Kázne zo služieb Božích v Evanjelickom kostole v Ružomberku v roku 2006


Úvod
História

Kázne v r.2007
Kázne v r.2006
Kázne v r.2005
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby

Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku
A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01
044/432 21 98
jonki@bb.telecom.sk

webmaster


30.4.2006 – 2. nedeľa po Veľkej noci

Piesne: 146, 512, 289, 134;
Antifóna: 33;
Žalm 23;  
Evanjelium: J 10,1-4.10b-18
Kázňový text: Evanjelium podľa Jána 10,1-4.10b-18

Milí: bratia a sestry v Ježišovi Kristovi!

Milí: rodičia, krstní/starí rodičia a príbuzní; milá Paulínka!

Človek a zviera - živý tvor - môžu byť navzájom úzko spojení. To veľmi dobre vedia najmä ľudia z dedín – vidieckeho prostredia. Hlas osoby, ktorá má do činenia s určitým zvieraťom – napr. so psíkom, vzbudzuje u tohto živého stvorenia dôveru. No keď sa k domu priblíži ktosi iný, ako jeho domáci, pes začne byť nepokojný a dáva výrazne najavo, že si je vedomý svojich služobných povinností... .

Tento obraz dôvery, dôverného poznania, používa Pán Ježiš, keď učí svoju cirkev, svojich učeníkov – a dnes i nás. Tým, že Ježiš prirovnáva seba k dobrému (v pôvodnom gréckom texte NZ-vy k pravému – dokonca krásnemu) pastierovi, nám chce povedať: Uváž, človeče, ako dobre je, keď sa môžeš na niekoho celkom – vo všetkom spoľahnúť. Keď si smieš byť istý, že nikto a nič neskalí tento vzťah dôvery.

Aj my, žijúci vo svete plnom prudkých zmien a nepokoja, potrebujeme takýto pevný základ. Potrebujeme niečo, niekoho, o koho sa môžeme oprieť, kto vždy dodrží dané slovo, kto nás podrží aj v náhlych zmenách a prenesie nás aj cez nepokoje života. – Kto ma neodvrhne  ani vtedy, keď spoznám svoje pády.

Ježiš hovorí o sebe ako o dobrom, pravom pastierovi, aby vzbudil našu dôveru. Jeho: „Znám svoje“ nevyjadruje teoretické – rozumové poznanie, ale osobnú oddanosť, ktorá pozýva k spoločenstvu s Ním, k nasledovaniu Jeho hlasu. Keď Pán Ježiš vraví: „Znám svoje“, nemieni tým: ty vo 4. lavici sa voláš Lukáš Moravčík – ale naznačuje, že mu nie je cudzie nič ťažké ani radostné, čo prežívame, že chce mať s nami osobné spoločenstvo. Byť poznaný Ježišom Kristom značí byť v Jeho starostlivosti. Tým, že Pán Ježiš nás pozná, že sme  Jeho starostlivosti – si môžeme byť celkom istí.

Ide aj o to druhé: Poznať a počuť hlas dobrého pastiera. Dr. Martin Luther o tom hovorí: „Ak poznáš svojho Pastiera, dokážeš sa chrániť proti diablovi a smrti a povedať:  Žiaľ, nezachovával som Božie prikázania, ale utiekam sa k môjmu milému Kristovi Pánovi a verím, že On je mojím pastierom a prostredníkom pred Bohom, ktorý ma prikrýva a ochraňuje svojou nevinou a daruje mi svoju spravodlivosť, lebo čo som nedodržal ja, dodržal On.“ Luther pokračuje: „Áno, čo som ja hriešne zadĺžil, to On svojou krvou zaplatil. On nie je za seba zomrel a vstal z mŕtvych, ako tu hovorí:  Kladie svoj život nie za  seba, lež za ovce. Nuž buď si v tom istý, a diabol so svojím peklom ťa musí nechať na pokoji, lebo Kristovi už uškodiť nemôže, veď ho premohol a teba, svoju ovečku, ktorá v Neho verí, ochraňuje.“

Z týchto reformátorových slov môžeme rozumieť: Keď Pastier hovorí: „Znám svoje“ – mieni tým patríte mne. Čím nemyslí: Môžem si s vami robiť čo sa mi zachce. Je to práve naopak: Chce tým povedať: Som tu pre vás. Nasadzujem pre vás všetko, aj keby ma to stálo život.

Je vzácne, že Ježiš nikdy nezneužíva náš strach, naše obavy. Keď vraví o sebe ako o dobrom – o pravom pastierovi, nemieni tým v nás vyvolávať akési romantické predstavy: slniečko svieti, ovečky sa pasú, pastier si pohvizduje na píšťalôčke – ako v rozprávke o Kubkovi a Maťkovi. Ježiš je dobrým pastierom, lebo je tu pre ovce, pre nás, nie pre zisk ako zlodej a nájomník. A to hlavné je, že Ježiš – dobrý Pastier – dáva život za ovce.

Dnes má byť do Božieho stádočka krstom začlenená aj vaša Paulínka. Milí: rodičia, krstní a starí rodičia! Tým, že vám ju Pán Boh požehnal, preberáte za ňu pastiersku zodpovednosť. Ako sa dobrý pastier stará o (duchovný) pokrm, vedenie, ochranu, posilňovanie svojho stádočka, ako nad ním ostražito bdie, tak to máte robiť i vy pri vaše dcérke, krstnej dcére, vnučke. – Pri tej malej (Paulína = malá), no milej Božej ovečke. Sme vďační, milí Slavo, milá Katka (pozn. rodičia bábätka), za vašu pastiersku službu v našom cirkevnom zbore – či už pri práci s deťmi v besiedke (Katka) alebo s konfirmandmi – dorastencami (Slavo). I odtiaľ viete, že starať sa o stádočko chce aj pevné nervy, trpezlivosť, dlhý dych, odvahu nevzdať sa. A viete – vieme aj to, že každý z nás robí-me Pánovi  Ježišovi starosti. Tiež to, že On pre vašu – našu záchranu obetoval svoj život, lebo to bolo potrebné. Urobil tak bez nanútenia, dobrovoľne (v. 18) – z nesmiernej lásky k nám. My všetci, Mu smieme patriť. Vyznávať: „Ovečkou že Božou som, tým sa teším nocou dňom. On môj dobrý Pastier je, do neba ma dovedie, veď vždy starosť o mňa má, On ma podľa mena zná.“    

Keď je človek pokrstený v Božie meno, smie a má vedieť: Patrím dobrému pastierovi. Byť pokrstený je oveľa ľahšie, ako potom ochotne počúvať Jeho hlas, verne Ježiša - dobrého pastiera – nasledovať. No práve to je zmysel -  cieľ krstu: aby sme boli nie iba pokrstení, mali nie len cirkevné potvrdenie o tom, ale stali sa Ježišovými nasledovníkmi – a náš život bol postavený na pevný základ. Jediná cesta, ako z neho nezísť, je poslúchať hlas dobrého pastiera – hlas Pána Ježiša Krista.

Poslúchame Ho?  Chceme Ho poslúchať? Veríme Mu?

Ježiš vraví: „Ja som prišiel, aby život mali a hojne mali“ (J 10,10b). To je najfantastickejšia akcia! Najskvelejšia ponuka! Obsahujúca omnoho viac, ako to, čo nám ponúkajú akciové reklamné letáky obchodných reťazcov, ktoré zaplavujú naše poštové schránky. „Ja som prišiel, aby život mali a hojne mali“ . Keby tomuto ľudia verili, kostoly by boli preplnené. Potrebovali by sme postaviť ďalšie. Prinajmenšom konať z kapacitných dôvodov oveľa väčší počet služieb  Božích ako jedny v strede týždňa a jedny (v kostole) za nedeľu. Mnohí nerozumejú, že Ježiš dáva plnosť života. – Dáva viac ako peniaze, majetok, zdravie. I to sú potrebné hodnoty. Nechceme ich podceňovať ani znevažovať. No vnímame: hoci peniaze, majetok, zdravie dôležité, nie sú rozhodujúce. Rozhodujúce je, že smieme vedieť: Som pre Pána Boha dôležitý/á, som Ním milovaný/á. Jeho láska neboli len slová, On za mňa položil svoj nevinný život. Prijíma ma aj so škvrnami na mojom kožúšku – aj s mojimi previneniami a zlyhaniami. On k sebe milujúco volá – pozýva milé ovečky i tvrdohlavých baranov. A „tak plesám nocou, dňom, ovečkou že Božou som.

Prajeme vám, milá rodinka, malej Paulínke  i celej veľkej rodine cirkevného zboru, aby sme v tejto istote rástli a vedeli volať do Božieho stádočka i tie ovečky, ktoré sa od neho zatúlali, ktoré sa od dobrého Pastiera svojvoľne  vzdialili. Veď On ich má rovnako rád ako všetky svoje milé a poslušné ovce. Amen.

Literatúra:
Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty (vyd. Tranoscius Liptovský Mikuláš 2002 );
s použitím  viacerých súčasných nemeckých homiletických prameňov.  
   

späť