ECAV Ružomberok
Kázne v roku 2009
Úvod
História
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
15.3.2009 - 3. pôstna nedeľa

Piesne: 116, 82, 94, 25

Milí bratia a drahé sestry!

Budeme dnes pokračovať tam, kde sme minulý týždeň skončili. V 58. kapitole Izaiáša, ktorá hovorí o pôste. Kým minulý týždeň k nám znela z Božej strany otázka, či toto, čo praktizujeme v duchovnom a bohoslužobnom živote môžeme  nazývať skutočný pôstom, dnes budeme čítať  Božiu odpoveď na to, čo Boh považuje za skutočný pôst, aký praktický rozmer by pôstu nemal chýbať, a aj to, aký význam môže mať náš pôst pre náš život v prípade, ak ho vezmeme vážne.

Kázňový text Iz 58, 6-11

Toto, hľa, je pôst, ktorý ja mám rád:Rozviazať putá neprávosti, spretŕhať povrazy jarma, prepustiť utláčaných na slobodu a polámať každé jarmo. 7 Neznamená tolámať svoj chlieb hladnému a biednych, bezprístrešných voviesť do svojho domu? Keď vidíš nahého, priodej ho, a neskrývaj sa pred svojím príbuzným. 8 Potom vyšľahne tvoje svetlo ako zore a rýchlo sa uzdravíš; tvoja spravodlivosť pôjde pred tebou a sláva Hospodinova pôjde za tebou. Potom budeš volať, a Hospodin ťa vyslyší, ty budeš kričať o pomoc, a On odpovie: Tu som! Ak odstrániš jarmo zo svojho stredu, ukazovanie prstom, zlomyseľné reči, 10 ak poskytneš hladnému, po čom sám túžiš, a nasýtiš strápeného, potom zažiari tvoje svetlo v temnotea tvoja tma bude ako poludňajší jas. 11 A Hospodin ťa ustavične povedie,

To, čo máme s Izraelom spoločné,   sú to vymedzené obdobia pre pôst. U nás je to pôstne obdobie pred Vianocami a pred Veľkou nocou. Izraelské dni pôstu pripadali na smutné výročia z ich dejín. Izraeliti si naliehavosť pôstu najviac uvedomili až potom, ako bola časť národa odvlečená do Babylonu po roku 587 pred n.l.

V skutočnosti až v poexilnom období boli stanovené pevné dátumy – obdobia, vyhradené na pôst. Tieto priamo pripomínali smutné udalosti národa ako  napr. spomínané dobytie Jeruzalema a zbúranie chrámu... Židia porozumeli tomu, že to bol výsledok ich hriechu, zatvrdilosti a neposlušnosti voči Bohu. Tieto smutné dátumy mali byť mementom pre celý národ, ale aj impulzom k pôstu, ktorý mal  byť prevenciou pred hriechom a duchovnou vlažnosťou.

Keď sa pozrieme na naše dejiny, aj my kresťania na Slovensku máme smutné dátumy v dejinách, kedy naše kresťanstvo na plnej čiare zlyhalo. Tieto by mali byť nielen mementom, ale tiež aj impulzom k pôstu a hľadaniu Božej tváre? Napríklad počas Slovenského štátu, ktorého vznik si v týchto dňoch pripomíname. Bolo to obdobie, keď mnohí vďačne prijali Hitlerove riešenie židovskej otázky, čas, keď mnohí horlivo arizovali židovské obchody a podniky a na ľudí židovskej rasy pozerali z vrchu.

Nemusíme však pozerať ani do ďalekej minulosti. Pri pohľade na stav dnešnej spoločnosti, kde je takmer jedinou hnacou silou moc reklamy a túžba vlastniť, kde sú už takmer na dennom poriadku správy o tom, ako mladý človek vystrieľa zásobník do svojich spolužiakov, nemala by si aj dnešná Európa (nielen kvôli finančnej kríze) stanoviť svoje dni modlitieb a pôstu?
   
Pre židov bol pôst prostriedok podporujúci účinnosť modlitby. Prostriedok, ktorý mal viesť Boha k tomu, aby zasiahol v prospech prosiaceho.  Prečo potom Boh túto horlivosť neberie na vedomie? Prečo mlčí? Aj takto sa pýtali  mnohí náboženski aktívni židia. A myslím si, že Božie mlčanie bolo pre nich tiež odpoveďou. Aj v tomto mlčaní k nim Boh hovoril.

Pôst nie je  prostriedkom na zabezpečenie našich túžob a prianí. Je chybou si myslieť, že svojim pôstom prehovoríme Boha na náš plán.

Bratia a sestry, pri pôste ide  o opak - ten, kto sa postí musí byť pripravený prijať Boží pohľad a Boží plán pre život. Preto je to čas pre zmenu našich postojov nielen k Bohu a k sebe, ale aj voči svojim blížnym.

Aká je tá Božia rada pre naše pôstne obdobia? Poďme sa na to pozrieť do nášho textu. Pôst je časom, kedy  obraciame náš pohľad od seba k druhým. V Božích očiach sú preto nezlučiteľné na jednej strane pôst a na druhej strane využívanie druhých pre svoje dobro.

Bežnou praxou v Izraeli bolo, že ak bol niekto zadĺžený, bol vydaný napospas veriteľa. Veriteľ totiž disponoval s jeho životom, jeho rodinou do času, kým dlh nevyplatil. Prečítané slová hovoria o týchto situáciách, ktoré mnohí zlomyselne využívali v svoj prospech. Vznikali paradoxné situácie, kde sa síce človek zbožne postil a chodil do chrámu sa modliť, vykonával nábožné pózy a v tom istom čase vydieral  druhého  človeka a zneužíval svoju pozíciu v svoj prospech.

Podobné situácie sa stávali aj počas 1. slovenského štátu. Mnohí Slováci zbožne sedávali v kostoloch a popri tom  ožobračovali inú skupinu občanov. Nemôžeme sa  postiť a zároveň škodiť druhému človeku. V takomto prípade Boh s nami nemôže viesť rozhovor.

K podstate pôstu patrí rozviazanie pút cudzích aj svojich.  Skúmajme svoje vnútro a neprehliadnime putá, ktoré nás zväzujú a ničia životy nás aj naši blížnych. Boh prostredníctvo Izaiáša hovorí o podmienkach, ktoré potrebujeme v pôste splniť, aby sme mohli zažiť Božie požehnanie a Jeho vedenie Ak  odstrániš...

Ak túžiš, aby Boh viedol tvoj život, naplnil tvoje srdce pokojom a dokonca naplnil tvoje túžby prázdne a vyprahnuté miesta v živote,
   
- potrebuješ odstrániť hriechy a putá o ktorých vieš,
- začni si všímať potreby druhých,
- zmeň svoj postoj k svojmu okoliu.

V tomto prípade nemusíme chodiť veľmi ďaleko. Miestom, odkiaľ potrebujeme odstrániť ukazovanie prstom, zlomyselné reči a putá neodpustenie je predovšetkým naša RODINA a MANŽELSTVO. Namiesto výčitiek a ukazovania prstom, čo ten druhý robí zle, v čom zlyháva a čo by mal robiť inak, aby som bol konečne spokojný a šťastný, rozmýšľajme iným spôsobom. Rozmýšľajme opačne: čo by som mohol zmeniť ja vo svojom správaní aj postojoch, aby som moju manželku /manžela urobil šťastnejšou/ím?

Milá sestra, milí brat, ak chceš, aby pôstne obdobie bolo tým skutočným pôstom, ktoré sa aj Bohu páči, prosme za odvahu a silu k bolestivým  zmenám v našom živote. Pretože výsledok stojí za to – a je ním Božie svetlo v nás, Božie  vedenie i požehnanie v osobných životoch, v živote rodín aj cirkvi. Amen!

David Bázlik
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok