jeho charakter. Povedané krátko: Hľadať Božie kráľovstvo znamená mať spoločenstvo s Ježišom Kristom: dôverovať Mu, milovať Ho poslúchať Ho ako dobrého Pána.

Spravodlivosť Božieho kráľovstva je to, čo nám Kristus získal. Jej hľadanie sa neodohráva v špeciálnych študovniach, ale v rozhodovaní sa pre Božiu vôľu vo všedných veciach. Kto tak robí, kto hľadá najprv Božie kráľovstvo a Jeho spravodlivosť, bude môcť nakoniec vyznať, ako kedysi Ježišovi učeníci. - Na Ježišovu otázku: „Či ste mali v niečom nedostatok?“, odpovedali: „V ničom!“ (L 22,35) Bože, posilňuj nás a pomáhaj i nám k takémuto vyznaniu. Amen.

Pramene:
Daniel Ženatý: Kázání na hoře – Milost  Boží pro všedný den (vyd. Mlýn, Třebenice 1996);
Dietrich Bonhoeffer: Následování – Výklad  Kázání na hoře (prelož.: F. M. Dobiáš a A. Molnár; samizdat);
Kol. autorov: Průvodce životem – Matouš (vyd. IBS & Luxpress, Praha 1997).
  

späť