Kázne zo služieb Božích v Evanjelickom kostole v Ružomberku v roku 2007


Úvod
História
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby

Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku
A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01
044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk

webmaster


24.12. 2007 - Štedrý večer

Piesne: 19, 41, 39, 47, 60, Antifóny: 5, 11;
Kázňový text: 1J 4,9-10

Ako rodičia môžeme povedať, že nič nezmenilo náš rodinný život ako narodenie našich detí. Tak je to aj s narodením Ježiša. Narodenie žiadne dieťaťa nezmenilo dejiny tak ako narodenie JK. Narodil sa  predovšetkým Jozefovi a Márii, ale narodil sa aj pastierom, mudrcom, Simeonovi a aj nám. Kiež by sme to dnes nanovo prežili svojim srdcom.

Poľský básnik Adam Mickievicz to vyjadril jednou vetou: Veríš, že sa Ježiš narodil v Betlehemskom chlieve, ale beda ak sa nenarodil v tebe. Staňme sa aj my tento večer súčasťou tohto Božieho príbehu

V tom sa prejavila láska Božia k nám, že poslal svojho jediného Syna Boh na svet, aby sme žili skrze Neho. V tom je jeho láska: nie že by sme my boli milovali Boha, ale že On miloval nás.

Drahé štedrovečerné zhromaždenie, bratia a sestry, milé deti! Máte radi rozprávky ?

Aj my dospelí si radi niektoré pozrieme, také ktoré nám pripomenú detstvo a naše Vianoce s rodičmi a súrodencami, a vám starším pripomenú že aj vaše deti kedysi boli deťmi, hoci teraz už sú z nich mamy a otcovia. Rozprávky majú svoje čaro a jednoducho patria k Vianociam ako stromček, darčeky, štedrá večera…Ale aj vianočný príbeh sa nám niekedy zdá ako rozprávkový, je plný tajomstiev a zázrakov.

Dnes ste už určite pozerali nejaké rozprávky a ešte ďalšie na vás čakajú. Ja tiež poznám jednu. Chcem vám ju  v skratke povedať. Je o kráľovi, ktorý sa zaľúbil do jedného obyčajného dievčaťa. A veľmi si želal, aby ho to dievča spoznalo lepšie, aby aj ono ho malo rado. A tak premýšľal ako to spraviť? Povedal si:

„ Keby som  prišiel v krásnych šatách, na krásnom koni  s mojou družinou a povedal by som jej, že som vlastne jej kráľom, tak by sa mohlo stať, že sa zľakne a utečie odo mňa. Alebo, keby zbadala aký som bohatý a čo všetko mám, aký som mocný a slávny, ľúbila by ma neúprimne, iba kvôli peniazom a sláve. Musím vymyslieť niečo iné, musím prísť k nej tak, aby ma hneď nepoznala, kto som. Ja chcem iba to, aby sa dozvedela aký som, hlavne to, že ju mám naozaj veľmi rád.“

A tak tuho rozmýšľal až dostal takýto nápad: Prezliekol sa za obyčajného chudobného človeka, všetko bohatstvo, moc a slávu nechal doma vo svojom paláci. Prišiel k nej len so svojou láskou. Stal sa obyčajným človekom, aby bol taký ako ona, aby mohol plakať tak ako ona, aby sa mohol tešiť z vecí, ktoré jej robia radosť. Ubytoval sa v jej susedstve. Toto dievča ho spoznala ako milého a statočného muža a aj ona sa zaľúbila.

Až potom prišiel čas a mohol jej prezradiť, kým naozaj je a všetko jej vysvetliť. Možno vám tá rozprávka pripomenula jeden skutočný príbeh. Príbeh Nebeského Kráľa a ľudí.

Mnoho ľudí dnes, zajtra a počas celých Vianoc  verí viac rozprávkam ako vianočnému príbehu. Vianočný príbeh berú ako rozprávku ako niečo čo je milé, ale neskutočné, ako niečo čo sa v ich živote nemôže naplniť.

Ale hoci je vianočný príbeh   dosť starý, napriek tomu je skutočný a pravdivý. Vianoce nie sú rozprávkou. Aj  tie prvé Vianoce boli skutočné. Je to skutočný príbeh o Bohu, ktorý  tak veľmi miloval ľudí, že sám prišiel na svet nás zachrániť.

Človek, ktorého stvoril, stratil Boží obraz v sebe a svoju slávu, ktorú mu Boh dal. A v priebehu dejín stratil vzťah aj lásku k svojmu Bohu. Ale Boh ho napriek tomu neprestal mať rád, a tak posielal poslov - prorokov, aby hovorili ľuďom o Bohu,  ktorý ich miluje. Posiela anjelov, aby ochraňovali človeka  a zvestovali stále trvajúcu Božiu milosť. No človek len na krátko uverí Božím zasľúbeniam a vždy znovu odchádza od Boha.

A tak sa Boh rozhodol inak. Nebudem už nikoho posielať. Musím prísť k nim sám a ja sám ich zachrániť. Svojim životom ich vykúpim z otroctva diabla, zdvihnem ich z ich biedy a hriechu k sebe do svojej náruče a budem ich pevne držať, aby mi ich už nikto z mojej ruky nemohol zobrať.

O takejto láske prorokuje aj Izaiáš v 63-tej kapitole: Pretože (Boh) povedal: „Naozaj sú mojím ľudom“. A stal sa im Záchrancom v každom súžení. Ani posol, ani anjel, ale On sám ich zachraňoval, svojou láskou ich vykúpil, dvíhal a nosil.

Kráľ nebies prišiel zachrániť svet, ale neprišiel s celou pompou a slávou, s akou mohol prísť. Tým by nás vydesil a naša oddanosť k Nemu by nebola úprimná.

Nenarodil sa v paláci a nemal kráľovské rúcho, hoci je Kráľ, neprišiel svet zachrániť rozdávaním peňazí, aj keď je bohatý a všetko mu patrí. Neprišiel ako silný dobyvateľ, hoci je najmocnejší .

Prišiel k nám taký, akých vidí ľudí – chudobný. Aby sme jeho chudobou my mohli zbohatnúť. Prišiel nás zachrániť svojou láskou. Prišiel ako dieťa.

Keby prišiel ako Kráľ, mocný a spravodlivý – musel by nás odsúdiť. Ale Ján vraví: Neposlal Boh Syna na svet, aby odsúdil človeka, ale aby ho zachránil.

Vianočný príbeh sa podobá na našu rozprávku o kráľovi, ktorý miluje dievča a kvôli nej sa všetkého vzdáva, aby jej prejavil lásku a láskou si ju získal.

Aj do nášho sveta prišiel Kráľ, ktorý sa stal obyčajným človekom, prišiel kvôli tomu, že mu na tebe a na mne záleží. To je dôvod, prečo prichádza ako človek. S nami ľuďmi sa stotožňuje okrem hriechu.  Prichádza na svet ako každý človek ako dieťa.   Stáva  sa z neho bezmocné dieťatko, také akým sme boli všetci.

Už vtedy v Betleheme bolo rozhodnuté. Už vtedy pre to dieťatko v jasličkách niekde na zemi rástol strom, z ktorého niekto neskôr urobil  kríž, na ktorom v trápení Božie dieťa zomieralo. To všetko sa stalo, aby teba aj mňa svojou láskou vykúpil, aby nás zdvihol z prachu, vrátil nám stratený obraz a vzal nás  do náručia. Pretože Boh tak miluje svet ...

Bratia a sestry, tento Nebeský kráľ chce dnes zistiť či je  naša láska  úprimná, alebo náš vzťah k Nemu je  len niečo za niečo. Boh skúša moju lásku a hovorí. Blahoslavený je ten, kto ma nevidí a predsa verí, ten, kto nevidí moju slávu, a predsa ma miluje.

A toto nie je rozprávka. Je to Boží príbeh a Ty , milí brat a sestra sa môžeš stať jeho súčasťou. Amen!

David Bázlik – zborový farár
    

späť