Kázne zo služieb Božích v Evanjelickom kostole v Ružomberku v roku 2006


Úvod
História

Kázne v r.2007
Kázne v r.2006
Kázne v r.2005
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby

Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku
A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01
044/432 21 98
jonki@bb.telecom.sk

webmaster


26.3. 2006 – 4. pôstna nedeľa

Piesne: 607, 114, 311, 642; Antifóna: 25
Starozmluvný text: Jób 42,1-6;
Epištola: Rímskym 8,28.31-32; Evanjelium: Ján 6,1-14
Text: 1. Mojžišova 3,4-5: “Had však povedal žene: Vôbec nezomriete, ale... v ten deň, keď budete z neho jesť, otvoria sa vám oči a budete ako Boh.“

Milí: bratia a sestry!          

Asi každý z nás už niekedy túžil meniť veci, situácie, udalosti, no neraz pociťoval svoju bezmocnosť. A možno sme mali dojem, že Pán Boh na nás zabudol, že si v nebi „zapol odkazovač a odišiel kamsi na dovolenku“.

To si myslel aj chlapík menom  Bruce (:brus:) – hlavný hrdina filmu Božský Bruce (Bruce všemohúci). V práci sa mu nedarilo. Nevedel dosiahnuť, po čo túžil. Mal pocit: Pán Boh sa o mňa vôbec nestará.  Boh je ako zlý chlapec s lupou, ktorý mne, úbohému chrobáčikovi, opaľuje tykadlá. Ak ste ten film videli, potom viete, že Boh do života tohto muža zasiahol. Stretol sa s ním. Dal mu neuveriteľnú ponuku. Bruce sa môže na  týždeň stať Bohom. Bude všemohúci. Má moc nad všetkým. Dostáva akurát jednu podmienku: Musí rešpektovať slobodnú ľudskú vôľu.

S konfirmandmi sme tento film pozerali na nedávnom dorastovom tábore v Liptovskom Trnovci. Spolu sme premýšľali o tom, čo by sme zmenili v osobnom živote, vo svete, v cirkvi, keby sme boli Bohom: Prv, ako si prečítame niektoré odpovede našich konfirmandov, chceme túto otázku položiť Vám.

Skúste povedať jednu vec, ktorú by ste zmenili, keby ste mohli byť všemohúci. (Prítomní v kostole  môžu odpovedať konfirmandke do prenosného – bezdrôtového mikrofónu).    

Tú sú niektoré odpovede účastníkov nášho dorastového tábora:

Keby som bol Boh:

-       zrušil by som vojny;
-       zariadil by som, aby ľudia nehladovali;
-       urobil by som niečo, aby aj chudobní mali šancu;
-       postaral by som sa, aby zmizli rozdiely medzi chudobnými a bohatými;
-       odstránil by som rasizmus a epidemické choroby;
-       postaral by som sa aby ľudia mali kde bývať, pomohol by som bezdomovcom;
-       postaral by som sa o zákony bez korupcie;
-       nemenil by som nič, veď Pán Boh vie, čo robí a ak to robí, vie aj prečo.

Keby som bol Boh:

-        organizoval by som viac dorastových táborov a zariadil na nich väčšiu spoločenskú miestnosť (než aká bola v Liptovskom Trnovci);
-        postaral by som sa:
-        aby cirkev bola pevnejšia;
-        aby bolo viac konfirmandov;
-        konfirmandom by som nedával učiť sa toľko pesničiek a počet otázok na skúšku pred konfirmáciou by som znížil o sto.

Keby som bol Boh:

- zariadil by som, aby ľudia plnili svoje sľuby;
- spôsobil by som
- aby bola medzi ľuďmi väčšia úprimnosť;
- aby tí, čo vedú cirkev boli hodní nasledovania;
- aby sa ľudia viac zapájali do práce cirkevného zboru.

Bruce zo spomínaného filmu zistil, že byť Bohom nie je ani zďaleka také jednoduché, ako sa možno zdá. Bola to síce sprvoti aj zábava, keď svoje tuctové vozidlo premenil na skvelé, rýchle športové auto; keď potrestal gang násilníkov alebo pre  svoju priateľku stiahol mesiac z oblohy skoro až na ich balkón. Lenže na druhý deň ráno hlásili v rozhlase, že vplyvom neočakávaného pohybu mesiaca došlo k mohutným záplavám a o domov prišli tisícky ľudí... .

Byť Bohom nebola vôbec zábavné, ani keď mal Bruce neustále počúvať a odpovedať na tisícky modlitieb. - Riadne ho z toho bolela hlava. Aby si to uľahčil, odpovedal všetkým na ich modlitbu „áno“. V dôsledku toho napríklad iba v jeho meste v ten deň vyhralo v lotérii 400.000 ľudí - avšak len celkom nepatrnú sumu. Vyvolalo to masové nepokoje a násilie v uliciach mesta.

Tiež naši konfirmandi potvrdili, že Pán Boh to s nami nemá ľahké. Nemá to jednoduché s našimi nárokmi a požiadavkami. Posolstvo filmu, posolstvo, ktoré je zvesťou zaznievajúcej nám z Biblie, formulovali účastníci nášho tábora pre konfirmandov takto:

- Pán Boh má na zodpovednosti oveľa viac, ako by sme čakali.
- Je dobre, keď Boh zostane Bohom a človek človekom – sú to nezameniteľné úlohy.
- Nie všetko, čo chceme, je dobré.
- Ani veľká moc bez lásky, nás neurobí šťastnými.
- Šťastie zažijeme, keď budeme myslieť na šťastie druhých.   
- Pán Boh rešpektuje našu slobodnú vôľu.
- Nemali by sme Boha pokúšať.
- Boh tu nie je preto, aby sme Ho pokúšali, ale aby sme Mu verili.

Aj hrdina filmu spoznal, že to najťažšie je, ako dať dohromady, aby nás milovali a zachovať pritom slobodnú vôľu ľudí.

Pán Boh od nás  čaká lásku, lebo pre nás robí nesmierne mnoho.

No ponecháva nám slobodnú vôľu. Podnes sa nám vždy nanovo treba rozhodovať, či uveríme hlasu slizkej – úlisnej bytosti pokušiteľa, ktorý vraví: - Nesmieš žiť tak podriadene a skláňať sa pred Bohom. Pomôžem ti presadiť sa. Budeš ako Boh. Budeš skutočne žiť. Ak nebudeš počúvať Boha a poslúchať Ho, môžeš získať to, čo ti Boh nechce dať. Budete slobodní, šťastní.-  Alebo či uveríme láske, ktorú nám Boh preukázal keď za naše hriechy nechal zomrieť Ježiša - svojho nevinného Syna. Ako by nám nedaroval s Ním všetko? (R 8,32) Ak Pán Boh za nás vydal svojho Syna, neodoprie nám nič, čo potrebujeme! Neverme zlému, ktorý nám slobodu klamársky maľuje ako nezávislosť na Bohu. Kto uverí diablovmu hlasu, kto sa Bohu obráti chrbtom, toho čaká len odcudzenie – od Boha, ľudí i seba samého. Nepochybujme o Božej dobrote, o tom, že všetko, čo sa v  našom žití – v živote tých, ktorí milujú Boha deje, slúži na  dobro.

Usilovať sa byť Bohom, túžiť vymeniť si s Bohom úlohu a nazdávať sa, že my to zvládneme lepšie, je nemúdre. Aj fimový hrdina Bruce dáva po týždni veľmi rád  Bohu Jeho moc. Spoznáva, že prehral a skláňa sa pred Bohom. Uznáva:  je dobré, keď Boh zostane Bohom a človek človekom. Je v tom kus prepotrebnej životnej múdrosti. Veď na Ježišovi nám Boh dokázal, že sa nedomáha svojich božských nárokov na náš úkor, ale zriekol sa slávy, stal sa obyčajným človekom, na seba dobrovoľne vzal trest, ktorý patril nám a kvôli tomu smieme byť spravodliví v Božích očiach. Skláňať sa pred Ním – naším Pánom a Bohom Ježišom Kristom – uznať, že On nás má rád a vždy chce naše dobro, je základ šťastného, požehnaného života. Vyvoľme  si tento život. Amen.  

Pramene:
Bengt Pleijel: Ako bolo na počiatku (vyd. Polárka, Vavrišovo 2001);
Kol. autorov: Biblia s aplikáciami pre život – Nový zákon (vyd. MBS – Slovensko, Bratislava 1999).

Modlitba:  Pane Bože, ďakujeme za Tvoje slovo. Ty si  nám v ňom opäť pripomenul Tvoju lásku k nám. Vieš ako ľahko pochybujeme o Tvojej dobrote, o tom, že máš s nami iba tie najlepšie úmysly. Diabol nás navádza, aby sme sa dívali viac na svoje problémy, ako na Teba. Spôsobuje, že zlé veci sa stávajú pre nás príťažlivými, a my po nich túžime väčšmi, ako po tom, čo je správne. Ďakujeme, že hoci sme v zápase so zlým veľa krát podľahli, pre Tvoju dobrotu sa nemusíme cítiť ako beznádejné prípady. Ty nám dávaš odvahu prísť k Tebe.  Ak váhame, pomôž nám, aby sme neotáľali prísť k Tebe – takí, akí sme.

Pane, nemáš to s nami ľahké. Sme Ti však veľmi vďační, že nám zachovávaš slobodnú vôľu a že nás k sebe nanovo pozývaš. Pomôž nám pre denne sa rozhodovať pre Teba, každodenne ísť za Tebou.

Oslavujeme Ťa, že v Pánovi Ježišovi Kristovi si nám daroval plnosť lásky. Veríme, že všetko, čo sa v našom žití deje nám slúži na dobro, ak Ťa máme radi, ak sme ochotní skláňať sa pre Tebou. Upevni našu vieru a lásku a pomôž nám deliť sa s týmito darmi aj s ďalšími ľuďmi. Amen.
  

späť