Kázne zo služieb Božích v Evanjelickom kostole v Ružomberku v roku 2007


Úvod
História
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby

Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku
A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01
044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk

webmaster


23.12. 2007 - 4. nedeľa adventná

Piesne: 18, 26, 29, 28, A - 1;
Kázňový text: Ján 1, 26-28

Blížia sa Vianočné sviatky – čas, keď ľudia po tom, ako už všetko potrebné v obchodoch nakúpili a pripravili, začnú v húfoch prúdiť aj do kostolov. Nazývame to vianočný efekt. Je to dobré. Budú počúvať Božie slovo a prijímať sviatosti. To sú prostriedky milosti. Prostriedky, ktoré nám pomáhajú poznať Boha a prijať od Neho milosť a požehnanie.

Ak sú ľudia zhromaždení pri Božom slove, sú zhromaždení pri samotnom Pánovi Ježišovi. Neviem, či si to ľudia uvedomujú, či si to aj my vždy uvedomujeme. My mnohokrát intenzívnejšie vnímame tie vonkajšie veci. Či je dnes je v kostole chladnejšie ako minule, či farár zase mešká, či  bude dnes Večera  Pánova v rámci SB, alebo po skončení, kto tu dnes je a kto chýba… Stihneme si uvedomiť, že medzi nami sa prechádza Ježiš Kristus?

Koľkí z tých, ktorí navštevujú kostoly a tak sa s Ježišom Kristom stretávajú, poznajú  Ho osobne???

Je možné, aby  sa človek s niekým  stretával, vídal a napriek tomu by ho nepoznal?

Poznať a poznať je niekedy rozdiel. Keď som bol slobodný  a chodil som na vysokú  školu, dva roky som chodieval okolo jedného dievčaťa - mojej terajšej manželky. Poznali sme sa, dokonca sme spolu sedeli na angličtine, ale napriek tomu sme sa poznali iba formálne. Až keď sme začali chodiť do jedného spevokolu a začali sme jeden druhého vnímať,  mohli sme sa viac rozprávať, až vtedy sme spoznali  jeden druhého a náš vzťah sa začal meniť.

Ján Krstiteľ musel Izraelu povedať: Medzi vami stojí ten, ktorého vy nepoznáte. Ján prišiel, aby Ho spravil známym a pripravil Mu cestu. On hovorí: Preto som prišiel krstiac vodou, aby bol zjavený v Izraelovi.

Tí, ktorí vtedy počúvali Jána a obrátili sa, mohli vidieť Pána Ježiša a spoznať Ho osobnejšie ako napríklad Ondrej a Ján. Ale väčšina Ho nespoznala, aj keď bol medzi nimi. Mali svoju predstavu o Mesiášovi, mali svoje očakávania a túžby.

Táto situácia mi pripomína tú vianočnú situáciu. Mnohí ľudia budú aj v tieto sviatky zhromaždení okolo Pána Ježiša Krista. Budú tam, kde sa On zjavuje skrze Jeho slovo, ale budú Ho chcieť aj viac spoznať?

Aj dnes sa musí zvestovať to, čo zvestoval Ján: Medzi vami stojí Ten, ktorého vy nepoznáte.

Milí brat, milá sestra, ty, kto chodíš do kostola na Služby Božie, poznáš osobne Pána Ježiša Krista? Ako svojho Pána a Záchrancu? Počas vianočných dní pozeráme na dieťa v jasliach a v skutočnosti zabúdame, kým je. Na toto dieťa sa pozerá dnes celý svet a napriek tomu zostáva nepoznané.

Neuspokojme sa len s tým, že sme tam, kde sa Božie slovo káže, obráťme sa k Nemu, vnímajme aj počas týchto Vianoc, čo Hovorí, učme sa Ho počúvať.

Veď zámerom služieb Božích je, aby sme sa naučili poznať Pána Ježiša Krista, a aby sme v tom poznaní zostávali. Poznanie Božej lásky a moci potom mení ten každodenný život. Naše postoje  a rozhodnutia.  Je predsa rozdiel, či putujem životom sám alebo so svojim priateľom.

Viackrát som cestoval do zahraničia. Niekedy sám a inokedy s priateľmi, alebo s manželkou. Je to rozdiel ísť na neznáme miesto sám alebo v spoločnosti iných. Keď som cestoval sám, bol som nervóznejší, viac napätý, obozretnejší. Ale keď som išiel v spoločnosti niekoho blízkeho, cítil som väčší pokoj.

Ísť životom sám – spoliehať sa sám na seba – to nie je žiadna slasť.

Ísť s Ježišom Kristom – byť si istý Jeho prítomnosťou – to mení situáciu v živote človeka.

Poznať Ho znamená vedieť, že On na nás nečaká v cieli, ale ide s nami – je našim verným spoločníkom. Počítajme s ním v každej situácii, na každom kroku.

Tak ako vtedajší Izrael potreboval Jána Krstiteľa, aby ľuďom ukázal na Ježiša, aj dnešný svet potrebuje ľudí, ktorí by ukázali na Krista – aby ho zjavili tomuto svetu. Ako sa to dá???

Ak s Ním počítame v každodenných situáciách, ak žijeme s tým vedomím, že je Boh s nami, naši susedia si to nemôžu nevšimnúť. Každý si všimne, že nejdeme sami. Že s  Niekým v životných situáciách aj v krízach počítame. Naším životom môžeme povedať to, čo povedal Ján Krstiteľ: Veď On je medzi nami, ale vy ho nepoznáte.

Počítame s Ježišom v našom živote, v našich vzťahoch, v rodinách, v zbore? Ak áno, nielenže je to požehnaním pre nás, ale tým Ho zjavujeme tomuto svetu.

A to je Božia vôľa pre náš život. Nech nám Pán Boh pomôže, aby to bola pravda o nás o našich rodinách, aj o našom zbore. Amen.

David Bázlik – zborový farár

  

späť