Kázne zo služieb Božích v Evanjelickom kostole v Ružomberku v roku 2007


Úvod
História
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby

Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku
A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01
044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk

webmaster


20.4.2007 - Uvítacia reč pri oslavách  300. výročia ružomberskej synody spojenýchs 10. ročníkom podujatia Duchovné hodnoty pre dnešok, prednesená  20.4. 2007 vo farskej záhrade Cirkevného zboru ECAV v Ružomberku

Drahí bratia, drahé sestry, milí naši hostia i domáci viery!

Srdečne Vás vítam menom presbyterstva a predsedníctva nášho cirkevného zboru. Schádzame sa pri oslavách trojstého výročia ružomberskej synody spojených s desiatym ročníkom podujatia Duchovné hodnoty pre dnešok.

Ružomberská synoda je nepochybne duchovnou hodnotou - je duchovným odkazom pre dnešok. Veď to, čo jej delegáti pred tristo rokmi prijali, posiaľ ovplyvňuje evanjelickú cirkev po stránke vieroučnej aj po stránke uvedomenia si vlastnej identity a cennosti našich koreňov.

Dobové dokumenty nazývali ružomberskú synodu aj synodou pod dubom. Toto pomenovanie dostala podľa oporného dubového stĺpu v miestnosti jej konania. Pri tohoročnom jubileu synody sme uvažovali, že tu, v areáli nášho  kostola, zasadíme dub. Dub - ako symbol trvania, kontinuity i obnovy evanjelictva. Slovami brata docenta Kovačku, dub by bol symbolom obrany a posolstvom zápasu o obnovu cirkvi - o reformáciu a o jej právo na existenciu.

Keďže je však dub mohutným stromom, ktorý by po rokoch zrejme bránil výhľadu na náš milý kostol,  nechceli sme, aby sme zasadením duba vykonali čosi, čo v budúcnosti bude azda zacláňať, ba až zavadzať.

Keďže ako kresťania - evanjelici rastieme z koreňov a odkazu našich predkov, myšlienku zasadenia pamätného stromu - stromu synody, sme predsa neopustili.

Drevinou, ktorú dnes zasadíme do zeme, však nebude dub, ale strom oveľa menší - nenápadnejší. Botanici ho nazvali karagana. Dovolím si povedať, že čímsi pripomína evanjelickú cirkev, alebo prinajmenšom vyjadruje to, akou by naša cirkev chcela a mala byť. Je síce nepočetná, malá, no ona ani nechce nikomu zavadzať. Napriek tomu túži byť živou, prítomnou v našom svete, v čase, ktorý žijeme. A ako strom, chce byť i pravidelne orezávanou - revitalizovanou.

Karagana - strom, ktorý o chvíľu zasadíme, v máji či júni zakvitne. Túžime, aby i naša cirkev bola cirkvou kvitnúcou, bola - podobne ako strom synody - cirkvou odolnou proti „suchu i mrazu“ dnešnej doby a tiež cirkvou svetlomilnou - milujúcou Svetlo sveta - svojho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. K tomu nech nás povzbudia a posilnia podujatia osláv trojstého výročia ružomberskej synody.  Synody, ktorá bola a je duchovnou hodnotou pre dnešok.

Úprimne vitajte na desiatom ročníku Duchovných hodnôt pre dnešok, vitajte v Ružomberku! 

Ladislav Zvara, zborový dozorca
   

späť