Kázne zo služieb Božích v Evanjelickom kostole v Ružomberku v roku 2007


Úvod
História
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby

Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku
A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01
044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk

webmaster


24. 6. 2007 - 3. nedeľa po Svätej Trojici  (záver školského roku)

Piesne: 189, 607, 634, 606; A: 52;
Epištola: 1. Timoteovi 6,10-15; Evanjelium: Ján 15,1-9
Kázňový text: Izaiáš 40,29: „Ustatému dáva silu a rozhojňuje moc bezvládneho.“

Drahí bratia, drahé sestry, vážení hostia, milé naše deťúrence!

Kto z vás, deti, vie, kde je v Ružomberku tržnica? V blízkosti tržnice z času na čas stoja malé autíčka, na ktorých sa deti za niekoľko korún môžu povoziť.Videli ste ich? Kto sa už v takou autíčku aj viezol?  - Boli by to zvláštni chlapci, keby sa nechceli povoziť. Niekedy sa stane, že auto – malé, ale i veľké – „dospelácke“, hnevá. Nechce naštartovať. Buď je upchaný prívod benzínu alebo ide o inú poruchu. Kto tomu nerozumie, tak sa ďalej nepohne a možno si myslí: Toto auto je už len taká rachotina...

Inokedy, najmä v zime alebo keď auto dlhšie nejazdilo, sa prihodí, že na križovatke zhasína motor. V čom je chyba? – V batérii. Auto má batériu, v ktorej sa zhromažďuje – (cudzím slovom: akumuluje) elektrická sila.  Preto sa batéria volá aj akumulátor. Keď je akumulátor slabý či vybitý, dochádza k problémom. Vaše auto vôbec nemusí byť stará rachotina, len potrebuje dobiť batériu. Aj batéria totiž musí prijímať prúd, aby nezoslabla, aby dávala schopnosť autu naštartovať a svietiť.  

Aké značky áut poznáte?

My ľudia – aj vy, deti, sa v čomsi podobáme autu. Je toľko rôznych druhov áut a toľko rozličných ľudí – toľko chlapcov a dievčat. Pán Boh nás stvoril rozličných – a to je dobre. Avšak všetci máme „akumulátor“, kde sa zhromažďuje sila k učeniu, k práci, k športovaniu a hraniu, k čistému, slušnému a poctivému životu.

Viete, ako sa ten náš akumulátor volá, čo ním je? –  Je ním naša duša. Aj naša duša sa môže vybiť.

V Biblii čítame o jednom Božom mužovi, ktorému s vybila duša.

Volal sa prorok Eliáš (1Kr 19. kap.). Žil uprostred bezbožných ľudí a bol z toho taký smutný, že by najradšej zomrel. No Pán Boh dodal Eliášovi novú silu – obrazne povedané: nabil mu akumulátor. Pripomenul Eliášovi, že je s ním, že On – Boh ho neopustil. A Eliáš – takto posilnený – opäť poslúchal, znova konal, čo mu Pán Boh prikázal. Splnil sa pri ňom Boží sľub: „Ustatému dáva silu a rozhojňuje moc bezvládneho.“

Ako sa volá Boží Syn? – Pán Ježiš.  Nik z nás nemá taký „akumulátor“, ako On. A predsa Ho denne dobíjal novou silou. Odchádzal tam, kde mohol byť sám a modlil sa (Mk 1,35). Tak dobíjal svoju dušu Božou silou.

A to potrebujeme aj my. Preto sa máme modliť, chodiť do kostola, na besiedku, na náboženstvo, na dorast.

V minulom týždni sme na hodinách náboženstva robili určité  vyhodnotenie.  Prečítam aspoň niečo z toho, čo napísali deti na tému: Čo si môžem zobrať do života z hodín ev.  náboženstva v končiacom sa šk. roku?

„Z hodín náboženstva si zoberiem silu a múdrosť“.
„Hodiny náboženstva mi dali spoznať, aké veľké skutky urobil pre nás – ľudí – Pán Boh.

„Tohoročné náboženstvo mi dalo poznať nové príbehy a mohla som ich mať správne vysvetlené.

Správne nasmerovalo moju vieru.
Utvrdilo ma vo viere.
Povzbudilo ma k nej.
Pripomenulo mi, že slová: „Ježiš vylial svoju krv na kríži za naše hriechy!“ –nie sú len frázou.
Počas školského roku mi v ťažších chvíľach pripomenulo, že nie som na všetko sama, ale mám JEŽIŠA.“

„Počula som množstvo úžasných príbehov, ktoré ďalej ovplyvňujú moje konanie a myslenie. Spoznala som tu mnoho úžasných ľudí, s ktorými som teraz v kontakte a nebyť týchto hodín, nevedela by som, čo sú zač. Naše hodiny ma podnietili konečne si prečítať celú Bibliu, čo nebanujem, pretože jej právom patrí meno „kniha kníh“. Neľutujem, že som tu bola donútená chodiť a keby sa mohol  čas vrátiť späť, išla by som z vlastne vôle, bez nátlaku a dokonca s radosťou. Ďakujem za tieto hodiny.“

Milé deti verte, že nech by to bolo písané o ktoromkoľvek predmete, takéto slová sú pre vyučujúcich potešením, odmenou.

Prázdniny sú časom načerpania nových síl. Pán Boh nám dáva novú silu. – Aj cez dobrých kamarátov, cez našich učiteľov a najmä rodičov. – Cez ľudí, ktorí nás povzbudia. Možno až neskôr nám dôjde, že nám týchto ľudí poslal Pán Boh. – Aby náš akumulátor nebol vybitý, aby sme neboli bez sily.

Deti, o chvíľu budete spievať pieseň Učiň ma Bože, svetielkom (ES 646). Nezabúdajte, že aj nás – vás chce Pán Boh používať k tomu, aby ste boli svetlom pre iných, aby ste druhých potešovali, povzbudzovali – pekným slovom, ochotnou pomocou, úsmevom, vďačnosťou – aby sa pri nich splnil Boží sľub: „Ustatému dáva silu a rozhojňuje moc bezvládneho.“

O niekoľko dní budete mať prázdniny od školy. Zostanete odpojení od školy. No ani cez prázdniny sa neodpojte od Boha. On nám dáva novú silu. On ňou dobíja náš akumulátor, našu dušu. – Aby sme chodili po Božích cestách a životom milým Bohu svietili aj ďalším. „Ustatému dáva silu a rozhojňuje moc bezvládneho.“ Vďaka Mu za to! Amen. Prameň: Dr. Adolf Novotný: Vybitý akumulátor (kázáníčka, Krabčice 1937?)
     

späť