Kázne zo služieb Božích v Evanjelickom kostole v Ružomberku v roku 2007


Úvod
História
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby

Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku
A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01
044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk

webmaster


8.7. 2007 - 5. nedeľa po Svätej Trojici

Piesne: 192, 456, 217, 235; A: 59;
Epištola: 1. Petra 3,8-15;
Evanjelium: Lukáš 5,1-11;
Kázňový text: Lukáš 9,23: (Ježiš) „povedal všetkým: Kto chce prísť za mnou, nech zaprie sám seba, berie svoj kríž deň po deň, a tak ma nasleduje.“  

Milí bratia, milé sestry!   

V obchodoch sa popri tradičnom tovare ponúkajú aj tzv. light (čítaj: :lajt:)  produkty. Napríklad light nápoje so zníženým obsahom cukru, či s nahradením ho umelými sladidlami. Pokiaľ ide o potraviny, zdá sa, že ponuha light tovaru je vcelku rozumným krokom. Širším spektrom ponuky sa firma stane atraktívnejšou, obľúbenejšou.

Horšie, ba do budúcna katastrofálne následky však má, keď sa evanjelium Ježiša Krista zriedi, zmení na light produkt. - Keď pri snahe urobiť biblické posolstvo atraktívnejším, obľúbenejším, sa evanjelium prekrúca, zľahčuje, chybne vysvetľuje, prispôsobuje túžbam „zákazníka“. Veď hlavne, že ide dolu hrdlom ako olej a nie je ťažké na žalúdok. Light evanjelium pošteklí uši, navodí uvoľnenú atmosféru - priam zábavu. Avšak nenasýti tak ako pravé - zachraňujúce evanjelium Ježiša Krista, pretože nebolo vytvorené Bohom, ale ľuďmi. Je prázdne. Nemá moc.  Niet v ňom duchovnej výživy. Vytvára  falošný - nepravdivý obraz o Bohu - o Ježišovi Kristovi, aj o nás.

Nebezpečenstvo light evanjelia je v tom, že ľudia prijímajúci light verziu evanjelia majú dojem, že počúvajú pravé evanjelium - že sú zachránení pred večným odsúdením, no v skutočnosti sú tragickým spôsobom zvedení. Light evanjelium odstránilo „nepríjemné staromódne“ učenie o Božej autorite, svätosti, o hriechu človeka, o Božom nároku na náš život. Nenabáda k tomu, čo hovorí Ježiš: “ Kto chce prísť za mnou, nech zaprie sám seba, berie svoj kríž deň po deň, a tak ma nasleduje“ (L 9,23).

Light evanjelium je výzvou nie k sebazapieraniu, ale k sebarealizácii. Ježiša zobrazuje ako zázračného poskytovateľa služieb. Temer ako v rozprávke: stačí pošúchať po zázračnej lampe a Ježiš sa hneď zjaví a povie, že dostaneme všetko, čo si prajeme. Dáme Mu lístok so zoznamom našich prianí a On to požadované okamžite dodá. Light evanjelium je orientované na túžbu „zákazníka“, nie na Božiu svätosť, na Kristovu zachraňujúcu lásku, na Kristov kríž.

Dnešná 5. nedeľa po Sv. Trojici nás svojou témou (Nasledovanie a učeníctvo) vyzýva k nasledovaniu Pána Ježiša Krista a k učeniu sa od Neho. Apoštol Pavel v Liste Filipským (1,27a) hovorí: „Len nažívajte tak, ako je hodné evanjelia Kristovho“. Nasledovať Krista a učiť sa od Neho, znamená učiť sa a žiť podľa Kristovho evanjelia, nie podľa light evanjelia.

Kto si poraní chrbticu, môže až ochrnúť. Evanjelium Ježiša Krista je základom, chrbtovou kosťou našej viery. Zameniť - zriediť Ježišovo evanjelium za light verziu značí robiť všetko pre to, aby som duchovne ochrnul. Kristovo evanjelium je chrbtovou kosťou našej viery. Je dobrou správou o tom, že Ježiš Kristus svojou smrťou za nás na kríži a svojím zmŕtvychvstaním porazil diabla, hriech a smrť; že Kristus vykonal všetko pre našu záchranu. Evanjelium je radostná zvesť, že  pre obeť Pána Ježiša nás - hriechom zašpinených a Bohu i ľuďom odcudzených ľudí - nebeský Otec prijíma za svoje deti a odpúšťa nám naše previnenia a dáva nám dobrý smer života. Máme dobrú budúcnosť. Evanjelium hovorí o tom, čím nás Pán Boh z milosti - nezaslúžene obdarúva. - O tom, z čoho sa môžeme duchovne nasýtiť, z čoho možno žiť, kým light evanjelium nenasýti, niet v ňom duchovnej výživy. Vytvára  o Bohu i o nás falošný obraz. Nevedie k spáse - k záchrane, ale do záhuby.

Evanjelium Ježiša Krista hovorí, čo všetko pre nás Pán Boh z lásky koná. Ako Ježiš svojou obeťou na kríži zmenil našu situáciu, ktorú môžeme označiť veľkým (znamienkom) mínus; situáciu beznádejnú, v ktorej je všetko stratené. - Túto situáciu zmenil Ježiš svojím krížom na plus. Láska Pána Ježiša, ktorá nebola iba slovami, ale bola potvrdená smrťou Ježišovou smrťou na golgotskom kríži - táto mení ono veľké mínus na ešte väčšie plus v náš prospech.

K evanjeliu patrí i naša reakcia - reakcia poslucháčov. Buď je ňou poslušná viera, alebo nevera. Aj my môžme Kristovmu evanjeliu veriť, učiť sa z neho, nasledovať Ho, alebo Ho zameniť, zriediť na light verziu, ktorá nás nevedie k spáse,  ale zvedie do večného zahynutia, zatratenia.

C. S. Lewis napísal: „Nakoniec budú len dva druhy ľudí. Tí, ktorí Bohu povedia: ´Buď vôľa Tvoja.´ A tí, ktorým povie Boh:  ´Buď vôľa Tvoja.´“

Za nás obetovaný a pre nás vzkriesený Pán Ježiš Kristus hovorí celkom jednoznačne: “ Kto chce prísť za mnou, nech zaprie sám seba, berie svoj kríž deň po deň, a tak ma nasleduje“ (L 9,23). Každý, kto chce nasledovať Pána Ježiša Krista do Božieho kráľovstva musí:

(1)     Zaprieť sám seba. Teda: zdráhať sa spojiť spásu so svojou slušnosťou, svojou spravodlivosťou, s vlastným ja. Prijať spásu ako dar Kristovej - za nás sa obetujúcej lásky.

(2)     Brať na seba denne svoj kríž. To jest umŕtvovať to, čo žiada naše sebecké ja. Žiť ako dobrovoľný služobník Pána Ježiša Krista. Podriaďovať sa Mu v poslušnosti.

(3)     Nasledovať Ježiša. Ísť cestou, ktorú On prešliapal - ísť v Jeho stopách, v Jeho šľapajách. Začať zmýšľať a konať tak, ako by na našom mieste zmýšľal a konal Ježiš Kristus.

Toto nie je light evanjelium - orientované na „spotrebiteľa“, ale učenie Ježiša Krista. Toho Pána, ktorý z lásky neľutoval dať pre teba i mňa, pre našu spásu svoj nevinný život. Kristovo evanjelium je mocou Božou na spasenie každému veriacemu (R 1,16). Nech nás i dnešná zvesť povzbudí k viere - k tomu, aby sme patrili k ľuďom, ktorí sú ochotní zo srdca povedať Bohu: “Buď vôľa Tvoja“;  nie k tým, ktorým raz Boh s ľútosťou povie:  (Človeče) „buď vôľa Tvoja.“  Amen.

Pramene:
John MacArthur v knihe Úzkou bránou  (vyd. MSEJK Bratislava  2006);
Charles Sheldon. V Jeho šľapajách (vyd. EvS Bratislava  2007);
Siegfried Kettling: Wer bist du, Adam?  (R. Brockhaus Verlag, Wuppertal und Zürich 19933.)
   

späť