Kázne zo služieb Božích v Evanjelickom kostole v Ružomberku v roku 2006


Úvod
História

Kázne v r.2007
Kázne v r.2006
Kázne v r.2005
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby

Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku
A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01
044/432 21 98
jonki@bb.telecom.sk

webmaster


27.8.2006 – 11. nedeľa po Sv. Trojici

Piesne: 189, 203, 221; Antifóna: 61;
Evanjelium: Lukáš 18, 9-14
Kázňový text: Žalm 113

Milí: bratia a sestry, milí naši hostia!

Zvlášť hudobníkom je známy pojem leitmotív (čítaj lajtmotív). Označuje hlavný prvok skladby. Prvok, ktorý zásadne charakterizuje umelecké dielo. - Je jeho ústrednou myšlienkou, ktorá preniká či prelína sa celou skladbou.

Zo Žalmu 113., ale v istom zmysle z celej Biblie, nám znie, čo má byť leitmotívom – ústrednou myšlienkou skladby zvanej tvoj/môj život. Je ním oslavovanie Pána Boha. Môžeme tiež povedať, že Žalm 113. nám kladie otázku: Je leitmotívom – prvkom, ktorý zásadne charakterizuje môj/tvoj život oslavovanie Hospodina? Alebo z melódie nášho života zaznieva iný leitmotív? – Napr. mať vždy najnovšiu techniku, robiť, čo sa mi páči, môcť sa dobre zabávať a zažívať vzrušujúce udalosti, mať istotu dobre plateného zamestnania, byť úspešný v podnikaní, vždy dobre vyzerať, mať šťastný vzťah, podporovať obľúbený športový tím... . Nepochybne,  všetko uvedené má svoj význam, no leitmotívom života kresťana má zostať oslavovanie Pána Boha. Už sám fakt, že 113. Žalm  začína i končí slovom Haleluja! (To jest: Chváľte Hospodina!) nám pripomína, čo má zaznievať ako ústredná melódia zo skladby života nás, veriacich. Božie slovo, ktorým sme zo 113. Žalmu oslovení, nás viacnásobne vyzýva nezabudnúť, na čo sme na svete. – Sme tu nato, žijeme preto, aby sme všetkým, čo konáme, hovoríme a zmýšľame oslavovali Hospodina. To, že výzvu k chváleniu Pána Boha počujeme opakovane, je pre nás pomocou. V akom zmysle?

Ako futbalisti, hoci vedia, že majú hrať srdcom, že majú bojovať s nasadením – potrebujú povzbudzovanie fanúšikov, vtedy sa im hrá oveľa lepšie ako pred prázdnymi tribúnami, tak je to aj s naším životom viery. Aj my vieme, že máme oslavovať Hospodina, ale potrebujeme neustále nové a nové povzbudzovanie, aby sme to konali, nie iba ako nepríjemnú povinnosť, ale zo srdca. Preto nás Písmo sväté viacnásobne vyzýva: Chváľte – oslavujete Hospodina!

Biblia nám nekáže robiť nezmysly. A tak dáva aj odpoveď, prečo má oslavovanie Pána Boha zásadný význam pre náš život.  

(1) Káže nám chváliť Hospodina, lebo On je prameňom požehnania. Žalmista nás nabáda k neustálej oslave Božieho mena, vraví: „Požehnané buď meno Hospodinovo“ (v. 2) – až naveky: dnes zajtra, vždycky, neustále. Od východu slnka až po západ. V inom žalme (36,10) čítame o Hospodinovi: „U Tebe je prameň života a v Tvojom svetle vidíme svetlo“. Boh je charakterizovaný ako prameň. Pri prameni nachádzame osvieženie, očistenie, posilu života, zdroj, ktorý uhasí smäd, obživí. Práve to sa deje, keď oslavujeme Pána Boha. On je prameňom života, prameňom požehnania. Hospodin – Jeho svetlo nám otvára oči – vďaka Bohu vidíme svoj život, našich blížnych a svet správne.  

(2) Chváliť Hospodina máme aj preto, lebo On je vyvýšený nad všetky národy. Je pre nás oveľa lepšie, keď je vyvýšený Hospodin, keď je vyvýšená Jeho pravda a láska, ako keď sa medzi ľuďmi rozmáha svojvoľnosť, lož a nenávisť. Je vždy lepšie, keď je oslavovaný živý Boh, ako keď namiesto toho modlársky oslavujeme ľudí, ľudské myšlienky. Viaceré totalitné režimy, ktoré aj naša vlasť zažila, by nám mali byť dostatočným poučením. Aj terajšie vyhrotené slovensko – maďarské vzťahy a slovné i fyzické násilie v nich páchané nám ukazujú, že je kde sú oslavované ľudské –izmy (nacionalizmus), kde nie je oslavovaný Boh ako nás k tomu vyzýva Biblia – kde sa nebojíme sklamať Hospodina, potom sa musíme báť jeden druhého. Kde ubúda úcty k Pánu Bohu, tam sa ľudia boja jeden druhého. Hospodinovi patrí  chvála, lebo On je iný, neporovnateľný s čímkoľvek. Je vyvýšený, presahuje všetko dielo svojich rúk, a predsa je prítomný i v našom svete, má o nás záujem. Keď sa človek dostane hore, neraz už dolu nevidí...

(3) Hospodin je vyvýšený, avšak skláňa sa k biednym. To je tretí dôvod pre oslavovanie Pána Boha. Nepozdvihuje pyšných, ktorí si zakladajú na sebe, svojej pravovernosti a zbožnosti (ako farizej: L 18,11-12). Oproti mocnému faraónovi Hospodin pozdvihol pastiera Mojžiša, oproti svojvoľnému Saulovi pozdvihol mládenca Dávida, oproti vládcom a pánom sveta vyzdvihol svojho služobníka Ježiša. Hospodin z prachu a smetiska (doslova: z hnoja) vyvyšuje chudobného (Ž 113,7). Boh sa skláňa k človeku, v tom je Hospodinova veľkosť. Chváľme Ho, že sa v Ježišovi Kristovi sklonil aj k nám, že nás zo smetiska hriechu pozdvihol a učinil kráľovským kňazstvom – svojím ľudom (1Pt 2,9-10). Preto začínajme svoje dni i týždne chválením Božieho mena. Chváľme ho tu v kostole v dni nedeľné a sviatočné. Chváľme Ho tiež v dni všedné -  našou prácou i vzťahmi lásky a pomoci ľuďom. Oslavujeme Hospodina  záujmom o Božie slovo a životom podľa neho. Nech je oslavovanie Hospodina leitmotívom – ústrednou myšlienkou zaznievajúcej z melódie života každého z nás. Amen.        

Pramene:
Lubomír Moravec – výklad /6.4../ in: Na každý den 1960 (vyd. Kalich, Praha 1959);
Kol. autorov: Výklady ke Starému zákonu III. – Knihy naučné (vyd. Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 1998);
Kol. autorov: Průvodce životem – Žalmy (vyd. IBS & Luxpress, Praha 2004);
Igor Kišš – Hospodin je Kráľ, 2. časť (samizdat, Bratislava 1991).
  

späť