ECAV Ružomberok
Kázne v roku 2012
Úvod
História
Kázne v r. 2012
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2012
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
29.4.2012 - 3. nedeľa po Veľkej noci
stiahnuť pdf súbor

Ako dostať viac než dúfame a ako dať viac ako plánujeme.

Evanjelium Mk 5, 21-34
Kázňový text: Marek 5, 35-43

Milí bratia a sestry!

Evanjelista Marek zaznamenáva dve stretnutia Pána Ježiša s ľuďmi v čase, ktorý by sme dnes nazvali ako dosť hektický. Napriek tomu sa v tomto čase udiali zlomové veci. A to nielen pre dvoch ľudí. Stali sa dôležitými pre množstvo generácii, ktoré tento príbeh čítali. Môžu byť rovnako dôležitými aj pre nás. V každom prípade sa z nich môžeme niečo dôležité dozvedieť o Božom konaní  . 

Prvým bolo Ježišove stretnutie s náboženským vodcom – predstaveným synagógy. Bol to pravdepodobne zbožný a vážený človek. Predstavení synagógy mávali u ľudu úctu, postavenie a autoritu. A predsa tento muž padá Ježišovi k nohám. Marek nám hneď vysvetľuje prečo?

Prosí ho o uzdravenie, pretože jeho dcérka zomiera. Ježiš ihneď koná. Ponáhľajú sa do Jairusovho domu. Je to boj s časom, Jairus má strachom zovretý žalúdok, obáva sa najhoršieho.

Ale v tomto zhone sa udeje ďalšia udalosť. Ježišovho rúcha sa dotýka chorá žena, ktorá je presvedčená, že ak sa Ježiša dotkne, bude uzdravená. Táto gynekologická pacientka trpela nielen v dôsledku svojej choroby, ale aj behom liečenia. Vyskúšali na nej všetko, čo vtedy vedeli, ale priaznivý výsledok sa nedostavil. Táto žena je uzdravená skrze tento dotyk. Mala v pláne zostať anonymnou osobou. Chcela sa Ježiša len dotknúť a potom zmiznúť. Ale tento plán jej nevyšiel. Ježiš zastane, pretože cíti, že z neho vyšla sila. Obráti sa, a v tom mnohopočetnom zástupe, ktorý sa na neho tlačil,  v ktorom sa Ho mnohí dotkli, sa  jeho pohľad stretne pohľadom tej, ktorá sa Ho vo viere dotkla. A ona musí teraz s pravdou von.

Ťažké to pre ňu bolo aj z toho dôvodu, že táto ženská choroba, ktorá bola spojená s krvácaním, z nej v Izraeli robila z duchovného aj kultického hľadiska nečistú ženu. Napriek tomu Ježiš chce, aby odhalila svoju identitu a svoj príbeh vyrozprávala.  Prečo? Jej viera je zatiaľ len poverou. Ale Ježiš chce, aby jej viera  bola vzťahom s Ním.
   
Milí bratia a sestry, niekedy aj  my prichádzame do spoločenstva /do kostola/ s našim plánom, či rutinou. Chceme sa jednoducho zúčastniť. Chceme anonymne niečo pozitívne prijať. Oddych, pokoj, inšpiráciu alebo riešenie do našich problémov a potom odísť. Ale niekedy tento náš scenár  Ježiš jednoducho zmení. Možno ste to už zažili. A verím, že ešte aj zažijete.
   
Vráťme sa teraz na chvíľu k Jairusovi. Predstavme si, akú úzkosť a nervozitu prežíva. Z jeho pohľadu sa Ježiš zbytočne s touto ženou zdržuje. Ak by bol Ježiš lekárom slúžiacim na pohotovosti a venoval by čas a pozornosť žene s chronickou chorobou na úkor akútnemu stavu tohto zomierajúceho dievčaťa, určite by ho zažalovali za nedbalosť.
   
Kým Ježiš hovorí so ženou, stalo sa to, čoho sa Jairus najviac bál. Prichádzajú poslovia s informáciou o smrti jeho dcéry. Čo si v tej chvíli Jairus musel o Ježišovi myslieť, to si vieme domyslieť.
   
Ale pravdou je, že ten Boží zmysel pre načasovanie je dosť často iný ako ten náš. Boh málokedy koná podľa nášho časového plánu. Tak často máme pocit, že teraz je tá posledná možnosť, kedy Boh môže zasiahnuť, ale nič sa neudeje – v oblasti zdravia, financií, vzťahov...
   
Ale aj v čase, keď to vyzerá z nášho pohľadu často beznádejne, znie nám Ježišovo slovo: Neboj sa len ver.

Zároveň si všimnime, že obaja – Jairus aj chorá žena - dostali viac než pôvodne žiadali. Na druhej strane aj oni sami museli dať viac ako pôvodne plánovali.

Bratia a sestry, buďme aj my na to pripravení. Pretože toto platí vždy, keď prídeme za Ježišom s prosbou o pomoc. Musíme mu dať omnoho viac ako sme chceli, ale tiež dostaneme ďaleko viac ako sme dúfali.
   
Zoberme si Jairusa. Prišiel za Ježišom, aby uzdravil jeho umierajúcu dcéru, ale dostal ďaleko viac. Jairus prišiel k Ježišovi pre uzdravenie, nie pre vzkriesenie. Jairus prichádza s vierou, ktorá sa podobá našej viere v dobrého osvedčeného lekára. Nečakal, že Ježiš bude od neho vyžadovať až tak veľa. Keď následkom choroby a Ježišovho nedbanlivého zdržania  dievča zomiera, Ježiš mu hovorí: len ver. A to je už silná káva aj pre tohto zbožného muža. Stál zrazu pred oveľa väčšou skúškou, akú čakal.

Aj tá chorá žena si prišla pre uzdravenie a v anonymite sa chcela vytratiť.

Vždy, keď prichádzame za Ježišom, buďme pripravení na to, že nielen dostaneme viac ako prosíme, ale aj musíme dať viac, ako sme pôvodne mali v pláne.
   
Z pohľadu Jairusa a učeníkov prejavil Ježiš nedbalosť tým, že si dával na čas a nechal zomrieť dievča. Ale my, ktorý poznáme evanjeliový príbeh do konca vieme viac ako učeníci. Pre Ježiša nepredstavovalo vzkriesenie a vyliečenie z horúčky žiaden rozdiel – má totiž moc nad smrťou.

Veľmi často sa nám stáva, že akoby Boh odďaľoval svoju pomoc a tak nedbanlivo hazardoval s našim životom. Možno to tak nesformulujeme, ale podvedome Boha často obviňujeme z nedbanlivosti. Býva to v čase, keď uzdravenie, o ktoré sme prosili okamžite neprichádza, alebo keď zomiera blízky človek.
   
Ľudia zvyknú povedať: nechápem, prečo Boh nezasiahne. Existuje však rozhodujúca informácia, ktorú často k dispozícii nemáme. Odpoveďou pre nás je však rovnako ako v Jairovom prípade - dôverovať Kristu.
   
Aj keď nás Ježiš vedie temnou časťou života, drží nás za ruku. A napokon, je len otázkou času, kedy nás, i tých, ktorí zomreli, chytí za ruku a povie: Dievča, Chlapče, hovorím Ti vstaň.
Keď Ježiš uzdravil chorú ženu,  stratil silu, aby ju tá chorá žena mohla získať. Na kríži stratil prítomnosť a ruku svojho Otca, aby nám ju Boh mohol podať nám. To je láska, ktorej sa nemusíme báť dôverovať. Amen!

David Bázlik - zborový farár
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok