Kresťanský život


Úvod
História
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby

Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku
A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01
044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk

webmaster


6. Božie prikázanie - Nescudzoložíš!

Milí bratia a sestry,

keď chceme dnes premýšľať nad tým - čo nám Pán Boh zvestuje prikázaním Nescudzoložíš, musíme ako kresťanská cirkev najprv priznať svoju vinu. V minulosti bola totiž cirkev právom kritizovaná, že manželstvo a s ním súvisiaci pohlavný život tabuizovala, že cirkev hlásala akési nepriateľstvo k sexu. K čomu to viedlo? - K “hroznému bahnu a usadenine všetkých necností a chlípnosti”. To nie je môj výrok. O tom, že “u nás je hrozné bahno a usadenina všetkých necností a chlípností”, nepísal nejaký súčasný moralista, ale takto hodnotil svoju dobu doktor Martin Luther vo Veľkom katechizme z roku 1529. Smieme ďakovať Pánu Bohu za dielo reformátorov, ktorí ostro kritizovali to, že sa cirkev k pohlavnému životu stavia nepriateľsky, akoby on sám o sebe bol hriechom. Boli to práve reformátori, ktorí vysoko vyzdvihli úlohu manželstva a začali o manželstve a biblickom pohľade na sexuálny život vyučovať v cirkvi. Veď mnohí mladí padli a padali do hriechov proti 6. Božiemu prikázaniu aj preto, že im veci nik poriadne nevysvetlil, že počúvali len samé zákazy a poučenia o otázkach sexuálnych museli čerpať inde ako v cirkvi. Práve cirkev Božia - ako Ježišom Kristom vykúpený Boží ľud, je miestom, kde aj o týchto veciach treba hovoriť otvorene, aj keď citlivo. Inak bude dnešná mládež čerpať informácie z oblasti sexu výlučne od tých, ktorí Pána Boha nemajú v úcte, neboja sa Ho zarmucovať a pohŕdajú Jeho slovom.

Ak sa my chceme riadiť Božím slovom - teda aj prikázaním Nescudzoložíš - nezosmilníš, tak nie preto, že si chceme zapchať uši a zakryť oči pred názormi na sex, ktoré dnes propagujú masmédiá (napr. Bravo) - ale preto, že z Písma Svätého vieme: Manželstvo i sexuálny život je Božím darom. Sex pre Pána Boha a Bibliu nie je nijakým tabu. Už na prvých stránkach Biblie Pán Boh človeku - mužovi a žene - hovorí: Ploďte sa a množte sa. – Teda, majte sa aj fyzicky radi. No Biblia jasne hovorí, že sex je vzácnym darom pre manželstvo a len tam - len v ňom má svoje patričné miesto.

Človek - muž a žena - boli Pánom Bohom daní jeden druhému, aby si boli pomocou, aby sa dvaja stali jedným telom. Náš ľudský život je vlastne klbkom vzťahov. Uskutočňuje sa vo vzťahu k Pánu Bohu a vo vzťahu k iným ľuďom. Tieto vzťahy sú upravené v Božom zákone. Sú to teda jasné vzťahy. My, ľudia sme však majstri v tom, ako tieto jasné vzťahy zakaliť, ako v nich spôsobiť rozklad. Deje sa to zakaždým, keď pochybujeme o tom, že Božia vôľa s nami - aj tá, ktorá je vyjadrená v prikázaní Nescudzoložíš, je vždy dobrá. Pán Boh nám chce dobre, chce, aby sme zostali čistými, stávali sa duchovne zrelými. No my tomu neraz neveríme, a potom pošpiníme život svoj i život druhých. Chceme ísť nie Božou cestou, ktorá je vyznačená Božími prikázaniami, ale cestou vlastných sebeckých názorov a svojvôle.

Spomína sa, ako sa dospievajúce dieťa istého zbožného muža chystalo do pochybnej spoločnosti a uisťovalo otca, že mu to mravne neuškodí. Otec tohto mladého človeka mu podal kus čierneho uhlia so slovami: Zober si ho, neboj sa, nespáli ťa. Dieťa sa zdráhalo: Nie veď ma zašpiní. Otec mu nato riekol: Práve o to ide, a spýtal sa: Tá spoločnosť ťa nezašpiní? Otec onoho mladého človeka bol zodpovedný. Božie prikázanie Nescudzoložíš je volanie k takémuto zodpovednému životu. Biblia neodsudzuje prirodzenú túžbu muža po žene a naopak, ale odsudzuje nezodpovednú žiadostivosť (1Tes 4,3-8), ktorá rozbíja či už vlastnú alebo cudziu rodinu, ktorá špiní mňa i môjho blížneho. Celý ľudský život - vo všetkých jeho oblastiach - i v oblasti sexu žijeme pred Pánom Bohom. Nie sme sami svoji. (ap. Pavel 1Kor 6,19) Teda niet žiadnej oblasti života, za ktorú by sme sa nezodpovedali Pánu Bohu.

Čisté a verné manželstvo je výrazným znakom kresťanského života, podobne ako čistý život neženatých - nevydatých. Toto svedectvo je v dnešnom svete nesmierne dôležité. Náš svet ho obzvlášť silno potrebuje. Opakuje sa totiž pri nás situácia, v ktorej sa nachádzal starozmluvný Boží ľud izraelský. Žil v prostredí, kedy bol pohlavný život zbožstvený, kedy sa pohlavné zvrátenosti stali bežnou vecou pri náboženských obradoch národov, žijúcich v okolí Izraela. Dnes sa bôžikovi sexu klania temer každý film v kine a televízii a tiež väčšina časopisov a novín. Božia vôľa v tejto oblasti (6. Božieho prikázania) sa prediera džungľou porušených sexuálnych vzťahov.

Ak sa nám vidí Biblia v tomto ohľade prísna, tak je to preto, že zdôrazňuje lásku k Pánu Bohu, ktorého nemôže nahradiť nič iné - ani eros, ani sex. “Nová pohlavná morálka vedie k žalostným koncom (napr. AIDS). Mnohé manželstvá sú v rozklade. Tí, ktorí hlásajú neobmedzenú slobodu v oblasti pohlavného života, ak sú sami podvedení a oklamaní, bolí ich to. Aj z toho je zjavné, že za tzv. slobodou sa vlastne ukrýva pokrytectvo, slabošská nedisciplinovanosť, zbabelosť voči pravde, nezodpovednosť, nečistota - skrátka hriech. Lebo manželstvo je oveľa viac, ako podnik na výmenu sexuálnych služieb, ktorý, ak je v kríze, môžeme kedykoľvek rozpustiť.

Nescudzoložíš znamená, že východ z manželstva nie je otvorený a rozvod, hoci je dnes vecou bežnou, podľa Biblie vôbec nie je normálny. Šiestym Božím prikázaním nás Pán Boh volá k čistote srdca, reči aj skutkov (Mt 5,27-32), povzbudzuje nás, aby naša láska mala dlhý dych, aby sme si vedeli odpúšťať. Veď ani Pán Boh neurobí nad nami ihneď škrt, keď sa voči Nemu prehrešíme. Preto si máme stáť za svojím slovom, daným pri sobáši, ako si i Pán Boh stojí za svojím.

Kritické situácie existujú v každom manželstve. Aj krízy však môžu byť podnetom pre kvalitatívny rast manželstva. Keď ich prekonáme, keď v nich obstojíme, potom budeme lepšie vedieť, čo manželstvo skutočne je, čo pre nás znamená, čo nás s druhým spája. Iste treba mať k tomu odvahu a zodpovednosť, aby sme prešli všetkými ťažkosťami manželského života. No ísť po ceste Božích prikázaní - i toho šiesteho - je vždy dobrá cesta, cesta s dobrým cieľom. Nech nás, ktorí žijeme v manželstve, i tých, ktorí sa naň pripravujú, sprevádza Pán Boh.

                    Amen.
 

späť