Kázne zo služieb Božích v Evanjelickom kostole v Ružomberku v roku 2007


Úvod
História
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby

Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku
A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01
044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk

webmaster


28.1.2007 - 4. nedeľa po Zjavení Krista Pána mudrcom

Kázeň z ev. sl. Božích v Ružomberku s Výročným konventom

Pieseň:  607,1-2. 3-4. 5-6;
Izaiáš 40,28-31: “Hospodin je večný Boh, ktorý stvoril končiny zeme; neustáva a neumdlieva, Jeho múdrosť nemožno vystihnúť. Ustatému dáva silu a rozhojňuje moc bezvládneho. Mládenci ustávajú a slabnú, junáci sa potkýnajú a klesajú. Ale tí, čo očakávajú na Hospodina, dostávajú novú silu, vznášajú sa na krídlach ako orly, bežia, a neumdlievajú, chodia, a neustávajú.

Milí bratia, milé sestry!

“Ustatému dáva silu a rozhojňuje moc bezvládneho“ (Iz 40,29). – Povieme si: to znie ako reklama na multivitamínový džús  alebo iný povzbudzujúci – energiu dodávajúci nápoj. Napriek zdaniu, predsa ide o úvod konventovej správy. Hľadaním rezerv, novej – rezervnej energie, by sa totiž dal dobre charakterizovať aj uplynulý pracovný rok v našom cirkevnom zbore, ktorý dnes hodnotíme. Môžeme myslieť na novú energiu spojenú či už s príchodom brata kaplána alebo so zapojením sa viacerých nových ľudí do práce spevokolu, ako aj na, práve pred rokom, novozvolených členov presbyterstva. Po stránke hospodárskej na vykonanie toho, v čom boli rezervy: na opravu rozsiahleho plota okolo kostola i na výmenu okien na budove fary. Nové okná by mali usporiť náklady vynakladané za tepelnú energiu.

V hospodárskej oblasti života zboru išlo o snahu energiu sporiť, v duchovnej službe činnosti o nachádzanie novej – rezervnej energie. – To bolo príznačné pre predošlé pracovné obdobie, no to potrebujeme i naďalej. Potrebujeme novú energiu pre to, v čom sme slabí – ako jednotlivci aj ako spoločenstvo cirkevného zboru. Potrebujeme novú silu pre zápas s hriechom, ktorý nás tak ľahko obkľučuje (Žid 12,2). Potrebujeme rezervnú energiu pre dni, v ktorých nás starosti tlačia sťa kameň, pre chvíle, v ktorých nenachádzame motiváciu či odvahu pre napĺňanie nášho poslania: žiť život viery, lásky a nádeje. Kto z nás by nepoznal takého situácie? Kto z nás by sa v nich už neocitol? Únave a malátnosti, telesnej i duchovnej podliehame všetci, starí i mladí. Preto je zvesť o novej sile vskutku dobrou správou, evanjeliom.

Aká cesta vedie k rezervnej energii? Predovšetkým treba zdôrazniť, že nová sila  je Božím darom. Krásne to vyznáva naša ev. poetka Ivana Hricová-Krištová: „Nastala tíš (aj v mojom srdci deravom, čo chcelo utiecť z loďky /pozn. plnej vody/ von). Teraz len s hanbou klopím zrak a ďakujem Ti za zázrak.“  Nová energia je Božím divom – Božím darom. Darom, ktorí dostávajú tí, čo očakávajú na Hospodina.

Čo znamená očakávať na Hospodina? Pôvodný hebrejský text SZ-vy má pre očakávanie slovo, ktoré sa používa aj pre stav, keď lukostrelec vloží šíp do luku, natiahne tetivu a zacieli, vezme si čosi na mušku. Toto plné sústredenie, stav, keď si dobrovoľne zacloníme to, čo by nás od cieľa mohlo odvádzať a skoncentrujeme sa na cieľ, je podľa proroka Izaiáša očakávanie na Hospodina. Ako píše Wilhelm Busch, tí, ktorí očakávajú na Hospodina nie sú ľudia, ktorí sa zamerajú na tú/onú životnú šancu (toto si nesmiem nechať ujsť...) a popri tom majú ešte trochu náboženstva..., ale tí, ktorí úplne – vo všetkých oblastiach života – počítajú s Hospodinom, ktorí len v Ňom majú svoju spásu. Takíto dostávajú novú silu.

Ak pestujeme kresťanstvo ako čosi popri našich naliehavých záležitostiach, ľahko sa minieme s tým, čo je podstatné. Keď je však Hospodin pre nás tým najpodstatnejším, ak od Ježiša Krista očakávame pomoc a spásu, potom si môžeme vierou prisvojiť sľub novej sily od Boha.

Niekto výstižne povedal, že kresťanmi môžeme byť len na plný úväzok. Bez polovičatosti. O to ide pri očakávaní na Hospodina. Kto chce byť kresťanom na čiastkový úväzok, mať popri všetkom, čo považuje za naliehavé ešte aj trošičku náboženstva – ako taký „bočáčik“, tomu sa nedostane novej sily, zostane mu len únava, celoživotné vybavovanie naliehavých záležitostí, no minie sa podstaty. Kto očakáva na Hospodina, kto stavia na Božom slove, tomu je darovaná nová sila. – Rezervná energia od Pána Boha, ktorý je zdrojom sily aj pre nás. I najsilnejší ľudia sa unavia, ale Hospodin – večný Boh neumdlieva. On všetko stvoril, nad všetkým bdie, nespí, tvorí nové, nedrieme (por. Ž 121,3-4). Naša dôvera v Božiu silu je založená na stvoriteľskom čine, ktorý Hospodin dokázal pri Ježišovi Kristovi. Pretože Ježiša vzkriesil k novému životu, napĺňa aj nás novou silou. Keď Boh vzkriesil za nás ukrižovaného Ježiša z mŕtvych, priznal sa tým k láske, s ktorou Pán Ježiš zaobchádzal s ľuďmi. Aj z nás chce tvoriť nových ľudí, ľudí viery, lásky a nádeje.

Očakávať na Hospodina neznačí zostať pasívnymi a nazdávať sa, že Pán Boh urobí všetko za nás. Tí, ktorí očakávajú na Hospodina dostávajú novú silu. Nie k nečinnosti, k zaháľaniu, ale k behu, k zápasu viery, k ceste nasledovania Krista. K tomu, aby sme na nej neumdlievali a neustávali chce Pán Boh aj nás posilniť: každého osobne aj ako rodinu ružomberského evanj. cirkevn. zboru. Evanjelium Ježiša Krista, na ktorom ako na spoľahlivom základe stojíme a aj naďalej chceme stáť, je totiž mocou Božou na spasenie každému veriacemu. Táto moc nech nám je novou rezervou energie pre život viery, lásky i nádeje. Amen.                       

(S použitím viacerých prameňov).
 

späť