Kázne zo služieb Božích v Evanjelickom kostole v Ružomberku v roku 2007


Úvod
História
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby

Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku
A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01
044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk

webmaster


13.5.2007

Piesne: 131, 245, 125, 645; Antifóna: 35;  
Epištola: Jakub 1, 22-27; Evanjelium: Ján 16, 23-26;
Kázňový text: Jeremiáš 31, 31-34:

„Ajhľa, prichádzajú dni - znie výrok Hospodinov - keď uzavriem novú zmluvu s domom Izraela a s domom Júdu. Nie zmluvu, ktorú som uzavrel s ich otcami, keď som ich zobral za ruku, aby som ich vyviedol z Egypta, zmluvu, ktorú oni zrušili, hoci ja som bol ich Pánom - znie výrok Hospodinov, Lebo toto bude zmluva, ktorú uzavriem s domom Izraela po oných dňoch - znie výrok Hospodinov: Svoj zákon vložím do ich vnútra a vpíšem im ho do srdca, ja budem ich Bohom a oni budú mojím ľudom. Potom už nikto nebude viac poučovať blížneho ani svojho brata: Poznajte Hospodina! Lebo všetci ma budú poznať, od najmenšieho až po najväčšieho - znie výrok Hospodinov - lebo im odpustím ich viny a na ich hriech si už nespomeniem.“

Milosť Vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána Ježiša Krista. Amen.

Bratia a sestry!

Na konfirmácii sme sa učili, že Biblia sa delí na dve časti. Je to Stará Zmluva a Nová Zmluva. Málokto však už vie, že náš dnešný text je hlavným doslovným podkladom pre pomenovanie Novej zmluvy. Už samotné pomenovanie Nová zmluva nám hovorí, že tu musela byť aj akási Stará zmluva. Stará zmluva, ktorá bola ustanovená na základe zákona a ktorú sme my ako  ľudia nedokázali naplniť. Náš milostivý nebeský Otec vidiac túto skutočnosť, uzákonil Novú zmluvu, ktorá sa v mnohých veciach líši od tej pôvodnej.  

Skúsme sa zamyslieť nad tým, kedy bola táto zmluva uzákonená. Text, ktorý o tejto zmluve hovorí, nachádzame  v evanjeliu podľa Lukáša v 22 kapitole: „A podobne vzal po večeri kalich a hovoril: Tento kalich je Nová zmluva v moje krvi, ktorá sa vylieva za vás.“ Pán Boh ustanovil túto Novú zmluvu práve vtedy, keď Boží Syn zomrel na kríži za našu neschopnosť i nevôľu žiť podľa zákona. Práve smrť Pána Ježiša je medzníkom platnosti starej a novej zmluvy. Jeho príchodom, životom, smrťou, ale i vzkriesením bola daná do platnosti nová zmluva medzi Bohom a človekom.

Pozrime sa teda, bratia a sestry, na „novotu“ tejto zmluvy.

Prvou novotou tejto zmluvy je, že je iná ako predchádzajúca. Doterajšia zmluva sa týkala výhradne vyvoleného Izraelského národa. Táto nová zmluva je šancou aj pre iné národy. Túto skutočnosť nájdeme napísanú v 16 kapitole 19-21: „K Tebe prídu národy od končín zeme a povedia: Len klam vlastnili naši otcovia, ničomnosť, ktorá neosoží. Či si môže človek spraviť bohov? Veď to nie sú bohovia! Preto, hľa, dám im vedieť, tentoraz dám im poznať svoju moc a silu, poznajú, že Hospodin je moje meno.“ Hospodin, Boh Izraela dáva šancu aj nám pohanom. Pre mnohých židov je ešte aj dnes nepredstaviteľné, že by sa Boh mohol zmilovať aj nad inými národmi, ako len nad svojím vyvoleným. Ale Hospodin je milostivý Boh, ktorý do tejto novej zmluvy zahrnul aj náš národ. Bratia a sestry Hospodin sa rozhodol, že do tejto novej zmluvy zahrnie aj teba i mňa. A to je veľká vec! Je to Bohom daná šanca mať účasť aj na ostatných novotách tejto zmluvy, ktorým sa teraz chceme venovať.

Druhou novotou je, že táto nová zmluva je záležitosťou srdca. „Svoj zákon vložím do ich vnútra a vpíšem im ho do srdca.“ 10 Božích prikázaní bolo daných človeku na dvoch kamenných tabuliach. Človek im rozumel a chápal ich ako svoje povinnosti, ktoré musel plniť. V Izraeli to bol všeobecne platný zákon. Tak ako dnes aj vtedy mali ľudia chladný vzťah k zákonu. Kedykoľvek sa dá zákon obísť, tak to treba urobiť. Zákon je predsa to, čo nás obmedzuje a bráni nám v našej slobode a rozlete. Zákon ktorý je napísaný na kamenných doskách alebo na bielom papieri je niečo, čo je mimo nás. Áno, takýto je zákon Starej zmluvy. Alebo minimálne náš postoj ku nemu. Bratia a sestry, niekedy zvykneme povedať, že ten či onen človek aleboči problém nám leží na srdci. Alebo povieme, že niečo je nám srdcu blízke. Často krát sú to naši najbližší, rodina, rodičia, partneri či priatelia alebo niečo, čo máme v našom živote obzvlášť radi. Niečo alebo niekto, bez koho by sme to snáď ani neboli my.  A práve toto je ten posun v chápaní novej zmluvy. Nová zmluva je niečo, čo už nie je len záležitosťou papiera. Týka sa nás osobne! Nová zmluva už nie je iba vecou povinnosti, ale je vecou osobného záujmu človeka. Je to niečo, čo tvorí či formuje priamo osobnosť človeka. To, čo je záležitosťou nášho srdca je niečo, čím žijeme každý deň. Teraz si možno niekto povie, že všetko čo nájdeme v Starej Zmluve je zlé a neplatné. Toto by ale bolo nepochopením toho, o čo tu vlastne ide. Všetko, čo je v Starom zákone je neustále platné. To chybné totiž nie je v Starom zákone. To chybné je v našom postoji k nemu. Kým bude Pán Boh so svojim zákonom iba povinnosťou, dovtedy bude napísaný iba na kamenných tabuliach. Náš Boh nám však dáva šancu reálne prežívať vzťah s ním. Robí to tak, že On sám bude prebývať v našom srdci. Aj takýmto spôsobom nás Hospodin pozýva do osobného vzťahu s ním.

Treťou novotou tejto  zmluvu je možnosť poznať Boha. Keby sme niečo takého povedali gréckemu stredovekému filozofovi úplne by nás vysmial. Veď predsa Boh je niečo veľmi vzdialené. Niečo čo nemáme šancu poznať či pochopiť. A naozaj má pravdu. My naozaj nemôžeme poznať Boha ... jedine ak ... by sa nám on sám dal poznať. A to presne sa stalo v Ježišovi Kristovi, ktorý Otca „známym učinil“. /J 1,18/ a ktorý taktiež hovorí : „Kto mňa videl, videl Otca“ /J 14,9/“ Áno, práve v Ježišovi Kristovi máme možnosť poznať Boha. Ježiš Kristus  prišiel na túto zem, aby nám zjavil Boha. Odkrýval nám toto poznanie tým ako žil i tým, že vysvetľoval Starý zákon novým spôsobom. Keď študujeme a zamýšľame sa nad správaním sa Pána Ježiša, môžeme si urobiť celkom dobrú predstavu o našom nebeskom Otcovi. Ale to poznanie, ktoré nám zanechal Pán Ježiš nie je všetko, čo máme. Keď Pán Ježíš odišiel do neba ku svojmu Otcovi, poslal nám sem na pomoc svojho Svätého Ducha. V evanjeliu podľa Jána čítame: „Ale Radca, ten Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, Ten vás naučí všetkému a pripomenie vám všetko, čo som vám hovoril.“ Teraz už nie sme vydaní napospas tápaniu a blúdeniu. Náš Boh nám dal Radcu, ktorý nám bude ukazovať a zjavovať nášho nebeského Otca. Jedine Duch Svätý môže spôsobiť, aby sme spoznali Boha i vo svojom srdci. Využijeme túto možnosť?

Dnešná nedeľa sa volá Rogate. Keď to z latinčiny preložíme, dostaneme nový spôsob, akým môžeme spoznávať nášho Boha. Modlite sa! Opäť sa vrátim ku konfirmácii. V konfirmačnej príručke sme mali definíciu modlitby asi takúto: Modlitba je rozhovor s Bohom. Rozhovor je najdokonalejším a najintímnejším spôsobom poznávania niekoho iného. Nová Zmluva zasahuje aj do modlitby. Revolúcia je v zmene vzťahu k Tomu, ku ktorému sa modlíme. V Starom zákone bol Boh oslovovaný ako Pán, Stvoriteľ, Sudca. Pán Ježiš nám však sprostredkoval úplne novú úroveň. Modlitba, ktorú nás On naučil sa nezačína slovami: Stvoriteľu sveta, alebo Pane neba i zeme. Modlitba, ktorú nás On naučil sa začína slovami: Otče náš ...

Poslednou novotou tejto zmluvy je, že je to zmluva odpustenia hriechov. Táto posledná charakteristika je tou najkrajšou. Ak odhodíme škrupinku dokonalosti, za ktorou sa skrývame a pozrieme sa na seba reálne, musíme si priznať, že sme spútaní hriechom. Môže to byť náš egoizmus, alebo naša ctižiadostivosť aj na úkor našich blížnych,  pokrytectvo alebo falošnosť. Každý z nás si tam môže doplniť svoj vlastný hriech.  Hriech či pokušenie je často silnejšie ako my a preto mu podliehame. Hriech, ktorý vyzerá tak krásne a vábivo nás ale robí nešťastnými a smutnými. Hriech nás odlučuje od nášho milujúceho Otca a my spoznávame, že na nás nespočíva Božie požehnanie. Bez Božieho požehnania sa stretávame s vlastnou neschopnosťou plniť si svoje povinnosti, ciele či túžby. Neúspech za neúspechom nás tlačí k zemi a my vieme, že nemáme šancu na tom nič zmeniť. Obrátili sme svoju tvár od Hospodina a vydali sme sa na vlastnú cestu. No naša cesta je cesta porážky. Keď si to uvedomíme, Pán Boh nás necháva prežívať ťarchu vlastnej viny. Bolesť, smútok, opustenosť, depresia, beznádej,  to všetko sú dôsledky nášho rozhodnutia opustiť milujúceho Otca, ktorý je v nebesiach. Zažili ste to, keď ste boli úplne na dne, keď vás smútok úplne ovládol, keď sa vám slzy tlačili do očí, keď ste sa cítili takí opustení a zbytoční ...  Práve vtedy prichádza Ježiš Kristus s Novou zmluvou,  ktorá je zmluvou odpustenia hriechov. Zažili ste to už? Zažili ste už silu odpustenia? Prežili ste už niekedy ten pocit lásky a úľavy keď aj vám konkrétne Pán Ježiš odpustil vaše previnenia? Nová zmluva ... nová šanca ... nová možnosť vrátiť sa k svojmu Spasiteľovi. Keď pochopíme novú zmluvu takýmto spôsobom, obleje nás jedinečný pocit Božej lásky a našej vďačnosti, že hoci my sme opustili predošlú zmluvu, Boh nás aj tak nezatratil.

Bratia a sestry, keď budete najbližšie gniavení vlastnou vinou, spomeňte si, že Hospodin uzákonil Novú zmluvu! Novú zmluvu, ktorá je iná v tom, že sa týka aj nás. Novú Zmluvu, ktorá je záležitosťou nášho srdca a nie kamenných dosák. Novú zmluvu, ktorá nám dáva možnosť poznať nášho Boha. Novú Zmluvu, ktorá je zmluvou odpustenia hriechov.

Náš text sa končí nádherným zasľúbením: „lebo im odpustím ich  viny a na ich hriech si už nespomeniem.“

Vďaka ti Pane Ježišu  za takúto Novú Zmluvu!  Amen
   

späť