Kázne zo služieb Božích v Evanjelickom kostole v Ružomberku v roku 2007


Úvod
História
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby

Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku
A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01
044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk

webmaster


17.6.2007 - 2. nedeľa po Svätej Trojici

Piesne: 190, 293, 219, 289, 628; A: 69;
Epištola: 1. Jánov 3,13-18;
Evanjelium: Lukáš 14,16-24

Kázňový text: Príslovia 9,10: “Počiatok múdrosti je bázeň pred Hospodinom, poznať Najsvätejšieho je rozumnosť.“

Milí bratia, milé sestry, vážení rodičia, krstní rodiča a príbuzní, milá Sophie!     

V biblickom ponímaní meno nie je iba nálepkou – označením. Vyjadruje miesto tej – ktorej bytosti vo svete. Meno dané novonarodeniatku v chápaní Písma Svätého predznamenáva budúcu činnosť – poslanie človeka. Vy, milí rodiča, ste svojej dcéruške dali meno Sophie (Sofia) – čo v preklade značí múdrosť. Meno krásne – bohaté svojím obsahom. Spolu s vami si chceme dnes pripomenúť aspoň čosi z hĺbky biblického ponímania múdrosti. – Múdrosti, ktorá má charakterizovať poslanie – život vášho dieťatka, ale určite aj život nás ďalších.

Áno, ak sa máme vyznať v tom všetkom, do čoho vstupujeme svojím narodením, potrebujeme svetlo, múdrosť pre život. Pretože Pán Boh je pôvodcom života, pretože On nám skrze lásku  našich rodičov daroval život, je múdre toto svetlo čerpať z Jeho slova – z Biblie.

Písmo Sväté hovorí o múdrosti na 318 miestach. Najčastejšie, 102 krát,  v starozmluvnej knihe Prísloví. Práve táto biblická kniha opakovane zdôrazňuje, že “Počiatok múdrosti je bázeň pred Hospodinom, poznať Najsvätejšieho je rozumnosť“ (por. aj Pr 1,7; tiež Ž 111,10; Job 28,28).

Žijeme v dobe informačnej explózie. Máme možnosť získavať obrovské množstvo vedomostí – nielen z kníh, tlače, masmédií, ale najmä z internetu. Vedomosti sú dobré a užitočné, avšak je nesmierny rozdiel medzi vedením – medzi znalosťou faktov a uplatňovaním poznaného v živote. Môžeme zhromažďovať znalosti, ale bez múdrosti nám nebudú na osoh, na požehnanie.  Byť múdrym znamená oveľa viac ako byť len človekom veľmi podrobne informovaným, sčítaným, rozhľadeným. Základom – počiatkom múdrosti je bázeň pred Hospodinom. Bázeň neoznačuje strach z neznámeho božstva, ale úctu, ktorú v nás prebúdza Božie slovo. Bázeň pred Hospodinom, to je posvätný rešpekt pred Pánom Bohom, dôvera k Nemu. Žiť v bázni Božej značí báť sa Pána Boha sklamať, báť sa Ho úmyselne zarmútiť. Ako ani vy, milí rodičia vo svojom manželstve nechcete zarmucovať jeden druhého – svoju manželku, svojho manžela, ale naopak, hľadať jej/jeho šťastie, tak bázeň pred Hospodinom znamená milovať Pána, svojho Boha, z celého srdca a z celej duše a z celej mysle a z celej sily (Mk 12,30); nežiť bezbožne – bez Boha, ale zbožne – v spojení s Bohom – vo viere, láske a nádeji. Bázeň pred Hospodinom je základný prístup, ktorý ovplyvňuje každú stránku nášho života – to, čo robíme, hovoríme, o čo sa zaujímame. Bázeň pred Pánom Bohom je princíp, ktorého zachovávanie umožňuje získavať múdrosť pre život. (1) Múdrosť je teda zakotvená v bázni pred Hospodinom.

(2) Múdrosť je Bohom darovaná. Kto je múdry pred Bohom, ten nechápe múdrosť ako svoju zásluhu, ako vlastnú kvalitu či výsledok systematického snaženia – svojich náboženských výkonov. Prijíma múdrosť s vďakou a pokorou. To neznamená pasivitu. Ľudia majúci Božiu múdrosť vedia, že činy hovoria oveľa hlasnejšie ako slová. Vidno to zvlášť v rodine, v domácnosti. Deti sledujú, ako my rodičia konáme – reagujeme v každodennom živote, ako sa správame k sebe navzájom, k iným ľuďom – napr. ako zareagujeme, keď v nie najvhodnejšom čase zazvoní telefón...; deti sledujú i to, aká je naša úcta  k Pánu Bohu.  

Dnes je deň otcov. To je pripomenutie, že my otcovia, rodičia vôbec, reprezentujeme pred svojimi deťmi Pána Boha. Bratia katolíci považujú za hlavu cirkvi pápeža. Nazývajú ho námestník Kristov. Bolo by prapodivné, rozumieť tomu tak, že Kristus potrebuje pomôcť – ako by nemal všetku moc na nebi a na zemi (Mt 28,18).  Ten, zrejme čiastočne mätúci, titul námestníka Kristovho si vysvetľujme v zmysle reprezentovanie Krista. Sprítomňovania Krista  v našom svete. V takomto ponímaní máme byť i my, ktorých Pán Boh obdaroval deťmi, tými, ktorí pred našimi dietkami reprezentujeme – svojím počínaním sprítomňujeme Boha – Pána Ježiša Krista. Máme robiť všetko preto, aby na našom žití videli naše deti úctu k Bohu a lásku k ľuďom. Takto sa naše dietky učia základným životným hodnotám, Božím mravným zásadám, životným prioritám. Ako otcovia – rodičia sme povolaní k tomu a máme zodpovednosť za to, aby sme viedli naše deti – tie vzácne dary od Hospodina – k Božej múdrosti. – Obzvlášť tým, že spoločná účasť na službách Božích a rešpekt k zvesti Písma Svätého budú mať v našich rodinách významné miesto.

Už sme spomenuli, že meno vašej dcérenky Sophie v preklade znamená múdrosť. Aj mená vás, jej rodičov, predznamenávajú vaše poslanie. Peter značí (z gréckeho „petros“) skala. Vy Peter, buďte pevným ako skala v rešpektovaní Pána Boha – Jeho dobrých pravidiel pre život.        Vaše meno, Magdaléna, znamená (z hebrejského „magdala“) veža. Veďte svoju dcérku k životnej múdrosti tak, že svojou úctou k Hospodinovi jej budete poukazovať na Pána Boha podobne, ako veža výškou svojej stavby ukazuje smerom k nebu.

Cítime, že naša zodpovednosť je väčšia – očakáva sa od nás  viac, ako dokážeme. Preto je dobré vedieť, že múdrosť je Božím darom, je Bohom darovaná a my o ňu smieme prosiť. V Biblii máme viacero príkladov prosieb o Božiu múdrosť či nabádaní o ňu prosiť (napr. Ž 143,8b.10; Ž 119,33nn; Ž 16,11; Jk 15n). Za všetky spomeňme aspoň prosbu mladého Šalamúna: (Hospodine), „daj svojmu sluhovi poslušné srdce...,  aby mohol rozoznávať dobré od zlého.“ V texte je aj dovetok, že Pánu Bohu „sa zaľúbilo, že si Šalamún toto žiadal „ (1Kr 3,9-10).

Múdrosť je zakotvená v bázni pred Hospodinom.

Múdrosť je Bohom darovaná.

(3) Múdrosť Hospodin ponúka všetkým. “Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho“ (J 3,16). Pán Boh nám z lásky dal svojho Syna a Písmo svedčí, že Ježiša Krista nám „Boh učinil múdrosťou a spravodlivosťou a posvätením a vykúpením“ (1K 1,30). Zo života Pána Ježiša Krista, z Jeho slov i skutkov pramení múdrosť Božia prístupná každému.

V piatok (15.6.) odzneli v našom kostole árie z novej opery Kristov dotyk. Kristov dotyk, to je dotyk Boha, dotyk Priateľa, dotyk Spasiteľa, dotyk Lásky. Dotyk žehnajúci, uzdravujúci, oslobodzujúci, prinášajúci život, nový – večný život nám, bytostiam odcudzeným od Boha i ľudí. Tak veľmi potrebujeme Kristov  dotyk. Láskavý dotyk živého Boha, ktorý nás utíši, naplní, usmerní, pozdvihne, privinie. – Dotyk, ktorý nás bude sprevádzať každým dňom. (Podľa Evy Bachletovej).

V Krste je tento Boží dotyk aktualizovaný. I vašej dcérky sa v Krste dotýka Boh. On, ktorý sa za nás obetoval, ktorý ponúka všetkým múdrosť pre život, ktorý ju daruje každému, kto ňou nepohŕda – kto sa bojí zarmútiť Hospodina. Pri vedení vášho dieťatka k tejto múdrosti nech vám, milí rodičia, krstní rodičia a príbuzní Pán Boh pomáha. A vy – i my ostatní, ju s ochotou, pokorou a vďakou prijímajme. Amen.

Pramene:  
Blahoslav Pípal: Moudrost Knihy Přísloví (vyd. Kalich, Praha 1992);
Kol. autorov: Průvodce životem – Přísloví, Kazatel , Píseň Písní (vyd. IBS – CZ, Praha 2003);
Eva Bachletová in: Kristov dotyk – bulletin k pôvodnej slovenskej opere (premiéra : Braislava  27.5. 2007)
   

späť