ECAV Ružomberok
Kázne v roku 2010
Úvod
História
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
6.6.2010 - Svätá Trojica

Piesne: 350, 184, 281, 259, A 47
Kázňový text: Milosť Pána Ježiša Krista a láska Božia a účastenstvo Ducha Svätého so všetkými vami! 2. Kor 13,13

Milí bratia a sestry v Kristu!

Každé obdobie i každá generácia vyniesla na svetlo  určité pravdy. Napríklad v oblasti zdravej výživy a životosprávy. To, čo bolo pred dvadsiatimi rokmi považované za zdravé, to dnes za zdravé považovať nemusíme. Mnohé  pravdy nahradili nové. Ak je to teda tak s pravdou v oblasti zdravia a životosprávy, nemôže tomu tak byť aj v duchovnej oblasti? Nevytvorila si aj  cirkev  v rôznych obdobiach  pravdy, ktoré boli v tej dobe potrebné, aby mohla lepšie ovládať ľudí??? Aj takéto otázky kladie dnešný o všetkom pochybujúci človek.

Treba však povedať jednu zásadnú vec, na ktorú sa často zabúda, že nie cirkev vytvárala pravdy. Je to naopak, Božia zjavená pravda vytvorila cirkev. Na tejto pravde cirkev stojí. Bez nej by tu už dávno nebola. Hoci boli obdobia, keď ľudia v cirkvi opitý mocou si svoje pravdy a dogmy začali presadzovať, pojem - Trojjediný Boh – nie je však tento druh pravdy. Hovorím to preto, že ako mládežník som nemal k tomuto slovu veľmi pozitívny vzťah. Nenachádza sa Biblii a pôsobilo na mňa dosť umelo. Predstavoval som si koncil, na ktorom schôdzuje mnoho bradatých a múdro sa tváriacich Pánov a tvoria si svojho Boha a na konci rozpravy vyhlásia -  bude to Trojjediný Boh. Bratia a sestry. Aj keď to znie zaujímavo, ako z knihy Dana Browna, nebolo to tak.
   
Pojmom Trojjediný Boh  cirkev nevytvorila niečo nové -  len pomohla aspoň z časti uchopiť neuchopiteľné a ľudskou rečou vyjadriť Boha, ako sme Ho v dejinách spoznali. Boha, ktorého nemôže popísať ani naša matematika. V našej matematike 1+1+1=3, v tej biblickej  je to 1.
Boh sa v dejinách prejavil a zjavil ako trojjediný Boh, vo vzťahu k tomuto svetu vystupoval v troch osobách ako Otec, Syn a Duch Svätý.

Prečítaný text nazývame apoštolským pozdravom. Apoštol Pavel vyslovuje požehnanie a prianie, aby tento trojjediný Boh, bol prítomný aj v živote jednotlivca – v mojom aj tvojom živote.

Pán Boh netúži po tom, aby sme sa snažili teologickými pojmami opísať jeho majestát. Ale záleží mu na tom, aby sme sa nechali do toho Jeho  trojosobného života vtiahnuť.

To je aj zmyslom služieb Božích. Prišli sme dnes do kostola, aby sme boli v osobnejšom vzťahu s Bohom. Ako kresťania vieme, že k modlitbe nás poháňa Duch Svätý - Boh v nás samých. Zároveň však vieme, že skutočné poznanie Otca pochádza od Ježiša Krista – človeka a Boha v jednej osobe. Jeho slová môžeme aj dnes veľmi autenticky počuť. Ježiš nám dnes stojí po boku a pomáha nám modliť sa.

Neviem, či ste sa na to takýmto spôsobom niekedy pozreli, ale keď sa kresťan modlí, je to skutočne zaujímavá situácia. K Bohu sa modlíte, teda Boh je cieľom, ktorý sa snažíte dosiahnuť. Boh je však aj hnacou silou pre vás. A Boh je aj cestou a mostom, po ktorom môžete k Nemu ísť.

Celý tento trojnásobný život trojjediného Boha tak prebieha priamo v nás, keď sa modlíme. Takto funguje v praxi trojičná teológia. A o to  ide Bohu dnes a vždy, keď sa stretávame a s Ním sa zhovárame. Tento trojosobný Boh nás chce vtiahnuť do svojho sveta, aby sme prebývali v Jeho milosti.

Boh vie, že nám v živote nepomôžu len naučené teórie a doktríny o Bohu, ale ponorenie sa do Jeho milosti. Jeden učenec raz  prechádzal okolo veľkého horského jazera. Všimol si mladého rybára v člne. Poprosil ho, či by ho nepreviezol po jazere. Rybár súhlasil. Počas jazdy sa vzdelaný muž pýta mladého rybára. Viete niečo s filozofie? NIE! –odpovedal.

Tak to, chlapče,  prichádzate o jednu dôležitú oblasť života. A astronómia vám niečo hovorí? NIE – odpovedal rybár. Tak to o veľa v živote  prichádzate.  O chvíľu sa spustila  búrka a silný vietor rozbúril more. Mladý rybár sa spýtal učenca, viete plávať? Nie – odpovedal starší pán. Tak to vyzerá, že vy momentálne prichádzate o svoj život. Milí bratia a sestry, zachráni nás jedine to, že sa necháme uchopiť trojjediným Bohom. Že vstúpime do Božej milosti, ponoríme sa do Jeho lásky a dovolíme Duchu svätému mať miesto v nás.

Sviatok Svätej Trojice nám nechce povedať nič nové. Je zhrnutím toho, čo sme si pripomínali počas celej slávnostnej polovice cirkevného roka – od adventu až po Svätodušné sviatky.

Svätíme ho dnes preto, aby sme ten Boží plán záchrany videli v jeho celistvosti, aby sme sa dobre zahľadeli na  milujúceho Otca, ktorého lásku môžeme vidieť, nech by sme sa pozreli kdekoľvek. Stvorený svet spieva úžasnú pieseň o svojom Tvorcovi.

Nedávno som čítal jeden článok a žasol som nad rýchlosťami vo vesmíre. Naše Slovensko sa točí okolo zemskej osi rýchlosťou 1000 km/hod. Rýchlosť zeme okolo Slnka je 112 000 km/hod. Naša slnečná sústava sa točí okolo osi nášho slnečného systému rýchlosťou 1 600 000 km/hod. Dnes tu sedíme a môžeme sa cítiť bezpečne, pretože náš Tvorca je nielen tvorivý, ale aj múdry.

Vedci hovoria o tom, že zem je nielen na veľmi bezpečnom mieste našej galaxie, ale je na jednom z mála miest, odkiaľ je dobrý výhľad aj  na iné galaxie. Teda môžeme byť aj dobrými pozorovateľmi.  Náš Tvorca nás nielen stvoril, ale taktiež zabezpečil, aby sme dobre videli Jeho diela.

A toto sú len veci, ktoré vidíme. Aj  je vesmír taký obrovský , aká veľká musí byť Božia láska, keď žalmista hovorí, že Božia láska a milosť prevyšuje nebesá. Vesmír  nie je teda tým najpredivnejším, čo pochádza od Hospodina. Jeho láska k nám  prevýšila aj vesmír. Stvoriteľ sa kvôli nám stal súčasťou stvorenia.  To je skutočný div.

Tu už  hovoríme  o Ježišovi. On je vtelená zosobnená Božia láska. Pán Ježiš nám nielen predstavuje Boha ako Otca, ale zároveň hovorí o tom aký vzťah k nám Otec prechováva.   

Ježiš nám umožnil spoznať svojho Otca. Aby sme nielen vedeli, že JE, ale aj to, AKO nás miluje. Pavel vo svojom požehnaní nám žehná, aby sme  osobne poznali a cítili lásku Božiu skrze Ježiša.
   
Možno máte ešte z detstva dar, ktorý ste dostali od svojich rodičov, alebo máte spomienky na príhodu,  vďaka čomu ste  ako deti pochopili, ako veľmi vás majú rodičia radi. Je to ako dôkaz  lásky, ktorý hovorí, že rodičov nielen máte alebo ste mali, ale vás majú/mali radi. Ježiš je pre nás tým dôkazom o láske nášho OTCA.

Avšak jedine Duch Svätý v nás nám dokáže otvoriť oči, aby sme v Ježišovi uvideli svojho  Boha a Pána. Len Jeho účasť v nás môže dať vzniknúť viere a môže započať nový život. Keď nás Duch Boží naplní, zrodí sa vzťah k Bohu. To je zázrak Duchovného života. Už nielen Boh k nám prechováva vzťah, ale aj opačne, my môžeme mať vzťah s Ním.   

Prosme o to, aby v našom živote mal Boh účasť skrze Ducha Svätého, aby sme aj v ťažkých chvíľach videli a cítili Jeho lásku. Učme sa každý deň plávať a prebývať v Božej milosti. Amen!

David Bázlik
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok