Kázne zo služieb Božích v Evanjelickom kostole v Ružomberku v roku 2006


Úvod
História

Kázne v r.2007
Kázne v r.2006
Kázne v r.2005
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby

Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku
A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01
044/432 21 98
jonki@bb.telecom.sk

webmaster


3.9.2006 – 12. nedeľa po Sv. Trojici, s požehnaním detí pri začiatku školského roku

Piesne: 607,558,289,646,343; Antifóna: 54
Epištola: Efezským 6,1-4;
Evanjelium: Matúš 19,13-15
Kázňový text: Evanjelium podľa Jána 8,12: (Pán Ježiš hovorí:) “Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.“

Milý Matúš, vážení rodičia, krstní rodičia a príbuzní; bratia a sestry, milé deti!

Dnes je zvláštny deň. Prišli sme:

- poďakovať za prázdniny,
- prosiť o Božiu pomoc v novom školskom roku.
- A stretli sme sa tu tiež preto, aby sme pokrstili malého Matúša.

Matúš má byť pokrstený v Božie meno – ako je pokrstená väčšina z nás. Deti, viete, prečo sme pokrstení? – Prečo nás dali rodičia pokrstiť?

Preto, lebo nás Pán Boh má veľmi rád. On krst ustanovil a v krste nám hovorí, že chce byť s nami po celý čas nášho života (por. Mt 28,19-20). Dáva nám svoju lásku. Daruje nám ju skôr, než by sme si ju mohli  čímkoľvek zaslúžiť. Zahŕňa svojou láskou už maličké deti. Také ako Matúš.

Deti, možno vás to aj prekvapí, ale krst súvisí so školou. Viete ako? – Do školy chodíme, aby sme sa všeličo potrebné naučili. Každý, kto je pokrstený – je zapísaný do Božej školy. I v Božej škole sa máme čosi naučiť. Čo? – Zachovávať všetko, čo nám Pán Ježiš prikázal (por. Mt 28,20). Aby sme si  lepšie zapamätali, čo máme konať, poviem vám príbeh:

Jeden kráľ mal 2 synov. Kráľ bol už starý a cítil, že čoskoro zomrie. Keďže to bol múdry a spravodlivý kráľ, chcel, aby sa ľuďom v jeho krajine žilo dobre aj po jeho smrti. Preto si zavolal svojich 2 synov, aby určil, ktorý z nich bude po ňom vládnuť. Každému zo synov dal 5 strieborných mincí a povedal. Za tieto peniaze máte zajtra naplniť sálu nášho letného zámku. Čím ju naplníte, to ponechám na vás. Kto túto úlohu lepšie zvládne, ten bude kráľom po mne.

Na 2-hý deň - veľmi skoro ráno, sa starší syn vydal k zámku. Jeho cesta viedla popri obrovskej stodole, v ktorej mnoho roľníkov mlátilo obilie. Keď kráľovič uvidel toľko vymlátených snopov, pomyslel si. Táto slama je akurát dobrá, aby som ňou rýchlo naplnil sálu otcovho zámku. Za 5 strieborných najal roľníkov, aby na vozoch pozvážali slamu do zámku. Čoskoro popoludní bola sála celkom zaplnená, takže sa sotva dali otvoriť dvere. Starší syn šiel za otcom a oznámil mu, že splnil požadovanú úlohu. Vraví: Urob ma svojím nástupcom. Na môjho brata už nemusíš čakať, lebo sála je taká plná, že sa do nej už nič nezmestí. Kráľ odvetil: Deň ešte neskončil. Až keď sa tak stane, rozhodnem.

Mladší syn za 5 strieborných tiež najal roľníkov a prikázal im, aby všetku slamu zo zámku vyviezli. Keď prácu dokončili, bola už skoro tma.  Mladší syn šiel do stredu sály, postavil tam sviecu a zapálil ju. Svetlo sviece zaplavilo celú sálu. Mladší kráľovič zavolal otca. Kráľ prišiel i so svojimi radcami, postavili sa okolo svetla a hľadeli doň. V ich očiach sa odrážal teplý plameň sviece. Kráľ objal mladšieho syna a povedal: Ty budeš mojím nástupcom. Tvoj brat naplnil sálu prázdnou slamou, ale ty si ju naplnil svetlom a teplom. – Tým, čo ľudia potrebujú. Tebe patrí kráľovstvo.

Milé deti, milí bratia a sestry! Pán Ježiš o sebe povedal: “Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života“ (J 8,12).Pán Ježiš to povedal, lebo vie, že my všetci potrebujeme pre život svetlo. Deň bez svetla by bol strašný. A aj noc bez svetla mesiaca, hviezd či aspoň sveta pouličných lámp, by bola desivá. Svetlo vyháňa temnotu.

Je dobre, že existuje svetlo, keď máme vo tme strach.

Je dobre, že existuje slnko, ktoré nás po studenej noci hreje svojím teplom.

Je dobre, že existuje svetlo, lebo inak by sme nevedeli, kam vedie naša cesta – kam máme v živote kráčať.

Pán Ježiš Kristu nám prináša svetlo. –  Svetlo Božej lásky, z ktorej žijeme. Úlohou nás pokrstených – nás, ktorí sme boli krstom zapísaní do Božej školy je, toto Božie svetlo šíriť ďalej. Deti ho šíria, keď poslúchajú rodičov a učiteľov, keď sa nezabúdajú pozdraviť, poďakovať, pomodliť.  

My dospelí ho šírime, keď našim deťom i ďalším ľuďom dávame dobrý príklad viery v Pána Ježiša Krista a lásky k blížnym.

Milí rodičia, svojmu synčekovi ste vybrali meno Matúš (z hebrejčiny = dar Boha). Ako dar Boží ho prijímajte a vychovávajte tak, aby bol Božím človekom. Je dobré, keď my rodičia myslíme na to, že aj z našich detí raz budú otcovia/ mamy. Preto i vy Matúšovi - už od  jeho útleho veku ukazujte, čo je pekné manželstvo, čo je láska k ľuďom, Bohu i cirkvi, dávajte mu príklad vernosti, starostlivosti, dobroty, zodpovednosti. Je pravdou, že sme a zostaneme iba ľudskými nedokonalými ukazovateľmi správnej cesty pre naše deti. Preto je dobre, že od Pána Ježia – vierou v Neho, poslušnosťou Jeho Slovu smieme prijímať Božie svetlo, a tak ho šíriť ďalej. Kto je pokrstený, môže si byť istý, že s ním je Pán Boh – tá najväčšia láska a najmocnejšia sila v tomto svete. Môže si byť istý, že Boh z nás zmýva naše hriechy – ako to znázorňuje aj voda krstu – a umožňuje nám nový začiatok. Len s Ním spojení – vierou v Neho – máme – my malí i dospelí, silu šíriť svetlo a teplo Božej lásky v našom svete. Práve to, aby sme sa stali šíriteľmi svetla Božej lásky je cieľom krstu. Pán Boh pomáhaj nám – veľkým i malým – napĺňať tento cieľ. Amen.

Pramene:
časopis: Evangelische Kinderkirche, 71. Jahrgang,  Nr. 3/1999 (Verlag Junge Gemeinde Leinfelden – Echterdingen 1999);      
Kurt Rommel (Hg.): Familienfeste im Kirchenjahr, Band III (Quell Verlag Stuttgart 1987).
  

späť