Kázne zo služieb Božích v Evanjelickom kostole v Ružomberku v roku 2005


Úvod
História
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby

Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku
A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01
044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk

webmaster


12.6.2005 - 3. nedeľa po Svätej Trojici  

Téma nedele: Nájdenie strateného
Lukáš 15,1-11

Milí: bratia a sestry!

Je smutné stratiť niekoho, či niečo. Naopak nájsť stratené alebo získať  to späť, v nás vyvoláva radosť. O stratení, ale aj o nájdení strateného hovorí Pán Ježiš tri podobenstvá. Prvé o stáde 100 ovečiek, z ktorých sa jedna stratila. - Len 1-na zo 100. Druhé podobenstvo je o stratenom peniazi: o strate 1-ného z 10 grošov. Ženy v Izraeli dostávali ako svadobný dar 10 strieborných mincí. Predstavovali pre ne približne to, čo pre nás obrúčka - svadobný prsteň.  Strata čo len jedinej z nich spôsobovala veľký zármutok. V treťom podobenstve stráca otec 1-ného z 2 synov: 50%. Ide teda o stratu polovice budúcnosti.

Vidíme to dramatické stupňovanie? Najprv len 1-na ovečka zo 100: 1%, to nie je veľa. Potom 1 peniaz z 10, to už je oveľa viac - 10%. Predsa, aj pri strate ovečky  aj pri strate mince zostalo ešte dosť: zostalo 99 oviec - chýbala iba jedna; zostalo 9 grošov: stratil sa iba jeden. Prečo hľadať? Prečo sa namáhať? Prečo rozpráva Ježiš o dvoch intenzívnych pátracích akciách - keď išlo len o zviera, či dokonca iba o neživý predmet?

Preto, že Pán Boh sa nikoho nevzdáva. Nik nie je tak nepatrný, bezvýznamný, aby sa ho Pán Boh zriekol!  

V treťom podobenstve to Ježiš nanovo zdôrazňuje. Rozpráva o mladíkovi, ktorý v cudzine premrhal darovaný - zdedený majetok, ale temer stratil aj seba - vlastný život. V každom z troch podobenstiev upriamuje Pán Ježiš náš pohľad na osoby, postihnuté stratou, na ľudí, ktorí stratili, o čosi - o kohosi prišli. Nemáme si všímať predovšetkým stratenú ovečku, či peniaz. Ježiš nerozprával tieto príbehy, aby sme sa rozhorčovali nad darebáckym životom strateného syna. V podobenstvách je akcent položený na nájdenie strateného. Na to, že stratené sa našlo, obrazne povedané  - že sa „vrátilo do hry“. Ježiš zdôrazňuje aj radosť nad nájdením strateného.

1) Nájdenie strateného a
2) radosť nad nájdeným,

sú v témy týchto príbehov.

1) Pán Boh sa nikoho nevzdáva. Nechce stratiť nikoho z nás!  Keď pastier hľadal čo aj jedinú stratenú zo 100 ovečiek, o čo viac hľadá Boh ľudí, ktorí sa Mu stratili? A keď žena neúnavne hľadala 1 stratený peniaz, o čo viac námahy vynakladá Pán Boh, aby našiel čo len jedného strateného človeka? Môžeme si predstaviť, ako oná žena pobehuje po svojom príbytku, zohýna sa a prezerá všetko - každý kút, možno minie svetlo viacerých sviec. No hľadá vytrvalo a neúnavne so všetkými svojimi možnosťami. A stratený peniaz skutočne nájde. Potom si zvolá priateľky a susedy a spoločne oslavujú:  „Radujte sa so mnou, lebo som našla groš, ktorý som stratila“ (L 15,9).

2) Všimnime si, ako Pán Ježiš zdôrazňuje radosť nad nájdením strateného. Nielen žena, ale aj pastier sa delí so svojou radosťou so svojimi priateľmi a susedmi: „Radujte sa so mnou, lebo som si našiel stratenú ovcu“ (L 15,6). Pre strateného syna, ktorý sa našiel, usporiadal otec dokonca veľkú hostinu. Tak ako sa percentuálne zväčšuje strata v každom z troch podobenstiev, tak sa stupňuje aj radosť nad nájdením strateného - počujeme o veselosti, hudbe, tanci, o radostnom posedení pri vykŕmenom teľati (L 15,23-26). A tiež o tom, že sa raduje aj celé nebo. Radosť v nebi nad jedným hriešnikom, ktorý ľutuje svoje previnenia - kajá sa z nich, je väčšia ako nad 99 spravodlivými (L 15,7.10).

Zrejme aj v dnešnej dobe by sa mnohí ľudia prestali skrývať pred Bohom, keby verili - vedeli, že Bohu sú milé radostné oslavy nad nájdením strateného. A cirkev by sa stala príťažlivejšou, keby v nej bolo viac tejto radosti.

Počujeme, že pastier si vyložil ovečku na plecia a tak ju odniesol domov (v 5-6). Nečítame, že by ju bil, či vyhrešil. Stratené sa nevracia späť domov s hrubosťou. Evanjelista opisuje nežnú scénu: Pastier nezúri: Čože je to za hlúpa ovca, keď sa zatúlala? Nevypráši jej kožuch, netrestá ju. Hrdo a s radosťou si ju položí na plecia, ako si tam niekedy posadia otcovia svoje deti. A chlapča či dievčatko výskajú radosťou a cítia sa veľkí, milovaní.  

Nájdený peniaz nemá žiadne radostné pocity. Zato ich majú ľudia, ktorí našli možno len stratenú maličkosť, ale tešia sa, sťa by objavili poklad. Kto nájde stratené má dobré pocity a veľkú radosť. Otec strateného syna sa raduje tak silne, že pripraví hostinu, ktorá jeho prvorodeného syna až pohorší. Tí, ktorí sú stratení zažívajú pri Ježišovi nežnosť nebeského Otca. Ježiš prijíma stratených s takou láskou, že dobrí, slušní zákonníci sa až rozčuľujú a repcú: „Tento hriešnikov prijíma a jedáva s nimi“ (v. 2). - Priatelí sa s tými, ktorých my ani nezdravíme, ktorých nechceme ani len vidieť.

Ježiš však neberie ohľad na pohoršovanie sa a hnev zákonníkov. Prijíma hriešnikov a raduje sa z ich pokánia. A dokonca dodáva, že celé nebo sa tiež raduje, že v nebi je väčšia radosť nad jedným hriešnikom, ktorý činí pokánie ako nad 99 spravodlivými, ktorí nepotrebujú pokánia (v. 7). Toto posolstvo - vzbudzujúce hnev zbožných Izraela -  priviedlo Ježiša až na kríž.

Pán Boh hľadá stratených, nachádza tých, ktorí zblúdili. Slávi veľkolepé hostiny s kajúcimi hriešnikmi. Keď sa dokážeme v cirkvi radovať z návratu stratených, z úprimného pokánia kajúcich, potom sme cirkvou Ježiša Krista. Nenechajme si zobrať túto radosť. Vďačne oslavujme Pána Boha za to, že nás našiel, že - vďaka Jeho láske aj dnes nachádzajú ľudia cestu k nemu - domov. Radujme sa z toho ako ovečka na pleciach pastiera, alebo dieťa na ramenách svojho otca. Kde sa činí pokánie, tam je dôvod veriť, že bude lepšie. Tam je aj radosť: u Boha a anjelov v nebi a kiež aj pri nás, na zemi. Amen.

Pramene:  
Günter Wagner: Predigt über L 15,1-11 (Würzburg - 12.6. 2005:  www.predigten.de);
Kol. autorov: Průvodce životem -Lukáš (vyd. IBS & Luxpress, Praha 1995).
 

späť