Kázne zo služieb Božích v Evanjelickom kostole v Ružomberku v roku 2006


Úvod
História

Kázne v r.2007
Kázne v r.2006
Kázne v r.2005
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby

Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku
A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01
044/432 21 98
jonki@bb.telecom.sk

webmaster


31.12. 2006 – Starý rok

V halách veľkých železničných staníc či v areáloch nemocníc zvyknú bývať mapy. Pomáhajú návštevníkom zorientovať sa v spleti ulíc mesta alebo v labyrinte nemocničných budov. Farebný krúžok na mape prezradí, kde sa prichádzajúci práve nachádzajú. Pomôže im určiť, kadiaľ sa majú vydať, kde nájsť správny smer.  

31.12. 2006 – nedeľa po Vianociach
Ako vyvolení Boží, svätí a milovaní, oblečte teda srdečné milosrdenstvo, dobrotivosť, pokoru, krotkosť, trpezlivosť. Znášajte sa vospolok a odpúšťajte si, ak by niekto mal sťažnosť proti niekomu; ako aj Pán odpustil vám, tak aj vy. A najmä priodejte sa láskou, ktorá je spojivom dokonalosti.

26.12. 2006 – II. slávnosť vianočná
Koľkí z Vás už chodíte do škôlky alebo do školy sami? Teda, že rodičia zostanú doma alebo sú už v práci a vy sami trafíte tam, kam máte ísť... Ako viete kam máte ísť?  Viete to preto, lebo vám niekto skúsenejší a múdrejší, niekto kto sa v tomto meste vyzná oveľa viac ako vy, ukázal cestu.

25.12. 2006 – I. slávnosť vianočná
Nebo otvorené. O tom sme spievali v tretej piesni (ES 49). Otvorené nebo je to, čo spája náš kázňový text s Vianocami. Nebo a zem sú prepojené. To prežívali vyľakaní betlehemskí pastieri. To bola skúsenosť aj praotca Jákoba.

24.12. 2006 – Štedrý večer
Milí bratia, milé sestry, domáci viery i vážení hostia! Väčšina z nás už zažila odmietnutie. – To, keď na našu túžbu, dobrú snahu, ochotu či lásku, človek alebo skupina ľudí povedala: NIE. S oným NIE sa stretávame aj tam, kde narážame na hranice svojich možností alebo kde trpíme v dôsledku konfliktov, zlyhania nášho či iných.

24.12.2006  - 4. nedeľa adventná
Stalo sa Vám už niekedy, že ste prišli domov, niektorý člen vašej rodiny pozeral televíziu a keď ste si ku nemu prisadli, to čo pozeral vám nedávalo zmysel? Jednoducho ste nevedeli, čo to je a čo sa tam práve odohráva.  Mne sa to stáva veľmi často, keď niekto pozerá tenis. 

17.12.2006  - 3. nedeľa adventná
Kto niekedy bol na koncerte svetovo známej kapely vie, že pred jej vystúpením hrá tzv. predskokan. Je to skupina s menej zvučným menom, ktorá otvára koncert a jej úlohou je pripraviť publikum na hlavný program. Ján Krstiteľ, o ktorom sme čítali, bol tiež takým predskokanom.

10.12.2006  - 2. nedeľa adventná
Viacerí z nás poznajú nasledovnú skúsenosť: Zareagujeme na zvoniaci telefón a tam – na druhej strane náš hlas dotyčnú osobu poriadne zarazí. Obsah telefonátu sa dá zhrnúť do jedinej vety: Prepáčte, to je omyl.

3.12.2006  - 1. nedeľa adventná
Dnešný deň je novým začiatkom. – Novým začiatkom v trojakom zmysle: (1) Vstupujeme do adventu, ktorým sa začína nový cirkevný rok. (2) Naša sestra Janka má byť prijatá do Ev. cirkvi a. v. (ECAV), spoločenstvo ktorej sa má stať jej novou duchovnou rodinou. (3) Vaša dcérka a vnučka, milí Dundekovci, má byť pokrstená – včlenená do cirkvi Pána Ježiša Krista.


26.11.2006 - Posledná nedeľa v cirkevnom roku – nedeľa večnosti
Istý cirkevný predstaviteľ mal povedať hosťovskú prednášku na teologickej fakulte, avšak poriadne meškal. Keď stále nechodil a medzi zhromaždeným poslucháčstvom to už začínalo vrieť netrpezlivosťou, ktosi poznamenal: „Vidno, že prednášajúci je hlboko veriaci človek, že verí vo večnosť; čas pre neho nehrá rolu...“

26.11.2006  - 23. nedeľa po Svätej Trojici
Bratia a sestry, dovoľte mi ešte pred prečítaním nášho dnešného kázňového textu povedať vám, v akej situácii bol vyslovený. Jeruzalemský chrám bol dominantou mesta. Vtedajšia podoba nebola jeho prvá. Predtým už bol zbúraný a nanovo vystavaný za čias proroka Ezdráša asi 500 rokov pred narodením Pána Ježiša.

12.11.2006  - III. nedeľa pred koncom cirkevného roku
Keby sme si pri čítaní Biblie podčiarkovali pojmy: peniaze, bohatstvo, majetok, zistíme, že vonkoncom nejde o okrajovú tému, ale o tému opakovane a pomerne často sa na stránkach Písma vyskytujúcu. Už táto frekventovanosť potvrdzuje, že pri peniazoch/majetku ide dôležitú záležitosť v živote jednotlivca aj širšieho ľudského spoločenstva.

5.11. 2006 - 21. nedeľa po Svätej Trojici
Včera večer došlo k výpadku elektriny. Môže sa stať užitočnou skúsenosťou. Vďaka nemu sa smieme čosi nové naučiť. Kto nezažil dlhší výpadok prúdu počas tmy, len ťažko porozumie Ježišovým slovám: „Prichádza noc, keď už nikto nebude môcť pracovať.“


31.10.2006 – Pamiatka reformácie
Mladého muža zadržala polícia. Táto správa ľudí šokovala, lebo onen pán mal nielen dobrú povesť v bydlisku i na pracovisku, ale viedol usporiadaný rodinný život, elegantne sa obliekal, bol komunikatívny a sympatický. Zadržaný bol pre malý kúsok plechu. Na chlopni saka mal fašistický symbol.

22.10.2006 - 19. nedeľa po Svätej Trojici (z evanjelických služieb Božích v Ružomberku)
Bratia a sestry, v úvode služieb Božích sme hovorili, že témou dnešnej kázne bude pohľad na človeka. My ľudia sa často pozeráme len na to vonkajšie. Na to, čo môžeme vidieť na prvý pohľad. Nakoniec všetci poznáme starú ľudskú múdrosť, že najdôležitejší je prvý dojem.  

22.10.2006 - 19. nedeľa po Svätej Trojici (kázeň zo Stretnutia Mužov Liptovsko - Oravského Seniorátu Ecav Hybe)
Pán Ježiš i Biblia na viacerých miestach (napr. Mt 18,3nn; Mk 10,13nn; 1K 14,20 nn) vysoko hodnotia deti. Azda aj nesprávnym pochopením toho pretrváva v mysliach mnohých mužov názor, že náboženstvo, viera je len pre deti či ženy.

14.10. 2006 - 18. nedeľa po Svätej Trojici
Skúsme trochu zablúdiť v pamäti a spomenúť si, čo pekné sme zažili v cirkvi. Azda len celkom nedávno, v uplynulých dňoch – týždňoch, tu, v našom cirkevnom zbore. Môžeme myslieť na chvíle pri peknej hudbe - na koncertoch včera i pred týždňom. Na služby Božie - plné povzbudenia - v uplynulú nedeľu.

1.10.2006 – 16. nedeľa po Sv. Trojici - Poďakovanie za úrody zeme
Na otázku: Z čoho žijeme? – sa odpoveď zdá byť jednoduchou: Z peňazí. Ak sme deti, žijeme z peňazí, ktoré prinesú domov naši rodičia. Ak sme dospelí, žijeme z toho, čo si zarobíme. A keď sme penzisti, žijeme z dôchodku, ktorý nám poukážu na účet...


24.9.2006 – 15. nedeľa po Sv. Trojici
„Nebuďte ustarostení o zajtrajšok.“  - Bez hlbšieho premýšľania nad týmito Ježišovými slovami, máme sklon povedať: Vidno, že Ježiš nebol ženatý, že nemal rodinu! Veď akože sa v rodine nestarať o zajtrajšok!

17.9.2006 – 14. nedeľa po Sv. Trojici
Text, nad ktorým sa chceme dnes zamýšľať mi veľmi pripomína skúsenosti alebo lepšie povedané zážitky z hodín náboženstva na základnej škole, kde som minulý rok učil. Myslím si, že deti sú všade rovnaké, čo môžem potvrdiť aj z prvých hodín tu v ružomberských základných školách. Na každú hodinu náboženstva sa pripravím, naplánujem, čo budeme robiť.

10.9.2006 – 13. nedeľa po Sv. Trojici
Či už si to pripúšťame alebo nie, rozhodne platí: Prvý dojem môže človek urobiť iba raz. V tomto ohľade budí počínanie chlapíka z Ježišovho podobenstva obdiv. Imponuje nám. Prvý dojem je veľmi dobrý. Veď nielenže ide o zákonníka – muža dôsledne sa zaoberajúceho Písmom Svätým, ale tento človek kladie najdôležitejšiu otázku života.  

3.9.2006 – 12. nedeľa po Sv. Trojici, s požehnaním detí pri začiatku školského roku
Matúš má byť pokrstený v Božie meno – ako je pokrstená väčšina z nás. Deti, viete, prečo sme pokrstení? – Prečo nás dali rodičia pokrstiť? Preto, lebo nás Pán Boh má veľmi rád. On krst ustanovil a v krste nám hovorí, že chce byť s nami po celý čas nášho života (por. Mt 28,19-20).


27.8.2006 – 11. nedeľa po Sv. Trojici
Zvlášť hudobníkom je známy pojem leitmotív (čítaj lajtmotív). Označuje hlavný prvok skladby. Prvok, ktorý zásadne charakterizuje umelecké dielo. - Je jeho ústrednou myšlienkou, ktorá preniká či prelína sa celou skladbou.

20.8.2006 – 10. nedeľa po Sv. Trojici
Ak by sme stáli pred rébusom – pred úlohou doplniť nasledovnú vetu: K najvzácnejším hodnotám patrí: , nebolo by to až také zložité. Medzi odpoveďami by sa zrejme objavili: zdravie, manželka/manžel, deti, vzdelanie...  To všetko sú hodnoty nesmiernej ceny, no faktom je, že nie sú dané všetkým. Nie každému bolo dopriate pevné zdravie, nie všetci majú milú manželku/starostlivého manžela, nie každý sa smie radovať z detí.

13.8.2006 – 9. nedeľa po Sv. Trojici
Jeden vážený pán profesor (psychológie Jaro Křivohlavý) sa stal váženým aj preto, že vedel názorne vysvetliť, o čo pri danej téme ide. Nerobil to tým, že o téme dlho prednášal, ale tak, že spravidla porovnával tézy a antitézy. Keď napr. hovoril o láske, spomenul najprv falošné predstavy o nej.

6.8.2006 - 8. nedeľa po Sv. Trojici
Spomínate si ešte? – Čoskoro uplynie  6 rokov od toho, keď 12. augusta 2000, po dvoch explóziách na palube, klesla na dno Barentsovho mora vtedy najmodernejšia ruská ponorka Kursk. Zomreli pritom všetci členovia jej posádky. Navzdory viacerým pokusom o záchranu sa nepodarilo zachrániť ani jedného zo 118  námorníkov.


30.7.2006 – 7. nedeľa po Sv. Trojici
Je nepríjemné, keď nám vletí do spálne komár. Keď počujeme jeho bzučanie, ktoré je predzvesťou bodnutia tohto nemilého  hmyzu. No ešte horší ako komár v spálni je človek, ktorý nám čosi spôsobil. Ukrivdení - dotknutí na neho stále myslíme a tieto myšlienky nás permanentne znepokojujú.

23.7.2006 – 6. ne. po Sv. Trojici
Spomína sa, že cisár Fridrich II. chcel zistiť, ktorá reč je ľuďom vrodená. Nazdával sa, že k odpovedi sa možno dopátrať, keď deti budú rásť izolovane od vplyvu  okolia. Preto niekoľko najdúchov - tak vtedy nazývali nájdené deti - zveril pestúnom, ktorým však prísne zakázal prehovoriť s deťmi čo i len jediné slovo.

16.7.2006 – 5. ne. po Sv. Trojici (pred konventom – voľba predsedníctva ECAV)
Na požiadanie kazateľa počítal v kostole jeden brat ľudí, ktorí v danú nedeľu pristupovali k Večeri Pánovej. Keď sa po službách Božích dotyčného spýtal, koľko ľudí prijalo Večeru Pánovu, dozvedel sa konkrétne číslo. Kazateľ sa opýtal: „A počítal si aj mňa?“ – „Vás nie, len veriacich.“ - „A  či vari ja nie som veriaci?“, pýta sa kazateľ? – „To áno, ale ja som myslel len normálnych ľudí.“

2.7.2006 – pri spomienke na Cyrila a Metoda a na Majstra Jána Husa, 3. ne. po Sv. Trojici
Noviny a televízia  nám v týchto dňoch vrcholiacich majstrovstiev sveta vo futbale nezriedka ponúkajú obraz oslavujúcich fanúšikov. Volajú, priam kričia na slávu svojho mužstva, svojich futbalových hrdinov. My sme sa sem, milí: bratia a sestry, zišli, aby sme si pripomenuli – aby sme oslávili pamiatku nie športových hrdinov, ale hrdinov  viery...


25.6.2006 – 2. nedeľa po Sv. Trojici
Hreje aj nás, bratia a sestry, istota: Patrím do cirkvi Pána Ježiša Krista, ona je mojím – naším duchovným domovom? Je dôležitým a nosným pre nás život vedomie: Patrím do cirkvi, k Božiemu ľudu, mám tu svoje miesto i zodpovednosť, úlohu – či som mladší alebo starší?

11.6.2006 – konfirmácia, Nedeľa Svätej Trojice
Vážení rodičia, príbuzní, hostia, milí bratia - milé sestry v Ježišovi Kristovi, milí naši konfirmandi! Neraz sa stáva, že nám Pán Boh zavolá. Nehovorí hroziacim hromovým hlasom. Jednoducho vieme: Boh nám je nablízku. Neraz to zbadáme až neskôr – pochopíme až potom: To k nám (cez túto situáciu/ tohto človeka/ tento biblický text) hovoril Boh. Áno, Pán Boh hovorí rozličnými spôsobmi...


14.5.2006 – 4. nedeľa po Veľkej noci (Deň matiek - kresťanskej rodiny)
Dnes si pripomíname významný deň, ktorý je aj témou týchto služieb Božích: Deň matiek a Deň kresťanskej rodiny. Myšlienka, aby sa Deň matiek oslavoval, vznikla v 20. storočí. Istá žena menom Anna Jarvisová z Filadelfie začala kampaň za národný Deň matiek. Tento nápad dostala, keď jej umrela matka a ona...


30.4.2006
Človek a zviera - živý tvor - môžu byť navzájom úzko spojení. To veľmi dobre vedia najmä ľudia z dedín – vidieckeho prostredia. Hlas osoby, ktorá má do činenia s určitým zvieraťom – napr. so psíkom, vzbudzuje u tohto živého stvorenia dôveru.  

16.4.2006 – 1. slávnosť veľkonočná
Keď vo veľkonočné ráno stretne jeden pravoslávny kresťan druhého, pozdraví ho slovami: Christos vaskres! - Kristus vstal z mŕtvych! A ten druhý mu odpovie: Skutočne (naozaj, vpravde) vstal z mŕtvych! A obaja sa objímu, padnú si do náručia.

14.4.2006 – Veľký piatok
Týždeň, ktorý prežívame i dnešný deň majú prívlastok Veľký.  Veľký týždeň je veľkým preto, lebo v ňom si pripomíname najdôležitejšie udalosti dejín spásy. A Veľký piatok je veľkým, lebo nie je malou, ale veľkou vecou, keď za nás nevinný Ježiš z lásky obetoval svoj život.  

9.4.2006 – 6. pôstna nedeľa (Kvetná)
Kto sleduje udalosti vo svete vie, že týždeň čo týždeň zomrú pri nepokojoch v Iraku desiatky ľudí. Vie o vyše stovke pasažierov, ktorí sa utopili pri lodnom nešťastí v Afrike. Vie o nedávnom zemetrasení v Iráne, o obetiach záplav v rozličných končinách Európy, aj o tisíckach kresťanov prenasledovaných a zabíjaných 

2.4.2006 – 5. pôstna nedeľa (Smrtná)
V jednej z gréckych bájí sedí hrdina Perseus s krásnou Andromedou na svadobnej hostine. Dvere sály sa otvoria a v nich sa zjaví iný kráľ, ktorý chce Andromedu ukoristiť. Vzplanie zúrivý boj. Mnohí v ňom padnú a sám Perseus sa dostáva do úzkych, lebo nepriatelia sú v presile.


26.3. 2006 – 4. pôstna nedeľa
Asi každý z nás už niekedy túžil meniť veci, situácie, udalosti, no neraz pociťoval svoju bezmocnosť. A možno sme mali dojem, že Pán Boh na nás zabudol, že si v nebi „zapol odkazovač a odišiel kamsi na dovolenku“.

19.3. 2006 – 3. pôstna nedeľa (Oculi)
Každá zo šiestich pôstnych nedieľ má svoje meno. Dnešná 3. pôstna sa volá Oculi – Oči. Názov dostala podľa  Žalmu 25., v 15. verši ktorého čítame: „Moje oči sú upreté vždy na Hospodina, lebo On vyprostí mi nohy z osídla.“

12.3. 2006 – 2. pôstna nedeľa
Ako by ste sa cítili, keby k vám prišiel jeden z najbohatších mužov sveta, Bill Gates a povedal: „Počúvaj, mám rozrobené nejaké veci. Nechcel by si pre mňa pracovať?“ To by bolo super, však? Mojžiš, o ktorom dnes chceme rozprávať, dostal ešte lepšiu ponuku. Od koho? Od Boha, Tvorcu neba i zeme.

5.3. 2006 – 1. pôstna nedeľa
Tohoročný pôst začíname od Adama. My všetci sme tým Adamom – človekom, ktorý znovu a znovu sklame, zlyháva. Ak je na svete veľa utrpenia a bolesti, ak je aj v našom žití nemálo problémov, potom sa nemôžeme vyhovárať, že nespravodlivo trpíme pre Adamov pád v raji. My sme tým Adamom – veď všetci sa voči Pánu Bohu i blížnym prehrešujeme.


26.2.2006 - Predpôstna nedeľa
Sklamanie a smútok zo štvrťfinálovej prehry našich hokejistov, má čosi do činenia s Mojžišovým príbehom. Čo je spojivom medzi nimi? Čo spája dávne udalosti Mojžišovho pôsobenia s našou súčasnosťou? - Sláva. – Nenaplnená túžba po sláve.

19.2. 2006 – nedeľa po Deviatniku
Na zimnej olympiáde pred 4 rokmi v americkom Salt Lake City zvíťazil v rýchlokorčuliarskom finále na 1000 metrov Steve Brandbury. Nebol najrýchlejším korčuliarom. Dovtedy tento austrálsky športovec nezískal pre svoju krajinu ani jednu medailu. Aj v spomínanom finále od štartu zaostával.

12.2. 2006 – nedeľa Deviatnik
Biblia nie je jedna kniha, ale celá knižnica – zbierka kníh. Sú medzi nimi „bestsellery“ – knižné tituly známe a často čítané, napríklad evanjeliá a žalmy. No v Biblii sú tiež knihy, ktoré už málokto otvorí, na texty ktorých sa káže iba zriedkavo. Takou je aj 3. kniha Mojžišova.

5.2. 2006 – Posledná nedeľa po Zjavení
Okolo roku 150 po Kristovi chlapík menom Markion vydal upravené Lukášovo evanjelium a upravených 10 listov apoštola Pavla. V čom pozostávala oná úprava? – Markion „očistil“ – okyptil tieto biblické spisy od všetkých židovských vplyvov. Svojvoľne vyškrtal všetky citáty zo Starej zmluvy – Starého zákona a dielo ktoré vydal považoval za Nový zákon.


29.1. 2006 – 4. nedeľa po Zjavení Krista Pána (Celozborový výročný a volebný konvent)
Nielen mrazy, aké práve panujú, ale aj názory a ľudské presvedčenie môže ísť do extrémov. Je nemálo tých, ktorí tvrdia: - Doba je zlá, svet a ľudia v ňom sú stále horší, všetko ide „dolu vodou“. Už nič nepomôže, nič dobré sa nedá čakať.

22.1. 2006 – 3. nedeľa po Zjavení Krista Pána
Začnem textom piesne: „Aj na teba, s najpyšnejším krokom v sále, kdesi čaká banánová šupka. A keď na ňu stúpiš a spadneš na nos, bude to o to tvrdšie, o čo sa považuješ za lepšieho od druhých.“ Milí: bratia a sestry, slová tejto piesne sa naplnili už v živote mnohých ľudí. Aj v živote starozmluvného Naamána.

8.1.2006 – 1. po Zjavení - Nedeľa misie
V 8., 9. a 10. kapitole Skutkov ap. méme správy o 3 významných mužoch, ktorí uverili v P.Ježiša a dali sa pokrstiť. Bol to dvoran-minister etiópskej kráľovnej, ktorý uveril v Hospodina a pripojil sa k veriacim židom. Bol to Saul z Tarzu, vzdelaný farizej - neskorší apoštol Pavel.


SPRÁVA O ŽIVOTE CIRKEVNÉHO ZBORU ECAV NA SLOVENSKU RUŽOMBEROK
ZA ROK 2005

Štatistika za rok 2006
  

späť