Cirkev a ekuména


Úvod
História
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby

Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku
A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01
044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk

webmaster


Čo majú kresťania spoločné a čo ich odlišuje

Už od 4. storočia sa všade v rozsiahlej Rímskej ríši nachádzali kresťanské cirkevné zbory. Pretože Ježišovmu posolstvu bolo porozumené rozlične, v priebehu dejín to viedlo k vzniku rôznych kresťanských vierovyznaní. Je len jediná kresťanská cirkev a v nej rozličné vierovyznania. Mnohí sa oprávnene pýtajú: Ak kresťania tvrdia, že cirkev je len jedna, ako to, že existuje toľko rozličných cirkví (vierovyznaní). Pomocou hľadania odpovede na túto otázku sú pojmy: viditeľná a neviditeľná  cirkev.

K viditeľnej cirkvi patrí to, čo vidíme navonok: Ľudia z rôznych cirkevných spoločenstiev, ktorí chodia do kostola, sú evidovaní v cirkevných matrikách - všetci so svojimi chybami i dobrými stránkami, so svojimi skutočnými i formálnymi členmi. Kto je a kto nie je opravdivo veriaci - kto je/nie je úprimný kresťan, my ľudia nevieme spravodlivo rozsúdiť. Pán Boh však vidí do srdca, pozná  naše vnútro, myšlienky i motívy našich činov. Vie, či sa na kresťanov iba hráme, alebo či je náš vzťah k Nemu úprimný. Tých, ktorých On počíta za svojich nazývame neviditeľnou cirkvou. Sú medzi nimi ľudia zo všetkých viditeľných cirkevných spoločenstiev. Rovnako však mnohí zo všetkých týchto viditeľných cirkevných spoločenstiev budú v neviditeľnej cirkvi chýbať - preto, lebo sa len tvária, že sú kresťanmi. Ktoré kresťanské vierovyznania (často sa im vraví aj cirkvi) na Slovensku poznáš? – Evanjelici a. v., rímski katolíci, gréko-katolíci, reformovaní, pravoslávni, baptisti, metodisti, apoštolskí, členovia: Cirkvi bratskej, Kresťanských zborov, Cirkvi československej husitskej, Starokatolíckej cirkvi; adventisti.

Ktoré poznáš mimo Slovenska? - Anglikáni, presbyteriáni, kvekri, mennoniti...

Čo majú kresťania spoločné:
- Vieru v Pána Ježiša Krista
- vyznanie: Ježiš Kristus je Pán.
- Bibliu.
- Otčenáš.
- Vieru všeobecnú kresťanskú.
- Desať Božích prikázaní.
- Slávenie sviatkov: nedeľa, Vianoce, Veľká noc, Svätodušné sviatky.
- Krst.
- Večeru Pánovu.
- Symboly (
kríž /viera/, ryba / vyznanie: Ježiš Kristus je Boží Syn – Spasiteľ/,
  
kotva /nádej/, loďka /cirkev/, holubica /Duch Svätý/, baránok, Božie oko...).
- Viaceré piesne.

V čom sú medzi kresťanmi rozdiely:
V ponímaní – vysvetľovaní niektorých spoločných vecí /napr. krstu – niektorí krstia len deti, iní iba dospelých, lebo deti vraj nemôžu skutočne – spasiteľne veriť; Večere Pánovej – niektorí (katol.) ju chápu ako obeť; iní (evanj.) ako aktuálne uistenie sa o Ježišovej obeti pre nás; zase iní čisto symbolicky ako spomienku – pamiatku na Ježišovu obeť za nás, ktorá sa udiala pre stáročiami; sviatostí - niektorí (evanjelici) majú 2: krst, Večera Pánova, iní (rímski katolíci) 7: krst, Večera Pánova, birmovanie, spoveď, manželstvo, kňazstvo, pomazanie chorých; Biblie – sú rôzne preklady a rôzne počty kníh/ ...

V čom sú rozdiely medzi:

Rímsko – katolíckou cirkvou:

Evanjelickou cirkvou
augsburského vyznania:

Základ života viery: BIBLIA + TRADÍCIA
(tradícia = výroky pápežov, uznesenia cirk. snemov)

Základ života viery: BIBLIA (Jedine Písmo)

Spoveď: ušná – povinná minimálne raz ročne

Spoveď: verejná, osobná je možnosťou. Verejná spoveď je dokladom, že hriech nie je len súkromnou záležitosťou.

Mária: veria, že bola narodená bez hriechu, žila bez manželského vzťahu (vždy panna), bola vzatá na nebo; modlia sa k nej, prosia ju, aby sa za ako nich prihovárala

Mária: veríme, že Ježiš sa narodil z nej ako z panny (Mt 1,20) potom však žila v manželstve s Jozefom (Mt 1,25) a mali spolu deti (Mt 13,55), bola hriešny človek každý z nás (L 1,47), ctíme si ju, ale neuctievame; modlíme sa iba k trojjedinému Bohu

Večera Pánova (Eucharistia): veria, že Pán Ježiš je prítomný v posvätenom chlebe aj po prijímaní. Na znak toho svieti červené („večné“) svetlo pri skrinke (tabernákulu), do ktorej ukadajú posvätené hostie (oplátky). Z kalicha prijíma iba kňaz, ľud spravidla len chlieb.

Večera Pánova: veríme, že Pán Ježiš je v posvätených daroch prítomný počas prijímania. Večeru Pánovu prijímame pod „obojím“ – chlieb aj kalich (Mt 26,27-28).

Kňazi: nemôžu sa ženiť (celibát). Sú menovaní biskupom.

Kazatelia Božieho slova: môžu mať rodiny (1 Tim 3,2). Cirkevné zbory si ich môžu voliť.

Omša: dôraz na obetovanie.

Služby Božie: dôraz na kázanie Božieho slova, bez ktorého sa sviatosti neprisluhujú.

Uctievanie svätých: prihovárajú sa za ľudí.

Modlíme sa iba k trojjedinému Pánu Bohu. Iba Ježiš je Prostredník medzi Bohom a ľuďmi (1 Tim 2,5; J 16,24).

Hlava cirkvi: pápež – „námestník Kristov na zemi“. Všetci „praví“ kresťania ho musia uznať.

Hlava cirkvi: Ježiš Kristus (Ef 1,10; 4,15; Kol 2,19). Evanjelici v tej-ktorej krajine si o svojich veciach rozhodujú sami.

Rozhodovanie: Pápež, biskupi, kňazi.

Rozhodovanie: Farár s dozorcom, tiež presbyterstvo a konvent. Na rozhodovaní sú neordinovaní oveľa viac zainteresovaní.

Sobáš: platne uzavretý len v pred katol. kňazom.

Sobáš: platný cirkevný i necirkevný spôsob uzavr. manželstva.

Ako evanjelici si chceme iné vierovyznania vážiť, ale svojho sa držať.
 

späť