Recenzie


Úvod
História
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby

Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku
A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01
044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk

webmaster


Peter Vítek  – Karol Dzuriak:   ...a napodobňujme ich vieru

Z dejín Evanjelického cirkevného zboru a. v. v Ružomberku /vyd. Občianske  združenie Vladimíra Pavla Čobrdu Ružomberok, v r . 2007, 240  strán + čiernobiela a farebná obrazová príloha, tvrdá väzba /

Práca je cenným príspevkom k poznaniu dejín ružomberských evanjelikov. Autori, obaja fundovaní historici, vychádzajú predovšetkým zo staršej monografie M. Kovalevského z roku 1898, no podstatnou mierou ju doplnili štúdiom ďalších starších a novších vydaných  aj rukopisných prameňov. Historický výklad doviedli až do súčasnosti, pričom pokiaľ ide o novšiu dobu, zosumarizovali aj udalosti zachytené vo viacerých výročných správach vydávaných v rokoch 1935 – 1943 G. Plavcom  a v školskej kronike. Poznatky starších historikov, najmä M. Kovalevského, konfrontujú s výsledkami  vlastných bádaní a hodnotia z pohľadu modernej historickej vedy.  Možno by bolo prospešné využiť  ešte denníky Tomáša Doršica st. a ml., ktorých odpis sa nachádza aj v Archíve literatúry a umenia SNK v Martine, na to však už pravdepodobne nebude čas.

Autori prácu chronologicky rozdelili do viacerých kapitol, pričom každé obdobie doplnili krátkym biografickým slovníkom významných kňazov a učiteľov.  Možno by čitateľ ocenil, keby tieto biografické heslá neboli rozdelené podľa jednotlivých období, ale tvorili by osobitný biografický slovník významných kňazov, učiteľov a ďalších osobností na konci publikácie.  Autori svoju prácu doplnili prehľadnými tabuľkami farárov, učiteľov a cirkevných funkcionárov a slovníčkom pojmov. Vydanie takéhoto diela, ktoré opäť po viac ako storočí komplexne a novým pohľadom približuje históriu ružomberských evanjelikov,  môžem len odporučiť

Mgr. Zdenko Ďuriška – historik, SNK Martin 

V knihe ... A napodobňujme ich vieru z pera P. Víteka a K. Dzuriaka dostávame do ruky hodnotnú publikáciu venovanú vzniku, životu a zápasom Ev. a. v. cirkevného zboru v Ružomberku. Masívnej rekatolizácii v l7. a l8.storočí treba pričítať  dočasný zánik tohto zboru a jeho ťažké znovuzrodenie v druhej polovici l9.storočia. Napriek nepriaznivým okolnostiam v ružomberskom cirkevnom zbore  pôsobili viacerí významní slovenskí evanjelickí dejatelia  a vysokú  úroveň v období reformácie dosiahla aj tamojšia evanjelická škola. Vydanie tejto publikácie je záslužným činom i preto, že Ružomberok je v povedomí slovenskej verejnosti spätý  prevažne s aktivitami katolíckej cirkvi a jej činiteľov, čo však, ako dokazuje kniha v ruke čitateľa, je pohľad neúplný a povrchný.

Doc. Miloslava Bodnárová, Univerzita Prešov  

Knihu je možné zadovážiť si od  22.4. 2007 na Ev. a. v. FÚ v Ružomberku, A. Bernoláka 11, PSČ: 034 01; tel.: 044/4322198; E-mail: jonki@bb.telecom.sk
 

späť