Kázne zo služieb Božích v Evanjelickom kostole v Ružomberku v roku 2007


Úvod
História
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby

Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku
A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01
044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk

webmaster


18.11.2007 - Slávnosť inštalácie zbor. farára Mgr. Davida Bázlika

Ty teda, syn môj, POSILŇUJ sa milosťou, ktorá je v Kristu Ježiši,
a čo si počul odo mňa, pred MNOHÝMI svedkami
ZVERUJ to spoľahlivým ľuďom,
ktorí budú schopní aj iných vyučovať.  2 Tim. 2,1-2

Milý brat v Pánu Ježišovi! Milý cirkevný zbor!

Ďakujeme za pozvanie na túto vašu slávnosť a chcem úvodom odovzdať pozdravy od mnohých priateľov v oltárnej službe, ale aj od neordinovaných z nášho Košického seniorátu. Bol by to dlhý zoznam priateľov, ktorým budeš chýbať, ale prijímame toto rozhodnutie a chceme sa za vašu službu v novom cirkevnom zbore modliť.

Bolo by veľkým nedorozumením, ak by sme si dnes pri tejto slávnostnej inštalácii mysleli, že najdôležitejší je  brat farár David Bázlik. NIE! Ale nie preto, že tu je viacej dôležitých hostí...

Ale preto, že najdôležitejší je Pán!!! Pán Ježiš Kristus JE PRVÝ a MÁ ZOSTAŤ PRVÝ v našom živote. Dnes už odznelo slovo osobné do života br. farára... to, aký má byť, ako sa má starať o zverený cirkevný zbor, ako žiť príkladný život pred svetom...

Aké sú všetky úlohy kňaza, kazateľské, pastorálne administratívne... Ako to všetko zvládnuť, ako obstáť ???

1. Božie slovo v úvode obsahuje  vetu: POSILŇUJ SA MILOSŤOU...

POSILŇUJ sa!!! (potrebujeme vždy novú silu). Hľadaj silu  tam, kde ju môžeš nájsť: MILOSŤOU, ktorá je V KRISTU Ježiši!

Dr.M.Luther  mal jeden rozhovor s istým teológom, ktorý tvrdil, že človek je od narodenia hriešny..., ale tak ako malé dieťa sa učí chodiť, potrebuje človek určitý čas, silu, ochotu... aby svoj život naprával... Aj dieťa niekoľko krát padne, potrebuje z času na čas  pomoc rodičov...  Luther povedal: NIE!  Predstavte si iný obraz: Húsenica leží na zemi  vôkol  nej  horí všade oheň. ABY NEZAHYNULA, POTREBUJE, ABY JU NIEKTO ODTIAĽ VYTRHOL!!! ZACHRÁNIL!!! A to sme my, ľudia! Našou nádejou je len to, či  nás vytrhne z moci  tmy, pekla a večného zahynutia. Božia moc dokázaná v Kristu Ježišovi!!!

Vedieť o tom – mnohí vedia, veriť – mnohí veria, avšak je dôležité osobné rozhodnutie, vedomý krok, pozvanie aby Pán Ježiš bol tvojim Pánom. Nikdy na to nezabudni! V tom je zdroj posilnenia do tvojej kazateľskej i pastorálnej služby! V Kristu Ježišovi!!! Toto evanjelium plné moci zvestuj vo svojej službe.

Zvestuj toto čisté evanjelium, ktoré poukazuje jedine na Pána Ježiša Krista, ktorý nás vytrhuje zo zahynutia. Toto pravé evanjelium potrebuje nielen počuť, ale aj prijať každý člen tohto zboru. Niekedy sa stáva, že vtedy, keď sa zdôrazňuje výzva k osobnému prijatiu, k osobnému rozhodnutiu, nejeden človek sa ohradí: Veď ja som veriaci už od narodenia, už môj otec i starý otec boli veriaci... Pán Boh však chce, aby si osobnou vierou prijal Jeho zasľúbenia. Prečítam jeden citát zo Symbolických kníh:

V Obrane Augsburského vyznania v  IV. článku  O ospravedlnení sa píše:

Viera však, ktorá ospravedlňuje, nie je len historická známosť, ale je PRIJATIE Božieho zasľúbenia, v ktorom sa zdarma pre Krista podáva odpustenie hriechov a ospravedlnenie. A aby si nik nenamyslel, že je to len známosť, dokladáme ešte: viera znamená CHCIEŤ a PRIJAŤ ponúkané zasľúbenie o odpustení hriechov a o ospravedlnení.

2. A čo si počul odo mňa, pred MNOHÝMI svedkami. Nevstupuješ do služby, ako prvý...

Pavel Timoteoivi pripomína to, čo počul od neho pred mnohými svedkami. Môžeme v tom vidieť určitý poukaz a odvolanie sa na ďalších, ktorí boli súčasťou Timoteovho života pri obrátení: Stará matka Loida a matka Eunika. Ale bol tam aj apoštol Pavel, a mnohí ďalší svedkovia...

Milý David! Nech aj v tejto chvíli je v tvojom srdci poďakovanie Pánu Bohu za tvojich rodičov, možno i starých rodičov, ale i za tvojho duchovného pastiera, a za všetkých, ktorých Pán Boh používal a používa  pri tvojom duchovnom formovaní.

Rovnako tak pamätaj, že aj v tomto cirkevnom zbore MÔŽEŠ NADVIAZAŤ na prácu tvojich predchodcov po mnohé roky a desaťročia pred tebou.  Pre kazateľa je to dôležité pripomenutie! Nie je prvolezec, ale môže nadviazať na všetko dobré svojich predchodcov!

Iste, budú aj oblasti služby, v ktorej POTREBUJEŠ NANOVO ZAČÍNAŤ. Buď VNÍMAVÝ NA VEDENIE DUCHA SVÄTÉHO, ako ťa chce Pán  BOH POUŽÍVAŤ vo svojom diele. A vy, ako CIRKEVNÝ ZBOR otvorte sa pôsobeniu Ducha Svätého vo vašich životoch. Pán Boh je živý Boh, ktorý chce, aby sme všetci neustále prechádzali premenou, aby sme dovolili, aby sa diala Jeho vôľa v našich životoch.

3. ZVERUJ to spoľahlivým ľuďom...

Úloha nás kazateľov, ako aj všetkých nás, je byť svedkom Ježiša Krista, zvestovať evanjelium všetkým národom. Úloha zodpovedná, náročná a nad naše sily a možnosti.

Ako môžu učeníci splniť poverenie ísť do celého sveta?

Pán Ježiš im dal poverenie, aby oslovili VŠETKY NÁRODY!  Mt. 28.19-20 Choďte, čiňte mi učeníkmi všetky národy...   Ale už vtedy, keď ich povolával za svojich učeníkov, aby im zveril poslanie je napísané niečo veľmi dôležité. Mk 3,13-14: Potom vystúpil na vrch, zavolal si tých, ktorých sám chcel. A oni prišli k Nemu. Vtedy ustanovil dvanástich, aby boli s Ním, poslal ich kázať... Do skutočnej požehnanej služby môžeme vstúpiť, len ak poznáme tú osobnú rovinu nášho vzťahu s Pánom Ježišom. Najdôležitejšie je to pre  kazateľa, ako aj pre členov cirkevného zboru. Pán Ježiš chce, aby sme boli s Ním. Nie je nič dôležitejšie!

2.Tim 2.2 To čo si  počul , ZVER TO...  Niesť evanjelium, je úloha, ktorá sa deje OSOBNOU CESTOU! Toto slovo vyjadruje blízky vzťah medzi ľuďmi. Ak je dôvera, tak sa zverujú – odovzdávajú dôležité pravdy.

Niekedy sme my bratia a sestry v duchovnej službe zavalení toľkými povinnosťami, že nezostáva čas na budovanie osobných blízkych vzťahov s ľuďmi.... Nemáme čas, lebo konáme službu. Ale nebude sa naša služba rozrastať, ak nebudeme pri sebe budovať spolupracovníkov. Evanjelium zver spoľahlivým ľuďom...

Zverovanie sa deje napr. v malých biblických krúžkoch, biblických hodinách... Ale ešte vzácnejší je čas v osobných rozhovoroch....

4. Ktorí budú schopní aj iných vyučovať...

Aby tvoja služba v tomto cirkevnom zbore mala  požehnané ovocie, je potrebné neopomenúť tento Ježišov princíp:  VYUČUJ učeníkov, BUDUJ spolupracovníkov, oddeľ si čas na to, a radšej nech iné ustúpi...

To nie je len jedna z foriem práce, to je BIBLICKÝ PRINCÍP. To čo si prijal - zver! Všimnime si, koľko generácií je v tomto verši: Pavel, Timoteus, spoľahliví ľudia, schopní aj iných učiť. (4!!!!)

Dôležité je to, aby bola oslovená každá generácia. Avšak kľúčovou je v tom práve stredná generácia. Generácia mladých rodín.  Modlite sa vo svojom cirkevnom zbore, aby vám dal Pán Boh takúto generáciu.

Mužovia a ženy, manželia a manželky, otcovia a mamky! Na VÁS veľmi záleží, aký manželský život budete viesť, ako budete viesť a vychovávať svoje deti, pretože VY im ukazujete príklad.

Na vás záleží, ako prevezmete zodpovednosť aj za budovanie tohto vášho cirkevného zboru. A tu nemyslím obnovovanie stavieb, ale budovanie spoločenstva lásky. Do takého spoločenstva privediete svoje deti (alebo pozvaných ľudí- z práce- kolegov, spolužiakov- susedov...) aké budete tvoriť. Na VÁS veľmi záleží!

Naša cirkev potrebuje prejsť duchovnou obnovou. Naša cirkev potrebuje prebudenie. Neoddeliteľnou súčasťou  duchovného prebudenia je aktivizácia sa NEORDINOVANÝCH SPOLUPRACOVNÍKOV v živote cirkvi. Ak by sme toto zanedbali, tak sa nič zásadné v našej cirkvi k lepšiemu nezmení. Pred niekoľkými rokmi na misijnej konferencii vo Svite bol ev.a.v. farár z Etiópie vo funkcii ako generálny tajomník. On vo svojom svedectve okrem iného povedal tieto informácie:

V Etiopii v r. 1951 – 20 000 členov, v r. 2001 – 3 mil. 600 000 členov. (Naše čísla za porovnateľné obdobie hovoria jednoznačne o úpadku). Majú 800 farárov !!  A 200 000 spolupracovníkov!!!

Stavajú a rozširujú kostoly. Každý deň si čítajú písmo, 3x denne sa modlia, každý svedčí spontánne na ulici, majú nemocnice, školy... mladí i starí slúžia duchovnými darmi... Názov ich cirkvi je: Mekane Jezu – Miesto (dom) Ježišov.

Aj v našej cirkvi má Pán Ježiš svoj domov!!! Dajme sa mu k dispozícii, ordinovaní a neordinovaní SPOLU, aby nás mohol použiť k svojmu dielu tam, kde nás chce mať. Posilňuj sa milosťou v Kristu Ježiši, a to čo si počul odo mňa pred mnohými svedkami, zveruj to spoľahlivým ľuďom, ktorí budú schopní aj iných vyučovať. Amen.

Mgr. Samuel Linkesch, Košice
  

späť