ECAV Ružomberok
Kázne v roku 2008
Úvod
História
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
24.12.2008 - Štedrý večer

Piesne: 11, 47, 52, 47, 60, A - 1 a 11
Kázňový text: 8 A boli v tom kraji pastieri, ktorí nocovali na poli a strážili si v noci stádo.   9 A hľa, anjel Pánov postavil sa vedľa nich a sláva Pánova ich osvietila. I báli sa bázňou veľkou.  10 Ale anjel im povedal: Nebojte sa, veď zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude všetkému ľudu,  11 lebo narodil sa vám dnes v meste Dávidovom Spasiteľ, ktorý je Kristus Pán. Luk 2, 10-14

Vážené štedrovečerné zhromaždenie, milí bratia a sestry! Počas adventu sme sa miestami trochu potrápili pri speve adventných piesní, ktoré sú síce nádherné, ale na spev dosť náročné. Miestami až priveľmi hlboké ako hĺbka ľudskej núdze okolo nás a inokedy zase veľmi vysoké, akoby nám chceli pripomenúť veľkosť Božieho zľutovania, ktoré je nad nami.  Majú svoju zvláštnu atmosféru, harmóniu i melódiu. Niekedy je ťažko identifikovať, či vznikli pred storočiami,  či v prítomnosti, alebo patria budúcnosti.

Ale piesne, ktoré znejú dnes - na Štedrý večer - sa líšia od adventných. Svojou spevavosťou, chytľavou melódiou i atmosférou, ktorú vytvárajú v nás evokujú radosť a slávnostnú atmosféru. Ja som presvedčený, že dávni autori ich nemohli skomponovať bez toho, aby mali srdce naplnené tou skutočnou vianočnou radosťou. Vo vianočných piesňach sa totiž vždy nanovo opakuje to radostné vianočné posolstvo. V spravodajstve z pred 2000 rokov o tejto počúvame. Tie nebeské bytosti oznamujú zvesť, ktorá je radosťou pre všetkých.

RADOSŤ - je jedno z kľúčových slov Vianoc, aj tej prečítanej biblickej správy. Práve kvôli tejto správe sú Vianoce o radosti. Každý z nás sa dnes chce, a snáď aj bude niečomu radovať. Tie dôvody na radosť nie sú samozrejme rovnaké, tak, ako ani my nie sme rovnakí.

Ale radosť, o ktorej hovoria anjeli je predsa v niečom iná  ako ostatné radosti, ktoré v živote prežívame. V tomto našom svete máme radosti podelené podobne, ako tovar v regáloch  obchodu.

Existuje radosť, ktorá je pre bohatých, ale nie pre chudobných - tí na ňu nemajú. Poznáme radosti pre mladých, ale nie pre starých, pre zdravých, ale nie pre chorých. Existuje radosť pre deti, ale tá už mnohokrát nie je pre dospelých. Je radosť z ktorej sa môžu tešiť iba rodiny a nie osamelí ľudia.

Aj radosť sme si takýmto spôsobom vo svete podelili. Tá pozemská radosť má hranice, nie je pre všetkých.  Aj dnes sú okolo nás ľudia, ktorí nemajú dôvod sa radovať, ktorým sa napríklad obdobie Vianoc spája so stratou milovanej osoby. Mám na mysli aj tých, ktorí sú smrteľne chorí, aj tých, ktorí už cez slzy trápenia nedokážu vidieť jas Betlehemskej hviezdy. Takých ľudí nie je málo. Kto ich dokáže rozveseliť a rozosmiať?

Vianoce prichádzajú, ale naše problémy, trápenia, neistota a  strach ostávajú také isté. Len akoby sa celý svet obliekol do sviatočného  vianočného kabáta. Vo vnútri však zostáva rovnaký.
O to radostnejšia je správa, ktorú hovorí anjel: Boh nám dal radosť, ktorá je pre všetkých, ktorá nie je len krycím a chvíľkovým plášťom na  biedu a núdzu človeka.

Aký je dôvod radovať sa? Aký dôvod uviedli  anjeli? Lebo narodil sa vám dnes, v meste Dávidovom Spasiteľ, ktorý je Kristus Pán.
   
Vianočná radosť má nositeľa. Je ním narodený Ježiš, ktorý je nazvaný Spasiteľom  a Záchrancom. Záchranca, ktorý bol pred mnohými storočiami predpovedaný. Jedno z proroctiev sme aj dnes počuli. Dieťa je nazvané predivným radcom, Mocným Bohom, Otcom večnosti a Kniežaťom pokoja. Toto proroctvo napovedá, kým môže byť pre nás. Aká úžasná a neuveriteľná správa - to dieťa je Pánom všetkých pánov. Je to Boh, ktorý prichádza medzi nás. Stvoriteľ zvláštnym spôsobom vstupuje do svojho stvorenia.

Keď počuli pastieri anjelskú správu určite v nich oživila to, čo v synagógach  pravidelne počúvali o Tom, ktorý má prísť.  Hoci pastieri v ten večer nič zvlášť neočakávali okrem oddychu a pokojnej noci, táto radostná správa ich dáva do pohybu a oni namiesto oddychu idú hľadať nositeľa radosti.
   
V tej chvíli pastieri ešte do dôsledkov nevedeli, čo  bude narodenie Spasiteľa pre nich znamenať.

O tridsať rokov to však mnohí pochopili. Prežili vyslobodenie a záchranu z vlastných hriechov a bied. Spomeniem len niektorých z tých, ktorých nám spomína Božie slovo:
- živnostníci - rybári: Peter, Ondrej, Jakub a Ján
- zamestnanci štátnej správy (vyberačŘ    i daní): Matúš a Zacheus
- kráľovský úradník, so smrteľne chorým synom
- poslanec jeruzalemského parlamentu: Nikodém
- správca kostola - Jairus, ktorému zomrela dcéra, jemu znie: neboj sa len ver! Áno aj farári a pracovníci v cirkvi potrebujú Božiu záchranu.
- bola medzi nimi aj prostitútka menom Mária Magdaléna, ktorá vďaka Ježišovi nachádza skutočŘ    nú lásku, sebahodnotu a  dostáva od svojho Spasiteľa nový začŘ    iatok.
- ostrý chlapík z Kafarnaumu - rímsky dôstojník vychovávaný v mnohobožstve poznáva Božiu moc a nachádza živého Boha.
- podnikateľ - Jozef z Arimatie, ktorý neskôr daruje svoj hrob pre Spasiteľa.
- chorí bezdomovec pri Betezde, ktorý už nemal žiadne dobré vyhliadky do života.

Títo ľudia a tisíce ďalších by nám vedeli rozprávať o radosti, o tom, kto je to Spasiteľ, z čoho boli oni zachránení a ako vyzerá radosť pre všetkých. Každý z nich prežil obrovskú radosť, o ktorej hovoria anjeli, keď im Ježiš Kristus odňal ich biedu. Ježiš berie ťažké bremená a nakoniec rieši ten najväčší problém človeka - hriech, nepriateľstvo s Bohom.  On berie na seba našu bolestnú realitu života, aby sme my mohli v živote zažiť Božiu radostnú realitu. Robí z nás Božie deti, ktorým patrí večnosť.

Napriek tomu, že všetci títo boli rozdielni a každý bol v inej situácii a v inom postavení, predsa len mali niečo spoločné. Uvedomili si, že potrebujú záchranu a hľadali ju u Ježiša.

Je už viac ako  2000 rokov od narodenia Krista, ľudia túžia po všeličom od zdravia až po peniaze, ale po SPASITEĽOVI ? Dnešný človek svojimi postojmi hovorí - spasiteľa nepotrebujem. Ak spasiteľa, tak takého, ktorý nás vyvedie z ekonomickej krízy, ktorý vyrieši svetovú bezpečnosť...

Ak by sa mal príchod Božieho syna uskutočniť dnes, na našom kresťanskom kontinente,  pravdepodobne by Boh mohol s kľudom vyvesiť na vchod do  maštaľky nápis: Pre nezáujem zo strany ľudí  sa príchod Spasiteľa zatiaľ odkladá.    Ale Boh nekoná tak ako my, a preto nám Spasiteľa  aj dnes dáva.
   
Milí brat, milá sestra, aj ty máš svoju biedu, svoje problémy. Nevie o nich veľa ľudí. Na Vianoce sme ich prekryli slávnostným vianočným šatom. Možno v nádeji, že zázračne zmiznú. Faktom je, že oni nezmiznú. KÝM  s našou biedou, hriechom a obavami  nepredstúpime pred Toho, ktorý nám bol daný na záchranu.
   
Aj my  môžeme patriť medzi tých mnohých, ktorí napriek zlým okolnostiam prežili radosť. Hľadajme aj dnes popri daroch pod stromčekmi aj Nositeľa radosti. Pastieri Ho našli. Nájsť Ho môžeme aj my, a to  na rovnakej adrese - ľahko sa pamätá. Maštaľné jasličky v meste Betlehem a Kristov kríž za Jeruzalemom. To sú miesta, kde môžeme aj počas týchto sviatkov stretnúť Boha. Amen!

David Bázlik
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok